Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютеры и периферийные устройства Компьютеры и периферийные устройства

Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

1. Основні поняття та визначення Сукупність пристроїв, що забезпечують автоматичний процес керування, називається автоматичною системою. Основними елементами автоматичної системи є об'єкт керування і керуючий пристрій. Будь-яка автоматична система є інформаційною системою, оскільки усередині її циркулюють потоки інформації. Носіями інформації є сигнали. Інформацією називається будь-яка сукупність відомостей, первинним джерелом яких є експеримент. Розрізняють початкову і робочу інформацію. Початкова (апріорна) інформація – це сукупність відомостей про процес керування, необхідних для побудови і функціонування системи керування. Робоча інформація – це сукупність даних про стан процесу, що використовується у процесі керування. Робота будь-якої системи радіоавтоматики відбувається в умовах дії різних перешкод. Перешкоди вносять у процес керування дії, що дезінформують. Керуванням називається будь-яка дія, заснована на використанні інформації, яка вносить бажані зміни у процес, що підлягає керуванню. Регулювання – це окремий випадок керування, при якому бажаний стан об'єкта керування забезпечується шляхом стабілізації однієї чи декількох фізичних величин згідно з заданими значеннями. Більшість сучасних систем радіоавтоматики будується на основі використання принципу регулювання по відхиленню. Він передбачає негативний зворотний зв'язок виходу системи з її входом. У результаті цього система виходить замкнутою. На схемі (рис. 1) на елемент порівняння (ЕП) через задавач (3) надходить вхідна керуюча дія х( ). Від давача (Д) надходить сигнал зворотного зв'язку у(f). Призначення задавач (3) і давач (Д) – перетворення сигналів х( ) і у( ) у форму електричної напруги. У деяких системах радіоавтоматики елементи (3) і (Д) можуть бути відсутні. На виході елемента порівняння (ЕП) утвориться сигнал помилки z( ), що підсилюється в підсилювачі (П). Вихідний сигнал підсилювача (П) впливає на виконавчий елемент (ВЕ), що у свою чергу впливає на об'єкт керування (ОК) так, щоб увесь час зводити сигнал помилки до мінімуму. Крім вхідного керуючого впливу х( ), на систему радіоавтоматики діють різні збурювання Z1( ), Z2( ), ., Z ( ). Рисунок 1 – Схема системи, що працює на основі регулювання по відхиленню Крім зазначених елементів, у систему радіоавтоматики можуть входити коригувальні елементи (КЕ), необхідні для додання системі необхідних якісних показників при належному запасі стійкості. Система є стійкою, якщо виведена зі стану рівноваги яким-небудь збурюванням, вона повертається у вихідний стан після усунення цього збурювання. Поряд із принципом регулювання по відхиленню, у ряді випадків у системах радіоавтоматики застосовується принцип регулювання по збурюванню, сутність якого зводиться до компенсації збурювання. Цей принцип реалізується у розімкнених системах. Перевагою принципу регулювання по збурюванню є простота реалізації. Недолік цього принципу – відсутність контролю за вихідною величиною у( ), що виключає її вплив на об'єкт керування (регулювання). У ряді випадків застосовують комбіновані системи радіоавтоматики, що об’єднують обидва принципи регулювання.

