Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ЗмістВступ Розділ 1. Особливості політичного становища чехословацьких земель 1.1Захоплення Чехії Габсбургами 1.2 Приєднання Словаччини до Угорщини Розділ 2. Соціальна структура суспільства Чехії та Словаччини 2.1 Структура панівних класів та поява буржуазії 2.2 Становище селянства Розділ 3. Економічний розвиток західнослов’янських земель у складі Габсбурзької імперії 3.1 Стан сільського господарства та торгівельні процеси 3.2 Розвиток промисловості Висновок Список використаних джерел та літератури Вступ Великий і складний шлях розвитку пройшли південні і західні слов’яни. Їх ріднить не лише єдність походження, мовно-етична і культурна близькість, а й спільність історії. Вивчення її як складової частини загальноєвропейського і всесвітньо-історичного процесу давно стало одним з традиційних нормативних курсів сучасних вітчизняних вузів. Цей курс не ставить за мету охопити весь комплекс питань слов’янознавства як одного з важливих напрямів гуманітарного циклу української науки. Основна увага в ньому зосереджується передусім на історичних аспектах розвитку слов’янських народів – спільності, яка збагачувалася, зміцнювалася, утверджувалася практикою життя і боротьби цих народів, ставала важливим компонентом їхнього історичного розвитку. Особливостями актуальності даної проблеми обумовлюється і мета даного дослідження, а саме охарактеризувати політичне, соціально-економічне положення західнослов’янських земель у складі австрійської імперії. Предметом даної роботи є намагання з’ясувати справжній стан речей, що відбувався в економіці зазначених країн, а також прослідкувати за змінами в соціальному середовищі, які відбувалися у XVIII ст. Було б доречним визначити об’єкт дослідження – особливості протікання соціально-економічних процесів в Чехії та Словаччині в контексті порівняльного аналізу їхнього становища. Успішність виконання будь-якого дослідження найбільшою мірою залежить від вміння вибрати найбільш результативні методи дослідження, оскільки саме вони дозволяють досягти поставленої мети. При написанні даного наукового дослідження ми використовували такий метод наукового дослідження як порівняння. Порівняння – один з найбільш поширеніших методів пізнання. Порівняння дозволяє визначити подібність і відмінність предметів і явищ дійсності. У результаті співставлення встановлюється те загальне, що властиве двом або декільком об’єктам. Виявлення загального, що повторюється в явищах, як відомо, є щабель на шляху до пізнання закономірностей і законів. Щодо територіальних і хронологічних меж, дане дослідження охоплює території земель Чехії та Словаччини, які у XVIII ст. входили до складу імперії Габсбургів. Джерельну базу дослідження становить група документів (урбарії) по соціально-економічній історії, які опубліковані в хрестоматії по історії південних та західних слов’ян, та в хрестоматії з історії нового часу. Урбарії показують зміни характеру повинностей селян в порівнянні з минулими століттями. Зміни ж правового положення селян прослідковуються по документам, які були створені в помістях представниками пануючого класу.

