Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління енергетичною безпекою

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

концептуальні засади В.І. Перебийніс, доктор економічних наук, професор (Полтавська державна аграрна академія) 1. Енергетична безпека В умовах переходу до ринку, перманентної економічної кризи аграрні підприємства України зустрілися з новою для них проблемою енергетичної безпеки, її оцінки та управління нею. Актуальність проблеми енергетичної безпеки викликана зростаючою роллю зовнішнього середовища у функціонуванні підприємства, кардинальною зміною ролі держави при переході до ринкових форм господарювання. Безпека – це стан, за якого не загрожує небезпека нікому і нічому. Поняття “безпека”, яке раніше використовувалося тільки у військовій сфері і стосувалося державної безпеки, в останні роки поширилося на економічні проблеми і, зокрема, енергозабезпечення народногосподарських об’єктів та населення . Енергетична безпека є універсальною категорією, що характеризує рівень захищеності різних суб’єктів економічних відносин на різних рівнях: національному (державному), регіональному, на рівні підприємства чи конкретної людини. Енергетична безпека як багатоаспектне поняття може розглядатися на: макрорівні (як елемент економічної безпеки держави); регіональному рівні (як елемент економічної безпеки адміністративних утворень, підприємств та населення); мікрорівні (як елемент економічної безпеки підприємства та конкретного населеного пункту). Конфлікти в енергетичній сфері – це конфлікти: а) між країнами за території, що містять поклади енергоресурсів; б) між енерговиробляючими (енергопостачальними) компаніями за доступ до вигідних родовищ енергоресурсів; в) між енерговиробляючими і енергопостачальними та енергоспоживаючими підприємствами стосовно цін (тарифів) на енергоресурси; г) між підприємствами, що зайняті добуванням, переробкою, транспортуванням і використанням енергоресурсів та державою стосовно відрахувань у бюджет, екологічної безпеки тощо. Система енергетичної безпеки держави як складова національної безпеки має бути спрямована на захист інтересів суспільства і держави, задоволення потреб громадян в гідних умовах життєдіяльності шляхом створення самодостатньо соціально орієнтованої ринкової економіки. Національні інтереси у сфері енергетичної безпеки – це прагнення суспільства досягти стану забезпечення власних потреб в енергоресурсах, які б дозволяли нормально існувати і розвиватися. Можна виділити чотири рівні інтересів у сфері енергетичної безпеки: інтереси суспільства і держави полягають у забезпеченні нормального функціонування владних інституцій, дотримання законності і правопорядку, інтересів і потреб громадян; регіональні інтереси та інтереси територіальних громад полягають у надходженні частини прибутків у вигляді податків від ефективної діяльності підприємств, що можуть бути використані для розвитку територій та мешканців; інтереси господарських суб’єктів (підприємств) – це економічні інтереси, що проявляються у забезпеченні виробничої діяльності таким важливим видом ресурсу як енергетичну, і задовольняє потреби працівників і власників підприємства; інтереси людини полягають у забезпеченні їх права на працю на підприємствах, що використовують енергоресурси, комунально-побутові та культурні послуги тощо, що надаються відповідними енергоспоживачами організаціями.

