Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Інвестиційна діяльність страхових компаній

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міністерство освіти України Київський Національний Економічний Університет Кафедра фінансів підприємств та страхової справи . Реферат на тему : “ Інвестиційна діяльність страхових компаній “ Виконав : студент 7 групи 3 курсу ФЕФ Вертелецький Д.Б. К и ї в 1 9 9 7 П л а нВступ 2Розділ 1 Законодавчі особливості здійснення інвестиційної діяльності страховиками на Україні . 2Розділ 2 Зарубіжний досвід у провадженні інвестиційної діяльності страховиками . 5Висновки 6С п и с о к л і т е р а т у р и . 7Вступ Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави . В умовах розвинутих товарно-грошових відносин , що властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по визначеним ризикам , що надається страховиком страхувальнику у грошовій формі шляхом укладання договору страхування , можна розглядати як специфічний товар . Слід визначити , що по-перше данний товар виступає у грошовій формі , по-друге при його продажу за рахунок страхової премії утворюється страховий фонд , для якого характерний замкненний перерозподіл фінансових ресурсів - тільки серед страхувальників , по-трете плата страхової премії за страхове покриття означає лише право страхувальника на отримання в майбутньому грошового відшкодування за обумовлені наслідки страхового випадку , що стався . На відмінку від виробництва , де спочатку провадяться затрати капіталу , а потім , при реалізації , проходить їх відшкодування , - у страховій справі страховик спочатку збирає кошти і лише потім - зазнає затрат , що пов’язані з ліквідацією збитків в міру виникнення страхових випадків . При страхуванні життя взагалі утворюється довготерміновий резерв премії під майбутні виплати . Таким чином , завжди існує проміжок часу , коли страховик має у своєму розпорядженні значні кошти , які мають бути інвестовані в різні галузі економіки і використані як капітал з метою отримання прибутку . Розділ 1 Законодавчі особливості здійснення інвестиційної діяльності страховиками на Україні . У зв’язку з розширенням інвестиційної діяльності доцільно визначити її основні джерела . Основними з них є : Власні кошти ( статутний фонд , резервний фонд , утворений з прибутку , прибуток , цільве фінансування і надходження ) . Залучені кошти ( поточне надходження страхових премій , резерви внесків і відшкодувань , фонд запобіжних заходів ) . При інвестування коштів страхової компанії в Україні керуються Законом України “ Про страхування “ . Відповідно до статті 30 цього Закону , “ Страхові резерви повинні розміщуватись з урахуванням безпечності , прибутковості , ліквідності та диверсифікованості . Перший принцип розміщення активів - принцип безпечності . Його дія повною мірою розповсюджується як на активи , що покривають страхові резерви так і на вільні активи . Данний принцип передбачає максимально надійне розміщення активів що забезпечує їх повернення у повному обсязі . Другий принцип - прибутковість вкладень . Відповідно до нього активи повинні приносити постійні і достатньо високі доходи . Третій принцип - ліквідність вкладів . Страхова компанія повинна у будь-який час мати у розпорядженні сумму грошей , яка б забезпечувала страхувальникам виплату обумовлених договором сум у встановлені терміни .

