Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Розвиток та сучасний стан соціології

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

1. Предмет, об’єкт, закони і категорії соціології Соціологія – це наука про становлення, розвиток та функціонування суспільства, його елементів, соціальних процесів, їх принципів та взаємодій. Передумови до виникнення соціології припадають на 17 ст. і пов’язані з буржуазними революціями та промисловим переворотом. В цей час іде постійний інтерес до знань, пов’язаних з буттям людини. Ідейними натхненнями соціології були консервативна та ліберальна доктрини. Консерватори стверджували, що людина існує заради держави. Ліберали думали навпаки. Крім того, поштовхом стали просвітницькі ідеї Шарля Л. Монтеск’є, котрий досліджував суспільство через призму географічної концепції. Виникнення соціології як науки припадає на 30-і роки 19 ст. Сам термін соціологія запровадив французький позитивіст і вчений Огюст Конт. Щоправда, він ототожнював соціологію із суспільствознавством. У нього соціологія – це наука, що займалась збиранням та описом фактів, пов’язаних з буттям людини в соціальному значенні. Інший франц. вчений Еміль Дюркгейм зосередив соціологію на вивченні соц. процесів та явищ. Нині існує близько 100 визначень терміну соціологія. Предметом соціології є окремі аспекти відносин об’єкта досліджень. Предмет охоплює політ. , екон. , соц. та духовні сфери людського буття. Як наука, про соц. спільноти, вона вивчає масові соц. процеси та їх взаємодію. Об’єктом соц. науки є суспільство як цілісна система. Як і в кожної науки, соціологія має свої закони, які в свою чергу діляться на універсальні та окремі. Закони – це сталі суттєві повторювані співвідношення. Закони соціології: Соц. зв’язки, що виникають в процесі розвитку спільностей, набувають стабільності, що в науці більш відоме як соц. закон. Він визначає відносини між різними суб’єктами та спільнотами. За масштабом реалізації соц. закони поділ. : Загальні, специфічні, окремі. Загальні діють у всіх сферах і характериз. всезагальністю для суспільства (закон соціалізації) Специфічні обмежені певними суспільними системами (закон первісного нагромадження капіталу) Окремі – функціонування окремих елементів соц. сфери. За способом впливу: Динамічні, статичні Динамічні – визначають напрями і чинники соціальних змін Статичні – відображають головні напрямки змін та тенденції до збереження стабільності Типи соціології: 1. закон співвідношення соц. явищ 2. закон тенденції розвитку 3. причинно-наслідковий закон 4. закон ймовірності зв’язків між соціальними явищами Категорії соціології: Категорія означає загальну закономірність розвитку того чи іншого явища. Категорії дають змогу трактувати ті чи інші зміни, що відбуваються в суспільстві. Сьогодні виділяють 2 основні групи категорій: 1. категорії, що пояснюють статику суспільства і його структуру (соціалізація, особистість, соц. група, соц. верства тощо) 2. категорії, що характеризують динаміку суспільства, його зміни та причини (соц. протест, соц. рух тощо). Однією з найпоширеніших категорій є соціальна. 2. Місце соціології в системі гуманітарних наук Соціологія пов’язана з такими науками: Філософія Економіка Право Релігієзнавство Математика Статистика Психологія техніка Менеджмент Культурологія Політологія Історія 3.

