Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Трудовое право Трудовое право

Коллективная форма организации труда

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ РЕферат Об’єкт дослідження. З позиції теорії державного управління і науки адміністративного та трудового права виступає комплекс суспільних відносин, які виникають у сфері діяльності підприємств. Мета. Основною метою цього дослідження є теоретико-правовий і науково- прикладний аналіз суспільного стану існуючої системи правового регулювання у сфері діяльності підприємств, явищ і процесів близьких за соціальною спрямованістю до нього - державного регулювання, державної системи захисту прав та законних інтересів людини - розробка можливих шляхів іх подальшого розвитку та удосконалення в умовах розвитку ринкових відносин, гармонизації національного законодавства в досліджувальній сфері. Методи дослідження та апаратура. Методологічну основу дипломної роботи складають загально визнані методи наукового пізнання, в першу чергу -формальнологічний, нормативний, порівняльно-правовий, системно- структурний. Основу дослідження складають основні положення адміністративного та трудового та спеціальні роботи вчних - правознавців. Результати та їх новизна полягає в тому, що дослідником здійснено всебічний аналіз організаційно-правових питань діяльності підприємств. Основні положення, що виносяться на захист : висновок про те, що в умовах переходу до ринкової економіки сфера можливого використання КФОП визначається двома головними факторами : формою власності підприємства та кількістю працюючих на ньому; додаткове, засноване на змінах, пов’язаних з правовою реформою під впливом ринкових відносин в економіці, обгрунтування висновку про те, що правовідносини щодо застосування КФОП є за своєю галузевою природою не тільки трудовими, а й адмінистративними та регулюються нормами трудового та адміністративного права.; висновок про те. Що трудові правовідносини, які виникають при використанні КФОП, є єдиною системою індівідуальних і колективних трудових правовідносин, сторонами яких є працівник, трудовий колектив, який працює в умовах КФОП і власник підприємства або уповноважений ним орган. ЗМІСТРЕФЕРАТ 3 ВСТУП 6 1 ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ВІДНОСИНИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 9 1.1 Правовий механізм та місце адміністративно-правових норм в управлінні найманою працею на підприємстві 9 1.2 Организаційно - управлінські відносини в структурі предмета адміністративного та трудового права 11 1.3 Основні ознаки підприємства та його його адміністративна правосуб’єктність 20 2 СУБ(ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН ПО УПРАВЛІННЮ НАЙМАНОЮ ПРАЦЕЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 45 2.1 Особливості адміністративно - правових відносин робітника, трудового колективу 46 2.2 Адміністрація як суб(єкт управління підприємством 61 2.3 Повноваження трудового колективу у сфері управління найманою працею на підприємстві. Колективний договор та контракт як особлива форма трудового договору 68ВИСНОВКИ 91 ВСТУП За умов формування првової держави і ринкової економіки виникає реальна необхідність і в критичному аналізі чинного законодавства. Зміст багатьох норм, правових інститутів дуже застарів і неповною мірою відбиває потреби правого регулювання нових суспільних відносин демократичної держави.

