Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА НОГА Інна Володимирівна УДК 577.3 МЕХАНІЗМ ДІЇ ВИСОКОГО ТИСКУ і ТЕМПЕРАТУРИ НА ДЕЯКІ МІКРООРГАНІЗМИ та ВІТАМІНИ 03.00.02 - біофізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Харків - 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Беспалова Світлана Володимирівна, Донецький національний університет, декан біологічного факультету, завідувач кафедри біофізики. Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор Прилуцький Юрій Іванович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри фізики функціональних матеріалів, доктор біологічних наук, професор Гордієнко Євген Олександрович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, професор кафедри біологічної і медичної фізики. Захист відбудеться “ 11” червня 2008 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.13 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-4. З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4. Автореферат розіслано “ 6 ” травня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради С.В. Гаташ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. В останні роки дедалі більшу актуальність набуває проблема стерилізації продуктів харчування надвисоким тиском (100-800МПа), що обумовлено екологічною чистотою та малою енергоємністю даного методу. Перспективність цього способу обробки обумовлена тим, що при підвищенні тиску досягається асептичний ефект, а також у значній мірі прискорюються процеси, що ведуть до утворення якісно нових продуктів зі збереженням всіх живильних властивостей. Ця новітня технологія активно упроваджується в виробництво в ряді високорозвинених країн (Японія, Франція, Іспанія, США). З іншого боку, останнім часом високий тиск використовується для вивчення денатурації й ренатурації білків, що відкриває нові перспективи в дослідженні процесів метаболізму в живих організмах. На жаль, в Україні подібні дослідження та ця новітня технологія майже відсутні. Окремі епізодичні дослідження впливу надвисокого тиску на біосистеми проводилися в Донецькому фізико-технічному інституті НАН України (ДонФТІ) та в Донецькому державному університеті економіки та торгівлі ім. М. Туган-Барановського (ДонДУЕТ), де створена перша в Україні експериментальна установка для вивчення дії надвисокого тиску на продукти харчування з метою впровадження цієї технології у виробництво. Дані розробки стимулювали дослідження впливу високих тисків на біосистеми на кафедрі біофізики Донецького національного університету (ДонНУ), в межах НДР якої була виконана ця дисертація. Біофізика процесів, що приводять до інактивації мікроорганізмів і зміни властивостей продуктів під високим тиском, залишається неясною.

Оптимальні параметри тиску, температури та терміну обробки доводиться підбирати емпірично, що вимагає великих витрат ресурсів і часу. При цьому основною задачею є забезпечення стерильності обробленого продукту за умови збереження його харчосмакових якостей. Чимале значення має також економічна сторона процесу – витрати енергії й часу на обробку. Окрім того існує ще цілий ряд невирішених суто наукових питань, до яких належать з’ясування мікроскопічних механізмів дії тиску на різноманітні біооб'єкти, причини розходження в стійкості до тиску різних штамів одного виду бактерій, зміна структури оброблених тиском клітин та їхньої здатності до відновлення, а також дія тиску на внутрішньоклітинне рН. Таким чином, актуальність теми дисертації зумовлена необхідністю наукового обґрунтування ефективних підходів в галузі створення фундаментальних основ нових технологій стерилізації високим тиском. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана за пріоритетним напрямом «Виробництво екологічно чистих продуктів та технології їх збереження», який рекомендовано в листі Міністерства освіти й науки України № 15/20-571 від 18.04.06 «Щодо пріоритетних напрямів для комплексних проектів». Робота виконана у рамках науково-дослідних держбюджетних тем кафедри біофізики ДонНУ «Вивчення механізму дії високого тиску й температури на деякі мікроорганізми й вітаміни» за договором про науково-технічне співробітництво між ДонНУ і ДонДУЕТ, № 44/25-75/03 від 15.12.2003 р. та ДонДУЕТ «Застосування енергетичних полів для розроблення нових і вдосконалення існуючих продуктів», № Держ. реєстрації 0103U001183, 2005 р. Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є експериментальне виявлення основних закономірностей та розробка фізико-математичних моделей спільної дії на біосистеми величини високого тиску і тривалості його дії, а також температури. Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі: експериментальне дослідження реакції мікроорганізмів і вітаміну С у різних середовищах на сполучену дію тиску і температури в залежності від тривалості дії цих факторів; фізико-математичне моделювання кінетики інактивації мікроорганізмів і процесу деградації вітаміну С; з’ясування фізичного механізму впливу тиску на функціональну збереженість біосистем; розробка рекомендацій з оптимізації і стандартизації алгоритму обробки харчових продуктів високим тиском. Об'єкт дослідження – фізичні явища і процеси, що зумовлюють деградацію вітамінів й інактивацію мікроорганізмів у харчових продуктах і модельних біосистемах під дією тиску й температури. Предмет дослідження – реакція біосистем на спільну дію тиску і температури в залежності від тривалості впливу цих факторів. Методи дослідження – обробка біооб’єктів високим тиском при різних температурах і термінах витримки на експериментальних установках високого тиску, мікробіологічний аналіз, вимірювання кількості вітаміну С методом фотоелектроколориметрії, фізико-математичне моделювання кінетики деградації вітамінів та інактивації мікроорганізмів, чисельне моделювання. Наукова новизна одержаних результатів.

