Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Зовнішньоекономічні зв’язки України з Туреччиною

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти та науки України Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна Геолого-географічний факультет Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВЯ’ЗКИ УКРАЇНИ З ТУРЕЦЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ (курсова робота) З курсу «Зовнішньоекономічні зв’язки України» Виконала: студентка ІV курсу, групи ГЦ-42 Ю.Л.Афанасьєва Перевірила: ст. викладач Г.О. Кулєшова Харків 2009 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні основи вивчення зовнішньоекономічних зв’язків 1.1 Сутність поняття «зовнішньоекономічних зв’язків» 1.2 Передумови розвитку співробітництва України та Туреччини 1.3 Стан договірно-правової бази України та Туреччини 1.4 Методи дослідження РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ З ТУРЕЧЧИНОЮ 2.1 Розвиток торгівельно-економічного співробітництва між Україною та Туреччиною 2.2 Характеристика торгівлі товарами між Україною та Туреччиною 2.3 Характеристика торгівлі послугами між Україною та Туреччиною 2.4 Характеристика двостороннього інвестиційного співробітництва між Україною та Туреччиною РОЗДІЛ 3.ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ТУРЕЧЧИНИ 3.1 Проблеми зовнішньоекономічних відносин України та Туреччини 3.2 Перспективи зовнішньоекономічних відносин України та Туреччини ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин глобалізаційні процеси охопили всі сфери світового господарства. Як наслідок, відбувається зростання рівнів інтегрованості різних галузей економіки та окремих підприємств різних країн. Зовнішньоекономічна діяльність - це важлива й невід'ємна сфера господарської діяльності, котра при ефективному використанні всього комплексу сучасних форм і методів міжнародних економічних відносин здатна впливати на технічне удосконалювання виробництва, підвищення продуктивності праці і якості продукції, яка виробляється. В цілому ж, вихід на зовнішній ринок самостійно господарюючих суб'єктів сприяє пристосуванню економіки до системи світогосподарських відносин, формуванню економіки відкритого типу. Саме тому розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств, фірм, усіх учасників ринкових відносин - це суттєвий фактор підвищення ефективності господарської діяльності як на рівні окремих підприємницьких структур, так і в масштабах усієї країни. Ефективна зовнішньоекономічна діяльність сприяє відтворенню експортного потенціалу країни, підвищенню конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках, формуванню раціональної структури експорту й імпорту, залученню іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах, забезпеченню економічної безпеки України. На сьогодні в сфері зовнішньоекономічної діяльності України сформувався ряд тенденцій в зовнішній торгівлі та інвестиційній активності, що обумовлюють як позитивну динаміку в економіці України, так і значні виклики для її конкурентоспроможного розвитку. Плани зовнішньоекономічної діяльності націлюють на встановлення й розвиток взаємовигідних зв'язків з країнами світу, особливо з тими, що мають географічну близькість та спільні інтереси.

