Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗМІСТ Вступ 1.Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість Педагога 2.Структура готовності до інноваційної педагогічної діяльності 3.Розвиток інноваційної поведінки педагога Висновок Література Вступ Тема курсової роботи «Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності». Професійна готовність є закономірним результатом спеціальної підготовки, самовизначення, освіти й самоосвіти, виховання й самовиховання. Це — психічний, активно-дієвий стан особистості, складна її якість, система інтегрованих властивостей. Така готовність регулює діяльність, забезпечує її ефективність. Однією з важливих якостей педагога, умов успішності його як професіонала є готовність до інноваційної діяльності. 1.Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість педагога Педагогічні інновації, як і будь-які інші нововведення, породжують проблеми, пов'язані з необхідністю поєднання інноваційних програм з державними програмами виховання і навчання, співіснування різних педагогічних концепцій. Вони потребують принципово нових методичних розробок, нової якості педагогічного новаторства. На заваді цим нововведенням стають невідповідність нових типів навчально-виховних закладів вимогам батьків, які здебільшого орієнтуються на традиційні стандарти навчання і виховання. Не менш гострими є проблеми адаптації нововведення до нових умов. Часто вони спричинені намаганнями пристосувати до конкретних умов педагогічні технології, елементи змісту навчання й виховання, які виявили свою ефективність в інших галузях, або концепції, розроблені в зовсім інших історичних умовах. Таке механічне перенесення призводить до втрати змісту і глибинної суті інновації, що нерідко має наслідком її дискредитацію, розчарування багатьох людей, породжує нову хвилю консерватизму. Успішність інноваційної діяльності передбачає, що педагог усвідомлює практичну значущість різних інновацій у системі освіти не лише на професійному, а й на особистісному рівні. Однак включення педагога в інноваційний процес часто відбувається спонтанно, без урахування його професійної та особистісної готовності до інноваційної діяльності. Готовність до інноваційної педагогічної діяльності — особливий особистісний стан, який передбачає наявність у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії. Вона є основою активної суспільної і професійно-педагогічної позиції суб'єкта, яка спонукає до інноваційної діяльності та сприяє її продуктивності. Багато проблем, що постають перед педагогами, які працюють в інноваційному режимі, пов'язані і з низькою інноваційною компетентністю. Інноваційна компетентність педагога — система мотивів, знань, умінь, навичок, особистісних якостей педагога, що забезпечує ефективність використання нових педагогічних технологій у роботі з дітьми. Компонентами інноваційної компетентності педагога є поінформованість про інноваційні педагогічні технології, належне володіння їх змістом і методикою, висока культура використання інновацій у навчально-виховній роботі, особиста переконаність у необхідності застосування інноваційних педагогічних технологій.

Готовність до інноваційної діяльності є внутрішньою силою, що формує інноваційну позицію педагога. За структурою це складне інтегративне утворення, яке охоплює різноманітні якості, властивості, знання, навички особистості. Як один із важливих компонентів професійної готовності, вона є передумовою ефективної діяльності педагога, максимальної реалізації його можливостей, розкриття творчого потенціалу. Джерела готовності до інноваційної діяльності сягають проблематики особистісного розвитку, професійної спрямованості, професійної освіти, виховання й самовиховання, професійного самовизначення педагога. В інноваційних освітніх перетвореннях особливо високими є вимоги до рівня теоретичних знань і практичної підготовки вчителя. Він повинен уміти спрямовувати навчально-виховний процес на особистість вихованця, вибудовувати свою професійну діяльність так, щоб кожен учень мав необмежені можливості для самостійного і високоефективного розвитку. А це у принципово інших вимірах визначає проблематику і зміст професійної та особистісної підготовки педагога, актуалізує необхідність створення педагогічних систем, зорієнтованих на інноваційну діяльність, і відповідно на пошук нових підходів до підготовки майбутнього педагога. Йдеться про те, що під час навчання він має набути: — розвинуту творчу уяву; — стійку систему знань, що розкривають суть, структуру і види інноваційної педагогічної діяльності; уміння цілеспрямовано генерувати нові нестандартні ідеї з використанням інтелектуальних інструментів і механізмів самореалізації; — психолого-педагогічні знання про освоєння і впровадження інноваційних процесів у систему освіти; — спеціальні психолого-педагогічні методи, прийоми і засоби, використання яких дає змогу активно включатися в інноваційну педагогічну діяльність. Педагогу інноваційного спрямування під час навчально-виховного процесу необхідно вміти реалізовувати: — педагогічний гуманізм (довіра до вихованців, повага до їх особистості, гідності, впевненість у своїх здібностях і можливостях); — емпатійне розуміння вихованців (прагнення і вміння відчувати іншого як себе, розуміти внутрішній світ вихованців, сприймати їх позиції); — співробітництво (поступове перетворення вихованців на співтворців педагогічного процесу); — діалогізм (уміння слухати дитину, цікавитися її думкою, розвивати міжособистісний діалог на основі рівності, взаємного розуміння і співтворчості); — особистісна позиція (творче самовираження, за якого педагог постає перед вихованцями не як позбавлений індивідуальності функціонер, а як особистість, котра має свою думку, відкрита у вираженні своїх почуттів, емоцій). У сучасних умовах інноваційна діяльність педагога має відповідати основним принципам: Принцип інтеграції освіти. Передбачає посилену увагу до особистості кожної дитини як вищої соціальної цінності суспільства, орієнтацію на формування громадянина з високими інтелектуальними, моральними, фізичними якостями. Принцип диференціації та індивідуалізації освіти. Налаштовує на забезпечення умов для повноцінного вияву і розвитку здібностей кожного вихованця. Принцип демократизації освіти.

