Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Структура системи соціального захисту населення і політики України

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. Система соціального захисту населення 1.1 Суть, необхідність та інструментарій соціального захисту населення 1.2 Соціальна політика як знаряддя реалізації системи соціального захисту РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ населення В УКРАЇНІ 2.1 Еволюція системи соціального захисту у вітчизняній економіці 2.2 Аналіз нормативно-правової бази здійснення соціального захисту 2.3 Особливості соціального захисту в Україні на сучасному етапі РОЗДІЛ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ та світі 3.1 Основні проблеми соціальної політики України та шляхи їх подолання 3.2 Світові тенденції соціального захисту населення та їх вплив на побудову моделі соціального забезпечення в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТОК 1 ДОДАТОК 2 ДОДАТОК 3 ВступВ умовах трансформації економіки України – переходу від командно-адміністративної до ринкової економіки, від державної власності до приватної, розвитку конкуренції й підприємництва, гостро постала проблема соціального захисту населення. Створення ринкової економіки супроводжується стрімким розшаруванням суспільства за матеріальним, соціальним статусами. Перед державою постала проблема забезпечення і підтримки малозабезпечених прошарків населення. Прагнення України увійти в Європейську співдружність країн та у Європейський союз неможливе без створення системи правових, економічних, організаційних та інших заходів державних і недержавних установ та організацій, що впливатимуть та сприятимуть підтриманню соціальної стабільності в суспільстві, створенню умов для зростання добробуту населення, забезпечення належного рівня та якості життя населення. Процес поглиблення інтеграції в світове економічне співтовариство передбачає багато істотних змін в системі управління державою, складовою якої є соціально-економічна система, на основі ідеї сполучення економічної ефективності як результату дієвості ринкових сил та соціального компромісу. Наявність дієвої, ефективної системи соціального захисту – це свідоцтво рівня розвитку держави, його відповідності вимогам часу. Чим вищий рівень життя членів суспільства, тим більш розвинутим може вважатися суспільство. Стратегічна мета України досягти рівня економічно розвиненої держави потребує серйозної роботи щодо удосконалення захисту прав і свобод людини, демократизації всіх складових суспільного життя, економічного зростання та забезпечення механізмів і умов для створення матеріального та духовного добробуту населення. Найважливішим аспектом цієї проблеми, віддзеркаленням місця людини в системі державної політики є стан її соціального захисту та надання соціальних гарантій. Однією з функцій держави є недопущення зростання соціальної напруги з приводу майнової нерівності, передбачення й фінансування негативних проявів ринку для громадян (безробіття, втрата працездатності), створення ефективної системи соціального захисту в Україні. Об’єктом дослідження є система соціального захисту населення, суть, її структура, об’єкти, суб’єкти та інструменти реалізації. Предметом є особливості соціального захисту населення в Україні.