Вони мають всебічно враховувати переваги, які випливають з міжнародного розподілу праці в інтересах розвитку економіки, технічного прогресу та підвищення рівня життя народу. Спеціалізація країни на виробництві товарів, для яких у неї є найкращі умови, дає змогу їй розширити їх випуск, використавши частину з них для продажу, а за виручені гроші закупити товари, яких не вистачає.Зовнішньоекономічні зв’язки України в сучасних умовах стають могутнім засобом прискорення науково-технічного розвитку та інтенсифікації економіки. Мета курсової роботи - охарактеризувати зовнішньоекономічні зв’язки України з Туреччиною, розкрити особливості експорту та імпорту товарів та послуг, виявити проблеми та перспективи співробітництва між країнами. Реалізація поставленої мети обумовила необхідність вирішення таких завдань: 1) розкрити сутність поняття “зовнішньоекономічні зв’язки”; 2) охарактеризувати динаміку та структуру зовнішньої торгівлі товарами та послугами; 3) проаналізувати інвестиційну діяльність України та Туреччини; 4) виявити проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України та Туреччини. Об'єкт дослідження: зовнішньоекономічні відносини між Україною та Туреччиною. Предмет дослідження: особливості експортно-імпортної та інвестиційної діяльності України та Туреччини. Інформаційною базою дослідження стала статистична інформація з Державного комітету статистики України, Укрекспорту України, Урядового порталу України. Структура роботи обумовлена особливостями досліджуваної теми та характером питань, що в ній розглядаються. РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні основи вивчення зовнішньоекономічних зв’язків 1.1 Сутність поняття «зовнішньоекономічних зв’язків» Зовнішні зв’язки країни – це взаємообмін з країнами світу продуктами матеріального виробництва, енергією, послугами, інформацією на основі міжнародного поділу праці, а також співробітництво політичних органів, спрямоване на ефективне розв’язання глобальних проблем людства, міжнародний рух населення, розширення особистих контактів громадян. Система зв’язків між господарствами країн на основі міжнародного поділу праці формує міжнародні економічні зв’язки двох країн. Серед зовнішніх зв’язків України з високорозвиненими країнами свыту найважливішими їх формами є: економічні (за спеціалізацією і кооперуванням, торговельні, інвестиційні, науково-технічні, кредитно-фінансові), соціальні (наукові, культурні, екологічні, військові, гуманітарні) та політичні. Основною складовою зовнішніх зв’язків є зовнішньоекономічні зв’язки. Зовнішньоекономічні зв’язки – це сукупність напрямів, форм, методів і засобів торговельно-економічного, валютного і кредитно-фінансового співробітництва між країнами з метою раціонального використання міжнародного поділу праці. Як економічна категорія зовнішньоекономічні зв’язки є системою економічних відносин, які виникають при переміщенні всіх видів ресурсів між державами й економічними суб’єктами різних держав. Ці двосторонні відносини охоплюють усі сфери економічного життя держави.

Таким чином, сутністю зовнішньоекономічної діяльності є міжнародний поділ праці (МПП). У процесі МПП об’єктивно формуються національний (державний) і регіональні (наприклад, обласні) зовнішньоекономічні комплекси. Всвою чергу вони об’єднують взаємопов’язані підприємства-експортери та імпортери (ядро комплексу), торгово-промислову палату, різні об’єднання та асоціації, банки, які займаються операціями, пов’язаними з міжнародною діяльністю. До основних економічних законів, що визначають функціонування зовнішніх зв’язків в системі світового господарства відносяться закон міжнародного поділу праці, закон інтернаціоналізації виробництва, закон вартості, закон нерівномірності економічного розвитку, до основних суспільно-географічних - закон раціональних територіальних зв’язків, закон територіальної спеціалізації господарської діяльності людини, закон територіальної концентрації господарської діяльності. Закон міжнародного поділу праці є економічним фундаментом усієї системи світогосподарських зв’язків і світового господарства в цілому. Методика суспільно-географічного дослідження зовнішніх зв’язків країни дозволяє виділити наступні етапи: перший етап - виявлення та розкриття теоретичних аспектів формування зовнішніх зв’язків країни та механізмів їх функціонування, який включає визначення суспільно-географічної сутності зовнішніх зв’язків та обґрунтування чинників формування зовнішніх, передусім зовнішньоекономічних зв’язків країни; другий етап - системно-структурний аналіз зовнішніх зв’язків країни, який включає передусім аналіз торговельних, інвестиційних та соціальних зв’язків; третій етап - розробка концептуальних основ вдосконалення територіальної організації зовнішніх зв’язків країни. Статистика зовнішньоекономічних зв’язків є складовою економічної статистики і вивчає розміри, динаміку і структуру зовнішньої торгівлі (за видами товарів і напрямками), склад імпорту й експорту, науково-технічне співробітництво, стан і розвиток виробничої кооперації і діяльності спільних підприємств, кредитних і валютно-фінансових відносин, міжнародних перевезень і туризму, а також оцінює закордонне майно, золотовалютні запаси, курс валют, досліджує міжнародну конкурентоспроможність і розробляє платіжний баланс. Відповідно до перелічених вище завдань метою статистики зовнішньоекономічних зв’язків є вивчення міжнародного економічного і науково-технічного співробітництва з допомогою системи показників. Ці показники перебувають у нерозривному взаємозв’язку і єдності і водночас відбивають різні сторони зовнішньоекономічної діяльності. Така система показників може бути подана у вигляді окремих груп, що характеризують: зовнішню торгівлю, тобто експорт і імпорт товарів і послуг; міжнародну виробничу кооперацію; науково-технічне співробітництво й обмін, включаючи операції з торгівлі ліцензіями; валютно-фінансові, інвестиційні операції; транспортно-експедиційні операції, іноземний туризм; митно-тарифні операції; операції з надання безоплатної допомоги; підрядні й орендні операції.

