Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Курсова робота з дисципліни : Адміністративне право Виконала: студентка II курсу групи ПД-2.3 Кіяніцина Олена Сергіївна. Міжгалузевий інститут управління Київ-2005 Вступ. Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного , соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Вона є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей забезпечення національних інтересів зміцнення авторитету. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей , формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями. Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами. Право громадян України на освіту є конституційним і зафіксовано у ст.53 Конституції України. Відповідно до неї повна загальна середня освіта є обов’язковою. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам. 1. ЗУ , Про освіту “ від 23 березня 1996 р. I. Правові засади управління освітою. Державна політика в галузі освіти і науки полягає в тому що Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного духовного і культурного розвитку суспільства. Від імені держави політика в галузі освіти в Україні визначається Верховною Радою України (відповідно до Конституції України) і здійснюється органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Основними нормативно-правовими актами , що регулюють суспільні відносини в галузі управління освітою , є Закон України &l ; Про освіту > від 23 березня 1996 р., Закони України &l ; Про професійно-технічну освіту > від 10 лютого 1998 р. Закон України &l ; Про загальну середню освіту > від 13 травня 1999 р. Гарантовані права громадян ,щодо здобуття освіти забезпечуються створенням відповідних умов, передбачених Законом України &l ; Про освіту> . Згідно з ним ці права забезпечуються : - розгалуженою мережею закладів освіти , основаних на державній та інших формах власності , наукових установ , закладів післядипломної освіти; - відкритим характером закладів освіти , створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей , інтересів громадянина; - різними формами навчання – очною, вечірньою, заочною , екстернатом, а також педагогічним патронажем.

Також цим законом регулюються : питання надання державних стипендій і пільг учням і студентам; соціального захисту вихованців , учнів , студентів , курсантів, слухачів , стажистів , аспірантів , докторантів і інших осіб незалежно від форм їхнього навчання і типів закладів , у яких вони навчаються; способи сприяння одержанню освіти в домашніх умовах. Навчально-виховний процес у закладах освіти є вільним від втручання політичних партій громадських релігійних організацій .Залучення учнів студентів до участі в політичних акціях і релігійних заходах під час навчально-виховного процесу не допускається .Проте належність особи до будь-якої політичної партії громадської релігійної організації що діють відповідно до Конституції України не є перешкодою для її участі у навчально-виховному процесі. Учням студентам працівникам освіти законодавство дозволяє створювати в навчальних закладах первинні осередки об єднань громадян членами яких вони є . Провідна роль у розвитку освіти в Україні належить підготовленим кадрам педагогічних працівників .До педагогічної діяльності допускаються особи , що мають відповідну освіту і професійну підготовку Професійні права і обов’язки педагогічних працівників визначаються законодавством України , положеннями і статутами відповідних освітніх закладів . Державні стандарти освіти розробляються окремо з кожного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня і затверджуються Кабінетом Міністрів України. Вони підлягають перегляду та перезатвердженню не рідше як один раз на десять років. II.Система і повноваження органів управління освітою. Управління освітою в Україні здійснюється системою державних органів і органів місцевого самоврядування .До органів управління освітою належать: Міністерство освіти і науки України; міністерства і відомства України , яким підпорядковані заклади освіти; Вища атестаційна комісія України; Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим; місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування та підпорядковані їм органи управління освітою. Міністерство освіти і науки України ( МОН України ) є центральним органом виконавчої влади діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України .МОН України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти , наукової , науково-технічної інноваційної діяльності та інтелектуальної власності. МОН України узагальнює практику застосування законодавства з питань,що належать до його компетенції, розробляє пропозиції з удосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президенту України та Кабінету Міністрів України . Основними завданнями МОН України є : участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти наукової науково-технічної інноваційної діяльності та інтелектуальної власності; - створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти; 1.Битяк Ю.П. Адміністративне право України.- Харків : Право , 2002.-520с. - створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти ; - забезпечення розвитку освітнього, наукового та науково- технічного потенціалу України; - визначення перспектив і пріорітетних напрямів розвитку у сфері освіти , наукової , науково-технічної , інноваційної діяльності та інтелектуальної власності сприяння функціонуванню національної системи науково-технічної інформації; забезпечення інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із збереженням і захистом національних інтересів.