Четвертий принцип - деверсифікація вкладів . Він служить розподілу інвестиційних ризиків серед різних видів вкладів , що в свою чергу забезпечує фінансову стійкість інвестиційного портфеля страховика . З урахуванням вище наведеного і спираючись на Закон України “ Про страхування “ можна визначити такі напрямки інвестування для страхових компаній : Банківські вклади та депозити . Нерухоме майно . Цінні папери , що передбачають одержання доходів . Цінні папери , що емітуються державою . Права вимоги до перестраховиків . Довгострокові інвестиційні кредити . Згідно з “ Тимчасовим положенням про порядок формування і розміщення страхових резервів “ , при визначенні рівня покриття до заліку приймаються в обме6жених обсягах такі активи ( у відсотках до суми наявних технічних резервів і 50 % сформованого Статутного фонду ) : Банківські вклади (депозити ) не більше 30 % в одному банку . Нерухоме майно не більше 10 % . Іноземна валюта у вигляді платіжних документів та інших цінних паперів не більше 40 % , в тому числі : а ) акції які не котуються на фондовій біржі - не більше 15 , з них акції одного емітента не більше - 2 % . б ) акції які котуються на фондовій біржі - не більше 5 % одного емітента . в ) облігації - не більше 5 % . 4. Грошові позики юридичним та фізичним особам - страхувальникам - не більше 30 % , втч : а ) позики юридичним особам незабезпечені банківськими гарантіями або гарантіями інших страховиків - не більше 5 % , з них розмір позики окремому позикоодержувачу не повинен перевищувати 1 % . б ) позики юридичним особам забезпечені банківськими гарантіями або гарантіями інших страховиків не повинені перевищувати 5 % окремому позикоодержувачу. 5. Права вимоги до перестрахувальників - не більше 50 % обсягів страхових зобов’язань , переданих до перестрахування . Як бачимо , наведені вище обмеження при формуванні інвестиційного портфеля страховика спрямовані в першу чергу на девірсифікацію ризику втрати інвестиції чи отримання збитків від інвестиційної діяльності . На мій погляд це дуже правельне рішення в умовах економічної нестабільності в нашій країні . Однак , в ціх обмеженнях , я вважаю є певні недоліки . Наприклад , обмеження по нерухомому майну - 10 % . Виділивши у складі нерухомого майна житлові будинки і піднявши ліміт наприклад до 30-40 % можна було б досягти значних залучень капіталу в сферу будівництва житла , яке на даннний момент і необхідне і досить прибуткове . Така форма інвестицій ( і будівництво вцілому ) є найбільш привабливою особливо для компаній , що займаються довгостроковим страхуванням . Для підняття авторитету і цінності національної валюти треба також обмежити ще більше обсяги вкладень коштів страховиками в іноземну валюту до 1-2 % . В Україні в силу нерозвинутості деяких видів вкладень основний доход українські страхові компанії отримали від банківських депозитів ( в 1994 році 75 % ) . Зниження відсотку по банківських депозитах спонукало страховиків до переорієнтації інвестиційних портфелів в напрямку відносно більш доходних , але й одночасно меньш ліквідних активів. Лише 5-10 % всіх активів склали цінні папери банків та підприємств .Ц

е пояснюється насамперед фактором невизначеності , що домінує в економіці .Розділ 2 Зарубіжний досвід у провадженні інвестиційної діяльності страховиками . Великий інтерес у галузі інвестиційної політики представляє досвід країн ринкової економіки . Так у Великобританії страхові компанії не тримають , як правило , на поточних рахунках коштів більше ніж це потребують повсякденні розрахунки . Проте в силу специфіки страхової справи може виникнути ситуація , коли страховикові негайно знадобляться кошти . Тому певну частину , в середньому 4 - 5 % всіх активів компанії , що займаються страхуванням життя та 10 - 13 % активів компаній , що займаються ризиковими видами страхування , складають високоліквідні короткотермінові інвестиції ( депозити , депозитні сертифікати , казначейські зобов’язання ) , що порівняно швидко перетворюються в гроші . Середньо та довго термінові інвестиції можна розділити на такі групи : цінні папери з фіксованим доходом . акції , нерухомість та іпотечний кредит . Цінні папери з фіксованим доходом є основним об’єктом інвестування страхових компаній Великобританії . Вони є надійним капіталовкладенням , яке забезпечує стійкий доход і в той самий час можуть бути швидко реалізовані на ринку . Одночасно страхові компанії інвестують кошти в звичайні акції компаній та фірм різних галузей господарства . Це пояснюється намаганям отримати більш високий доход . Також через володіння акціями певних компаній страхові компанії намагаються впливати на галузі в яких вони мають свої інтереси . Нерухомість , як об’єкт інвестування , є дуже привабливою для страхових компаній , бо надійно захищає вкладені кошти від інфляції . Разом з тим цей вид інвестицій є дуже низьколіквідним і їх реалізація за короткий час може бути проблематичною для інвестора . В Великобританії є дуже розповсюдженим іпотечне кредитуваня . Воно здійснюється в сумі , що не перевищує 2 / 3 від суми яка може бути отримана від продажу майна . Данний вид інвестицій носить довготерміновий та низьколіквідний характер . Останнім часом набуває популярності такий вид інвестицій , як купівля творів мистецтва , антікваріату , різних цінних колекцій . Це не дає стабільного прибутку , а доход залежить виключно від підвищення цін на данні предмети .Висновки З вищенаведеного можна зробити висновок , що найбільш доходними і стабільними є інвестиції в цінні папери з фіксованим процентом , які випускає уряд і місцеві органи влади . В Україні ж до останнього часу переважали банківські депозити , зі зменшенням банківського відсотку акценти змістились в бік державних цінних паперів . Вцілому за деякіх умов ( завершення приватизації , стабілізація грошової одиниці ) перспективними напрямками інвестицій стануть інвестиції у акції піприємств . Для компаній які здійснють довготермінове страхування виходом зі становища моглоб бути інвестування вільних коштів в будівництво , зокрема житла , це надало б можливість захистити зібрані кошти від інфляції на довгому періоді .С п и с о к л і т е р а т у р и . . Бланк А.И. Інвестиційний менеджмент , К., Ітем 1995 Страховий портфель , М.,