Контррозвідувальні підрозділи Розвідочної управи активно взаємодіяли з Охороною Головного Отамана. Більше того, її начальник М.Чоботарів (1920 р.) за дорученням С.Петлюри опікував контррозвідувальні установи, інші керівники цього охоронного підрозділу - Б.Барвінський (1919 р.), К.Мандзенко (початок 1920 р.) також спиралися на допомогу контррозвідки [490]. Говорячи про діяльність військової і загальної контррозвідок УНР, не можна не торкнутися впливу на їх оперативну роботу Варшавської угоди між УНР і Польщею від 21-24 квітня 1920 р. На її підписання Голова Директорії С.Петлюра змушений був піти під тиском суворих зовнішніх обставин: неможливості України самій протистояти інтервенції радянської Росії. Як писав пізніше С.Петлюра, "Варшавська умова... була історично вимушеним фактом, неминучим ланцюгом в ході політико-мілітарних подій нашої новітньої історії, а не штучним утвором політичної нерозважливості чи злої волі..." [491]. Умови угоди розроблялися таємно, її підписання відбулося всупереч законодавству УНР, котре забороняло Голові Директорії самочинно укладати угоди, які порушують територіальну цілісність республіки [492]

1. Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"

2. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

3. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

4. Зовнішньоекономічні звязки України з Обєднаними Арабськими Еміратами

5. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

6. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності
7. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності
8. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

9. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення

10. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

11. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

12. Основні напрямки зовнішньої політики України

13. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

14. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

15. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

16. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

18. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

19. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

20. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

21. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

22. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України
23. Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні
24. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

25. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

26. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

27. Громадянство України

28. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

29. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

30. "Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")

31. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

32. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости

33. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

34. Історія України

35. Історія соборності України

36. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

37. Господарство України періоду утвердження капіталізму

38. Походження людини та її поява на території України
39. Історія держави та права України
40. Культура України в 30-х рока

41. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

42. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

43. Економічне районування України

44. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

45. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

46. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

47. Поняття, форма та функції Конституції України

48. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Суверенітет України

50. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

51. Бюджет України: актуальні проблеми

52. Державній бюджет України

53. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

54. Управління фінансами України
55. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України
56. Організаційна система управління природокористуванням України

57. Машинобудування України

58. Бідність в України

59. Вплив російської кризи на економіку України

60. Місце України в глобалізаційних процесах

61. Машинобудівний комплекс України

62. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

63. Авіаційний транспорт України

64. Чорна металургія України

Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

65. Грошовий обіг України

66. Органи внутрішніх справ України

67. Грошові розрахунки в господарському обороті України

68. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

69. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

70. Закон україни про міліцію
71. Створення пiдприємств в Українi за Законом України
72. шпори з цивільного права України

73. Заповідники України

74. Культура та побут населення України

75. Легка промисловість України i транспорт

76. Сільське господарство i харчова промисловість України

77. Електроенергетика України

78. Регіональний розвиток харчової промисловості України

79. Зародження партійно-радянської преси України

80. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

82. Легка промисловість України укр

83. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

84. Аграрне право України

85. М.О. Скрипник - видатний діяч України

86. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України
87. Етикет України та Росії
88. Методики оцінки фінансового стану банків України

89. Національний банк України

90. Національний Банк України

91. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

92. Ринок цінних паперів України

93. Структура страхового законодавства України

94. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

95. Фондовий ринок України

96. Формування та розвиток банківської системи України

Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Банки на валютному ринку України

98. Банківська система України

99. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.