Міністерство освіти і науки України відповідно до покладених на нього завдань: розробляє державні стандарти освіти здійснює контроль за їх додержанням ; визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного фінансового забезпечення навчальних закладів; подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо впорядкування мережі державних вищих навчальних закладів , визначає мережу професійно-технічних навчальних закладів і бере участь у впорядкуванні мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування вносить відповідні пропозиції щодо вдосконалення мережі дошкільних загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів; приймає рішення щодо запровадження експериментальних робочих навчальних планів , нових освітніх програм , педагогічних новацій і технологій; здійснює заходи спрямовані на творчий розвиток особистості виявлення та підтримку обдарованих дітей талановитої молоді; вживає разом з центральними та місцевими органами виконавчої влади заходів щодо працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів; проводить роботу щодо встановлення еквівалентності документів про освіту і вчені звання ; проводить у встановленому порядку ліцензування атестацію та акредитацію вищих і професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування веде Державний реєстр навчальних закладів; вивчає разом з іншими центральними органами виконавчої влади потребу в кадровому забезпеченні сфери освіти , організовує підготовку таких кадрів , у встановленому порядку відкриває при вищих навчальних закладах і прирівняних до них закладах післядипломної освіти , в наукових установах аспірантуру, докторантуру; присвоює у встановленому порядку вчені звання доцента і професора науковим та науково-педагогічним працівникам; встановлює порядок атестації педагогічних працівників; вживає заходів до поліпшення матеріальних та житлових умов студентів учнів працівників освіти і науки організації їх медичного та побутового обслуговування . МОН України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази організовує і контролює їх виконання. В разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади органами місцевого самоврядування спільні акти . Рішення МОН України прийняті в межах його повноважень є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади органами місцевого самоврядування підприємствами установами та організаціями усіх форм власності і громадянами. Міністерства і відомства України ,яким підпорядковані заклади освіти разом з Міністерством освіти України : беруть участь у здійсненні державної політики в галузі освіти науки професійної підготовки кадрів ; у проведенні державного інспектування та акредитації закладів освіти; здійснюють контрольні функції з додержання вимог щодо якості освіти; забезпечують зв’язок із закладами освіти та державними органами інших країн з питань що належать до їх компетенції; організують впровадження у практику досягнень науки і передового досвіду.

Начальник КВО весь час співпрацює з УРО, III оперативним відділом та воєнізованою охороною, а адміністративно підлягає одному з заступників начальника концтабору. «Найширшу» працю КВЧ провадить серед ув'язнених жінок, де через таку «працю» бувають найогидніші випадки (бандити, рецидивісти та інші кримінальні злочинці відвідують ночами жіночі бараки, а всі повії користаються найбільшою прихильністю КВЧ). Підчас звільнення з концтаборів КВЧ пише свою характеристику в'язневі про те, чи потребує він на «волі» працевлаштування, чи ні. В більшості таке працевлаштування рекомендується для кримінальних злочинців та безпритульних неповнолітніх, що відбули свій термін ув'язнення. Таборовий суд і прокуратура — це окремі установи, що діють лише в концтаборах і лише в стосунку до в'язнів. Суд і прокуратура начальникові управління групою концтаборів підпорядковані внутрішньо-адміністративно, а в специфічній праці прокуророві ГУЛАГ-у, який нічого загального з совєтською прокуратурою не має. Це є своєрідна прокуратура МВД-КҐБ, її співпрацівники належать до кадрів МВД і діють за спеціяльними інструкціями

1. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

2. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

3. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

4. Функції адміністративного управління

5. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

6. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції
7. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення
8. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

9. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

10. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

11. Ділові взаємовідносини в апараті управління

12. Методи управління підприємством

13. Процес управління та його основні стадії

14. Системний підхід до управління персоналом фірми

15. Управління затратами

16. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее
Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

17. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

18. Управління фінансами України

19. Організаційна система управління природокористуванням України

20. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

21. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

22. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
23. Мораль і соціальне управління
24. Методи управління банківськими ризиками

25. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

26. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

27. Валютні ризики: економічна природа та управління

28. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

29. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

30. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

31. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

32. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке

33. Державне управління в сфері охорони здоров’я

34. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

35. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

36. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

37. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

38. Поняття і наукові засади державного управління
39. Правове забезпечення інтелектуальної власності
40. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

41. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

42. Сутність і сфера міжгалузевого управління

43. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

44. Управління духовними процесами суспільства

45. Управління юридичним консалтингом

46. Функції та принципи державного управління

47. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

48. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

49. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

50. Системний аналіз складних систем управління

51. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

52. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

53. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

54. Управління запасами матеріалів на підприємстві
55. Управління поведінкою споживачів
56. Управління процесом створення нового товару

57. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

58. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

59. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

60. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

61. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

62. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

63. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

64. Дослідження аспектів управління якістю продукції

Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные

65. Ефективне управління виробництвом

66. Закономірності формування корпоративного управління

67. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

68. Контроль – функція управління

69. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

70. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління
71. Менеджмент та система управління
72. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

73. Механізм і методи управління фірмою

74. Моделі корпоративного управління

75. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

76. Організаційна структура управління персоналу підприємства

77. Організаційна структура управління підприємством

78. Організація управління персоналом підприємства

79. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

80. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы

81. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

82. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

83. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

84. Поняття та сутність ефективності управління

85. Проблема управління прибутком на підприємстві

86. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
87. Психологія управління
88. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

89. Стилі управління

90. Стратегічне управління підприємством

91. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

92. Стратегія управління як основа менеджменту

93. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

94. Сучасні методи управління проектами

95. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

96. Удосконалення управління персоналом організації

Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки
Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

98. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

99. Управління інвестиціями


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.