Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Вступ Система оподаткування — це продукт діяльності держави, її важливий атрибут. Кожна держава формує свою систему оподат­кування з урахуванням досвіду інших країн, стану економіки, роз­витку ринкових відносин, необхідності вирішення конкретних економічних і соціальних завдань, власних національних особли­востей. Становлення системи оподаткування в Україні почалося з ухвален­ням 25 червня 1991 р. Закону «Про систему оподаткування». У ньому було визначено принципи побудови і призначення системи оподатку­вання, дано перелік податків, зборів, названо платників та об'єкти опо­даткування. Таким чином було закладено основи системи оподаткуван­ня, створено передумови для її наступного розвитку. Ураховуючи зміни в податковій політиці держави, необхідність дальшого вдосконалення оподаткування, 2 лютого 1994 р. було ухва­лено другий варіант Закону «Про систему оподаткування». Третій ва­ріант цього закону Верховна Рада України ухвалила 18 лютого 1997 р. В останньому варіанті закону дано більш повне і чітке визначен­ня принципів побудови системи оподаткування, а також понять сис­теми оподаткування, платників податків і зборів, об'єкта оподатку­вання; обов'язків, прав і відповідальності платників податків; видів податків, зборів і порядку їх зарахування до бюджету та державних цільових фондів. Система оподаткування — це сукупність податків і зборів, (обов'язкових платежів) до бюджетів різних рівнів, а також: до державних цільових фондів, що стягуються в порядку, установле­ному відповідними законами держави. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди Закон України «Про систему оподаткування» встановлює для суб'єктів господарювання у формуванні централізованих державних цільових фондів. Ця участь здійснюється у вигляді обов'язкових платежів, внесків, порядок обчислення яких визначено окремими нормативними документами. Відрахування в цільові державні фонди нині становлять значні за обсягом суми коштів, що суттєво впливає на фінансово-господарську діяльність підприємств. Цей вплив виявляється в та­кий спосіб. - По-перше, через формування валових витрат, які виключаютьсяіз суми скоригованого валового доходу. Відтак відрахування в ці­льові державні фонди зменшують оподаткований прибуток, а отже, ісуму податку на нього; - По-друге, через формування поточних витрат (собівартості).Указані відрахування збільшують собівартість, що відповідноможе зменшити прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг)або збільшити їхню вартість, а отже, створити проблеми зі збутом продукції. - По-третє, через використання прибутку. Це має місце тоді,коли відрахування (збори) здійснюються за рахунок прибутку підприємства. Отже, вплив названих відрахувань на фінансово-господарську діяльність підприємств є суперечливим. Можливість підприємств впливати на формування абсолютної суми відрахувань у цільові фонди є обмеженою. Це пояснюється тим, що нормативи відраху­вань визначено законодавчо і вони однакові для всіх суб'єктів гос­подарювання. Кількість суб'єктів господарювання, які користують­ся пільгами щодо таких зборів, також обмежені. Можливість впли­вати на розмір зборів з боку суб'єктів господарювання пов'язана з формуванням показників, стосовно яких встановлено нормативи відрахувань (сплачена сума заробітної плати, валовий дохід, вар­тість товарної продукції, обсяг реалізації продукції та ін.)

. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Порядок визначення відрахувань встановлений Законом України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 року та внесеними змінами до цього закону від 15 липня 1999 р. Платниками такого збору є: - суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форми вла­сності, їх об'єднання, бюджетні, громадські установи й організації,фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, що викорис­товують працю найманих працівників; - філії, відділення й інші відособлені підрозділи платників збору,зазначених вище, що не мають статусу юридичної особи та розмі­щені на іншій території; - фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які не вико­ристовують працю найманих працівників, адвокати, приватні нотаріуси; - фізичні особи, що працюють за трудовим договором (контрактом),виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами; - юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купівлі-продажу валют; - суб'єкти підприємницької діяльності (у тому числі нерезиден­ти) — виробники та імпортери тютюнових виробів; - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлюювелірними виробами із золота (крім обручок), платники, коштов­них каменів; - юридичні та фізичні особи за відчуження легкових автомобілів,крім легкових автомобілів, які переходять у власність спадкоємцямза законом; - підприємства, організації, установи незалежно від форми влас­ності, які придбавають нерухоме майно, крім державних підпри­ємств, організацій, установ, які придбавають нерухоме майно за ра­хунок бюджетних коштів; - підприємства, організації, установи, які користуються послуга­ми стільникового рухомого зв'язку. Є певні особливості визначення об'єкта оподаткування для обчис­лення суми збору щодо окремих суб'єктів підприємницької діяльності. Суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні і фізичні особи), які використовують працю найманих працівників, для визначення суми збору беруть фактичні витрати на оплату праці, що підлягають оподат­куванню прибутковим податком: витрати на виплату основної і додат­кової заробітної плати, інших видів заохочень і виплат, виходячи з та­рифних ставок; премій, заохочень, у тім числі в натуральній формі. Платникам збору, які мають найманих працівників, але не здійсню­ють виплат на оплату їхньої праці, для визначення суми збору розра­хунково визначається показник, як добуток мінімального розміру заро­бітної плати на кількість працівників такого платника збору, на яких здійснюється нарахування заробітної плати. Не беруть у розрахунок для обчислення збору витрати на виплату до­ходів у вигляді дивідендів, відсотків, інші витрати, що не враховуються за обчислення середньомісячної зарплати з метою призначення пенсій. Фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, що не використовують найманої праці, для обчислення збору беруть суму свого оподаткованого доходу (прибутку). Суб'єкти підприємницької діяльності — платники збору зо­бов'язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду України. Слід звернути увагу, що інформацію про таку реєстрацію вимагають комерційні банки у разі відкриття банківських рахунків.

Ставки збору встановлено і диференційовано за категоріями плат­ників. Для суб'єктів підприємницької діяльності — юридичних і фізич­них осіб, що використовують працю найманих працівників, затвердже­но ставку 32% від згадуваного вище об'єкта оподаткування. На підприємствах, де працюють інваліди, ставку збору диферен­ційовано. На заробітну плату та інші виплати інвалідам, що є об'єктом оподаткування, збір нараховується у розмірі 4%. Щодо інших працівників використовується ставка 32%. Суб'єкти підприємницької діяльності — фізичні особи, що не користуються найманою працею, зобов'язані нараховувати 32% збору від суми оподаткованого доходу (прибутку). Слід звернути увагу на особливість визначення джерела сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування. Як відомо, оплата праці найманих працівників суб'єктами підприємницької ді­яльності здійснюється за рахунок двох джерел: собівартість (основна й додаткова заробітна плата, інші видизаохочень, виходячи з тарифних ставок); прибуток (премії, заохочення). Тому сума збору на ту частину витрат на оплату праці, що відне­сена на собівартість, також відноситься на собівартість. Сума збору на другу частину витрат на оплату праці, що здійснюється за раху­нок прибутку, перераховується за рахунок прибутку. Отже, обсяг витрат на оплату праці і структура джерел указаних витрат впливатимуть на формування собівартості, а значить, і на прибуток суб'єктів господарювання. Із суми сукупного оподаткованого доходу фізичних осіб, які працюють за трудовими договорами (контрактами), виконують ро­боти (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування нараховується у розмірі 2% якщо сукупний дохід є більшим за 150 грн., або 1%, якщо суку­пний дохід є меншим. Цей збір здійснюється за рахунок нарахова­ного доходу (заробітної плати). Відповідальними за утримання цьо­го збору є суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні й фізичні особи), що використовують працю найманих працівників. Збір на державне обов'язкове пенсійне страхування сплачується одночасно з отриманням коштів в установах банків на оплату праці. Пенсійний фонд включається до державного бюджету. Забороня­ється використання коштів фонду не за цільовим призначенням, у тім числі на кредитні, депозитні операції, надання позичок. Тимчасово вільні кошти фонду, за браком заборгованості у виплаті пенсій, можуть бути використані Пенсійним фондом на придбання держав­них цінних паперів. Збір на обов'язкове соціальне страхування. Порядок визначен­ня збору встановлено Законом України «Про збір на обов'язкове со­ціальне страхування» від 26 липня 1997 р. Особливість такого збору полягає в тім, що він включає і збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття. У зв'язку з цим скасовані відрахування підприємств у Фонд сприяння зайня­тості населення, що здійснювались згідно із Законом України «Про систему оподаткування» від 2 лютого 1994 р. Для суб'єктів підприємницької діяльності — юридичних і фі­зичних осіб, що використовують працю найманих працівників, ставку збору передбачено в розмірі 5,5% від об'єкта оподатку­вання, визначеного Законом.

