Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Поняття організації та її ознаки

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Зміст 1. Сутність організації. Формальні й неформальні організації 2. Види організацій 3. Характеристики організацій 4. Внутрішні складові організації та їх взаємозв'язок Список літератури 1. Сутність організації. Формальні й неформальні організації Термін «організація» походить від грецького opyavov, що означає поєднання, побудову, об'єднання чогось або когось у єдине ціле; приведення до строгої системи. За визначенням Б. Карлофа, «організація — це інструмент координації трудових внесків різних людей для досягнення загальної мети». Суспільство складається з великої множини різноманітних організацій, з якими пов'язані всі прояви людського життя. Організації можуть бути різними за характером і метою діяльності, за формою власності, мати комерційну й некомерційну спрямованість, але всі вони діють на основі певних правил і процедур. В українському законодавстві організації, що володіють певним майновим комплексом для здійснення підприємницької діяльності й мають статус юридичної особи, називають підприємствами. Тому поняття «організація», «підприємство», «фірма» надалі використовуватимуться як взаємозамінні. Організація — це соціальне утворення (група людей) з певними межами, що функціонує на відносно постійних засадах і свідомо координує свою діяльність для досягнення спільної мети. Отже, організаціями є фірми (економічні суб'єкти), профспілки, політичні партії, університети, неприбуткові організації, державні установи чи органи місцевого самоврядування й безліч інших «одиниць координації, які мають певні межі й функціонують для досягнення мети або кількох цілей, що їх поділяють її члени-учасники». З визначення організації випливають три основні вимоги, які потрібні для її створення. Певна кількість учасників. Ступінь ідентифікації всіх учасників з цілями організації, які випливають з інтересів її засновників (власників). Формальна структура владних відносин, ієрархія, що характеризується певною складністю. Члени організації доповнюють одне одного, що робить їх сильнішими в боротьбі за виживання. Без об'єднання в організації, найпримітивнішими із яких були первісні племена, людство не змогло б вижити і створити цивілізацію. Організації можуть бути формальними й неформальними. Наведене вище визначення стосується формальної організації. Неформальні ж виникають спонтанно, але тоді, коли люди досить часто вступають у стосунки між собою. Неформальні групи, організації існують майже в усіх формальних організаціях, за винятком, можливо, дуже маленьких. їх виникнення пояснюється тим, що не всі інтереси чи соціальні потреби людей можуть бути задоволені в межах формальної організації. Неформальні групи посідають особливе місце в системі відносин, яка складається у формальній організації і є предметом окремої розмови. Надалі, ведучи мову про організацію, матимемо на увазі лише формальну організацію. Організації проектуються заздалегідь, вони моделюються для формування структури, яка підпорядковується інтересам досягнення поставлених цілей. При проектуванні організації використовується уявлення про неї як про організм, що діятиме раціонально й цілеспрямовано для досягнення поставленої мети й удосконалюватиме методи її досягнення.