Метою роботи є дослідження сучасної структури системи соціального захисту населення і політики України, аналіз її стану, характеристика сучасних процесів, що протікають в соціальній сфері. Завдання даної курсової роботи є: визначення теоретичних аспектів здійснення системи соціального захисту; аналіз сучасної політики соціального захисту в Україні; оцінка ефективності політики соціального захисту та висування пропозиції щодо її покращення. Серед методів обробки і аналізу економічної інформації основними були такі: історико-хронологічний та системний аналіз, порівняльний економічний аналіз тощо. Розділ 1. Система соціального захисту населення 1.1 Суть, необхідність та інструментарій соціального захисту населення Конституцією України нашу державу проголошено суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою. Проголошення України соціальною державою – великий крок у розвитку української державності, однак це не означає, що держава дійсно є соціальною, а лише свідчить про наміри держави та спрямування її політики на соціальний захист населення. Державу, що забезпечує своїм громадянам і особам, що знаходяться на її території на законних підставах, достойний рівень життя і вільний розвиток, називають соціальною. Така держава створює систему соціального захисту, що охоплює систему соціального страхування, соціальні гарантії, соціальну допомогу, систему фінансування пенсій, допомог, компенсацій, медичних і інших соціальних послуг. Окремі функції держава в соціальній сфері делеговані окремим юридичним особам: Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування населення, Фонд соціального розвитку, Фонд зайнятості, фонди створені при підприємствах, тощо. Універсальним методом фінансування соціального захисту визнається соціальне страхування робітників. Побудоване на принципах солідарності поколінь, паритетності і перерозподілі засобів від працездатних – непрацездатним, соціальне страхування є матеріальною основою реалізації права громадян на соціальний захист. Воно нерозривно пов’язане з трудовою діяльністю людини в різних сферах народного господарства. Справедливою є думка, що людство, на будь-якому етапі свого розвитку не могло б нормально існувати не тільки без праці – головної умови людського життя, а й без врахування потреб непрацездатних в засобах існування. Вперше термін “соціальний захист ” чи “соціальна безпека ” появився в США у 1935 і поступово розповсюдився на всі західні країни для позначення системи заходів, що захищають будь-якого громадянина і будь-якого жителя країни від економічної і соціальної деградації внаслідок безробіття, втрати чи різкого скорочення прибутку, хвороби, народження дитини, виробничої травми чи професійного захворювання, інвалідності, старості, втрати годувальника та ін. Теоретичне обґрунтування необхідності соціального забезпечення непрацездатних громадян розробляється в багатьох країнах в кінці XIX- на початку XX століття. Термін “соціальне забезпечення ”, що означає одну з форм соціального захисту громадян, офіційно закріплений у міжнародному Пакті про економічні, соціальні та культурні права, ухваленому Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року.

В ст. 9 цього документу йдеться про те, що “держави, які беруть участь у цьому Пакті, визначають право кожної людини на соціальне забезпечення, включаючи соціальне страхування. Цей термін застосовується і в Концепції соціального забезпечення населення України, схваленою Верховною Радою України від 21 грудня 1993 р. Проте, у Конституції України у ст.46 вживається вже згадуваний термін –“соціальний захист ”. Із змісту цієї статті випливає, що “соціальний захист ” – ширше поняття і включає в себе поняття “соціальне забезпечення ”. На думку автора навчальних посібників “Право пенсійного забезпечення в Україні” та “Право соціального забезпечення в Україні” І.М. Сироти, ці терміни – слова-синоніми. ХО термін &quo ;соціальний захист&quo ; в Україні вживається лише кілька років. Він замінив термін &quo ;соціальне забезпечення&quo ;, який зберігає право на існування, проте характеризує дещо вужче поняття, ніж соціальний захист. Соціальний захист - це комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на захист добробуту кожного члена суспільства в конкретних економічних умовах чи іншій ситуації. Організаційно-правові заходи передбачають створення інститутів соціального захисту і законів, які повинні керувати їх діяльністю, економічні - формування механізмів перерозподілу доходів, тобто стягнення податків та інших платежів і трансфертів. Отже, з позицій економіки, соціальний захист - це правила перерозподілу суспільного багатства на користь людей, які тимчасово чи постійно потребують особливої підтримки з боку суспільства: від багатих до бідних, від здорових до хворих, від молодих до літніх. Соціальне забезпечення є складовою системи соціального захисту і викопує функцію накопичення та розподілу коштів соціального захисту, призначених для соціальної допомоги, виплат по соціальному страхуванню та ін. Соціальне забезпечення включає пенсії та різні види допомоги (з тимчасової втрати працездатності, по вагітності й пологах, по догляду за дитиною до 3 років, по догляду за хворою дитиною, на поховання, допомогу непрацездатним особам, дохід яких менший від встановленої межі малозабезпеченості, тощо). Соціальне забезпечення передбачає також подання допомоги в натуральному вигляді (обслуговування інвалідів, людей похилого віку у спеціалізованих установах - будинках-інтернатах і вдома). Будь-яке суспільство прагне створити якнайкращі умови для життєдіяльності людей і досягти соціальної справедливості. Передумовами реалізації соціального захисту - рівність чи нерівність доходів. Чинники існування нерівності: 1) диференціація зарплати залежно від здібностей, освіти, професійного досвіду; 2) нерівномірний розподіл власності на цінні папери і нерухоме майно; 3) везіння, удача, ризик, особисті зв’язки. Зменшення нерівності у розподілі доходів, або перерозподіл доходів, здійснює державна влада за допомогою податкової системи та трансфертів. Цьому сприяє система оподаткування. Майже в усіх країнах існують програми соціального страхування і державної допомоги бідним, які передбачають страхування за віком, у разі непрацездатності, втрати роботи, програми додаткової допомоги: медичне страхування, допомога багатодітним родинам, надання різних пільг.