Рівень енергетичної безпеки держави має визначатися через систему індикаторів (граничних показників), дотримання забезпечує здатність основних галузей народного господарства зберігати та відносно швидко набувати критичного рівня забезпечення потреб держави і населення за умов припинення імпорту енергоресурсів або дестабілізації систем енергозабезпечення в країні. 2. Регіональна енергетична безпека Регіональна енергетична безпека (в контексті регіонів держави) – це стан захищеності регіону від потенційних загроз внаслідок обмеження енергоспоживчання в регіоні, його установленого соціально-економічного розвитку який забезпечується органами державної влади та місцевого самоврядування за допомогою відповідних організаційно-правових механізмів. В умовах енергетичної та економічної кризи в Україні енергетична безпека регіону набуває особливого значення, адже рівень забезпечення енергоресурсами впливає не лише на економічне життя населення регіону, умови його життя, але й на психологічний стан мешканців регіонів, політичну ситуацію тощо. Значну роль у забезпеченні регіональної енергетичної безпеки відіграє стан взаємин між центром та регіонами, який значною мірою визначається розподілом повноважень між ними, зокрема, у сфері формування державного та місцевого бюджетів. Адже від наповненості місцевих бюджетів суттєво залежить забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів, окремих його територіальних громад. В умовах проведення адміністративної реформи в Україні, при обговоренні питання щодо змін в адміністративно-територіального устрої держави, доцільно брати до уваги і той момент, як при цьому буде забезпечуватися енергетична безпека тих чи інших регіонів. Важливо підвищити координацію діяльності відповідних центральних органів виконавчої влади, діяльність яких пов’язана з дотриманням енергетичної безпеки держави (Міненерго, Мінфін, Мінекономіки, Держкоменергозабезпечення, галузеві міністерства і відомства) з обласними державними адміністраціями та відповідними їх управліннями і відділами,і в межіх їх компетенції здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення регіональної енергетичної безпеки. 3. Енергетична безпека підприємства: основні поняття Аграрне підприємство – це динамічна система, що розвивається і вимагає забезпечення стабільності та збалансованості функціонування його основних систем, зокрема, операційної. Енергетична безпека як один з видів ресурсної безпеки є важливою складовою економічної безпеки підприємства, що значною мірою обумовлює рівень ефективності його функціонування. Під енергетичною безпекою підприємства, його виробничих підрозділів і галузей виробництва доцільно вважати захищеність виробничих об’єктів від зовнішніх і внутрішніх чинників, що порушують нормальне функціонування систем енергозабезпечення, ставлять під загрозу ефективну роботу виробничих систем та систем життєзабезпечення. Енергетична безпека підприємства – це сукупність умов і чинників, які забезпечують стабільність функціонування операційної системи підприємства. Енергетична безпека підприємства – це стан захищеності економічних інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз, пов’язаних з нестачею (вимушеними перевагами) енергопостачання, які мають динамічний характер.

Енергетична безпека підприємства – це захищеність його виробничо-збутової діяльності від загроз зовнішнього і внутрішнього середовища, здатність адаптуватися до змін, що не позначається негативно на його діяльність. Можна визначити щонайменше три рівні енергетичної безпеки підприємства: мінімальний (підтримуючий) рівень, коли стан енергетичної безпеки підприємства має нестійкий характер внаслідок неритмічного забезпечення енергоресурсами неритмічного функціонування операційної системи з цієї та інших причин; достатній рівень, коли стан енергетичної безпеки підприємства має відносно стійкий характер внаслідок вцілому нормативного забезпечення підприємства енергоресурсами та в основному ритмічного функціонування операційної системи; високий рівень управління енергетичною безпекою підприємства здійснюється з мінімально необхідними витратами ресурсів. Енергетичну безпеку підприємства можна розглядати як в короткотерміновому періоді (забезпечення стабільного функціонування підприємства впродовж відносно нетривалого часу, наприклад, року), так і в довготерміновому періоді (забезпечення динамічного розвитку підприємства у відносно тривалому періоді, наприклад, на 5-10 років). 4. Ризики в сфері енергозабезпечення Ризик – це поняття ймовірне, він може бути підрахований. Часто ризики обумовлені недостатнім інформаційним забезпеченням. Ризики притаманні функціонуванню будь-якого підприємства і, зокрема, його операційної системи. В основі наявності ризиків знаходиться обмеженість ресурсів, зокрема, енергетичних. Ризики енергозабезпечення пов’язані з несприятливими наслідками, викликаними функціонуванням підсистеми енергозабезпечення підприємства в умовах невизначеності. Невизначеність означає відсутність однозначності. Виділяють два типи невизначеності: по-перше, це істина, що зумовлена внутрішніми властивостями об’єкта дослідження; по-друге, це відсутність (недостатність) інформації про властивості об’єкта дослідження. Категорія “невизначеність” пов’язана з категорією “випадковість”, тобто невизначеність у багатьох випадках важко спрогнозувати. Факторами ризиків енергозабезпечення доцільно вважати зміну вхідного потоку енергоресурсів, яка не піддається точному підрахунку, а може бути лише спрогнозована з певною точністю. Об’єктивність ризиків енергозабезпечення обумовлена непевністю зовнішнього та внутрішнього середовища, їх факторів, які взаємодіють між собою. Суб’єктивна сторона наявності ризиків енергозабезпечення обумовлена наявністю перш за все людського фактора, зокрема, професійними якостями менеджерів, які приймають рішення щодо функціонування виробничого процесу, постачання енергоресурсів тощо. Тому ризики в енергозабезпеченні слід сприймати як об’єктивне явище виробничого процесу, їх слід враховувати і аналізувати, виявляти чинники, які впливають на величину ризиків. За мірою впливу на функціонування операційних систем підприємства ризики можна класифікувати як: допустимі ризики, що означають загрозу нормальному функціонуванню операційної системи і обумовлюють можливість зменшення випуску запланованої кількості продукції (послуг) та відповідного прибутку; критичний ризик, який загрожує зупинці більшості виробничих процесів, неотриманню продукції (послуг) і повної витрати виручки від її реалізації; катастрофічний ризик, який загрожує припиненням діяльності підприємства та наступному його банкрутству.

