Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Роль обліку в управлінні підприємством

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Підприємницьку діяльність можна здійснювати в різних галузях економіки й у різних організаційно-правових формах. Але незалежно від форми та сфери діяльності реалізація функцій бізнесу потребує залучення певного капіталу для фінансування операцій, визначення об'єктів та обсягів інвестування отриманих коштів. Успіх бізнесу безпосередньо залежить від ефективного використання в процесі господарських операцій наявних ресурсів. Відтак будь-яка підприємницька діяльність складається з трьох взаємопов'язаних елементів: інвестиційної, операційної та фінансової діяльності. Для узгодження різних видів діяльності існує специфічна функція — управління. Управління забезпечує планування, організацію, мотивацію, контроль та регулювання діяльності. Планування охоплює встановлення мети діяльності, визначення необхідних ресурсів і шляхів досягнення мети. Досягнення будь-якої мети можливе тільки в разі плідної праці колективу підприємства. Тому необхідно організувати діяльність персоналу, узгодити його зусилля та, врахувавши інтереси людей, заохотити їх. Контроль забезпечує порівняння досягнутих результатів із запланованими. У разі виявлення значних розбіжностей здійснюють регулювання, тобто вносять відповідні корективи в організацію або плани — залежно від причин відхилень. Для нормального виконання розглянутих функцій управління необхідна інформація. Таку інформацію має надавати, насамперед, система бухгалтерського обліку, яка виявляє і систематизує дані про господарську діяльність підприємства. Ту частину системи бухгалтерського обліку, що забезпечує потреби управління в інформації, називають управлінським обліком. Як бачимо, бухгалтер відіграє важливу роль на всіх етапах управління. В промесі планування діяльності бухгалтер бере участь у складанні й узгодженні бюджетів, розробленні стандартів витрат, надає інформацію про минулі події й розраховує можливі наслідки майбутніх дій. Відображаючи операції, що їх здійснює підприємство, бухгалтер накопичує дані про витрати і доходи структурних підрозділів підприємства, розробляє систему звітності, що дає змогу оцінювати результати їхньої діяльності. Роль бухгалтера в процесі контролю полягає в тому, що він здійснює зіставляння фактичних даних про діяльність із планами або бюджетами, розраховує, аналізує й інтерпретує відхилення. Для забезпечення прийняття рішень на різних стадіях та рівнях управління бухгалтер узагальнює, систематизує і надає обхідну інформацію, готує рекомендації щодо можливих наслідків обраного напряму дії. Отже, функції, що їх виконує бухгалтер, який обслуговує керівників усередині підприємства, значно ширші, ніж бухгалтера, який тільки реєструє господарські операції у системі рахунків методом подвійного запису. Тому бухгалтера, котрий здійснює інформаційне забезпечення системи управління компанії, називають бухгалтером-аналітиком або управлінським бухгалтером. Інформація, яку надає управлінський облік, зорієнтована на задоволення потреб стратегічного, так і поточного управління, на оптимізацію використання ресурсів, забезпечення об'єктивної оцінки діяльності підрозділів та окремих менеджерів.

Тобто управлінський облік є складовою процесу управління; він надає інформацію, важливу для: - визначення стратегії та планування майбутніх операцій організації; - контролювання її поточної діяльності; - оптимізації використання ресурсів; - оцінки ефективності діяльності; - зниження рівня суб'єктивності в процесі прийняття рішень. Кінцевою метою управлінського обліку є допомога керівництву у досягненні стратегічної мети підприємства. Тому управлінський облік є необхідним для функціонування системи управлінського контролю. Управлінський контроль — це процес впливу керівництва на членів організації з метою здійснення її стратегії. Проектування системи управлінського контролю охоплює: визначення загальної мети підприємства та його проміжних цілей; визначення центрів відповідальності; розробку показників діяльності для мотивації й узгодження мети; вимірювання фактичних показників діяльності й складання звітності. Це означає, що проектування управлінського обліку слід здійснювати у комплексі з розробленням стратегії, організаційної структури та всіх функцій управління підприємством. Взаємозв'язок і відмінності фінансового та управлінського обліку Управлінський облік суттєво відрізняється від традиційного бухгалтерського обліку, зорієнтованого на складання фінансової звітності. Розглянемо ці відмінності за допомогою порівняльної таблиці (табл. 1.1). Таблиця 1.1. Відмінності між управлінським та фінансовим обліком Ознаки Управлінський облік Фінансовий облік Основні користувачі Менеджери Зовнішні користувачі Обмеження Зіставлення витрат і вигід Загальноприйняті принципи (стандарти) Застосування Впливає на дії менеджерів Дає змогу оцінити економічний стан підприємства Спрямованість у часі Погляд у майбутнє Погляд у минуле Періодичність звітування Гнучка Менш гнучка Звіти Детальні Узагальнені Відкритість даних Комерційна таємниця Широкий доступ Перша відмінність — це споживачі інформації. Фінансова звітність призначена насамперед для зовнішніх споживачів (банків, акціонерів тощо), хоча використовується і керівництвом підприємства. Але для управління підприємством необхідна детальніша інформація, котра враховує технологію й організацію саме цього підприємства. Тому інформація управлінського обліку формується і подається саме з урахуванням потреб керівників конкретного підприємства. По-друге, на відміну від фінансового обліку, який ведеться з дотриманням певних офіційних регламентів (інструкцій, стандартів тощо), встановлених державними органами або професійними організаціями, управлінський облік не обмежений у виборі методів та правил. Його розробляє саме підприємство з урахуванням різних параметрів, беручи до уваги при підготовці варіантів управлінських рішень якісні чинники. Це також відрізняє його від фінансового обліку, де всі операції відображаються у рахунках та у звітності в єдиному грошовому вимірнику. Фінансова звітність відображає фінансовий стан і результати діяльності підприємства за рік або за квартал. Така звітність не дає змоги оцінювати й аналізувати діяльність окремих підрозділів та оперативно впливати на відхилення від запланованих параметрів.