Право не може бути відірвано від реальних умов існування суспільства. Воно не може бути вище тих можливостей, які закладені в економіці, в нових формах господарювання. Однак право також не повинно відставати і в забезпеченні правовим регулюванням існуючих і виникаючих суспільних відносин у сфері праці, тим більш за умов різних форм власності. Особливе місце в ринкових перетвореннях належить суб’єктам підприємницької діяльності, в тому числі й акціонерним товариствам. З масовою приватизацією державних підприємств шляхом акціонування та корпоратизації в Україні відбувається становлення у великих розмірах обігу акцій примусове формування ринку цінних паперів. В цих умовах кожний акціонер повинен бути забезпечений стабільною і цивілізованою нормативною базою, яка б врегулювала його відносини з акціонерним товариством і визначала його місце серед інших акціонерів. Наведені економічні перетворення в україні мають як свої “плюси”, так і “мінуси” і тому потребують не тільки політичних рішень, реалізації іх в економічних реформах, а й випереджаючого реагування на ці процесси законодавства та права. Реалізація курсу до ринкової економіки не можлива без відповідного правового забезпечення, і зокрема без реформи адміністративного та трудового законодавства. Її необхідність визначається, в першу чергу, тим, що саме в праці, тою чи іншою мірою, проявляється більшість проблем, що стоять перед суспільством, без вирішення яких неможна сподіватися змін на краще в економіці. Незважаючи на перші позитивні зрушення (прийняті Верховною Радою у 1991 році закони “Про підприємства”, “Про господарські товариства ” та ін.) в правовму регулюванні праці, не можна звернути увагу на те, що по цілому ряду моментівчинне законодавство ще не відповідає вимогам ринку. Серед його недоліків залишається правова неврегульованість багатьох питать, пов’язаних з особливостями праці в умовах колективних форм її організації. Можна виділити дві групи умов, згідно з якими правове регулювання відносин, що пов’язані з колективними формами організації праці (далі по тексту - КФОП) вимагають продовження свого вивчення. Одна з них - загальноекономічна. Вона визначається тим, що багато в чому розвиток КФОП обумовлений науково- технічним прогресом. Під його впливом у певних умовах об’єктивно змінюється характер робочої сили та виникає необхідність у формуванні її раціональної структури на рівні трудових колективів. Розвиток засобів виробництва призводить до того. Що такий колектив стає єдиним соціальним механізмом, що створює на підставі кооперації та поділу праці закінчений продукт. Звідси і виникає об’єктивна потреба у використанні КФОП у процесі виробництва. Друга група причин, наявність яких вимагає подальшого вивчення КФОП - це соціальні причини. Вони визначаються тим значенням, яке КФОП можуть мати в ході переходу від командно-адміністративної системи управління економіки до економіки чисто ринкової. При цьому, перш за все, КФОП має стати важливим інструментом успішного проведення великомасштабної приватизації та формування апрошаркувласників - виробників. По - друге, КФОП можуть виступити як засіб поєднаня інтересів підприємця з інтересами трудових колективів, що значною мірою має допомагати, зокрема винекненню трудових спорів.

Крім цього, КФОП можуть сприяти в умовах переходу до ринку соціальному захисту тих категорій населення,які його потребують, зокрема молоді та жінок, які мають малолітніх дітей, у забезпеченні їх зайнятості. Тому правильне вирішення проблем, пов’язанних з відносинами щодо застосування КФОП, яке є важливою складовою частиною загальної системи колективних трудових відносин, повинно відігравати позитивну роль у правовому регулюванні праці в умовах ринкової економіки. Не слід відкидати і те, що правове регулювання праці здійснювалося щляхм вирішення двох проблем - виробничої та соціальної. Погодження інтересів работодавця та працівника завжди було актуальним. Однак в умовах, коли демократичні принципи управління економікою ще не одержали належного розвитку, в багатьох нормах трудового права пріоритет віддається то інтересам виробництва, то суспільним інтересам, то інтересам працівника. Тому процес становлення сучасної демократичної держави потребує не тільки віділення пріоритету якихось одних інтересів, а саме погодження інтересів працівника та роботодавця, і закріплення таких парітетних засад в нормах адміністративного та трудового права. Тільки взаємне задоволення інтересів працівника та роботодавця забеспечить ефективне регулювання праці в умовах ринку. Зважаючи на все це виникає гостра потреба зважитися проаналізувати існуючу нормативну базу так і теоретично-практичні умови втілення нормативних актів. Тому, з погодження і активного керівництва професора Коваля Л.В. була вибрана ця тема дипломної роботи та розроблений механізм її розкриття. 1 організаційно-управлінські відносини на підприємстві як предмет правового регулювання 1.1 Правовий механізм та місце адміністративно-правових норм в управлінні найманою працею на підприємстві Бесприцедентна у світовій практиці економічна реформа переходу від всеоточуючої державної власності на засоби виробництва з централізованою системою управління до ринкових відносин, проходить в Україні і інших країнах СНД без концептуально сформованої політики. Відсутність нормативних розробок проблеми внутрішньої організації підприємств, їх організаціонно-правової діяльності, у вітчизняній науці призвела до того, що цей процес відходить від світової практики. Тому що управління - це надзвичайно багатозначне поняття, слід відокремити не меньш як три підходи до розкриття його змісту. Загальнонауковий, для якого характерен глобальний погляд на управління, дослідження його на макрорівні. У філософському трактуванні звичайно розрізняють два типи управління- стихійне та свідоме. “В случае стихийного механизма упорядочивающее воздействие на систему, - пишет В.Г. Афанасьев,- является усредненным результатом . массы случайных единичных актов. Наряду со стихийными незапрограммированными факторами в обществе ( опять - таки на любой ступени его развития) действуют сознательные факторы управления, связанные с целенаправленной деятельностью людей”(1). Свідоме управління тим самим розкривається крізь специфічні соціальні інститути. Воно має конкретно- історичний характер і визначається соціально-економічною природою суспільства.