Джерела помісного походження (урбарії, записи вотчинних порядків) дають обширний матеріал для характеристики барщинно-фільваркового господарства переважно XVIII ст. Початком наукового дослідження в Росії історії Чехії і Словаччини в контексті дослідження історії зарубіжних слов’ян відноситься до другої половини ХІХ ст. До цього часу нечисленні статті та одиничні монографії на цю тему не були основані на розробці джерел, а представляли собою в більшій мірі копії з закордонної літератури. З другої половини ХІХ ст. дослідження чехословацької історії розвивається по висхідній лінії. До початку ХХ ст. включно в російській історичній славістиці існувало три основні напрямки: слов’янофільське, народницьке та позитивістське. Кожне з них керувалося своєю загальною ідеєю слов’янської історії. В радянські часи вивчення історії Чехії і Словаччини XVIII ст. було почато лише в 30-х роках ХХ ст. З’явилося декілька робіт науково-популярного характеру про економічний і політичний стан чеських земель та Словаччини у XVIII ст. Загалом же необхідно наголосити на тому, що в 30-х роках в СРСР вивчалися перш за все історії Польщі та Болгарії, майже не було праць з історії Чехії та Словакії. В наступні роки перші роботи узагальнюючого характеру: „Історія Чехії&quo ; під редакцією В.І. Пічети, інститутом слов’янознавства були видані узагальнюючі колективні праці, такі як „Історія Чехословаччини&quo ;. Ці праці спиралися як вже на ті дослідження, що малися, так і на нові, що проводилися. Вони стали вихідним рубежем для багатьох наступних досліджень і зберегли до сих пір науково-інформаційне значення. Дана проблема досить широко вивчалася чехословацькими дослідниками. Особливо широкого розмаху вивчення вона досягла з утворенням Чехословацької республіки в 1918 р. Представником консервативного напрямку був Йозеф Пекарж. Хоча основні свої праці він писав в дусі об’єктивізму, він, в тім, досліджуючи події і явища історії Чехії та Словакії періоду XVIII ст., залишався на позиціях історичної схеми, в основі якої лежали католицизм та апологія шляхти. Він приписував останній позитивну роль в історії Чехії, з’ясовував її внесок в справу національного відродження. Найбільш видним представником ліберально-демократичного напрямку був К. Крофт. На протязі ряду років в складі експедиції чеських вчених він вивчав матеріали Ватіканського архіву. На основі лекцій, прочитаних ним в Карловом університеті, виникла в 1920 р. робота по історії селянства Чехії і Моравії. В ній розглянуто положення селянства (головним чином правове), схарактеризовано основні форми їх залежності. Виходячи з юридичного відношення селян до землі, Крофта виділив категорії селян за такими ознаками, як ступінь забезпеченості землею, тимчасове або нащадкове право на володіння нею. Цей аналіз зберіг своє наукове значення до теперішнього часу. В середині 50-х років був в основному завершений процес створення організаційних основ для розгорнення дослідництва з історії. З початком 50-х років по найбільш складним питанням історії Чехії і Словаччини XVIII ст.

систематично проводилися конференції та дискусії. На другому етапі розвитку чехословацької історіографії нова концепція, побудована на принципу марксизму, була викладена в макеті колективної праці „Огляд чехословацької історії&quo ;, яка охопила період від стародавніх часів до 1945 р. Був виданий перший том „Історії Словаків&quo ;. В цих дослідженнях подана картина історичного розвитку чехів і словаків. Узагальнену картину соціально-економічного і політичного розвитку, змін в положенні селян, чесько-словацьких відносинах представив Й. Мацурек в монографії „Чеські землі і Словаків 1620 - 1750&quo ;, мануфактурний період в історії словаків знайшов своє відображення в книзі А.Шпіса. В середині 50-х – середині 60-х років була зроблена спроба дати нове трактування проблем нової та новішої історії. На перший план чехословацькі дослідники висунули виявлення передумов в умовах розвитку капіталізму, особливостей габсбургської політики в чеських землях і Словаків у XVIII ст. вийшов „Короткий очерк економічного розвитку Чехословакії до 1955 р.&quo ; помітний внесок у вивчення виробничих сил вніс В. Гуса. В історії Чехословакії - першому науково-популярному курсі по історії чехів і словаків з давніх часів до початку 60-х років ХХ ст. – він окреслив коло теоретичних і конкретно-історичних проблем, які стали в наступному періоді предметом детального аналізу. Значних результатів добилися чехословацькі історики у вивченні перехідного періоду від феодалізму до капіталізму. Почалося дослідження процесу зародження капіталістичних відносин, економічного і соціального розвитку Чехії, Моравії і Сілезії у XVIII ст. Розвитку промисловості чеських земель була присвячена робота А.Кліми „Мануфактурний період в Чехії&quo ;, в якому була показана специфіка складання загальнонаціонального ринку Чехії. В праці Ярослава Пурша „Промислова революція в чеських землях&quo ; були висвітлені основні теоретичні і методологічні аспекти проблеми, показаний процес формування чеської і словацької буржуазії. Необхідно також відмітити те, що вивчаючи історію чеських земель і Словакії у XVIII ст. вчені розкривали специфічні риси політики уряду Австрії та Угорщини відносно зазначених країн, підкреслювали роль чеських земель як основного промислового центру австрійської частини. Хотілося б зазначити і те, що історією чеських земель і Словаччини вказаного періоду займали вчені інших країн. Зокрема німецькі вчені на початку ХХ століття випустили ряд досліджень, присвячених історії Чехії та Моравії. Так, Адольф Бахман видав свою „Історію Чехії&quo ;, Бертольд Бретхольц опублікував „Історію Моравії&quo ;. В своїх дослідженнях вони доводили тезу про провідний внесок німецького населення у розвиток виробничих сил Чехії і Словаччини у XVIII ст. Питання історії чеських і словацьких земель XVIII ст. цікавили американських дослідників, зокрема Р.Кернера. найбільш відомою працею Кернера є монографія &quo ;Чехія у XVIII ст.&quo ;. В ній автор намагався всебічно показати політичну (конституцію, юридичні і правові інститути), економічну (промисловість, торгівлю, фінанси і землеволодіння), релігійну та шкільну систему Чехії.