Функції соціології Як і будь-яка наука, соціологія має специфічні та універсальні функції, що можна об’єднати у 2 великі групи: пізнавальні і соціальні. Функції: 1. теоретико-пізнавальна (нагромаджує знання, робить синтез інформації, через цю функцію можна отримати первісні уявлення про суб’єктів, явища і їхні потреби, інтереси та цінності). 2. практично-перетворююча (передбачає вироблення науково-обгрунтованих прогнозів щодо еволюції суспільства окремих регіонів чи індивідів) 3. світоглядно-ідеологічна (є матеріалом для забезпечення наукової дискусії між концепціями поширення наукової ідеології, важливу роль тут виконують соціологічні дослідження, а особливо вивчення громадської думки. 4. гуманістична і культурна (соціологія є чинником, що сприяє гуманізації суспільства. Крім того соціологія вивчає культурні цінності, звичаї та обряди) 5. описова (займається описом та нагромадженням інформації, одержаної під час досліджень у вигляді протоколів, звітів, статей) 6. інформаційна (проявляється через використання соціологічної інформації у різних цілях) 7. прогностична 8. критична (є попередженням для політиків чи керівників щодо відходу від соціального ідеалу) 9. функція соц. контролю (спрямована на усунення різного роду девіантних відхилень) 10. управлінська Структура соціології: Теоретична Соціальні теорії Емпіричні дослідження 3. Соціологічні ідеї в стародавньому світі та середні віки Соціологія античних часів формувалась під впливом міфів та легенд. Політичні та соціологічні думки спирались на релігійно-міфологічну свідомість і вирішальними для неї були питання політичної стабільності та соціального контролю. Саме з міфів ми дізнаємося про тогочасний суспільний устрій та характер влади. Давньокитайська соціологічна думка найкраще представлена конфуціанством, що зосереджувалась на пошуку ідеальної людської особистості, що мала стабілізувати все суспільство. Дана течія мала значний вплив на характер та менталітет сучасних китайців. В давньоіндійській соц. думці йшлося про збереження стабільності монархічної влади задля забезпечення загального щастя. Через кастову систему майже унеможливлювалась соц. мобільність суспільства. Давньогрецький мислитель Демокріт наголошував, що задля загального щастя потрібно створити цивілізоване суспільство, яке б базувалося на розподілі праці (розумову та фізичну). Платон прагнув задля щастя людини створити державу і задля щастя знищити майнові розбіжності, а також інститут сім’ї. він звертає увагу на типологію особистості і виділяє такі типи: тимократичну, олігархічну, демократичну та інші. Ідеальним типом був аристократичний. Загалом Платон ототожнює державу і суспільство. Арістотель трактує державу як об’єднання родових общин. Рабство є природним явищем і невід’ємним елементом суспільства. Людина не може існувати поза державою. В цих поглядах був близький до демократії, йому імпонувало те, що тут все вирішував закон. Вчення стоїків (Сенека, Марк Аврелій) – висунули ідею світового громадянина і на їхню думку всі люди є брати і тому ніхто не має права шкодити іншому.

В середні віки на позиціях Арістотеля стояв Фома Аквінський. На його думку, людська воля має підкорятись Божій, а порушення феодальних законів є тяжким гріхом. Різноманітні єресі (катари, альбігойці) проповідували ранньохристиянський аскетизм, як ідеал суспільства. У часи відродження у центрі світоглядних естетичних і культурних конструкцій постала людина. Повага до гідності людини є визначальною в той час. Томас Морр. Основною причиною пороків буржуазного суспільства вважав приватну власність, що призводить до суперечностей в суспільстві. Ідеальне суспільство має базуватися на обов’язковій праці та спільній власності. Схожі ідеї з Морром висунув Томазо Компанелло. Англ. Філософ Френсіс Бекон стверджував, що люди мають об’єднатися за принципом справедливості не робити іншим того, чого не бажаєш собі. Пріоритетним має бути істина, а не закон. На думку Макіавеллі, щоб управляти людьми потрібно знати причини їх вчинків, знати їх потреби та інтереси. Звертає увагу на посилання ролі громадського суспільства. Вчення Макіавеллі стало початком сучасного менеджменту. Географічну концепцію дотримує Жан Боден, котрий стверджував, що на розвиток суспільства впливає географічну широта. У 18 ст. широкого розповсюдження набувають теорії природного права та суспільного договору. Так, Томас Гоббс ототожнював сус-во з організмом і стояв на позиціях обмеження волі монарха. Джон Локк стояв на позиціях захисту праві свобод громадянина. На позиціях суспільного договору і захисту приватних інтересів стояв італієць Бенедікт Спіноза. 4. Соціологічна думка 2 пол. 19 ст. – поч. . 20 ст. Першим, хто запропонував вивчити людину в соціологічному руслі був Сінсімонд, котрий був засновником позитивізму як напрямку у філософській думці. У дусі позитивізму працював і засновник соціології Конт, котрий деякий час був домашнім учителем у Сінсімонда. Він увів в науку термін «соціальна фізика». Щоправда даний термін, таки не здобув популярності. Він стверджував, що закони розвитку суспільства підпадають під закони розвитку природи. У соціології виділяють 2 аспекти: 1. соціологічну статику, що вивчає сус-во як єдине ціле 2. соціальну динаміку, що вивчає сус-во в його розвитку та змінах Великого значення приділяє розробці методів дослідження (спостереження, експерименту та історизму). Відповідно до закону розвитку природи і суспільство Конт виділяв 3 стадії розвитку пізнавальної діяльності: -теологічна -метафізика -позитивістська Продовжував позитивний напрямок філософ. англ. соціол. Герберт Спенсер. В його основній праці «Основи соціології» спробував обєднати всі існуючі знання соціології. Під час дослідження використовує принцип еволюціонізму під час розвитку суспільства. Основними складовими еволюції є: -інтеграція -дифераціація -зростання порядку Суспільство порівнює з живим організмом, а джерелом всіх класових суперечностей є завоювання одних верств іншими. Розвиток суспільства ділить на 2 групи: 1. військове, де панує жорстка дисципліна, а церква схожа на військову організацію 2. індустріальне, де на перше місце виходить промисловість та поділ праці Він розробив теорію структурного функціонізму і вводить таке поняття: система-&g ;структура-&g ;інститут 19 ст.

