Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Реферат з теми: Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку 1. Облік курсових різниць Курсова різниця – це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти одного найменування при різних валютних курсах. Курсова різниця це та сума, яка виникає під час обліку активів і пасивів за курсом НБУ на момент здійснення операцій по розрахунках, або на момент складання звітності, і які виражені в іноземній валюті. Реальна оцінка валютних ресурсів залежить від коливання валютного курсу. Валютним курсом для цілей бухгалтерського обліку, відповідно до П(С)БО 21, вважається встановлений НБУ курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни. Офіційний курс своєї грошової одиниці встановлюється НБУ на підставі результатів торгів валютними цінностями на міжбанківській валютній біржі. Офіційний курс національної грошової одиниці використовується при здійсненні всіх безготівкових операцій: Купівлі та продажу іноземної валюти. У бухгалтерському обліку всіх операцій, відображених в інвалюті. Розрахунків з бюджетом та митницею. При плануванні та аналізі зовнішньоекономічної діяльності. Ціноутворенні. Складанні оперативної, бухгалтерської і статистичної звітності. Для міждержавних розрахунків. Офіційний курс використовують усі резиденти і нерезиденти, які проводять діяльність на території України, незалежно від форм власності і господарювання та видів здійснених операцій. Установлення валютного курсу на біржі називається котируванням валют. Існує два методи котирування валют: Прямий – валютний курс відображає ціну одиниці іноземної валюти через національну валюту. Непрямий – за одиницю прийнята національна валюта, курс якої виражається у визначеній кількості іноземних грошових одиниць. Котирування валют для торгово-промислової клієнтури зазвичай базується на крос курсі – співвідношенні між двома валютами, що випливає з їх курсу стосовно до третьої валюти (як правило, до долара). При здійсненні обліку курсових різниць необхідно визначити: об'єкти обліку; розмір балансової вартості іноземної валюти; звітний період, у якому були здійснені операції, &quo ;пов'язані з рухом валютних ресурсів. Об'єктом обліку при визначенні суми курсових різниць є: наявні грошові кошти; ресурси в установах банків; ресурси в дорозі; грошові і платіжні документи; цінні папери; ресурси в розрахунках з юридичними і фізичними особами; залишок цільового фінансування з бюджету; заборгованість в інвалюті. При визначенні суми курсових різниць перерахунку не підлягають такі активи: основні ресурси; нематеріальні активи; малоцінні й швидкозношувані предмети; сировина і матеріали; устаткування; товари. Вартість перелічених активів оцінюється в національній валюті України в сумі, що обчислена за чинним курсом НБУ: на дату здійснення господарської операції в іноземній валюті з якою пов'язано зарахування цих активів на баланс підприємства; на кінець звітного періоду; на дату погашення заборгованості у звітному періоді. Таким чином, відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, курсові різниці виникають або на дату проведення розрахунку (операції), або на дату складання бухгалтерської звітності (де звітним періодом є місяць).