Общую, коллективную оплату работники обычно делили между собой по трудовому участию. Древнее распределение «в меру созданного и в меру участия в создании», по сути, рождалось заново, в формах пропорционального валовому доходу трудового заработка и пропорциональных вычетов труда (валового дохода) в общественные фонды. После долгого и мучительного переходного периода русская, советская цивилизация тогда вплотную приблизилась к выходу за пределы отношений капитала как такового. Новые формы организации труда возникали в сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте, в других отраслях, как в отдельных звеньях, бригадах, цехах, так и в масштабе предприятий. С доперестроечных времен до настоящего времени пропорциональное разделение труда (валового дохода) успешно осуществляется в дагестанском колхозе (впоследствии «союзе собственников-совладельцев») «Шухты». Широкую известность получило применение пропорционального разделения труда в МНТК «Микрохирургия глаза». Типичной для всех случаев реализации формы пропорционального заработка была резкая активизация созидательной активности работников, рост их ответственности, творческого подхода к делу, согласованности коллективных усилий

1. Организация финансов на коммерческих предприятиях. Экономико-статистический анализ производительности труда в хозяйствах центральной зоны Кировской области

2. Унитарное предприятие как организационно-правовая форма

3. Особенности управления предприятиями, основанными на различных формах собственности

4. Анализ эффективности различных форм финансирования инвестиционной деятельности полиграфического предприятия

5. Предприятие и его организационные формы. Себестоимость продукции и виды затрат

6. Организация заработной платы на предприятии
7. Особенности организации учета на малом предприятии
8. Организация заработной платы на предприятии

9. Оплата труда работников. Современная практика оплаты труда работников на предприятиях

10. Организация заработной платы на предприятии

11. Анализ особенностей организации и управления виртуальными предприятиями

12. Организация управления на частном предприятии

13. Организация и планирование машиностроительного предприятия

14. Основные направления оплаты труда на коммерческрм предприятии

15. Организация финансового планирования на предприятии

16. Организация бюджетных процессов на предприятии оптовой торговли

Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

17. Особенности организации управленческого учета на предприятии

18. Организация финансового учета на предприятиях

19. Организация бухгалтерского учета на предприятии

20. Влияние условий труда на экономику предприятия НПРУП "Экран"

21. Организация бухгалтерского дела на предприятии

22. Организация бухгалтерского учета на предприятии
23. Организация бухгалтерского учета на предприятии
24. Организация бухгалтерского учета на предприятии нефтегазодобывающей промышленности

25. Организация бухгалтерского учета на предприятии. Составление промежуточного баланса предприятия

26. Организация внутреннего аудита на предприятии

27. Организация первичного учета на предприятии

28. Организация учета товаров на предприятии

29. Основы организации бухгалтерского учета на предприятии ЗАО "Черемшанская МСО-ТАПС"

30. Проблемы организации управленческого учета на предприятии

31. Учет расчетов по оплате труда работников производственных предприятий потребительской кооперации

32. Учёт расчётов с персоналом по оплате труда на промышленном предприятии (на примере ОАО "СКДМ")

Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки
Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Ответственность должностных лиц предприятий за нарушение законодательства Украины о труде

34. Анализ организации маркетинга на примере предприятия "East-West Connection"

35. Организация маркетинговых исследований на предприятии

36. Анализ предприятия и реализация решений в организации на примере ООО "Цимус"

