Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ВСТУП Для написання даної курсової роботи було обрано тему „Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови”, яка є досить актуальною з огляду на те, що сучасна англійська мова постійно розвивається, збагачується новими словами. Щоб поглибити знання з теорії та практики англійської мови і була обрана тема, яка стосується одного з найактуальніших питань будь-якої мови - збагачення мови засобами словотвору. В даній курсовій роботі розглядають як теоретичні, так і практичні сторони афіксального словотвору сучасної англійської мови, словотвір як лінгвістична наука, та предмет її дослідження, засоби словотвору, їх класифікація за важливістю та актуальністю (головні та другорядні засоби словотвору), розглядання автохтонних та запозичених афіксів, засобів афіксального словотвору (префікси, суфікси), вживання похідних афіксальних слів. Об’єктом вивчення словотвору сучасної англійської мови є похідні афіксальні слова. До недавнього часу похідні афіксальні слова досліджувались в основному з формальної точки зору, тобто в аспекті вираження, а семантика похідних афіксальних слів залишалася малодослідженою. Однак специфіка словотвору у його різносторонності, у різноманітності його зв’язків і будь-який односторонній розгляд процесів словотвору не відображає повністю проблематику словотвору. Проблема вивчення змістового аспекту словотвору будь-якої мови, в тому числі і семантика похідних слів, з кожним роком стає все більш актуальною. Яскравим прикладом цього стали роботи І.В. Арнольд „Семантическая структура слов и методика её исследований” , А.А. Уфімцевої „Слово в лексико-семантичній системі мови” . В даній роботі похідне слово розглядається в лексико-семантичній системі англійської мови, як „уся область змістових співвідношень лексичних одиниць, своєрідність типів взаємодії їх одне з одним та з елементами інших аспектів мови, умови та форми мовного вираження результатів семантичного варіювання словесних знаків” . Актуальність проблеми вивчення афіксального словотвору визначають такі положення: Хоча дана тема і достатньо опрацьована науковцями, але у мові постійно з’являються нові слова, тому виникає потреба у їх дослідженні та детальному розгляді їх засобів утворення. Словотвір займає важливе місце в граматиці англійської мови, лексикології, фонетиці та перекладі, та інших лінгвістичних науках. Так, як проблема вивчення словотвору є дуже актуальною і цікавить багатьох вчених-лінгвістів та практиків, то відповідно існує багато різних досліджень, праць, статей, дисертаційних досліджень на задану тему. Найбільш гідними уваги є праці: Арнольд І.В. „Лексикология современного английского языка”, Мєшкова О.Д. „Словообразование современного английского языка” , Каращука П.М. „Словообразование английского языка” , Ботнічука Є.Н. і Василенка І.В. „Словообразование в современном английском языке” , Мостового М.І. „Лексикологія англійської мови” . Мета даної роботи полягає у дослідженні та розкритті як теоретичних, так і практичних питань сучасного словотвору англійської мови: що таке словотвір взагалі, які його головні та другорядні засоби, словотворчі моделі, їх функціонування, їх класифікація та визначення характерних особливостей похідних основ (ПО).