США є знаряддям глобалізації, головним її рушієм. Проте є багато свідчень того, що за Америкою стоїть певна «світова еліта», що має претензії на роль світового уряду й управління світом. Чимало відомих учених вважають думку про наявність центрів, що виношують ідеї світового панування, бездоказовими. Однак поява в російській «Независимой газете» за 7 вересня 2000 року статті генерального директора інформаційного аналітичного агентства при управлінні справами президента Російської Федерації (РФ) Олександра Ігнатова «Стратегія «глобалізаційного лідерства» для Росії. Першочергові непрямі стратегічні дії для забезпечення «національної безпеки»» підтверджує існування і вплив світового уряду на процеси глобалізації, що відбуваються у світі. «Ключовим фактором, що впливає на сучасні глобалізаційні процеси, — пише О. Ігнатов, — є діяльність Світового уряду. Не вдаючись у жахітливі подробиці, які змальовують нам численні теорії змови, треба визнати, що ця наддержавна структура цілком ефективно виконує роль штабу «Нового світового порядку»

1. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

2. Ділові взаємовідносини в апараті управління

3. Методи управління підприємством

4. Процес управління та його основні стадії

5. Системний підхід до управління персоналом фірми

6. Управління затратами
7. Управління контрактною діяльністю на підприємстві
8. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

9. Управління фінансами України

10. Організаційна система управління природокористуванням України

11. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

12. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

13. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

14. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

15. Кредитний ризик та методи управління ними

16. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

17. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

18. Валютні ризики: економічна природа та управління

19. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

20. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

21. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

22. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією
23. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)
24. Державне управління в сфері охорони здоров’я

25. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

26. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

27. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

28. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

29. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

30. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

31. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

32. Структура державного управління

Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры
Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки
Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок

33. Сучасні принципи державного управління

34. Теорія і методологія дослідження управління

35. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

36. Форми державного управління

37. Функції управління в аграрному праві

38. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"
39. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж
40. Системи управління базами даних

41. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

42. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

43. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

44. Інформаційні технології управління маркетингом

45. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

46. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

47. Управління ціновою політикою підприємства

48. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

49. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

50. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

51. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

52. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

53. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

54. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"
55. Діяльність органів управління освітою
56. Економічні та правові основи управління організацією

57. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

58. Закономірності формування корпоративного управління

59. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

60. Контроль – функція управління

61. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

62. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

63. Менеджмент та система управління

64. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие

65. Механізм і методи управління фірмою

66. Моделі корпоративного управління

67. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

68. Організаційна структура управління персоналу підприємства

69. Організаційна структура управління підприємством

70. Організація управління персоналом підприємства
71. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура
72. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

73. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

74. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

75. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

76. Поняття та сутність ефективності управління

77. Проблема управління прибутком на підприємстві

78. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

79. Психологія управління

80. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная
Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее

81. Стилі управління

82. Стратегічне управління підприємством

83. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

84. Стратегія управління як основа менеджменту

85. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

86. Сучасні методи управління проектами
87. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."
88. Удосконалення управління персоналом організації

89. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

90. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

91. Управління інноваційним розвитком підприємств

92. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

93. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

94. Управління корпоративною власністю підприємства

95. Управління людськими ресурсами

96. Управління персоналом

Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Управління персоналом

98. Управління персоналом в соціальній сфері

99. Управління реальними інвестиціями на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.