37. Организация и управление торговым предприятием

38. Организация производственного процесса на предприятии
39. Особенности организации управления на российских предприятиях
40. Совершенствование организации и управления градообразующим предприятием

41. Стимулирование труда работников промышленных предприятий

42. Организация производства йогурта на предприятии ОАО "Играмолоко"

43. Организация денежных расчетов на предприятии

44. Организация управления инвестициями на предприятии ОАО "ВПЗ"

45. Организация финансового планирования на предприятии

46. Заработная плата – рыночная цена труда на примере предприятия общественного питания

47. Организация деятельности государственного унитарного предприятия "Мостостроительное управление"

48. Организация коммерческой деятельности на предприятии "Ижтрейдинг"

Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Организация процесса финансового оздоровления предприятия

50. Организация управления внешнеэкономической деятельностью предприятия

51. Основные фонды предприятия и их роль в организации производственной деятельности

52. Социально-экономические тенденции развития предприятия и их влияние на организацию корпоративного управления на примере ОАО "Сарапульский радиозавод"

53. Умение анализировать и обобщать практические и теоретические положения в области организации производства на промышленном предприятии

54. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Руководителям служб и функциональных подсистем РСЧС Ставропольского края по организации деятельности функциональных подсистем РСЧС (служб), министерств, ведомств и организаци
55. Учет труда, заработной платы и расчетов с персоналом по оплате труда
56. Коллективная форма организации начального обучения русскому языку

57. Контракт как особая форма коллективного договора

58. Коллективно-частно-личная форма собственности

59. Организации бухгалтерского учета по упрощенной форме учета на предприятиях малого и среднего бизнеса

60. Совершенствование форм и систем оплаты труда на предприятии (Представительство "Белгосстрах" по г. Бресту)

61. Бригадная форма организации и оплаты труда

62. Паевые инвестиционные фонды как форма коллективного инвестирования

63. Коллективные формы предпринимательства

64. Современные формы и системы организации оплаты труда в организации

Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки

65. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

66. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

67. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

68. Основные средства, их ремонт и реконструкция, отражение в бухгалтерском учете на предприятиях различных форм собственности

69. Организация и совершенствование стимулирования труда на предприятии

70. Организационно-правовые формы организаций и особенности их управления
71. Экономика труда (разделы: Рынок труда, Организация труда персонала предприятия, Расчёт трудовых показателей предприятия)
72. Формы собственности и типы предприятий в Российской Федерации

73. Применение статистических методов в изучении распространения различных форм и систем оплаты труда

74. Совершенствование организации труда руководителей и специалистов на предприятии

75. Уединённый труд души как основная форма саморазвития личности

76. Разработка пакета документов, контроль и регистрация предприятия в форме акционерное общество

77. Правовые формы организации предриятий

78. Внеклассная работа по русскому языку как форма организации учебно-воспитательной работы в национальной школе

79. Социальное страхование как форма организации социальной защиты населения

80. Формы физической культуры, используемые в организации культурного досуга и здорового образа жизни

Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

81. Основные формы организации научного знания

82. Классификация организационно-правовых форм коммерческих предприятий РФ

83. Многообразие форм жизнедеятельности предприятий

84. Организация труда на предприятии

85. Рынок как форма организации общественного хозяйства

86. Анализ финансового состояния предприятия по формам бухгалтерской отчетности
87. Организационно-правовые формы предприятий в условиях рыночной экономики
88. Анализ финансового состояния предприятия по формам бухгалтерской отчетности

89. Организационно-правовая форма И структура управления предприятием

90. Организационно-правовые формы предприятий в условиях рыночной экономики

91. Спор как форма организации человеческого общения

92. Исследование механизма реализации управленческих решений в коллективных сельскохозяйственных предприятиях

93. Организационные формы бухгалтерского учета на предприятии и их совершенствование в условиях рынка

94. Организация труда и заработной платы работников автотранспортных предприятий

95. Принципы и формы бухгалтерского учета на предприятии

96. Формы и виды систем оплаты труда

Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки
Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла

97. Бухгалтерский учет валютных операций в организациях различных форм собственности

98. Государство как политическая форма организации общества

99. Организационно-правовые формы коммерческих организаций


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.