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є засоби афіксального словотвору в сучасній англійській мові, внутрішня валентність твірних основ (ТО) з суфіксами та префіксами в процесі утворення нових дієслів в сучасній англійській мові. Предметом дослідження є структура та семантика афіксальних (префіксальних та суфіксальних) похідних основ (ПО) дієслів в сучасній англійській мові. Матеріалами для дослідження були словники, енциклопедії, праці вчених, посібники, підручники з англійської мови, журнальні статті, наукові роботи, тощо. Теоретико-методологічною базою дослідження є: 1) метод словотворчого аналізу похідних основ дієслів. Під словотворчим аналізом (СА) розуміється: поступове бінарне членування похідних основ на максимальні словотворчі компоненти в даному випадку: ТО дієслів та афікси; 2) метод словотворчого моделювання для виявлення словотворчих моделей, за якими утворюються похідні афіксальні основи дієслів у сучасній англійській мові; 3) метод кількісного аналізу для визначення словотворчої активності та продуктивності афіксів (префіксів та суфіксів), які вступають у внутрішню валентність з твірними основами (ТО) дієслів; 4) метод семантичного аналізу для виявлення семантики афіксів, які поєднуються з ТО та їх вплив на семантику ТО. Наукова новизна даної курсової роботи полягає в тому, що в ній проводиться комплексне дослідження структури та семантики похідних афіксальних основ дієслів сучасної англійської мови, яке здійснюється в напрямку від ТО дієслова. Теоретичне значення роботи визначається тим, що вона є внеском у теорію словотворення сучасної англійської мови. Практичне значення цієї курсової роботи полягає в тому, що її можна буде використовувати в подальшій роботі над даною темою, на лекціях та практичних заняттях з граматики та лексикології англійської мови, для доповнення публікацій на задану тему, а також як базовий матеріал для написання бакалаврської та дипломної робіт. Структура курсової роботи. Дослідження складається зі вступу, основної частини, яка поділена на два розділи та дванадцять підрозділів, висновків, додатків та списку використаної літератури, який нараховує двадцять два джерела. РОЗДІЛ 1. СЛОВОТВІР ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ДИСЦИПЛІНА І ПРЕДМЕТ ЇЇ ДОСЛІДЖЕНЬ. Основні поняття словотвору 1.1 Поняття твірної основи та похідної основи слів Основа слова – це структурне та семантичне ядро слова, яке функціонує в складі ПО слів, самостійно в кореневих словах. Твірною може називатися та основа, від якої утворюються ПО слів. Твірною основою є така основа, яка бере участь в творенні нового слова. Похідна основа – це така, яка утворена: 1) шляхом поєднання ТО з дериваційним словотворчим афіксом; 2) шляхом поєднання двох твірних основ; 3) шляхом взаємопереходів основ з однієї частини мови в іншу. Словотворчий склад ПО, може бути різний. ПО, яка складається з двох кореневих ТО є складною (bri k//ma в bri k/ma //ship), а якщо в ній є ще і афікс, то вона вже складнопохідна (lop//sided в lop/sided// ess). Таким чином ПО слів також можуть бути ТО. ПО розрізняються і по ступеню членування. Наприклад, в слові dis/appoi //me основа нульового членування (ТО) - appoi .

