Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

КУРСОВА РОБОТА на тему: &quo ;Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни &quo ;Лісництво&quo ; ЗмістВступ Розділ 1. Сутність та структура методів самостійного набуття знань та їx роль у навчально-виховному процесі 1.1 Сутність методів самостійного набуття знань студентами 1.2 Структура методів самостійного набуття знань студентами Розділ 2. Підвищення самостійності і творчої активності студентів при вивченні дисципліни лісництво 2.1 Дидактичне обґрунтування підвищення ефективності застосування методів самостійного набуття знань 2.2 Модель навчального заняття з застосуванням методів самостійного набуття знань студентами 2.3 Ефективність застосування методів самостійного набуття знань студентами 2.4 Активізація пізнавальної діяльності студентів в процесі вивчення дисципліни Лісництво Висновок Список використаної літератури ВступВ умовах гуманізації освіти, а саме орієнтації її цілей, змісту, форм і методів на особистість того, хто навчається, гармонізацію її розвитку, особливого значення набуває одне з провідних нормативних положень педагогіки - принцип свідомості і творчої активності студентів. Сутність цього принципу полягає в забезпеченні оптимального співвідношення педагогічного керівництва і свідомої творчої роботи студентів у навчанні. Цей принцип є досить протирічним. З нього випливає питання: на скільки є можливим поєднання активності, свідомості студентів, вищою формою прояву яких є їх самостійність, з одного боку, і керівної ролі педагога в педагогічному процесі з іншого? Знайти це складне і достатньо тонке за своєю природою поєднання є актуальним питанням вже на протязі багатьох років. Яким чином організувати процес навчання, щоб було враховано необхідність умілого керівництва процесом засвоєння знань на основі самостійного аналізу студентами навчального матеріалу і спонукати їх до активного пошуку власної цікавості до навчальних предметів? Вирішенню цього питання певною мірою має сприяти впровадження спеціальних методів і прийомів навчання, а саме методів самостійного набуття знань учнями. Розділ 1. Сутність та структура методів самостійного набуття знань та їx роль у навчально-виховному процесі 1.1 Сутність методів самостійного набуття знань студентамиПроблема активності і самостійності студентів у навчанні має досить давнє коріння і розв'язувалась по-різному ще гербартизмом та прогресивізмом. Перша з цих систем позбавляла студентів ініціативи, нав'язуючи їм готові зразки та способи діяльності, гальмуючи тим самим їх самостійність. Друга - забезпечувала студентам значну свободу у виборі як способів пізнання так і змісту самого навчального матеріалу. Вона майже зовсім позбавляла студентів керівництва наставника і заважала системному вивченню знань. Тобто ні перша, ні друга системи освіти не забезпечували реалізацію принципу свідомої і активної участі учнів у процесі навчання. Сучасна дидактична система створила більш сприятливі умови для цього, існує ряд дидактичних правил, що, в зв'язку з вище зазначеним принципом, заслуговують на особливу увагу. По-перше, викладач повинен знати і враховувати індивідуальні інтереси та особливості студентів, спрямовуючи процес навчання на розвиток особистості, з погляду на об'єктивну суспільну необхідність.