Отже результатом було би тльки шкодливе упущення часу й задержка само революц. Крм того: така полтика не так то вже приймалась спокйно й охоче самими укранськими масами, не кажучи вже про нацонально-свдом й активн елементи укранства. Все ж таки чуття пробуджено нжности було в них, все ж таки т сам салдати, як лаяли, проклинали й гнали разом з большевиками Центральну Раду, все ж таки вони колись почували себе укранцями, почували свою гднсть, свою нацональну гордсть, свою нжнсть до рдного оточення. ¶ хоч це тепер уважалось буржуазним, хоч воно й топталось  запльовувалось, хоч це запльовування похвалялось большевиками, то все ж таки все це було десь там у глибин душ, воно все ж таки жило й, може, не раз спалахувало образою, коли хтось чужий плював на його. ¶ та образа закпала болючими ранками. Крм того: така полтика одштовхувала вд справи соцально революц т нацональн укранськ елементи, як вже починали хилитатись на свох соцальних позцях, як вже сумнвались у справедливости х, як готов були стати в ряди активних борцв за соцалстичну революцю

1. Система соціального захисту в Україні

2. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

3. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

4. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

5. Податкова політика України

6. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
7. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку
8. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

9. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

10. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

11. Валютна політика України

12. Митна політика України

13. Сучасна митно-тарифна політика України

14. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

15. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

16. Система соціальних служб в Україні

Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом

17. Технологія соціального захисту

18. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

19. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

20. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

21. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

22. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС
23. Політика і етика: соціально-філософський аспект
24. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

25. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

26. Соціальна політика

27. Соціальна політика та соціальне партнерство

28. Соціальна система та її структура

29. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

30. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

31. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

32. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

33. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

34. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

35. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

36. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

37. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

38. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
39. Організація структури управління маркетингом соціальної служби
40. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

41. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

42. Типологія соціально-трудової мобільності населення

43. Соціальна структура суспільства

44. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

45. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

46. Поняття соціальної структури суспільства

47. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

48. Соціально-класова структура суспільства

Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Соціально-правовий захист дітей-біженців

50. Суспільство як цілісна соціальна система

51. Роль фінансів у забезпеченні соціальних гарантій населення

52. Налоговая система России в новом правовом поле

53. Политические аспекты деятельности предпринимательских структур: система взаимоотношений с органами власти, пути решений возникающих проблем; пути лоббирования

54. Физическая культура в системе социальной работы с населением
55. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України
56. Національна політика СРСР в роки перебудови

57. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

58. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

59. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

60. Соціальні інститути.

61. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

62. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

63. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

64. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные
Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Проблемы развития и функционирования социально-экономической системы – государственной службы занятости населения

66. Процентна політика комерційного банку

67. Право як спеціальне соціальне явище

68. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

69. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

70. Соціальна екологія
71. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури
72. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

73. Кредитна політика комерційного банку

74. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

75. Соціальне та особисте страхування

76. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

77. Способи захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій

78. Захист населення при радіаційному забрудненні

79. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

80. Організація облікової політики підприємства

Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

81. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

82. Розвиток системи цивільного захисту

83. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

84. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

85. Економіко- і політико-географічне положення України

86. Історія соціально-економічної географії світу
87. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року
88. Державна соціальна допомога

89. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

90. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

91. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

92. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

93. Соціальна захищеність дітей в Україні

94. Соціальна цінність права

95. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

96. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

97. Сутність та соціальне призначення держави

98. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

99. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.