Перший ступінь членування ПО dis//appoi , де appoi є ТО. Другий ступінь членування dis/appoi //me . Ступені членування називаються також тактами деривації. Із ступенем членування зв'язане ще і поняття словотворчого гнізда (word//family), яким називається сукупність однокореневих слів, підпорядкована відносинами членування. В центрі словотворчого гнізда (СГ) знаходиться ТО, наприклад grade. Як ТО ця основа бере участь в утворенні основ похідних слів o grade, grada// io , grad//ie , grad//ual, e c., які можна об'єднати в СГ. Слова, що входять в СГ, обов'язково мають загальний елемент значення, що міститься в ТО слова. Межі словотворчого гнізда рухомі; воно може поповнюватися новими елементами, поки їх семантика не розійдеться дуже далеко. Так, в СГ grade міститься елемент grad//ua e в значенні mark wi h degree for measuri g, але подальший семантичний розвиток значення grad//ua e - give а degree or diploma і perso who has ake а u iversi y degree цієї основи виходить за межі даного СГ. 1.2 Словотворча модель Словотворча структура слова описується за допомогою словотворчих моделей, тобто формул, що відображають принцип з'єднання основи з іншими компонентами. Така формула, залишаючись незмінною, здатна наповнюватися різним лексичним матеріалом. Наприклад, словотворча модель V -еr є загальною для цілого ряду слів з одним і тим же значенням «діяч» (wri //er, each//er, speak//er, e c.) і утворюється за допомогою ТО дієслова суфікс -er. Словотворча модель -ous регулярна для утворення прикметників, також об'єднаних загальним значенням «Носій якої-небудь якості» (courage//ous, mo s r//ous, da ger//ous, e c.). Моделі не створюються штучно, а виділяються в процесі СА з великого масиву прикладів. Залежно від цілей дослідження виділяються основні моделі (М) та мікромоделі (ММ). Так, модель: ТО суфікс = М суфіксального слова, оскільки вхідні в неї компоненти ніяк не уточнені. Моделі ж типу -ous або V -еr, як і багато інших, називаються приватними, оскільки відображають окремі випадки більш загальної ситуації. ММ можуть групуватися за типами ТО (іменникові, дієслівні і т. д.), та за видами афіксів. М та ММ також можуть бути продуктивними і непродуктивними. Продуктивні моделі - це моделі, за якими регулярно утворюються ПО нових слів. Приведений вище приклад V -еr є моделлю продуктивною, що легко підтверджується наявністю ПО нових слів, за цією М утворені (hack//er, codg//er). Непродуктивні моделі описують слова, що існують в мові, але за ними вже не створюються ПО нових слів. Модель -ous, наприклад courage//ous, flavour//ous, відноситься якраз до такого типу, зокрема словник нових слів Девіда Барнхарта не містить жодного утворення з суфіксом -ous. Необхідно пам'ятати, що словотворче значення, часто залежне від значення афікса або ТО, не те ж саме, що значення лексичне, індивідуальне. Наприклад, словотворче значення ПО слова wri er - «діяч, хтось». Індивідуальне значення ТО суфікс -er розкриває характер дії - «письменник - той, хто пише». Словотворче значення М SV -er об'єднує слова, утворені за однією моделлю із значенням загального результату.

Ані хвилини не роздумуючи, я впевнено відповів: «Кадум». Мудак — прочитане навпаки. Наш працівник для певності проконсультувався з директором школи, з якої вів репортаж. Директор підтвердив: глибина пізнання англійської мови була така ж, як і в нашого журналіста… Викреслили оте «кадум» уже у зверстаній газеті. У вільний від писання нарисів про юних ударників комуністичної праці час ми в редакції грали в «реп'яшок» — перевертали сірникову коробку. Хто програвав, мусив ставати коло відчиненого вікна редакції на другому поверсі і гавкати на перехожих… Такі собі провінційні анекдоти… Отже, я не повірив тій телеграмі. А другого дня подзвонив сам П'янов: «Чому ви досі не в Києві?! Сьогодні — літературний вечір у Спілці, а потім — прийом, на Президії!» Аж тоді я помчався на автобусну станцію. Я приїхав просто на літературний вечір, у списку учасників якого стояло і моє прізвище. Приїхав геть хворий, з високою температурою, у ту пору свого життя я страждав від хронічних ангін. Весь вечір просидів на сцені, підтримуючи руками паленіючу голову

1. Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами

2. Дієслівна синонімія у творах Ольги Кобилянської

3. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

4. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

5. Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові

6. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів
7. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові
8. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

9. Конверсія як засіб словотворення в англійській мові

10. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

11. Безособові речення в сучасній англійській мові

12. Образ підлітка в сучасній англійській прозі (В. Голдінг, С. Таунсенд, С. Хілл)

13. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

14. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів

15. Використання сучасних можливостей судових експертиз у слідчій діяльності

16. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

18. Роль гри під час навчання фонетики англійської мови

19. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

20. Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.

21. Денежно-кредитная политика Банка Англии

22. Государство и право Англии в средние века
23. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права
24. Формирование ответственного правительства в Англии в XVIIIв.