Але виникнувши, організації починають часто діяти за власною логікою й можуть, більшою чи меншою мірою, втрачати залежність від людей, які її створили. Люди прагнуть використати організацію для досягнення власних цілей. Зокрема, вони сподіваються, що організація дасть їм змогу вести цікаву й важливу діяльність, забезпечить певною інформацією, надасть необхідні права й самостійність, гарантує безпеку й соціальний захист. Організація, у свою чергу, використовує можливості людей для власного зміцнення й розвитку. Тому вона очікує від своїх членів наявності певного досвіду, знань, кваліфікації, активної участі у справах, відповідальності, дисципліни, визнання своїх цілей і цінностей тощо. В ідеалі стосунки між людиною і організацією мають бути збалансовані, але баланс може порушуватися внаслідок зловживань з того чи іншого боку, коли або організація принижує людей до становища гвинтиків, або люди використовують організацію у своїх корисливих цілях, завдаючи збитків її потенціалу й репутації. І в тому, і в іншому разі результат однаковий — організація слабшає і перестає ефективно виконувати свої функції. 2. Види організацій Будь-яку формальну організацію, незалежно від її конкретного призначення, можна описати з допомогою низки параметрів, найважливішими серед яких є цільове призначення, організаційно-правова форма та галузево-функціональний вид діяльності. Відповідно до цього вся різноманітність організацій поділяється на певні групи, які є однорідними за тією чи іншою ознакою (табл. 1). Таблиця 1 Класифікація організацій за різними ознаками № пор. Класифікаційні ознаки Види організацій 1 Мета й характер діяльності Комерційні Некомерційні 2 Форма власності майна Приватні Колективні Державні 3 Правовий статус і форма господарювання Одноосібні Кооперативні Господарські товариства 4 Галузево-функціональний вид діяльності Промислові Сільськогосподарські Будівельні Торговельні Банківські та ін. 5 Розмір за чисельністю працівників Малі Середні Великі Найбільш важливою серед наведених ознак є класифікація організацій за правовим статусом і формою господарювання. Одноосібне підприємство є власністю однієї особи або родини. Воно відповідає за свої зобов'язання усім своїм майном чи капіталом. Таке підприємство може бути зареєстрованим як самостійне або як філія іншого. Форму одноосібних мають здебільшого підприємства з невеликою кількістю працівників. Кооперативні підприємства (кооперативи) — добровільні об'єднання громадян, створені з метою спільного ведення господарської або іншої діяльності. Характерною їхньою ознакою є особиста участь кожного члена колективу в діяльності, використання власного або орендованого майна. Господарські товариства являють собою об'єднання підприємців з певною залежністю від характеру інтеграції осіб чи капіталу, а також мірою відповідальності за свої зобов'язання. До них належать: повні; з обмеженою відповідальністю; командитні; акціонерні. Характерні особливості та відмінні риси різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності наведені в таблиці 2. З-поміж суб'єктів господарської діяльності особливо виокремлюють малі підприємства, що складають основу малого бізнесу.

Згідно з законодавством України до них належать підприємства з такою кількістю працівників: у промисловості й будівництві — до 200 осіб; в інших галузях виробничої сфери — до 50 осіб; у науці й науковому обслуговувані — до 100 осіб; в галузях невиробничої сфери — до 25 осіб; у роздрібній торгівлі — до 15 осіб. Підприємства або фірми мають право на добровільних засадах об'єднувати свою науково-технічну, виробничу, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить чинному законодавству. Детальніше про форми добровільних об'єднань підприємств ітиметься в наступних розділах. 3. Характеристики організацій Усі складні організації, незалежно від специфіки їхньої діяльності, мають спільні характеристики. Розглянемо найголовніші з них. ■Наявність ресурсів, необхідних для досягнення цілей організації. Кожна організація повинна вміти виділити з усіх видів ресурсів, які вона використовує у своїй діяльності, найважливіші, що забезпечить їй перевагу серед конкурентів. Це може бути досконала технологія або унікальний матеріал. У постіндустріальну епоху особливого значення набувають нематеріальні, інформаційні ресурси, які закладають підвалини для прийняття рішень щодо залучення інших видів ресурсів. Чим унікальнішими є ресурси, що використовуються організацією, тим більше шансів вона має на успіх. При обмеженості ресурсів державою може здійснюватися регулювання їх використання через надання дозвільних ліцензій. Залежність від зовнішнього середовища. Організація є відкритою системою, що перебуває під впливом різних зовнішніх чинників (економічних, політичних, соціокультурних, науково-технологічних тощо). Значний вплив на її діяльність мають споживачі, постачальники та конкуренти, органи державної влади, засоби масової інформації). Наявність розподілу праці. Розподіл праці між співробітниками дає їм змогу виконувати свої функції кваліфікованіше та з меншими зусиллями, що в цілому сприяє зниженню витрат організації. Розподіл праці може бути: горизонтальним (поділ праці за окремими складовими, що забезпечує в цілому виготовлення певної продукції чи виконання певної роботи). Цей розподіл праці зумовлює утворення в організації підрозділів, що спеціалізуються на різних видах діяльності; вертикальним (розподіл праці, який відділяє безпосереднє виконання роботи від роботи з координування діяльності виконавців.) За цією ознакою найчастіше виділяють три рівні управління. До найнижчого (технічного) рівня належать менеджери, які керують переважно робітниками. Це — бригадири, майстри, начальники змін, виробничих дільниць тощо. Середній рівень — найбільш численний. До нього входять менеджери, відповідальні за перебіг виробничих процесів у підрозділах, що складаються з кількох структурних одиниць; сюди входять і менеджери штабних і функціональних служб апарату управління, а також керівники допоміжних та обслуговуючих виробництв, цільових програм і проектів. Вищий рівень — це адміністрація підприємства, яка здійснює загальне стратегічне керівництво. На цьому рівні зайнято всього 3—7 % загального управлінського персоналу. ■ Необхідність управління.