Дотримання його зобов'язує до створення передумов для розвитку активності, ініціативи, творчості учнів і вчителів, зацікавленої їх взаємодії, широкої участі громадськості в управлінні освітою. Реалізація цих принципів вимагає переходу від нормативної до інноваційної, творчої діяльності, що передбачає зміну характеру освітньої системи, змісту, методів, форм, технологій навчання й виховання. Метою освіти за таких умов є вільний розвиток індивідуальних здібностей, мотивів, особистісних цінностей різнобічної, творчої особистості. Отже, у структурі професійно спрямованої особистості педагога готовність до інноваційної діяльності є показником його здатності нетрадиційно вирішувати актуальні для особистісно-орієнтованої освіти проблеми. Підготовлений до інноваційної професійної діяльності педагог має такі професійні й особистісні якості: — усвідомлення смислу і цілей освітньої діяльності у контексті актуальних педагогічних проблем сучасної школи; — осмислена, зріла педагогічна позиція; — уміння по-новому формулювати освітні цілі з предмета, певної методики, досягати і оптимально переосмислювати їх під час навчання; — здатність вибудовувати цілісну освітню програму, яка враховувала б індивідуальний підхід до дітей, освітні стандарти, нові педагогічні орієнтири; — співвіднесення сучасної йому реальності з вимогами особистісно-орієнтованої освіти, коригування освітнього процесу за критеріями інноваційної діяльності; — здатність бачити індивідуальні здібності дітей і навчати відповідно до їх особливостей; — уміння продуктивно, нестандартно організувати навчання й виховання, тобто забезпечити творення дітьми своїх результатів і, використовуючи інноваційні технології, стимулювати їх розвиток; — володіння технологіями, формами і методами інноваційного навчання, яке передбачає уміння на основі особистого досвіду і мотивів вихованців бути співтворцем мети їх діяльності, зацікавленим і компетентним консультантом і помічником у співвіднесенні мети з результатом, використанні доступних для дітей форм рефлексії та самооцінки; — здатність бачити, адекватно оцінювати, стимулювати відкриття та форми культурного самовираження вихованців; — уміння аналізувати зміни в освітній діяльності, розвитку особистісних якостей вихованців; — здатність до особистісного творчого розвитку, рефлексивної діяльності, усвідомлення значущості, актуальності власних інноваційних пошуків і відкриттів. Готовність педагога до інноваційної діяльності визначають за такими показниками: 1) усвідомлення потреби запровадження педагогічних інновацій у власній педагогічній практиці; 2) інформованість про новітні педагогічні технології, знання новаторських методик роботи; 3) зорієнтованість на створення власних творчих завдань, методик, налаштованість на експериментальну діяльність; 4) готовність до подолання труднощів, пов'язаних зі змістом та організацією інноваційної діяльності; 5) володіння практичними навичками освоєння педагогічних інновацій та розроблення нових. Ці показники виявляють себе не ізольовано, а в різноманітних поєднаннях і взаємозв'язках. Зокрема, потреба у нововведеннях активізує інтерес до найсвіжіших знань у конкретній галузі, а успішність власної педагогічної інноваційної діяльності допомагає долати труднощі, шукати нові способи діяльності, відстоювати новаторські підходи у взаємодії з тими, хто їх не сприймає.