Відповідно до П(С)БО 3, усі курсові різниці, умовно, поділяються на: Операційні – які виникають під час господарських операцій з активами і по зобов'язанням підприємства, пов'язаних з операційною діяльністю; Неопераційні – які виникають під час господарських операцій з активами і зобов'язанням підприємства в інвалюті, які пов'язані з інвестиційною і фінансовою діяльністю підприємства. При віднесенні курсової різниці до операційної чи неопераційної необхідно керуватися тим, якою операційною, інвестиційною чи фінансовою є сама операція, в результаті проведення якої дана курсова різниця утворилася. Позитивна курсова різниця “транзитом” проходить через: рахунок 714 “Дохід від операційної курсової різниці”; рахунок 744 “Дохід від неопераційної курсової різниці”. Негативна курсова різниця – “транзитом” проходить через: рахунок 945 – втрати від операційної курсової різниці; рахунок 974 – втрати від неопераційної курсової різниці, з дальшим списанням на рахунок 79 “Фінансовий результат”. Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, курсові різниці бувають операційні і неопераційні (табл. 1.1.). Таблиця 1.1 - Причини перерахунку курсових різниць Операційні курсові різниці Неопераційні курсові різниці 1 2 Залишок валютних ресурсів, що є на розрахунковому рахунку в банку або в касі підприємства на дату балансу. По кредитах, які отримані в інвалюті Відсотки, які нараховані по таким кредитам Дебіторська заборгованість за реалізовані оборотні активи (крім фінансових інвестицій), яка підлягає одержанню в інвалюті на момент її погашення або на дату балансу Дебіторська заборгованість за реалізовані необоротні активи і фінансові інвестиції, що підлягають одержанню в іноземній валюті Кредиторська заборгованість за придбані оборотні активи (крім фінансових інвестицій), що підлягає оплаті в інвалюті на момент її погашення або на дату балансу Кредиторська заборгованість за придбані необоротні активи і фінансові інвестиції, що підлягають оплаті в іноземній валюті Дебіторська заборгованість з операційної оренди на момент її погашення або на дату балансу Дебіторська заборгованість з фінансової оренди Кредиторська заборгованість з операційної оренди на момент її погашення або на дату балансу Кредиторська заборгованість з фінансової оренди 2. Порядок відображення курсових різниць у фінансовій та податковій звітностіПитання формування інформації про операції підприємства з іноземною валютою і відображення показників статей фінансової звітності господарських одиниць підприємства за межами України в національній валюті України в бухгалтерському обліку визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”. Іноземна валюта (у перерахунку за курсом НБУ в національну валюту), як і належить, відображається в рядку 240 “Кошти в іноземній валюті” у Балансі підприємства ф. №1. У звіті “Про фінансові результати” (форма 2) відображається результат перерахунку облікових статей в іноземній валюті відповідно зі зміною курсу НБУ, який виник у зв'язку з: 1.О

пераційною діяльністю підприємства, відображається: у рядку 060 “Інші операційні доходи”; у рядку 090 “Інші операційні витрати”. 2.Неопераційною діяльністю підприємства: у рядку 130 “Інші доходи”; у рядку 160 “Інші витрати”. При цьому для розмежування доходів і витрат за джерелами їх виникнення варто врахувати, що операційна курсова різниця виникає тоді, коли вона нарахована по активах або зобов'язаннях підприємства і пов'язана з операційною діяльністю, тобто основною діяльністю або діяльністю, яка не є інвестиційною чи фінансовою. Результати перерахунку статей балансу в іноземній валюті, не пов'язаних з операційною діяльністю, відображаються у “Звіті про рух грошових коштів” (форма №3): у рядку 040 “Прибуток (збиток)” від нереалізованих курсових різниць, у графі “Надходження” відбиваються збитки, у графі “Витрати” – прибуток від курсових різниць; у рядку 420 “Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів” показується сума збільшення чи зменшення залишку коштів в іноземній валюті в результаті коливань валютного курсу за звітний період. З метою оподатковування облік балансової вартості іноземної валюти, відповідно до п.п. 7.3.6 л. 7.3 ст. 7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, здійснюється за оцінкою її середньозваженої вартості відповідно до правил Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. Що стосується визначення сум валових витрат при купівлі товарів за іноземну валюту, то датою збільшення валових витрат платника податків при здійсненні ним операцій з нерезидентами є дата оприбуткування платником податків товарів. Витрати, понесені (нараховані) платником податків в іноземній валюті протягом звітного періоду у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відносять до валових витрат такого платника податків, визначаються у сумі, що дорівнює балансовій вартості такої іноземної валюти, і не підлягають перерахуванню у зв'язку зі зміною обмінного курсу гривні протягом такого звітного періоду. Доходи, отримані (нараховані) платником податків в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, перераховуються в гривні по офіційному валютному (обмінному) курсу Національного банку України, що діяв на дату одержання (нарахування) таких доходів, і не підлягають перерахуванню у зв'язку зі зміною обмінного курсу гривні протягом такого звітного періоду. Отже, порядок визначення балансової вартості іноземної валюти для визначення валових витрат, нарахованих в іноземній валюті, такий самий, як і для визначення валових доходів, отриманих в іноземній валюті. Тобто балансова вартість іноземної валюти для визначення валових витрат, понесених платником податків в іноземній валюті, розраховується шляхом перерахування в гривні по офіційному валютному (обмінному) курсу Національного банку України, що діяв на дату одержання (нарахування) таких витрат. Виходячи з викладеного, платник податків при одержанні імпортних товарів на валові витрати відносить суми, розраховані шляхом перерахування вартості товарів у гривні по офіційному валютному (обмінному) курсу Національного банку України, що діяв на дату одержання таких товарів.