Визнання цлого народу, як диного нося суверенности, якому належить виключне право порядкувати свом державним, суспльним  господарським життям та означува]ти сво вдношення до нших народв. 4. Органзац державного керування на пдстав ос]новних законв (так зв. конституця) та при помоч органв, обраних народом на основ загального, рвного, безпосереднього  тамного виборчого права. Теоретичн цнности демократ давали над, що вона прислужиться до всебчного розвитку суспльства  витворить якнайбльш наближен до деально досконалости устрово-полтичн форми. Так погляди на творчу ролю демократ ще донедавна були майже загальними. Признання демократичних теорй в суспльств було так велике, що навть самий критичний погляд на них уважано в опн за ознаку некультурности, або звернено проти нтересв народу реакцйности. Та на дл ц над не виправдалися. Псля свтово вйни пол]тична демократя опинилася в дуже важкому стан. Кожний новий рк завда й все нов потрясення. Ми  свдками не зростання  сил  впливв, лише х занепаду

1. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

2. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

3. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

4. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

5. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

6. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
7. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації
8. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

9. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

10. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

11. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

12. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

13. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

14. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

15. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

16. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры

17. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

18. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

19. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

20. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

21. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

22. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні
23. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі
24. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

25. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

26. Поняття та ознаки вбивства

27. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

28. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

29. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

30. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

31. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

32. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры
Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

34. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

35. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

36. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

37. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

38. Кризове явище функціонування та розвитку організації
39. Організація та нормування праці в операційному менеджменті
40. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

41. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

42. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

43. Організація та методика виконання курсових

44. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

45. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

46. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

47. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

48. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

49. Процес організації виробництва та виробництва

50. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

51. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

52. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

53. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

54. Основні організаційні форми та види туризму
55. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні
56. Зміст поточних планів та організація їх розробки

57. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

58. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

59. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

60. Суспільна організація життя слов

61. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

62. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

63. Організація праці менеджера

64. Організаційна система управління природокористуванням України

Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Організація оплати праці на підприємстві

66. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

67. Організація обліку грошових коштів

68. Організація евакуаційних заходів

69. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

70. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")
71. Організація біржової торгівлі
72. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

73. Організація діяльності "ПриватБанку"

74. Організація кредитної роботи в комерційному банку

75. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

76. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

77. Організація охорони праці на виробництві

78. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

79. Організація охорони праці на виробництві

80. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей

81. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

82. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

83. Внутрішній аудит організації

84. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

85. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

86. Організаційні процедури аудиту заробітної плати
87. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії
88. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

89. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

90. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

91. Організація документування господарських операцій

92. Організація і методика аудиту грошових коштів

93. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

94. Організація облікового процесу на підприємстві

95. Організація обліку

96. Організація обліку власного капіталу підприємства України

Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее

97. Організація обліку запасів на підприємствах

98. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

99. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.