Тому в системі управлінського обліку інформація про діяльність окремих сегментів (підрозділів, районів збуту, виробничих ліній тощо) готується і надається менеджерам за стислі проміжки часу (доба, тиждень, місяць), або мірою потреби прийняття рішень. Якщо фінансовий облік описує операції, що вже мали місце, то головним завданням управлінського обліку є передбачення наслідків майбутніх операцій. Безумовно, в управлінському обліку історичну інформацію використовують, але головним чином для прогнозування. Отже, можна сказати, що бухгалтери-аналітики — це Нострадамуси бізнесу, а бухгалтери-рахівники — його Нестори-літописці. Зрештою, якщо фінансову звітність оприлюднюють шляхом публікації, або її можна отримати на замовлення, то більшість даних управлінського обліку є комерційною таємницею підприємства, оскільки відображає його стратегію і тактику у конкурентній боротьбі. Поряд із відмінностями управлінський і фінансовий облік мають також спільні риси. По-перше, обидва види обліку використовують загальну інформаційну систему, зокрема дані обліку витрат, використовувані підприємством як для оцінювання запасів та визначення фінансових результатів, так і для прийняття управлінських рішень па різних стадіях і рівнях управління. Облік витрат— це складова системи бухгалтерського обліку, що акумулює й систематизує витрати для: - оцінки запасів і визначення фінансових результатів; - прийняття управлінських рішень; - забезпечення контролю. По-друге, дані фінансового обліку також використовують для прийняття управлінських рішень. По-третє, обидва види обліку базуються на концепції підзвітності менеджерів. При цьому фінансовий облік дає змогу оцінити результати діяльності підприємства в цілому, а управлінський облік — у межах окремих сегментів діяльності.

За наявност зазначених пдстав  умов матеральна вдповдальнсть може бути покладена незалежно вд притягнення працвника до дисциплнарно, адмнстративно чи кримнально вдповдальност. На працвникв не може бути покладена вдповдальнсть за шкоду, яка вдноситься до категор нормального виробничо-господарського риску, а також за неодержан пдпримством, установою, органзацю прибутки  за шкоду, заподяну працвником, що перебував у стан крайньо необхдност. Працвник, який заподяв шкоду, може добровльно покрити  повнстю або частково. За згодою власника або уповноваженого ним органу працвник може передати для покриття заподяно шкоди рвноцнне майно або поправити пошкоджене. Стаття 131 Обов'язки власника або уповноваженого ним органу та працвникв по збереженню майна Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний створити працвникам умови, необхдн для нормально роботи  забезпечення повного збереження дорученого м майна. Працвники зобов'язан бережливо ставитися до майна пдпримства, установи, органзац  вживати заходв до запобгання шкод

1. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

3. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

4. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

5. Організація обліку на підприємстві

6. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві
7. Інформаційні системи в управлінні підприємством
8. Роль контролінгу в системі управління підприємством

9. Методи управління підприємством

10. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

11. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

12. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

13. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

14. Організація обліку запасів на підприємствах

15. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

16. Організація управлінського обліку

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Сучасні моделі управлінського обліку

18. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

19. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

20. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

21. Аналіз стартегічного управління підприємством

22. Організаційна структура управління підприємством
23. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")
24. Стратегічне управління підприємством

25. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

26. Формування організаційних структур управління підприємством

27. Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами

28. Антикризове управління підприємством

29. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

30. Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

31. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

32. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Діюча практика обліку операцій з векселями

34. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

35. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

36. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

37. Етапи організації бухгалтерського обліку

38. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку
39. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
40. Облік створення підприємства

41. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

42. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

43. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

44. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

45. Організація обліку в магазині "Світанок"

46. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

47. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

48. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль
Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения

49. Організація складського обліку запасів в установах

50. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

51. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

52. Основи організації бухгалтерського обліку

53. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

54. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом
55. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
56. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

57. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

58. Теоретичні основи обліку та аудиту

59. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

60. Форми бухгалтерського обліку

61. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

62. Аналіз обліку витрат виробництва

63. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

64. Автоматизація процесу обліку

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)

65. База даних по обліку вогнепальної зброї

66. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

67. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

68. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

69. Інтереси та культура. Цінності в управлінні

70. Конструктивна функція конфлікту в управлінні
71. Методи мотивації в управлінні
72. Тенденції в управлінні банківськими інноваціями

73. Методи прийняття рішень в управлінні ризиками

74. Аналіз обліку платників податків в Україні

75. Організація обліку грошових коштів в касі

76. Фінансовий облік на підприємстві

77. Дослідження екологічного стану техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємством "Чернігівське Хімволокно"

78. Організація, планування і керування хімічним підприємством

79. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

80. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование

81. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

82. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

83. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

84. Облік активної частини балансу підприємства

85. Облік виробничих запасів на промислових підприємствах

86. Облік доходів підприємств
87. Облік неопераційних витрат на підприємстві
88. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

89. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

90. Організація облікового процесу на підприємстві

91. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

92. Формування облікової політики підприємства

93. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

94. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

95. Управління запасами матеріалів на підприємстві

96. Роль дисфункції ендотелію при вроджених вадах серця у дітей раннього віку

Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы
Набор "Юный конструктор № 1", 137 деталей.
Все детали выполнены из прочного и качественного пластика и соединяются между собой при помощи болтов. Из деталей ребёнок сможет собрать
461 руб
Раздел: Воздушный транспорт
Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники

97. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

98. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

99. Організація управління персоналом підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.