Бо економчна полтика, а з нею й зверхницька роль держави можуть давати корисн наслдки лише тод, коли саму державуй  владу персонфкуютьне класов й узурпаторськ клки (як це бачимо в умовах кап]талстично демократ  комунстично диктатури),а цле нацональне суспльство, зорганзоване в формах, що беру]чи його занеподльну днсть водночас рахуються з його органчним, функцональним розподлом на окрем частини(соцальн групи). Цею формою суспльно органзац  для нацократ державний синдикалзм. В свой, практичнй сут синдикалзм це насамперед (умовлене розвитком господарсько спецалзац обднання людей, зайнятих виробництвом у певнй господарськй галуз, для охорони хнх професйних нтересв. Вияви професйно органзац бачимо вже в середньовчних корпорацях, що в свй час вдграли велику економчну роль в феодальному суспльств. Капталзм  нов де економчного лбералзму спричинилися до занику корпорацй; вузько-становий, моно]полстичний характер старого корпоративного устроювже не мг узгднитися з вимогою вльно гри капталстичних сил

1. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

2. Професійні хвороби

3. Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

4. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

5. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

6. Критерии готовности педагогов к использованию экспериментирования
7. Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти
8. Професійна діяльність шкільних психологів

9. Самонавіювання в професійній діяльності моряка

10. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

11. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

12. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

13. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

14. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

15. Інноваційна діяльність підприємства

16. Зміст та завдання професійної етики юриста

Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

17. Потенційно небезпечні фактори професії менеджера

18. Державне регулювання інноваційної діяльності

19. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

20. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

21. Князівська добродійність у Київський Русі

22. Традиційність українського писанкарства
23. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"
24. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

25. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

26. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

27. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

28. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

29. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

30. Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці

31. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

32. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

34. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

35. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

36. Педагогічні інновації

37. Професійне самовизначення учнів педагогічного ліцею технологічного профілю

38. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах
39. Сутність педагогічного спілкування
40. Тривожність як соціально-педагогічне явище

41. Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів

42. Виробниче навчання у закладах професійної освіти

43. Інноваційні технології в бізнесі

44. Самооцінка та самостійність

45. Зміни у мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації

46. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

47. Професійна майстерність екскурсовода

48. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Фінансова підтримка інноваційної діяльності

50. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

51. Державне регулювання інноваційної діяльності

52. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

53. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

54. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"
55. Планирование действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и при режиме чрезвычайной ситуации
56. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

57. Расчет надежности, готовности и ремонтопригодности технических средств и вычислительных комплексов

58. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе

59. Профессиональное мастерство социального педагога

60. Педагоги-новаторы. Ш.А.Амонашвили

61. Особенности работы социального педагога - реабилитатора с трудными подростками

62. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский

63. Готовность детей к обучению в школе 8-го вида (для детей с нарушениями интеллектуального развития)

64. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

Фоторамка (коллаж) на 4 фото (10х15 см), 18x2x55 см.
Фоторамка на 4 фото. Размер: 18x2x55 см. Размер фото: 10х15 см. Материал: пластик.
321 руб
Раздел: Мультирамки
Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые

65. Психологическая диагностика готовности к обучению как необходимое условие при записи ребенка в школу

66. Личностные качества педагога

67. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

68. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

69. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

70. Інформаційні системи і технології підприємства
71. Життя і творчість Івана Франка
72. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки

73. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

74. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

75. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

76. Сутність та зміст сучасного менеджменту

77. Відповідальність за порушення податкового законодавства

78. Великий русский педагог К.Д.Ушинский

79. Общественная педагогия

80. Главнейшие периоды в истории русской педагогии и их характер

Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки
Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки
Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

81. Общественная педагогия во время Екатерины II

82. Интернет в учебной деятельности молодого педагога

83. Изучение психологической готовности к материнству

84. ВЕЛИКИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ПЕДАГОГ К.Д. УШИНСЬКИЙ

85. Педагогіка - контрольна

86. Педагогический инструмент социального педагога по работе с подростками
87. Проблемы готовности детей к обучению в школе
88. Психологическая готовность ребенка к школе

89. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

90. Діяльність римських магімтратів

91. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

92. Состояния тревожности у педагогов

93. Государственная педагогия

94. Личностная готовность ребенка к школе

95. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

96. Проблема готовности Ребенка к школьному образованию

Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

97. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению

98. Личностная готовность ребенка к школе

99. Психологическая готовность ребенка обучению в школе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.