Це саме ставлення нехтування рацю визвольно боротьби призвело УНРаду в дальшому послдовному розвитку до вдступства вд принципв самостйницько полтики, як ще недавно вона сама пдписувала. Спвпраця з непередршенською акцю скомпром-тувала УНРаду до решти. Структура УНРади зробила  в неменшй мр непридатною до рол нацонально-полтичного центру. Саме зговорення полтичних угруповань може дати тльки початок формуванню такого центру, але не вистача як дина  постйна основа  снування. Для цього необхдною  бодай спвучасть загалу емAрацйного громадянства. Теж, коли йде тльки про мжпартйний центр, який, одначе, мав би провадити поважншу полтичну роботу, а не лише координувати полтику й дяльнсть причасних партй, то його структура повинна б теж вдповдати силовому вдношенню угруповань  давати мсце для перодичного переврю-вання  поновлювання складу. Застосування паритетности угруповань, чи штучно скомбнованих, а в полтичнй практиц неснуючих секторв, як постйно структурно основи центру,P це безприкладний курйоз

1. Інвестиційна активність підприємства

2. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

3. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

4. Інвестиційна діяльність підприємства

5. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

6. Інфляція та інвестиційна діяльність
7. Комерційна діяльність СК "Універсальна"
8. Комерційна діяльність

9. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

10. Товарна політика і комерційна діяльність

11. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

12. Операційна діяльність підприємства

13. Професійна діяльність шкільних психологів

14. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

15. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

16. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

17. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

18. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

19. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

20. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

21. Діяльність уряду України в галузі екології

22. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи
23. Суспільно-політична діяльність Костомарова
24. Діяльність страхової компанії "Оранта"

25. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

26. Життєдіяльність личинок волохокрильців

27. Аудиторська діяльність

28. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

29. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

30. Правотлумачна діяльність

31. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

32. Лінійна залежність n–мірних векторів. Програма

Бутылочка для кормления (от 3-х месяцев) Pigeon Перистальтик Плюс с широким горлом, 240 мл.
Изгибы на бутылке прекрасно подходят для маминой руки. Крышечка подходит для любых сосок Pigeon к широким бутылочкам. Материал бутылочки:
555 руб
Раздел: Бутылочки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры

33. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

34. Діяльність Євгена Коновальця

35. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

36. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

37. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

38. Політична діяльність Лазара Кагановича
39. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг
40. Акторська діяльність І. Тобілевича

41. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

42. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

43. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

44. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

45. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

46. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

47. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

48. Діяльність ФАТФ

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки

49. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

50. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

51. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

52. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

53. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

54. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах
55. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи
56. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

57. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

58. Діяльність дошкільника

59. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

60. Політичні погляди і діяльність Платона

61. Діяльність Пирятинського сирзаводу

62. Теорія й практична діяльність психолога

63. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

64. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета
Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни
Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления

65. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

66. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

67. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

68. Професійна майстерність екскурсовода

69. Діяльність державної податкової інспекції

70. Діяльність фінансових фондів
71. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
72. Фінанси і фінансова діяльність

73. Фінансова діяльність підприємства

74. Фінансова діяльність та політика держави

75. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

76. Екологія і практична діяльність людини

77. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

78. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

79. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

80. Доцільність впровадження інвестиційного проекту будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся

Специально для девочек.
Более 1500 наклеек для девочек обо всём самом интересном: моде, вечеринках, спорте, путешествиях, животных и многом другом!
432 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки

81. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

82. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

83. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

84. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

85. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

86. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
87. Війна Б. Хмельницького
88. Життя і творчість Івана Франка

89. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

90. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

91. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

92. Сутність та зміст сучасного менеджменту

93. Відповідальність за порушення податкового законодавства

94. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

95. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

96. Необережність як форма вини

Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки
Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения

97. Матераільна відповідальність працівників

98. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

99. Філософська культура особи та її суспільна значущість

100. Сбалансованість бюджета України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.