По-друге, вчитель має створювати для студентів пізнавальні ситуації, які б вимагали від них пояснень протиріч, що виникають між знаннями і наявними фактами, які б збуджували їх мислення й інтерес. По-третє, вчитель, використовуючи різноманітні методи і прийоми навчання, повинен забезпечувати різноманітність видів самостійної роботи студентів і новизну їх пізнавальної діяльності. Важливе значення для організації самостійної пізнавальної діяльності студентів і керування нею мають обрані викладачем методи навчання. Методи навчання - це упорядковані способи взаємопов'язаної діяльності вчителя та учнів, спрямованої на розв'язання навчально-виховних завдань. В педагогіці існує декілька класифікацій методів навчання, запропонованих Ю.К. Бабанським, І.Я. Леонером, А.М. Алексюком, М.М. Скаткіним, М.І. Махмутовим та багатьма іншими вченими. Групу методів самостійного набуття знань виділяє в своїй класифікації польський педагог і психолог В. Оконь . Він характеризує їх як проблемні, засновані на творчій пізнавальній активності учнів в ході розв'язання навчальних проблем, і виділяє такі методи: класичний проблемний метод, метод випадковостей, ситуативний метод, банк ідей, мікровикладання та дидактичні ігри. Аналіз психолого-педагогічної літератури та шкільної практики з цього питання показав: самостійність пізнавальної діяльності учнів може мати різні рівні, що визначаються її репродуктивним або продуктивним характером та мірою допомоги у її виконанні з боку вчителя. Тобто самостійна навчально-пізнавальна діяльність не завжди має творчий характер. Спочатку учень намагається розв'язати нове завдання відомими йому способами, актуалізація вже набутих учнем знань, яка при цьому відбувається, носить репродуктивний характер. Тільки усвідомлення відсутності позитивного результату призводить до виникнення проблемної ситуації, тобто до активізації продуктивних компонентів пізнавальної діяльності, що забезпечують відкриття нових знань, формування нових систем зв'язків. Обмірковування знайденого шляху розв'язання, його усвідомлення і перевірка знову здійснюються на основі репродуктивного мислення. Таким чином, процес самостійного пізнання є результатом взаємодії репродуктивного і продуктивного видів мислительної діяльності. Процес самостійного набуття знань - це активна цілеспрямована розумова діяльність, в ході якої здійснюється переробка вже відомої і тільки-но сприйнятої інформації. Це узагальнене опосередковане пізнання дійсності, яке, з одного боку, не може здійснюватись без опори на минулий досвід і з другого - водночас, повинно виходити за його межи. Репродуктивні і продуктивні компоненти такої діяльності переплетені між собою, і в кожному конкретному випадку вони мають різні питомі співвідношення. Тому, ми схильні розглядати методи самостійного набуття знань як поняття більш широке, ніж у В. Оконя, як методи, що спрямовані на активізацію та організацію самостійної пізнавальної діяльності учнів на будь-якому етапі засвоєння знань. Під самостійною пізнавальною діяльністю студентів розуміємо таку навчальну діяльність, яка виконується без безпосередньої участі викладача, але за його завданнями і у спеціально відведений час.

Опосередковане керівництво викладача створює сприятливі умови для самостійних розумових операцій, самостійного орієнтування в навчальному матеріалі і дає змогу студентам працювати в індивідуальному темпі . Вищому рівню розвитку пізнавальної самостійності студентів відповідає ситуація, коли студент не тільки розв'язує складні для себе проблеми, а й самостійно шукає більш, досконалі способи їх розв'язання. Неможливість самостійного розв'язання поставленого завдання відповідає нижчим рівням, які характеризуються реакцією на допомогу: чим менше допомога, тим вище рівень самостійності пізнавальної діяльності учнів. Рівень самостійності та активної пізнавальної діяльності студентів є одним із зовнішніх проявів загальної здатності до навчання і вважається в педагогічній психології основою научуваності студентів. З.І. Калмикова підкреслює, що чим вище научуваність, тим швидше і легше людина здобуває нові знання, тим вільніше оперує ними у відносно нових умовах, тим вище темп її розумового розвитку . Тому, можна сказати, що застосування методів самостійного набуття знань має безпосередній вплив не тільки на формування знань і вмінь з предмета, а й на розвиток творчих здібностей студентів. В процесі самостійної пізнавальної діяльності студенти опрацьовують деякі найзагальніші способи її раціональної організації: вміння планувати, визначати мету і систему завдань майбутньої роботи, планувати її послідовність, обирати способи швидшого і економнішого розв'язання поставлених завдань, здійснювати самоконтроль за її виконанням та аналізувати підсумки роботи . В ході самостійної пізнавальної діяльності студентів можна виділити чотири основних етапи:Схема 1.Ефективному та раціональному здійсненню кожного з названих етапів діяльності має сприяти застосування викладачем відповідних методів самостійного набуття знань. Виходячи з основних дидактичних цілей кожного з етапів, методи самостійного набуття знань можна розподілити на такі групи: стимулюючо-мотиваційні методи, методи самостійної роботи та рефлексивні методи (Схема 2). До першої групи відносяться такі методи як: вступна бесіда, актуалізуюча бесіда, бесіда-повторення, проблемна бесіда, інструктаж і пояснення. До другої групи методів можна віднести: різні види методів самостійної роботи учнів з підручником, робочим зошитом, дидактичними посібниками, ПЕОМ, відеоінформацією; різні види навчальних завдань. До третьої групи методів самостійного набуття знань відносяться: підсумкова бесіда, аналітична бесіда, письмовий звіт. Кожний з названих методів має складну структуру, його вибір визначається педагогом відповідно до цілей, змісту процесу навчання, форм його організації та багатьох інших факторів. Схема 2. 1.2 Структура методів самостійного набуття знань студентамиМетод навчання є складним педагогічним утворенням. Структура методів навчання залежить, з одного боку, від змісту навчального матеріалу, способів його засвоєння, дидактичних цілей заняття, матеріально-технічної бази навчального закладу, а з іншого - від особливостей віку студентів, їх підготовленості до навчання. Крім цього, у процесі формування структури методів необхідно одночасно враховувати зовнішні та внутрішні ознаки методів навчання .