Отже економчний, головно промисловий, розвиток дано крани обумовляв  зрлсть для революц В перод 1917 року Рося з  малорозвиненою соцально-економчною системою, що в нй слдна була ще спадщина недавнього крпацько-февдального устрою, няк не могла тво]рити органчного, пдпорядкованого марксвським обктивним закономрностям, пдложжя для соцалзму й комунзму. Псля логки соцалстично доктрини, революцйн зриви стояли на порядку дня в захдних ндустралзованих держа]вах Сталося навпаки! В розвинених економчно кранах соцалзм не втрима свох позицй; натомсть вдстала вд них на клька десятилть Рося, зовсм неочкувано, перша станула тереном комунстичного експерименту. До питання, як не створило наслдки для самого кому]нзму, ми ще повернемо. Тут важно ствердити, що самий цей експеримент проречисто заперечу твердження марксизму про ршаюче значння механстично-матералстичних факто]рв у подях стор. Вн доказу, що  процесами керму люд]ський дух  рушйна воля, виявлюван в активному чин

1. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

2. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

3. Культура беларускіх зямель у IX ст. - першай палове XIII ст.

4. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

5. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

6. Ідеальний образ соціального працівника
7. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника
8. Етичні засади в професії соціального працівника

9. Чехия в период правления Карла I (IV)

10. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

11. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

12. Соцiально-економiчний розвиток СРСР та УРСР

13. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

14. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

15. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

16. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні

Бумага "Color copy", белая, А4, 250 гр/м2, 125 листов.
Бумага предназначена для цветного копирования и полноцветной печати. Для нее характерна повышенная плотность, благодаря которой
613 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Батут.
Каркас: сталь Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Размер: 91 см. Допустимая
2821 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Свечи чайные белые (100 штук).
Свечи чайные в гильзе. Количество: 100 штук. Цвет: белый.
361 руб
Раздел: Свечи чайные

17. Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

18. Соціологічна концептуалізація освіти

19. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

20. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

21. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

22. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр
23. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.
24. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

25. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

26. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

27. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

28. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

29. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

30. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

31. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

32. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

34. Роль власності у соціально-економічних процесах

35. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

36. Економічний зміст лізингу

37. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

38. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи
39. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення
40. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

41. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

42. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

43. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

44. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

45. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

46. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

47. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

48. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

50. Економіка праці та соціально-трудових відносин

51. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

52. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

53. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

54. Історія соціальної роботи XVII-XX ст
55. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року
56. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

57. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

58. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

59. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

60. Економіка праці й соціально-трудові відносини

61. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

62. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

63. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

64. Соціально-економічні наслідки монополії

Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

66. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

67. Соціальне становище Запорізького краю

68. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

69. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

70. Економічний аналіз
71. Подільский економічний район
72. Право як спеціальне соціальне явище

73. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

74. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

75. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

76. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

77. Сутність і значення соціального страхування

78. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

79. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

80. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")

81. Екологічний зміст процесу антропогенезу

82. Соціальна інфраструктура України

83. Північно-Кавказький економічний район Росії

84. Економіко-географічний комплекс Харківської області

85. Демократія як соціальне явище

86. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами
87. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення
88. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

89. Система соціального захисту в Україні

90. Соціальна захищеність дітей в Україні

91. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

92. Соціальне партнерство в Україні

93. Сутність та соціальне призначення держави

94. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

95. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

96. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы
Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки

97. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

98. Етнічний розвиток та релігійне життя Київської Русі

99. Історія України. Соціально-політичні аспекти

100. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.