Більше того, як зазначають Рой і Жорес Медведєви, «натуральна оплата за трактори, комбайни та інше устаткування була дуже висока, у той час як ціни, за якими уряд платив колгоспові, були надзвичайно низькі. Вони, по суті, часто не покривали навіть частини витрат на вирощування урожаю». Ще одним способом виконання обов'язкових хлібозаготівель була надмірна натуральна плата за розмелювання зерна (лише в 1954 р. її замінили на оплату готівкою). Постановою уряду від 19 січня 1933 р. впроваджувалась нова система обов'язкових заготівель, що дістала форму оподаткування тих земельних площ, які засівалися за планом. Ця система замінила складні довільні підрахунки, колишніх «контрактів». Згідно з постановою найпершим обов'язком кожного колгоспу і кожного індивідуального господарства, як і раніше, залишалося виконання державних поставок. Колгоспам дозволялося продавати зерно лише після виконання плану державних заготівель у масштабах всієї республіки, краю, області, а також поповнення насіннєвого фонду. Проти колгоспів, які не виконували вчасно своїх місячних норм здачі зерна, застосовувалися суворі санкції

1. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

2. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

3. Обов’язки та права державних службовців

4. Державна фінансова підтримка санації підприємств

5. Приватизація майна державних підприємств

6. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
7. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
8. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

9. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

10. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

11. Правовий статус підприємств

12. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

13. Організація оплати праці на підприємстві

14. Реструктуризація підприємств

15. Економічний аналіз підприємств

16. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

18. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

19. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

20. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

21. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

22. Охорона праці на підприємстві
23. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами
24. Доходи сільськогосподарських підприємств

25. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

26. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

27. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

28. Звітність сільськогосподарських підприємств

29. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

30. Облік доходів підприємств

31. Облік неопераційних витрат на підприємстві

32. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья

33. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

34. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

35. Організація обліку на підприємстві

36. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

37. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

38. Ревізійні комісії підприємств і організацій
39. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"
40. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

41. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

42. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

43. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

44. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

45. Права і обов`язки юриста

46. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

47. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

48. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

49. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

50. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

51. Комерційна діяльність підприємств

52. Маркетингові дослідження на підприємстві

53. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

54. Організація збутової діяльності на підприємстві
55. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"
56. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

57. Управління запасами матеріалів на підприємстві

58. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

59. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

60. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

61. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

62. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

63. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

64. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия

65. Організація виробництва на металургійному підприємстві

66. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

67. Особливості діяльності інноваційних підприємств

68. Персонал на підприємстві

69. Проблема управління прибутком на підприємстві

70. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування
71. Стратегічне планування і управління на підприємстві
72. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

73. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

74. Управління якістю на підприємстві

75. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

76. Організаційний розвиток підприємств

77. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

78. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

79. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

80. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

81. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

82. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

83. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

84. Грошові розрахунки підприємств

85. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

86. Методи фінансового планування на підприємстві
87. Непрямі податки з підприємств
88. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

89. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

90. Основи фінансів підприємств

91. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

92. Сутність і призначення санації підприємств

93. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

94. Фінанси підприємств

95. Фінансова санація та банкрутство підприємств

96. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические
Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

97. Фінансовий облік на підприємстві

98. Формування власного капіталу підприємств

99. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.