Для обох цих фаз визначено свій час і окремі методи та засоби боротьби. Розділ третій НОВІ ЗАСАДИ УПА Реорганізація УПА вимагала також зовсім нових основних засад для цілого руху. Треба було переробляти всі статути та видати зовсім нові правильники. Ця важлива робота була зроблена своєчасно. Основою всіх цих заходів послужив так званий Закон Українського Партизана. Подаю в цілості його зміст: ЗАКОН УКРАЇНСЬКОГО ПАРТИЗАНА 1. Український партизан не є «бандитом», як його називають вороги. Це лицар і чесний вояк, який жертвує своє життя за свій поневолений народ. Наша підземна армія — це єдино-можлива форма збройної боротьби України за свою свободу. 2. Український партизан не провадить боротьби із-за бажання анархії, або жадоби наживи, а для святих національних ідей та високих політичних цілей. 3. Український партизан вважає за вершину-вершин своїх політичних цілей свою власну суверенну державу. 4. Український партизан буде всіма силами та засобами боротися з кожним окупантом України так довго, закіль не виборе своєї абсолютно ні від кого незалежної держави — Самостійної України. 5. Український партизан не має ні від кого жодної допомоги

1. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

2. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

3. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

4. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

5. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

6. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)
7. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму
8. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

9. Порядок складання позовної заяви та касаційної скарги

10. Методика формування музичного сприйняття молодших школярiв

11. Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні

12. Методика формування відчуття кольору у процесі малювання натюрморту у початковій школі

13. Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів

14. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

15. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

16. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел

17. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

18. Суть процесу навчання та засоби його активізації

19. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

20. Характеристика дисертаційної роботи

21. Самооцінка та самостійність

22. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми
23. Планування та фінансування заходів з охорони праці
24. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

25. Предмет та методологія інформаційного права України

26. Організація роботи користувача з АБД

27. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

28. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

29. Методичні вказівки до оформлення звіту з науково-дослідної роботи студентів

30. Наукова дослідна робота студентів

31. Основні категорії та етапи навчального процесу студента

32. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

33. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

34. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

35. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

36. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

37. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

38. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів
39. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою
40. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

41. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

42. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

43. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

44. Зміст та завдання професійної етики юриста

45. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

46. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

47. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

48. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

Ручка-стилус шариковая "Любимый дедушка".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения

49. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

50. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

51. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

52. Нормативна база, методика та методи перевірки

53. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

54. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
55. Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі
56. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

57. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

58. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

59. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

60. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

61. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

62. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

63. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

64. UNIX та Internet: робота з віддаленим комп’ютером

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

66. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

67. Синтез комбінаційної схеми та проектування керуючого автомата Мура

68. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

69. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

70. Шуми у роботі приймачів та детекторів
71. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок
72. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

73. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

74. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

75. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

76. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

77. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

78. Робота приватної ветеринарної лікарні "Vet мир" по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичним тваринам)

79. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

80. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели
Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки

81. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів

82. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

83. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій

84. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

85. Загальні підходи та методи роботи з якістю

86. Інтереси та культура. Цінності в управлінні
87. Система формування та підготовки кадрів для підприємства
88. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

89. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

90. Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання

91. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

92. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

93. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

94. Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавству

95. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

96. Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее

97. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

98. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

99. Організація та методика виконання курсових


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.