Це може видатися вам перебльшенням, але так не . Зазвичай це так по-людському вдмовлятися врити в найгрше, аж доки не стане запзно. До того ж, з розмов з друзями та журналстами з ґС я знаю, як мзерно мало в вропейських медях нформац про ситуацю в Укран , вдповдно, як мало розумння стосовно того, що насправд стоть тут на кону ц осени. Минуло ноч на кивський брук пролилася перша кров. Автократичний пострадянський режим, який вд кнця 1990-х всляко тлумив паростки молодо укрансько демократ  який нин всм серцем ненавидить абсолютна бльшсть населення (згдно соцологчних опитувань вд 67% до 85%!), явив нам остаточний доказ того, що 31 жовтня в нас не буде няких хоч би й фальсифкованих «вльних виборв». Буде вйна вдкрита вйна, розв'язана проти народу Украни жменькою гангстерв при влад, чию диною метою  при тй влад й залишитися псля 31-го причому, будь-якою цною. До минуло ноч вони послуговувалися методами «холодно вйни» (опустмо сторю з спробою отрути кандидата вд опозиц Вктора Ющенка, чи шанси на перемогу у виборах за умов чесно гри  незаперечними)

1. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

2. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

3. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

4. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

5. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

6. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді
7. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку
8. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

9. Характеристика і специфічні риси плинної, застійної і прихованої форм безробіття

10. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

11. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

12. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

13. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

14. Метаболічні зміни в органах щурів за умов свинцево-кадмієвих токсикозів та їх корекція гепатопротекторами

15. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

16. Педагогічні ідеї Марії Монтессорі в сучасних дощкільних закладах

Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие

17. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

18. Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського

19. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

20. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

21. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній Україні

22. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків
23. Ідентифікація у сучасній соціології
24. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

25. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

26. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

27. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

28. Сучасна західна соціологія, основні напрями і проблеми

29. Етносоціологія та соціологія нації

30. Поняття та специфіка філософських категорій

31. Соціально-економічні наслідки монополії

32. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки
Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

33. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

34. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

35. Критерії, детермінуючі фактори та резерви ефективного лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними проспективного та ретроспективного спостереження

36. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій

37. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

38. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею
39. Педагогічні ідеї А.С. Барсукова
40. Педагогічні інновації

41. Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі

42. Педагогічні погляди Арістотеля

43. Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності

44. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

45. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

46. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

47. Тривожність як соціально-педагогічне явище

48. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные
Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

50. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

51. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

52. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях

53. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

54. Критерії релігійності людини. Погляд соціологів
55. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень
56. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

57. Розвиток соціології в Україні

58. Соціально-педагогічна діяльність як професія

59. Соціологічне вчення Спенсера

60. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

61. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

62. Соціологія інноваційних процесів

63. Соціологія культури

64. Соціологія молоді – як важлива складова соціології

Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Соціологія релігії

66. Соціологія як наука

67. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

68. Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями

69. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

70. "Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар
71. Екологічні проблеми міст України
72. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

73. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

74. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

75. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

76. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

77. Специфічні та неспецифічні дерматити молочної залози

78. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

79. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

80. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки
Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр

81. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

82. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

83. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку систем IP-телебачення

84. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

85. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

86. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку
87. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії
88. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

89. Сучасний стан і напрямок розвитку етнології

90. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

91. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку

92. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

93. Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи

94. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

95. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

96. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные

97. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

98. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

99. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

100. Соціал-демократична концепція держави та влади


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.