Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА” ТКАЧУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА УДК 657.412.7 ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В ОРГАНАХ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі обліку підприємницької діяльності ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти і науки України, м. Київ Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Кужельний Микола Васильович, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Мних Євген Володимирович, Київський національний торговельно-економічний університет, завідувач кафедри фінансового аналізу і контролю кандидат економічних наук, професор Чернелевський Леонід Миколайович, Національний університет харчових технологій, завідувач кафедри обліку і аудиту Захист відбудеться “22” лютого 2008 року о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, ауд. 601. Автореферат розіслано “21” січня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат технічних наук, професор О.Д. Шарапов ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження. Соціальний захист населення гарантується законодавством, при цьому значна увага приділяється саме пенсійному забезпеченню. Питання ефективної організації пенсійного страхування цікавлять усіх людей, оскільки воно стосується кожного з нас в певний період життя. Забезпечити належне фінансування виплат для людей пенсійного віку лише державними коштами стає дедалі важче усім країнам світу. Актуальність дисертаційного дослідження обумовлена необхідністю формування правдивої та неупередженої інформації для її використання в процесі здійснення контрольних дій суб’єктами пенсійної системи (страхувальниками, одержувачами пенсійних виплат та пенсійними організаціями). Основний масив цієї інформації продукується системою бухгалтерського обліку. Для підвищення її результативності важливо забезпечити чітке нормативне регулювання організації облікового та контрольного процесів. Не дивлячись на це негативний вплив на процес пенсійного страхування справляє недосконалість вітчизняного законодавства, протиріччя в чинних нормативних актах, а також слабка висвітленність у наукових дослідженнях. Особливої гостроти ці проблеми набувають у процесі реформування системи пенсійного страхування. Формування нових видів пенсійних фондів та їх запровадження у практику уможливлюється за ефективної організації обліку та контролю з урахуванням ринкових трансформацій та й сучасної реалії економічної дійсності.

Вивченню проблем організації бухгалтерського обліку присвячено праці таких вітчизняних та зарубіжних учених: М.А. Леонтьєва, О.М. Кашаєва, Ф.Ф. Бутинця, В.П. Завгороднього, В.В. Сопка, А.М. Кузьмінського, М.С. Пушкаря, С.В. Свірко, В.С. Леня, Л.Г. Ловінської. Питанням облікової політики на підприємствах присвячено наукові праці Р.А. Алборова, В.П. Астахова, П.С. Безруких, С.А. Ніколаєвої, М.С. Пушкаря, Л.З. Шнейдмана, Ф.Ф. Бутинця, В.В. Сопка та інших вчених. Важливість контролю на підприємствах досліджувалась Г.Г. Кірейцевим, М.В. Кужельним, М.Т. Білухою, Л.М. Крамаровським, А.Д. Шереметом, В.П. Суйцом, В.В. Бурцевим, Є.М. Калюгою, Л.В. Нападовською та іншими провідними вченими. Аналіз результатів досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених свідчить про важливість практичних і теоретичних розробок організації обліку й контролю. Проте, відсутність науково-практичних досліджень з організації обліку і контролю в органах Пенсійного фонду України і визначила вибір теми дослідження. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку підприємницької діяльності Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за темою: “Вдосконалення обліку і контролю в галузях економіки” (державний реєстраційний номер 0103U004766) та Луцького державного технічного університету за темою “Організаційно-економічний механізм управління підприємствами в сучасних умовах господарювання” (державний реєстраційний номер 0105U000804). У межах наукових програм автором проведено дослідження та розроблено пропозиції щодо удосконалення науково-практичної організації облікового і контрольного процесів в органах Пенсійного фонду України. Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є науково-теоретичне обґрунтування, уточнення наукових положень та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення організації обліку і контролю в органах Пенсійного фонду України. Відповідно до поставленої мети у роботі визначено такі основні завдання: - уточнити економічну сутність пенсійного страхування та пенсійного забезпечення як економічних категорій в умовах реформування пенсійної системи; - обґрунтувати нормативно-правову базу, що регулює питання обліку та контролю в Пенсійному фонді; - визначити напрями удосконалення діючого плану рахунків бухгалтерського обліку надходжень і видатків Пенсійного фонду України; - відшукати раціональне застосування методу документального забезпечення контрольного процесу; - визначити етапи створення облікового та контрольного процесів на підприємствах з метою окреслення шляхів їх удосконалення для органів Пенсійного фонду України. Об’єкт дослідження – діяльність органів Пенсійного фонду України. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, організаційних і методичних аспектів обліку і контролю в Пенсійному фонді. Методи дослідження. В процесі написання дисертаційної роботи було використано загальнонаукові методи. Застосування історичного методу дало можливість дослідити процес виникнення та розвитку системи пенсійного страхування, організації обліку і контролю.

