Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

1. Предмет і метод адміністративного права 2. Адміністративно-правові норми 3. Адміністративно-правові відносини 4. Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі Держави 1. Предмет і метод адміністративного права Соціальне призначення і система адміністративного права Адміністративне право — це найоб'ємніша, наймобільніша, найнестабільніша і найскладніша з усіх існуючих юридичних галузей. Немає такої сфери державного або суспільного життя, якої б не зачіпали питання адміністративно-правового регулювання. Його норми регулюють діяльність структур виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних і недержавних підприємств, установ, організацій. їх вплив постійно відчувають на собі конкретні особи. Нас оточує велика кількість правил, якими визначається наша поведінка у громадських місцях, закладах, транспорті тощо. Службові відносини між громадянином і органом держави, органом місцевого самоврядування, громадською організацією також будуються в рамках адміністративно-правових приписів. Правила внутрішнього розпорядку, дорожнього руху, водокористування, санітарно-гігієнічні, пожежної і радіаційної безпеки, а також багато інших є сферою впливу адміністративних установлень. Норми адміністративного права зберігають відносини, що складаються під впливом цивільного, трудового, сімейного та інших галузей права. Уже ст. 41 Особливої частини КлАП передбачає адміністративну відповідальність за порушення законодавства про працю. Стаття 6 Цивільного кодексу прямо вказує, що захист громадянських прав у передбачених законом випадках здійснюється в адміністративному порядку. А угода, укладена представником, повноваження якого ґрунтуються на адміністративному акті, безпосередньо створює, змінює і припиняє громадянські права того, кого представляють (ст. 62 ЦК). З курсу &quo ;Теорії держави і права&quo ; відомо, що вся правова система поділяється на галузі, які класифікуються за трьома головними групами: 1) Профілюючі (первинні, фундаментальні, самостійні) — державне, адміністративне, громадянське кримінальне право та їх процесуальні аналоги; 2) Спеціальні — земельне, фінансове, трудове, сімейне, виправно-трудове право; 3) Комплексні — господарське, сільськогосподарське, природоохоронне, житлове, морське тощо. До профілюючих віднесені галузі, які концентрують у собі головні й вихідні у системі права юридичні режими, первинні юридичні засоби. Завдяки цьому вони утворюють юридичне ядро, юридичну основу змісту всіх галузей права. Правові режими у інших галузей ґрунтуються саме на цих вихідних юридичних режимах. Адміністративне право також належить до категорії фундаментальних. У зв'язку з цим треба підкреслити, що в умовах адміністративної реформи значно підвищується його роль як особливого інструмента в кардинальній перебудові всієї системи державної виконавчої влади. Адміністративне право є правом живим, глибоко вкоріненим у суспільстві, що увійшло в побут і свідомість сучасної людини. Службова роль адміністративного права — юридичного &quo ;супутника&quo ; державного управління і виконавчої влади — зберігається в період реформування державних інститутів.

