Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Вступ Розділ 1. Цінності як складова психосоціального розвитку індивіда Розділ 2. Трансформація цінностей та ціннісних орієнтацій у свідомість особистості 2.1 Класифікація цінностей особистості, їх характеристика 2.2 Формування ціннісних орієнтацій 2.3 Універсальні форми існування цінностей Розділ 3. Зв'язок ціннісних орієнтацій із становленням цільових настановлень особистості Розділ 4. Емпірична частина 4.1 Методики дослідження 4.2 Характеристика вибірки 4.3 Характеристика результатів Висновки Список використаної літератури Додаток ВСТУП Актуальність. Проблемі ціннісних орієнтацій як важливого психологічного конструкта особистості належить одне з провідних місць у дослідженні людської поведінки та її саморегуляції. Цінності зорієнтовують діяльність індивіда, а також істотно впливають на процес становлення особистості. Вони є багатоаспектним психологічним утворенням, яке системно характеризує культурний розвиток людини. Особистісні цінності - це найдієвіший психологічний механізм регуляції поведінки особи, котрий підтверджує усталеність її психічних властивостей. Ціннісні орієнтації індивіда визначають шлях привласнення духовного потенціалу суспільства, перетворення культурних цінностей у стимули і мотиви поведінки. Особистість як системна структура якостей і рис людини продукується суспільними відносинами, в які вона вступає у процесі власної діяльності і взаємин із довкіллям. Із соціальною природою людської діяльності пов'язаний вплив, зумовлений суспільними нормами, самооцінкою й зустрічною оцінкою кожної особи з боку соціуму. Інтенсивна соціальна реструктуризація припускає нове осмислення вже наявного досвіду з питань формування позитивних ціннісних уподобань і на їх підґрунті фахових орієнтирів особистості, рівно як передбачає проведення інноваційних досліджень даного процесу. В зв'язку з цим основу пропонованого пошукування становлять фундаментальні положення гуманітарних і суспільних наук, щонайменше такі методологічні принципи: а) детермінізму - причинного зумовлення і закономірної взаємозалежності психологічних явищ, які визначають спрямованість особистості у майбутній професійній діяльності (В. Вундт, Г. Гельмгольц, Ф. Дондерс, І.М. Сеченов); б) розвитку психіки - вищих психічних функцій, когнітивної, мотиваційної та аксіопсихологічної сфер людини (Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, С. Стернберг, У. Найссер, Дж. Рунер, Ф. Хайдер, Дж. Келлі, Г.О. Балл, З.С. Карпенко); в) єдності свідомості і діяльності (І. Кант, С.Л. Рубинштейн, О.М. Леонтьев, М.Я. Басов, А.В. Петровський); г) єдності зовнішніх впливів, соціального довкілля і внутрішніх особливостей особистості (В. Джеме, А. Бандура). Мета роботи: концептуально обґрунтувати сутність і специфіку функціонування ціннісних орієнтацій особистості і на їх основі провести аналіз основних критеріїв, рівнів та умов оптимального привласнення нею суспільно значущих норм і стандартів поведінки. Предмет дослідження – ціннісні орієнтації особистості. Об`єкт дослідження – особи молодого віку. Основними завданнями роботи є: сформувати поняття про цінність як складову психосоціального розвитку індивіда; проаналізувати процес трансформації цінностей та цінних орієнтацій у свідомості особистості; встановити зв`язок ціннісних орієнтацій із становленням цільових настановлень особистості; з`ясувати роль ціннісних орієнтацій та потреб у структурі мотивації особистості.