У роботі вперше проведено комплексне експериментальне дослідження спільної дії тиску і температури на вітаміни та мікроорганізми. Для оцінки сили впливу неврахованих факторів середовища вперше запропоновані й реалізовані експериментальні моделі, в яких харчове середовище імітується буферним розчином із заданим рН. Розроблено оригінальну методику визначення оптимальних значень параметрів обробки досліджених груп мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ), цвілі, вітаміну С та спор Bacillus sub ilis й Bacillus s earo hermophilus спільною дією підвищеного тиску і температури при різних термінах їхньої дії. У рамках цієї ж моделі описана кінетика температурної деградації вітаміну С, а також досліджено вплив нерівномірного остигання об'єкту дослідження. Спираючись на порівняння бар'єрів інактивації та дані щодо зміни об'єму різних мікроорганізмів, визначено фізичну причину впливу тиску на біосистеми. На основі отриманих результатів у роботі розроблено новий фізично обґрунтований підхід до стандартизації процесу обробки харчових продуктів високим тиском, а також спосіб оптимізації параметрів обробки. Практичне значення одержаних результатів. Результати виконаного дослідження можуть бути використані: – у наукових дослідженнях у галузі баробіології для планування експериментів й оцінки термодинамічних параметрів, що описують зміни, які відбуваються в системі; – у лабораторіях харчової промисловості для інтерполяції та інтерпретації розрізнених табличних даних по впливу тиску на окремі мікроорганізми, вітаміни й ферменти; – у технології стерилізації продуктів харчування надвисокими тисками для оптимізації параметрів обробки з метою досягнення повної стерилізації при максимальному збереженні харчосмакових якостей продуктів та мінімальних витратах енергії й часу; – для обгрунтування стандартів і норм стерилізації продуктів харчування надвисокими тисками. Рекомендації і висновки дисертації можуть бути використані при розробці технологій обробки продуктів харчування високим тиском, а також у навчальному процесі на кафедрі біофізики ДонНУ. Особистий внесок здобувача. У роботах – участь у плануванні, підготовці й проведенні експериментів, статистична обробка експериментальних даних, розрахунок параметрів кінетичної моделі; у – опис кінетики інактивації мікроорганізмів; у – пояснення відхилення від лінійності нерівномірним остиганням зразка, оцінка величини ефекту, розрахунок виправлень до кривих залежності ступеня виживаності від тиску; у – співставлення зростання кислотності харчових продуктів та дисоціації води під дією тиску та температури; у – застосування кінетичної моделі для опису даних з інактивації спор, порівняння параметрів інактивації різних вегетативних форм мікроорганізмів та аналіз мікроскопічного механізму дії тиску. У всіх роботах – аналіз та інтерпретація результатів, підбір літератури. Апробація результатів дисертації. Основні матеріали за темою дисертації повідомлені та обговорені на республіканських і міжнародних конференціях: І Українська наукова конференція «Проблеми біологічної й медичної фізики» (Харків, 2004), Міжнар.

Того ж самого дня афіняни переправилися на Евбею, вступили в бій із халкі-дянами і також перемогли їх і залишили там чотири тисячі клерухів (2) на полях конярів(3). Конярями називалися великі землевласники халкідян. А всіх халкідян, що взяли живцем разом із полоненими беотійцями, закутих у кайдани вони кинули у в'язниці, а згодом відпустили, наклавши на кожного штраф у дві міни. А кайдани, якими їх було закуто, вони повісили високо на Акрополі і ці кайдани зберігалися там ще й за мого часу, підвішані на стінах, що їх опалив вогонь, занесений мідійцями, навпроти західної стіни святилища(4). А десятину здобичі вони присвятили богині. Потім вони зробили бронзову четвірку коней (5). її поставлено на Акрополі як перше приношення ліворуч від уходу в пе-реддвір'ї Акрополя(6). На ній такий напис: «Люд Беотії й Халкіди в запеклих боях перемігши, Славних афінян сини покаравши своїх ворогів, Їм ланцюгами з залізу, зухвалу приборкавши пиху, Твір з десятини добичі Палладі поставили в храм». Отже, Афіни досягли найвищої вершини свого розвитку

1. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

2. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

3. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

4. Господарський механізм

5. Механізм кредитування банками України

6. Кредитний механізм в комерційних банках
7. Механізм реалізації форфейтингу
8. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

9. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

10. Механізм правового регулювання

11. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

12. Комп’ютерний засіб вимірювання тиску і температури у кліматичній камері

13. Господарський механізм античного рабства Давньої Греції

14. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту

15. Мікроорганізми як джерело створення безпечних антимікробних засобів

16. Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експеріменті

Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

17. Вірусні захворювання. Захворювання травного тракту, що спричиняють анаеробні мікроорганізми

18. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

19. Механізм прийняття рішень в менеджменті

20. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

21. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

22. Політичня система як механізм влади
23. Механізм важіля
24. Удосконалення механізмів коксовиштовхувача

25. Механізм суперіонної провідності твердих діелектриків

26. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів

27. Фінансовий механізм підприємства

28. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

29. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

30. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

31. Концесія як механізм розвитку економіки держави

32. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Механізм фіскальної політики держави

34. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

35. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

36. Типи поведінки в конфліктних ситуаціях. Зміна домінуючої стратегії поведінки та захисту протягом тижня

37. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

38. Чутливість деяких патогенних мікроорганізмів до антибіотиків цефалоспоринів ІІІ покоління
39. Міський бюджет: пріоритети та механізми
40. Механізми інактивації потенціал-залежних К+ каналів

41. Участь мікроорганізмів в кругообігу азоту

42. Генетичні особливості мікроорганізмів

43. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

44. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

45. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

46. Механізми дії блокаторів н2-гістамінових і м1-холінергічних рецепторів у лімфоцитах периферичної крові

47. Механізми розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому при хронічному нефриті Мазугі

48. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее
Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические

49. Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку

50. Передаточні механізми

51. Механізми обмеження застосування насилля в конфліктах

52. Типи та механізми соціокультурної динаміки

53. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

54. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж
55. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...
56. Исследование распределения температуры в тонком цилиндрическом стержне

57. Температура тела, лекарственные препараты

58. Зависимость интенсивности дыхания растительных продуктов от температуры

59. Влияние температуры на пластичность металла

60. Измерение низких температур

61. Методы и средства контактных электроизмерений температуры

62. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

63. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

64. Исследование распределения температуры в тонком цилиндрическом стержне

Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники
Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники

65. Функциональная активность лейкоцитов в условиях воздействия на организм высокой и низкой температур

66. Сутність та зміст сучасного менеджменту

67. Зависимость интенсивности дыхания растительных продуктов от температуры

68. Регулятор температуры

69. Реклама в ЗМІ

70. Полупроводниковые датчики температуры
71. Влияние температуры и коррозионно-активной среды на свойства металлов под напряжением при статических и циклических нагружениях
72. Исследование температуры в зоне резания при точении

73. Вниз по лестнице температур

74. Розрахунок вольт-амперної характеристики сонячного елемента при врахуванні зміни поверхневої рекомбі

75. Адаптация к температуре

76. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

77. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

78. Система автоматического регулирования температуры газов в газотурбинном двигателе

79. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

80. Вариации солёности и температуры океана

Набор детской посуды "Корова", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
363 руб
Раздел: Наборы для кормления
Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские

81. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

82. Гуманізм у відносинах між людьми

83. Деякі аспекти проблеми озону

84. Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст

85. Тpагізм обpазу матеpі в поемі Т.Г.Шевченка "Hаймичка"

86. Разработка системы стабилизации температуры низкотемпературного кипящего слоя
87. Температура в природе и технике
88. Исследование температур на передней поверхности кромки режущих инструментов

89. Зміст та завдання професійної етики юриста

90. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

91. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

92. Економічний зміст лізингу

93. Перша допомога при опіках, дії крайніх температур та ураженні електричним струмом

94. Вплив мобільного телефону на організм людини

95. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

96. Роль та вміст води в організмі

Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее

97. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

98. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку

99. Екологічний зміст процесу антропогенезу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.