2. Класифікація систем радіоавтоматики У зв'язку з великою різноманітністю систем радіоавтоматики їх класифікують за рядом ознак: принцип регулювання, вид сигналу помилки, вид статичних характеристик і т.ін. За принципом регулювання системи радіоавтоматики (РА) розділяють на замкнуті системи, у яких реалізується принцип регулювання по відхиленню, і розімкнуті системи, у яких реалізується принцип регулювання по збурюванню. За видом сигналу помилки системи РА розділяють на безперервні, у яких сигнал помилки є безперервна функція часу, що обумовлено аналоговою формою вхідного впливу х( ), і дискретні, у яких сигнал помилки має переривчастий характер у часі, що обумовлено природною чи штучною дискретизацією вхідного впливу у часі. За видом статичних характеристик системи РА розділяють на лінійні, у яких залежність вихідного процесу від вхідного впливу є лінійною, і нелінійні, у яких ця залежність описується нелінійною функцією через те, що один чи кілька ланок системи мають нелінійну статичну характеристику. За характером початкової інформації системи РА розділяють на звичайні ( з повною початковою інформацією) і кібернетичні (з неповною початковою інформацією). У свою чергу звичайні системи розділяють у залежності від типу вхідного впливу на стабілізуючі системи, у яких вхідний вплив є постійною величиною: системи програмного регулювання, у яких вхідний вплив змінюється за заданою програмою; слідкувальні системи, у яких вхідна дія змінюється довільно. Кібернетичні системи РА розділяють: на адаптивні, у яких структура і спосіб функціонування змінюються цілеспрямовано з метою забезпечення оптимального функціонування об'єкта; ігрові, у яких процес керування розглядається як гра двох і більше сторін. 3. Типові системи радіоавтоматики На практиці найчастіше використовуються такі типи систем РА: системи автоматичного визначення напрямку на джерело радіохвиль (системи АСН), системи автоматичного спостереження за частотою і фазою радіосигналу (системи АПЧ і ФАП), системи автоматичного спостереження за часовим положенням одного або кількох радіо- і відеоімпульсів (системи АСД), системи автоматичного регулювання підсилення (системи АРП). Системи АСН поширені у радіолокації, радіонавігації, радіокеруванні. Вони призначені для виміру кутових координат об'єктів, що рухаються, і спостереження за їх просторовим положенням. Системи АПЧ застосовуються у радіоприймальних пристроях з метою підтримки постійної проміжної частоти сигналу і як демодулятори частотно-модульованих коливань. Також системи АПЧ використовуються для стабілізації частоти коливань, що генеруються і як вузькосмугові фільтри, які перебудовуються по частоті. Системи ФАП використовуються для тих самих цілей, що й АПЧ, але відрізняються тим, що забезпечують підстроювання не тільки по частоті, але й по фазі коливань, тобто є чутливішими і точнішими системами. Системи АСД широко застосовуються у радіолокації і радіонавігації для виміру дальності до обраної цілі і спостереження за її радіальними переміщеннями у просторі. Також ці системи здійснюють просторово-часову селекції декількох об'єктів.

Системи АРП застосовуються у радіоприймальних пристроях різних видів для стабілізації рівня сигналу на виході підсилювачів при великому динамічному діапазоні вхідного сигналу. 4. Математичний опис автоматичних систем Будь-яка система радіоавтоматики (РА) складається з ряду елементів (ланок). Для кожного елемента характерний зв'язок між його входом і виходом. Він виражається диференціальним рівнянням. Система РА описується системою диференціальних рівнянь. 4.1 Складання диференціального рівняння елемента автоматичної системи Конкретний вид диференціального рівняння залежить від фізичної природи і властивостей елемента. Розглянемо як приклад інерційну RC- ланку (рис. 2): Рисунок 2 – Схема інерційної ланкиЯкщо визначити х та y як відповідно вхідну і вихідну напруги цієї ланки, то згідно з теорією електричних кіл можна записати таке рівняння: З урахуванням того, що отримаємо таке рівняння: Позначимо RC= , тоді можна записати: Уведемо до розгляду символ диференціювання за часом Цей штучний (але по суті вірний) прийом дозволяє переписати отримане диференційне рівняння у формі: Винесемо вихідну напругу y за дужки і остаточно отримаємо: .Відзначимо, що вираз називається операторним коефіцієнтом передачі інерційної (у даному випадку) ланки. 4.2 Статичні і динамічні властивості елементів Після подачі на вхід елемента деякого впливу на його виході виникає перехідний процес, по закінченні якого настає стаціонарний стан. Статична характеристика - це залежність, що зв'язує між собою стаціонарні вхідну і вихідну величини. Прикладом статичної характеристики може служити залежність між напругою на виході частотного дискримінатора і відхиленням частоти сигналу від його номінального значення (рис.3). Рисунок 3 – Статична характеристика дискримінатораДинамічна характеристика - це залежність, що зв'язує між собою зміни вхідної і вихідної величин у перехідному режимі.4.3 Перетворення Лапласа Перетворення Лапласа має дві взаємозалежні форми – пряму і зворотну. Пряме перетворення описується так: , де x( ) – оригінал функції, тобто функційна залежність у часовому вимірі; x(p) – зображення функції x( ) за Лапласом, тобто у вимірі комплексної змінної . Зворотне перетворення вводиться у розгляд так: , що дозволяє відшукати оригінал функції x( ) по її зображенню X(p). Існують такі методи відшукання оригіналу x( ): табличний та метод інтегрування у комплексній площині. Глибинний сенс перетворення Лапласа полягає у тому, що за його допомогою стає можливим здійснити перехід від вихідних диференційних рівнянь, що описують систему РА у просторі комплексної змінної р . На рис. 4 наведено загальну структурну схему ланки системи РА, яка описується коефіцієнтом передачі R(p). На цьому рисунку G(p) та x(p) – відповідно сигнали у операторній формі на вході і виході ланки. Рисунок 4 – Загальна структурна схема ланки системи РА з коефіцієнтом передачі R(p) у операторній формі. Наприклад, якщо ланка є диференціатором, то R(p)=p. Тоді Якщо ланка є інтегратором, то Тоді 4.4 Перетворення Фур'є Якщо в перетворенні Лапласа замінити оператор р на змінну jw отримаємо перетворення Фур'є, яке також поділяється на пряме та зворотне.