Методи індукції та дедукції, аналізу та синтезу використовувались під час дослідження теоретичних і практичних аспектів організації обліку та контролю. Діалектичний та абстрактно-логічний методи покладено в основу теоретичного узагальнення та формулювання висновків. Інформаційною базою дослідження стали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених стосовно досліджуваних питань, закони України, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, правління Пенсійного фонду України, статистичні матеріали Держкомстату України, Міністерства праці та соціальної політики України, Пенсійного фонду України, матеріали науково-практичних конференцій, періодичних видань і мережі I er e за темою дослідження. Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення обліку і контролю в органах Пенсійного фонду України. У процесі дослідження одержано такі наукові результати: вперше: - визначено пенсійне забезпечення елементом пенсійного страхування, виділено види пенсійного забезпечення і страхування та уточнено їх зміст, як об’єктів обліку; - розроблено Відомість звірки нарахування та сплати збору з обов’язкового державного пенсійного страхування, з метою посилення контролю у сфері нарахування та сплати збору; - запропоновано регламентовану форму Акту про результати виїзної планової (позапланової) перевірки з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо нарахування та сплати зборів із загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що забезпечить більш повне висвітлення інформації, що перевіряється; удосконалено: - інструкцію з бухгалтерського обліку та звітності в органах Пенсійного фонду; - план рахунків бухгалтерського обліку надходжень і видатків Пенсійного фонду України; набули подальшого розвитку: - методика організації облікового та контрольного процесу в органах Пенсійного фонду України. Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо удосконалення побудови обліку та контролю в органах Пенсійного фонду України. Основні науково-практичні результати та висновки дисертаційної роботи є підґрунтям для подальших досліджень в даній галузі, а також при викладанні відповідних економічних дисциплін. Окремі результати дисертаційного дослідження використовуються у практичній діяльності головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області (довідка № 2879/05-10 від 27.08.2007 р.) та управління Пенсійного фонду України в Луцькому районі Волинської області (довідка № 4997/05-10-16 від 25.10.2007 р.). Теоретичні та науково-практичні положення дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Луцького державного технічного університету під час викладання навчальних курсів “Організація обліку ”, “Контроль і ревізія ”, “Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях ”, “Податковий облік ” (акт впровадження від 29.06.2007 р.). Особистий внесок здобувача. Основні положення і висновки дисертаційного дослідження розроблено автором особисто та містяться в одноосібних наукових працях.

В отношении социального финансирования значительно увеличены размеры заработной платы некоторых категорий работников организаций бюджетной сферы, денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, пенсий и ряда пособий в связи с материнством и воспитанием детей. Результаты от проведения реформы системы натуральных льгот оказались положительными. Эта реформа позволила повысить эффективность социальной поддержки населения. Бюджетные средства на эти цели предусматриваются в необходимых объемах. Вступил в силу новый федеральный закон о государственных закупках, более четко регламентирующий процедуры проведения торгов, создающий условия для расширения круга поставщиков и более эффективного использования бюджетных средств. Это позволит более экономно расходовать бюджетные средства. С 2006Pг. вPфедеральном бюджете увеличены объемы инвестиционных расходов государства и создан Инвестиционный фонд. Продолжена реформа федеративных отношений между бюджетами разного уровня. Уже есть позитивные сдвиги: федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ на 2005Pг. впервые были исполнены в условиях законодательно установленного разграничения расходных обязательств и доходных источников

1. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

2. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

3. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

4. Предмет та методологія інформаційного права України

5. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

6. Художня культура незалежної України: традиції та новації
7. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку
8. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

9. Організація обліку власного капіталу підприємства України

10. Організаційна система управління природокористуванням України

11. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

12. Верховна Рада України в системі органів влади

13. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

14. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

15. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

16. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

18. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

19. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

20. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

21. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

22. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)
23. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади
24. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

25. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

26. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

27. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

28. Громадянство України

29. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

30. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

31. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

32. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости

33. Історія України

34. Історія соборності України

35. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

36. Господарство України періоду утвердження капіталізму

37. Походження людини та її поява на території України

38. Історія держави та права України
39. Культура України в 30-х рока
40. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

41. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

42. Податкова політика України

43. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

44. Загальна характеристика конституції України

45. Господарське право України

46. Конституційний суд України

47. Цивільне право України

48. Суверенітет України

Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

50. Проект кримінального кодекса України

51. Бюджетна ситема України

52. Державний бюджет України і бюджетне право

53. Сбалансованість бюджета України

54. Фінансова система України
55. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
56. Машинобудування України

57. Бідність в України

58. Вплив російської кризи на економіку України

59. Місце України в глобалізаційних процесах

60. Машинобудівний комплекс України

61. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

62. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

63. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

64. Грошовий обіг України

Электронный звуковой плакат "Живая география".
Электронный звуковой плакат «Живая география» поможет малышу узнать о нашей планете Земля и её обитателях, познакомит его с материками и
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы
Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее

65. Банківська система України

66. Механізм кредитування банками України

67. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

68. Закон україни про міліцію

69. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

70. шпори з цивільного права України
71. Заповідники України
72. Культура та побут населення України

73. Легка промисловість України i транспорт

74. Сільське господарство i харчова промисловість України

75. Електроенергетика України

76. Регіональний розвиток харчової промисловості України

77. Зародження партійно-радянської преси України

78. Проблеми золотоносності надр України

79. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

80. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов

81. Аграрне право України

82. М.О. Скрипник - видатний діяч України

83. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

84. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

85. Ліквідність банківської системи України

86. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"
87. Національний банк України
88. Національний банк України та особливості його функціонування

89. Проблеми функціонування фінансових бірж України

90. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

91. Структура страхового законодавства України

92. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

93. Фондовий ринок України

94. Функції Національного банку України

95. Банківська система України

96. Банківська система України та проблеми її реформування

Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги

97. Державний ощадний банк України

98. Негативні фактори, що впливають на населення України

99. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.