Адміністративне право є однією з провідних галузей у правовій системі України, а також складним соціально-юридичним утворенням, в якому відображаються матеріальні, ідеологічні, моральні та інші відносини, що існують у суспільстві. Воно, насамперед, покликане відстоювати державні інтереси і є необхідним інструментом у справі демократичних перетворень. Необхідність такої галузі права зумовлена потребами регулювання процесів і відносин, які складаються в суспільстві. За допомогою адміністративного права, а точніше — адміністративно-правових норм, держава впливає на суспільні відносини і перетворює їх на відносини державно-управлінські або на адміністративно-правові. Прикладом такого регулювання може бути Указ Президента України від 2 грудня 1995 р. &quo ;Про впорядкування святкування пам'ятних дат і ювілеїв&quo ;. Суспільні відносини, пов'язані з відзначенням пам'ятних дат і ювілеїв, історичних подій, існували завжди (різного роду ювілейні заходи, вшанування, урочисті збори, демонстрації тощо). Але до прийняття названого нормативного акта ці відносини фактично правовими нормами не регулювалися. Тільки в окремих випадках приймалися адміністративні рішення індивідуального характеру щодо конкретних пам'ятних подій. Даний Указ в адміністративному порядку врегулював відзначення пам'ятних дат, історичних подій, ювілеїв підприємств, закладів та установ державної форми власності, а також ушанування пам'яті видатних людей. Зокрема, визначено, що святкування пам'ятних дат й історичних подій, які мають загальнодержавне значення, проводиться за погодженням з Кабінетом Міністрів України. Таким чином, неправові суспільні відносини під впливом норм адміністративного права перетворилися на адміністративні правовідносини. Соціальне призначення адміністративного права не обмежується перетворенням неправових відносин на правові. Це складніший процес. Значно частіше за допомогою адміністративного права змінюються, реконструюються, реформуються вже існуючі адміністративно-правові відносини. Так, Указ Президента України від 3 лютого 1998 р. &quo ;Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності&quo ; спрямований на зміну встановлених раніше адміністративно-правових відносин. Таке регулювання (перетворення неправових відносин на адміністративно-правові або змінена встановлених раніше адміністративно-правових відносин) здійснюється в два етапи. Перший — правотворчий, на якому здійснюється прийняття відповідної адміністративно-правової норми. Другий — правозастосовчий. Наявність норми ще не є достатнім для настання правовідносин. Необхідно, щоб виникла відповідна подія або дія (юридичний факт) і була застосована норма адміністративного права. Тут треба підкреслити, що безпосереднім об'єктом адміністративно-правового впливу з боку держави є не будь-які суспільні Відносини, а тільки відносини управлінського характеру, що виникають у сфері державного управління. Отже, соціальна природа адміністративного права двоєдина: з одного боку, адміністративне право виражає управлінську волю держави; з другого — є засобом організуючого впливу на управлінські відносини у сфері державного управління.

Система адміністративного права — це внутрішня побудова галузі. Для детермінації внутрішніх складових галузі найчастіше застосовуються два критерії: масштабність дії норм та правова природа норм. В адміністративному праві виділяють загальну, особливу і спеціальну частини. Загальна частина об'єднує норми, що закріплюють основні принципи управління, правове становище суб'єктів, форми і методи їх діяльності, адміністративний процес, способи забезпечення законності в державному управлінні. Особлива частина — норми, що регулюють управління народним господарством, транспортом, соціально-культурним будівництвом, зв'язком тощо. Спеціальна частина — норми, що регулюють адміністративно-правову діяльність суб'єктів управління конкретними сферами. Наприклад, адміністративна діяльність органів внутрішніх справ, адміністративна діяльність органів митного контролю тощо. В адміністративному праві виділяють правові інститути: державної служби, адміністративної відповідальності, місцевого самоврядування та інші. Зміст адміністративного права становить безперервний ланцюг відносин, що виникають у глибині економічних і соціальних процесів, які перетворюються через діяльність державних органів на адміністративні правовідносини. Предмет адміністративного права. Предмет правового регулювання (далі — предмет права) будь-якої правової галузі становлять суспільні відносини, які нею регулюються. Отже, предмет адміністративного права — це сукупність управлінських відносин, які складаються в сфері державного управління. Суспільні відносини є результатом діяльності людей у сфері державного управління. Саме через них виявляються характер, призначення, спрямованість і мета управління. Вони є загальними й існують в усіх соціальних системах і підсистемах, для яких характерне державне управління. Проте, хоч у якій сфері вони не виникали б і хто б у них не вступав, вони завжди є відносинами між керуючими і керованими, між суб'єктом і об'єктом управління. Важливою характеристикою управлінських відносин, що складаються у сфері державного управління, є їх системність. Як складне системне утворення вони взаємодіють з іншими підсистемами суспільства і відчувають на собі їх вплив. У той же час вони самі впливають на інші підсистеми. Управлінські відносини як результат людської діяльності, в основі якої лежить вольовий та усвідомлений початок, є суб'єктивними, цілеспрямованими, вольовими і усвідомленими. Проходячи крізь свідомість людей, вони являють собою наслідок взаємодії волі та свідомості. Предметом адміністративного права є не всі управлінські відносини, а лише ті, що складаються внаслідок і з приводу виконання органами державного управління своїх виконавчо-розпорядчих функцій. 54 Таким чином, відносини, що становлять предмет адміністративного права, характеризуються такими особливостями: • виникають тільки в результаті державно-управлінської (владної) діяльності; • в них обов'язково бере участь виконавчо-розпорядчий орган держави; • завжди є наслідком свідомої, цілеспрямованої, вольової діяльності від імені держави. Відносини, що регулюються адміністративним правом, мають місце у різних сферах державного управління: це економіка, культура, комунальне господарство, охорона здоров'я, освіта, внутрішні справи, оборона тощо.