РОЗДІЛ 1.ЦІННОСТІ ЯК СКЛАДОВА ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ІНДИВІДА Система ціннісних орієнтацій повно характеризує зрілу особистість, тому що перебуває у центрі змістового відношення &quo ;Я - світ&quo ; та визначає її потребо-мотиваційний вектор соціальної поведінки і спричиняє ефективність життєдіяльності. Як елемент структури особистості ціннісні орієнтації відображають внутрішню готовність людини до здійснення обраного акту дії, спрямовані на задоволення потреб та інтересів, а тому вказують на стратегічні моделі її поведінки. Кожне суспільство має унікальну ціннісно-орієнтаційну структуру, в якій знаходить відображення самобутність даної культури. Оскільки набір цінностей, котрий привласнює індивід у процесі соціалізації, &quo ;транслює&quo ; саме суспільство, то дослідження системи ціннісних орієнтацій особистості є особливо актуальною проблемою у ситуації кардинальних соціальних змін, коли має місце певна &quo ;розмитість&quo ; суспільної ціннісної структури, ослаблюється дія соціальних норм, а у прийнятих соціумом ідеалах з'являються суперечності. Складний механізм співвідношення соціальних цінностей особистості, зовнішніх і внутрішніх чинників поведінки визначають виникнення, напрямок і способи здійснення конкретних форм діяльності. Особливу роль тут відіграють цінності, котрі інтеріоризуються у свідомість особистості через сферу сприйняття об'єктивної реальності зовнішнього світу. Прийнято вважати, що розмежовуються не окремі життєві моменти, а цілі загальної спрямованості діяльного ставлення людини до світу і самої себе; саме вони упорядковані в ціннісній ієрархії відповідно до їхньої ролі у становленні і розвитку особистості. Цінність - будь-який об'єкт (у тому числі ідеальний), що має життєво важливе значення для суб'єкта (індивіда, групи, етносу). В широкому розумінні у ролі цінностей можуть виступати не тільки абстрактні привабливі смисли чи ситуативні вартості, а й конкретні матеріальні блага. Введенню терміна &quo ;цінність&quo ; людство завдячує І.Канту, який використовував його для позначення загальних нормативів моралі . У більш вузькому значенні прийнято розглядати цінності як духовні ідеї, котрі містяться у поняттях, яким властивий високий ступінь узагальнення. Формуючись у свідомості, саме ці цінності усвідомлюються у процесі освоєння культури. Тут кінцеві уподобання є базовими, або найвищими цінностями, оскільки всі зовнішні уподобання так чи інакше зводяться до внутрішніх, а внутрішні — до остаточних домагань. Соціальна психологія вивчає проблему ціннісних орієнтацій з точки зору можливості прогнозу суспільної поведінки людей, котрі дотримуються тих чи інших цінностей. Загальна психологія досліджує проблему ціннісної регуляції, специфіку її логіки і діючих при цьому психологічних механізмів. Загалом багаточисленні дефініції базових цінностей можна оформити у дві основні парадигми: 1) абстрактно виражені концепції того, що найбільш бажане, емоційно привабливе, спроможне описати ідеальний стан буття людини (свобода, безпека, сенс життя, добробут); 2) конкретні уявлення, які відображають те, настільки емоційно привабливий модус поведінки чи дій (чесний, логічний, акуратний).

Воднораз цінності - вагомий аспект мотивації, а ціннісні орієнтації - суб'єктивні концепції цінностей, або атитюдів (соціальних настановлень), котрі посідають одне з провідних положень в ієрархічній структурі регуляції діяльності особистості. Цінності як одне із центральних особистісних утворень виявляють свідоме ставлення людини до соціальної дійсності й у цій своїй якості визначають широку мотивацію її поведінки та впливають на всі сторони діяльності (Б.Г. Ананьев, В. Отрут, М, Рокич). Відтак природно, що оволодіння системою цінностей, що характеризується індивідуальним наповненням, набуває статусу життєорієнтаційних принципів та настановлень, котрі неподільно пов'язані зі спрямованістю діяльності особистості. З цього приводу С.Л. Рубінштейн зазначав, що діяльність людини стосовно задоволення її безпосередніх життєвих потреб багато в чому спричинена суспільною шкалою цінностей. І це зрозуміло чому, адже у задоволенні особистісних та індивідуальних потреб за посередництвом суспільно-корисного діяння реалізується ставлення індивіда до суспільства і, відповідно, до самого себе як частинки соціуму. У процесі наукового пошуку вчені намагалися сконструювати натуралістичну систему цінностей, яка могла 6 спиратися на природу людини, виходячи з основоположних тенденцій становлення і функціонування особистості, враховуючи впливи соціального довкілля та індивідуальні особливості розвитку. Вважається, що цінності притаманні структурі людської конституції та мають біологічну і генетичну основи, однак їх розвиває тільки культура, а тиражує лише цивілізація . Звідси зрозуміло, чому майбутнє людини головно визначається соціальними ідеалами, які продукують прагнення молодих людей не лише здобути високу професійну компетентність, а й повносамозреалізуватися за умов нових економічних, політичних та соціальних відносин. В науковій літературі існує безліч різних визначень поняття &quo ;цінність&quo ;. їх настільки багато, що, на думку Н. Решера , бажання різних авторів навести концептуальний порядок у сфері вивчення цінностей є, схоже, єдиною точкою опори для їх вивчення. Цінності — це ідеї, ідеали, цілі, до яких прагне людина і суспільство. Існують загальнолюдські цінності: універсальні (любов, престиж, повага, безпека, знання, гроші, речі, національність, воля, здоров'я), внутрішньо-групові (політичні, релігійні), індивідуальні (особистісні). Вартості - позитивна якість свідомості особистості, принципів поведінки, котрі скеровують її у повсякденній життєдіяльності. Цінності (так само як і вартості) поєднуються у системи, визначаючи собою певну ієрархічну структуру, що змінюється з віком та обставинами життя. Водночас у свідомості людини існує не більше дюжини цінностей, якими вона може реально керуватися. Цінності - соціальне поняття, природний об'єкт якого здобуває соціальне значення чи може бути об'єктом діяльності. Не можна протиставляти цінності і поведінку (поведінка відображає цінності і сама становить цінність). Функції цінностей різноманітні: вони є орієнтиром життя людини, тому потрібні для підтримки соціального порядку, діють як механізм соціального контролю, втілюються у ситуативній поведінці і спричиняють виникнення норм та орієнтирів людського життя .