25. Реферат о Пугачеве

26. География и окружающая среда Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии (на английском языке)

27. Политическая система государства /на англ. языке/

28. Династия Плантагенетов в истории Англии

29. Обычаи и традиции англо-говорящих стран

30. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

31. Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

32. Традиции и праздники Англии

Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты

33. Особенности деловой этики и протокола в Великобритании (на примере графства Англия)

34. Е.Д. Поливанов (1891-1938)

35. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

36. Проза Д.И. Фонвизина в истории русского литературного языка

37. Символизм (В.Брюсов, Д.Мережковский, З.Гиппиус, К.Бальмонт,А.Белый, В.Иванов)

38. Т.Гарди, "Тэсс из рода д`Эрбервиллей" (героиня, конфликт, композиция)
39. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена
40. Учись любить у Жанны д`Арк!

41. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

42. Д.И. Фонвизин

43. Л.Д. Троцкий

44. Реферат по книге Фернана Броделя

45. Политический портрет Д. Мазарини

46. Англо-германские противоречия накануне первой мировой войны

47. Д.И.Менделеев: не наукой единой

48. Англия 1945-1993 гг.

Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные
Одноразовые туалетные покрытия на унитаз (235 штук).
Средство личной гигиены, необходимое в местах общественного пользования. Незаменимы при использовании в туалетных комнатах: детских и
396 руб
Раздел: Сиденья, крышки для унитаза
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x10 см (2 яруса).
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: MDF. Размер: 18x13x10 см. 2 яруса. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1445 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Культура и быт минойской цивилизации (Примерно 2000 лет д.н.э., Греция, о-в Крит)

50. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

51. Англо-Бурская война

52. Биотехнология, биопрепараты (вакцины, сывортки, прививки и т.д.)

53. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

54. К.Д. Ушинский о педагогике, как науке и искусстве
55. Формирование самоконтроля в процессе обучения математике по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в начальных классах
56. Развитие нравственных отношений младшего школьника на основе творчества Д. Дефо, его книг о Робинзоне Крузе

57. Система образования в Англии

58. Ресторанный бизнес, организация массового питания в Англии

59. Парламентские системы мира: США, Канада, Финляндия, Европа, Италия, Англия

60. Д.Б. Элъконин "К пpоблеме пеpиодизации психического pазвития в детском возpасте"

61. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

62. Несколько рефератов по Исламу

63. Д. Беркли и Д. Юма

64. Д. Дидро

Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

65. Основные теоретические аспекты Д. Юма

66. Д. И. Менделеев

67. Банковская система Англии

68. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

69. Д. Рикардо о факторах определяющих стоимость товара (Контрольная)

70. Кейнсианская революция /Д. Кейнс "Общая теория занятости, процента и денег"/
71. Первоначальное накопление капитала в Англии, Франции и Германии
72. Экономическое учение Д.Рикардо

73. Денежные системы США, Англии, ФРГ, Японии, Франции, Италии,Канады

74. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

75. Экономика ж.д. транспорта

76. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

77. Інвестиційна діяльність страхових компаній

78. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

79. Основание первых колоний в С.Америке. Англия и Новый Свет.

80. Краткая история Англии: Завоевание Британии германскими племенами

Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. История Англии: время святого Дунстана

82. Мария Бочкарева - "русская Жанна д

83. Развитие капитализма в Англии

84. Роль Франции в развитии англо-шотландских отношений в XVI веке

85. Подготовка сил к Англо-Бурской войне и мировая общественность

86. Распространение влияния квакеров в Англии
87. Елизаветинская Англия
88. Англия во времена Эдуарда III

89. Англия до середины XI века

90. Конституционная монархия в Англии 1689 г и ее правовое закрепление

91. Народные выступления, волнения и заговоры в Англии

92. Становление личности в эпоху Петра I на образе А.Д.Меньшикова

93. Англия, Германия, Япония в начале XX столетия

94. Битва під Москвою

95. Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період

96. Жанна д

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее

97. История Англии в период Республики и Протектората Оливера Кромвеля

98. Особливості реформації в Англії

99. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.