Тацит особо упоминает о том, что явившихся без приглашения принимают столь же сердечно, как если бы они были приглашены, потому что у римлян отношение к незваному гостю было совершенно иным. 56Римляне умывались после обеда. 57В отличие от римлян. 58Речь идет, разумеется, лишь о верхнем общественном слое. 59Совсем иначе отзывается о германцах и сам Тацит (Анналы, II, 14), и Веллей Патеркул, называющий их лукавыми и лживыми (Римская история, II, 118). 60Речь идет о неизвестном римлянам пиве. 61Колон - лично свободный крестьянин-арендатор, плативший землевладельцу за обрабатываемую им землю деньгами или натурой; положение рабов у германцев Тацитом несколько идеализировано. 62Таким образом, и у германцев раб был вещью, принадлежащей своему господину, который был вправе распорядиться им по своему усмотрению; строгое обращение римлян с рабами возводилось ими в систему ради поддержания дисциплины и беспрекословного повиновения. 63Напротив, вольноотпущенники в эпоху империи - весьма влиятельная прослойка римского общества: из них комплектовались административные кадры, многие из них занимали высшие должности в правительстве и при дворе. 64И здесь Тацит противопоставляет "добрые" нравы германцев "дурным" нравам римлян

1. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

2. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

3. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

4. Функціональні і структурні схеми систем радіоавтоматики

5. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

6. Джерела антропогенного забруднення та класифікація забруднень
7. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація
8. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

9. Класифікація нервової системи та її будова

10. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

11. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

12. Класифікація персоналу та форми його наймання

13. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

14. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

15. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

16. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты

17. Поняття та форми державного устрою

18. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

19. Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

20. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

21. Класифікація грунтообробних машин. Плуги загального призначення

22. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради
23. Критерії класифікації відпусток на види
24. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

25. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

26. Поняття та методи криміналістики

27. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

28. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

29. Поняття та система господарського законодавства

30. Поняття та склад злочину

31. Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії

32. Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу

Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки

33. Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет

34. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

35. Бібліографічні класифікації

36. Витрати виробнцитва. Їх класифікація

37. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

38. Вплив занять спортом на функціональні можливості серцево-судинної та респіраторної систем
39. Класифікація документів
40. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

41. Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав

42. Методи навчання: їх класифікація і характеристика

43. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

44. Акцентуація рис характеру. Класифікація типології особистості

45. Класифікація важковиховуваних дітей

46. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

47. Класифікація закладів ресторанного господарства

48. Поняття та специфіка філософських категорій

Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы

49. Право лісокористування, поняття та види

50. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

51. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

52. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

53. Ядерна та радіаційна (радіоекологічна) безпека в системі екологічної безпеки

54. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни
55. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення
56. Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів

57. Поняття , ознаки та види господарських товариств

58. Поняття, види та принципи страхування

59. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

60. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

61. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

62. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

63. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

64. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист

Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

65. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

66. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

67. Поняття національного доходу та його використання

68. Поняття права природокористування та його види

69. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

70. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність
71. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві
72. Поняття, предмет та зміст господарського договору

73. Поняття, функції та система трудового права України

74. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

75. Винахід та корисна модель: поняття, патентування

76. Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та ведення

77. Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування

78. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

79. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

80. Характеристика та використання систем відеоспостереження

Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское

81. Поняття "культура" та її сутність

82. Види попиту. Поняття товару та його суть

83. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

84. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

85. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

86. Поняття організації та її ознаки
87. Сертифікація продукції в системі УкрСЕПРО
88. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

89. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

90. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

91. Дидактичні ігри та їх місце в системі навчальних занять

92. Г. Алмонд та Д. Істон про політичну систему

93. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

94. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

95. Поняття творчої особи та аналіз її якостей

96. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

98. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

99. Еволюція грошових систем та види грошей


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.