Из фронтового дневника: "29 апреля. После налета на Кенигсберг были атакованы группой истребителей. Остреливаясь, ушли в облака, куда они сунуться не рискнули, видимо, опасаясь столкнуться друг с другом. Уже на подходе к линии фронта, снижаясь в облаках, неожиданно напоролись на сильный заградительный огонь. Вырвались, резко меняя курсы и высоту, но все же получили несколько осколочных пробоин. Обидно за книгу - эпос "Калевала", которую урывками читал на обратном пути, - осколки снаряда пробили ее в нескольких местах, а один, пронзив том, содрал у меня кожу со лба и расцарапал шлемофон (эту книгу, списанную из дивизионной библиотеки, я храню по сей день как-никак, но она спасла мне жизнь)". Май. Все ночи, наполненные хмелем весны, помню, мы проводили над вражеской территорией, огненной, дымной, а днем отсыпались. Поднимались в сумерки, приводили себя в порядок, прорабатывали очередное задание и в темноте уходили в бой. Листаю старый дневник - в нем короткие, сжатые записи: "3 мая. Ходили на Брест - там разведка обнаружила скопление танков и тяжелой артиллерии

1. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

2. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

3. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

4. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

5. Основи побудови обліку праці та її оплати

6. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
7. Гудвіл та його облік
8. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

9. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

10. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

11. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

12. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

13. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

14. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

15. Система та процес бухгалтерського обліку

16. Теоретичні основи обліку та аудиту

Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики

17. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

18. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

19. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

20. Автоматизована система обліку праці та зарплати

21. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

22. Поняття організації та її ознаки
23. Поняття моральної норми та причини відхилення від них
24. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

25. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

26. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

27. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

28. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

29. Діюча практика обліку операцій з векселями

30. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

31. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

32. Етапи організації бухгалтерського обліку

Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек

33. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

34. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

35. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

36. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

37. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

38. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")
39. Організація обліку
40. Організація обліку власного капіталу підприємства України

41. Організація обліку запасів на підприємствах

42. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

43. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

44. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

45. Організація складського обліку запасів в установах

46. Організація управлінського обліку на підприємстві

47. Основи бухгалтерського обліку

48. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты

49. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

50. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

51. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

52. Сучасні моделі управлінського обліку

53. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

54. Українська школа бухгалтерського обліку
55. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"
56. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

57. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

58. База даних по обліку вогнепальної зброї

59. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

60. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

61. Організація обліку на торгівельному підприємстві

62. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

63. Аналіз обліку платників податків в Україні

64. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

65. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

66. Поняття та сутність менеджменту

67. Поняття, форма та функції Конституції України

68. Поняття та форми державного устрою2

69. Облік зносу та амортизації основних засобів

70. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
71. Поняття , ознаки та види господарських товариств
72. Поняття, види та принципи страхування

73. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

74. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

75. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

76. Готельні послуги: документація та облік

77. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

78. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

79. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

80. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры
Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

82. Облік основних засобів та руху грошових коштів

83. Облік праці та її оплати

84. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

85. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

86. Облік та аудит
87. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"
88. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

89. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

90. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

91. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

92. Підстави та порядок виникнення права користування надрами

93. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

94. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

95. Поняття національного доходу та його використання

96. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские

97. Поняття та види адміністративного примусу

98. Поняття та види слідів у трасології

99. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.