З незапам'ятних часв, задовго до появи писемност, переказувана з уст в уста сторя сприймалася як незаперечний доказ того, що под, про як в нй деться, таки варто було пережити. «Я зроблю з вашого життя оповдь, що надасть вам сенсу,» це спокуса, котра, надто для нерелгйного ума, дорвню мало не обтниц спасння. Сам raison detre лтератури поляга в  здатност задовольняти цю найглибинншу, екзистенцйну людську потребу,  власне ця здатнсть  робить лтературу необхдною, незамнною й незаступальною жодним ншим видом людсько дяльности. Коли вийшов друком мй перший роман «Польов дослдження з укранського сексу», сторя-сповдь про пережиту нтелектуалкою любовну драму й кризу тожсамости, подя, що стала найбльшим скандалом в укранськй лтератур за всю пострадянську добу, то найдужче мене були потрясли (на меж культурного шоку!) зовсм не критики, котр проголосили мене вдьмою, яку годилось би спалити, якби не наш цивлзований час, а юрми захоплених читачок, вком вд двадцяти до шстдесяти

1. Методика гідрогеологічних досліджень

2. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

3. Роль підліткових та юнацьких груп у вихованні

4. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

5. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

6. Дослідження харчування
7. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки
8. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

9. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

10. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

11. Метеорологічні дослідження

12. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

13. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

14. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

15. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

16. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

17. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

18. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

19. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

20. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

21. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

22. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов
23. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)
24. Дослідження методів інтерполяції

25. Дослідження методів чисельного інтегрування

26. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

27. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

28. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

29. Медичні дослідження Герофіла

30. Дослідження активних фільтрів

31. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

32. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

33. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

34. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

35. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

36. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

37. Кабінетні методи маркетингових досліджень

38. Маркетингове дослідження
39. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"
40. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

41. Маркетингові дослідження

42. Маркетингові дослідження з використанням анкети

43. Маркетингові дослідження на підприємстві

44. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

45. Організація маркетингових досліджень в туризмі

46. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

47. Характеристика маркетингового дослідження товару

48. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

49. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

50. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

51. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

52. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

53. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

54. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини
55. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)
56. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

57. Методи психофізіологічних досліджень

58. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

59. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

60. Променеве дослідження травної системи

61. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

62. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

63. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

64. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Дослідження аспектів управління якістю продукції

66. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

67. Дослідження та розробки на підприємстві

68. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

69. Методи науково-педагогічних досліджень

70. Методологія науково-педагогічного дослідження
71. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки
72. Особливості навчання дітей підліткового віку

73. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

74. Методи наукових і експериментальних досліджень

75. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

76. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

77. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

78. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

79. Організація патопсихологічного дослідження

80. Предмет дослідження соціальної психології

Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

81. Розвиток самооцінки в підлітковому віці

82. Чинники популярності в підлітковій групі

83. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

84. Дослідження тривожності п’ятикласників

85. Вплив особистісних характеристик на прояв агресивної поведінки у підлітковому віці

86. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"
87. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження
88. Матеріали і методи дослідження

89. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

90. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

91. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

92. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

93. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

94. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

95. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

96. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости

97. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

98. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

99. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

100. Дослідження динаміки розвитку силових показників


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.