Особливсть Ющенково перемоги, яку йому намагалися вкрасти, поляга в тому, що це в жодному раз не була перемога його власного виробу. У першу чергу це перемога мльйонв пересчних громадян, котр мсяцями боролися з властями за сво права: по-перше, за право знати правду про обох головних кандидатв (вдновився самвидав: т, хто мав доступ до ¶нтернету, власноруч роздруковували та розповсюджували нформацю); по-друге, за право проголосувати (мльйони не змогли цього зробити через загадков масов «неточност» в списках виборцв  плавом пливли на виборч дльниц, щоб загодя переврити списки, та в суди у день виборв); по-трет, за те, щоб хнй голос було враховано (по всй кран люди телефонували на гаряч лн, повдомляючи про порушення, фльмували х на вдео, а в нч пдрахунку голосв вартували пд виборчими дльницями, чекаючи, коли м винесуть  покажуть протоколи). Внаслдок ц затяжно й виснажливо «партизансько вйни» Ющенко на сьогодн став символом, що об'дну нацю, яка прагне демократичного майбутнього

1. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

2. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

3. Поняття права природокористування та його види

4. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

5. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

6. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки
7. Право водокористування та його види
8. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

9. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

10. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

11. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

12. Підстави та порядок виникнення права користування надрами

13. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

14. Право, джерела права та дія норм права ЄС

15. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

16. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили
Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

18. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

19. Види попиту. Поняття товару та його суть

20. Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу

21. Соотношение административного права со смежными отраслями права

22. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/
23. Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право
24. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

25. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

26. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

27. Проблема метода российского налогового права как самостоятельной отрасли права

28. Понятие права, правого статуса личности. Классификация прав человека

29. Административное право как отрасль российского права

30. Финансовое право как отрасль российского права

31. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ билеты по конституционному праву РФ - по курсу, по конституционному праву - государственные, по уголовному праву - по курсу. Всё за 2002 год - свеженькое на момент закачки.

32. Товар та його властивості

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

33. Понятие и предмет регулирования, нормы, правоотношение, источники конституционного права РФ как отрасли права

34. Право собственности и вещные права

35. Інтрузивний магматизм та його продукти

36. Етикет та його національні особливості

37. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

38. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній
39. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини
40. Столипін та його аграрна реформа в Україні

41. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

42. Місто та його структура

43. Гражданское право как отрасль частного права

44. Защита прав ребенка в международном праве

45. Коллизионные вопросы в области семейного права в международном частном праве

46. Место гражданского права в системе отраслей права. Признание сделки недействительной

47. Наследственные права в международном частном праве

48. Покарання та його види

Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки

49. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

50. Права женщин как основные права человека

51. Право собственности в гражданском праве

52. Право собственности как субъективное право

53. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

54. Система права. Понятие и признаки права
55. Гетьман Пилип Орлик та його конституція
56. Імператор Олександр Другий та його реформи

57. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

58. Нюрнберзький процес та його уроки

59. Роль та місце жінки у общині

60. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

61. Джанні Родарі та його книги для дітей

62. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

63. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

64. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки
Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки

65. Метод векторів та його застосування

66. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

67. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

68. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

69. Права человека в международном праве

70. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства
71. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності
72. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

73. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

74. Політичне управління та його соціотехніка

75. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

76. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

77. Будова двигуна та його робота

78. Туризм та його вплив на світову економіку

79. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

80. Громадянський фінансовий контроль та його значення

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны

81. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

82. Окиснювальне старіння пива та його стабілізація

83. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

84. Монетаризм та його сучасне застосування

85. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

86. Виробництво та його роль в житті суспільства
87. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми
88. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

89. Адміністративно-правові методи

90. Адміністративне право України

91. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

92. Адміністративно-правові норми

93. Основи адміністративного права України

94. Поняття та види адміністративного примусу

95. Поняття та система принципів трудового права

96. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

97. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

98. Конституцiя США та реальнi права громадян

99. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.