Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

АннотацияКорна В.Н. Административная ответственность юридических лиц за нарушения в сфере налогового законодательства. Курсовая работа. Кафедра государственно-правовых дисциплин ДонНУ. Донецк, 2008. В работе исследованы понятие, условия и проблемы привлечения юридических лиц к административной ответственности, административная ответственность юридических лиц в сфере налогового законодательства, внесены предложения по усовершенствованию законодательства об административной ответственности юридических лиц в сфере налогового законодательства. SummaryKor a V. . Admi is ra ive respo sibili y of legal e i ies for viola io s i he field of ax legisla io . erm paper. Depar me s a e - legal discipli es. DO U. Do e sk, 2008. A co cep , erms a d problems of bri gi g i of legal e i ies, is i -process i ves iga io al o admi is ra ive respo sibili y, admi is ra ive respo sibili y of legal e i ies i he field of ax legisla io , brough i sugges io o he improveme of legisla io abou admi is ra ive respo sibili y of legal e i ies i he field of ax legisla io . ЗмістАннотация Summary Вступ 1. Умови та проблеми притягнення юридичних осіб до адміністративної відповідальності 2. Адміністративна відповідальність юридичних осіб у сфері податкового законодавства 3. Удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність юридичних осіб у сфері податкового законодавства 4. Межі адміністративної відповідальності юридичних осіб за порушення податкового законодавства Висновок Список літератури ВступНа сьогоднішній день досить гостро постала проблема адміністративної відповідальності юридичних осіб за порушення податкового законодавства. Окремі законодавчі акти, прийняті в Україні за часи незалежності, зокрема ЗУ „Про державну податкову службу”, ЗУ &quo ;Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів&quo ; та інші передбачають адміністративну відповідальність юридичними особами. Однак єдиний кодифікований нормативний акт з цього приводу відсутній. Це викликає спірні тлумачення окремих положень чинного законодавства, ускладнює його застосування а практиці, а також робить непростим проведення чіткої межі між адміністративною відповідальністю юридичних осіб та іншими видами відповідальності і державного примусу. Пріоритетним завданням держави Конституція України проголосила захист прав і свобод людини, з чим пов’язані значні зміни в соціально-політичному та економічному житті. Відомо, що економічні, політичні, соціальні права людини можуть бути реалізовані нею як самостійно, так і через відповідні об’єднання громадян - в тому числі визнані юридичними особами. Також громадянин може бути власником або співвласником приватних та колективних підприємств, господарських товариств. Вони є активними учасниками суспільно життя, виступають самостійними суб’єктами суспільних, в тому числі правових відносин. Держава, як організація політичної влади здійснює через свої органи певний вплив на об’єкти управління. До числа таких об’єктів входять і юридичні особи. Суспільні відносини в сфері державного управління, учасниками яких є юридичні особи, в тій чи іншій мірі відносяться до предмету адміністративного права.

Серед методів цього управління одну із значущих позицій займає державний примус, одним з видів якого виступає адміністративна відповідальність юридичних осіб. Питання адміністративної відповідальності юридичних осіб завжди були актуальними для адміністративно-правової науки. В наш час, за умов коли переважна більшість юридичних осіб не перебуває у прямій підпорядкованості державних органів, заснована не на державній формі власності, необхідність забезпечення державної дисципліни в різних сферах суспільного життя не відпала, а навпаки, значно загострилась. В зв’язку з цим теоретичне та практичне значення має встановлення загальних засад адміністративної відповідальності юридичних осіб, її підстав, уніфікованого порядку притягнення до відповідальності, чіткого переліку стягнень, які можуть бути до них застосовані. Важливим є визначення напрямків приведення в систему, удосконалення і впорядкування законодавства, що регулює адміністративну відповідальність юридичних осіб. Питання адміністративної відповідальності юридичних осіб у сфері податкового законодавства сьогодні є актуальним і досить дискусійним. Між поглядами вчених існують розбіжності щодо таких питань: чи може юридична особа бути суб’єктом адміністративної відповідальності взагалі; чи є фінансові санкції (які власне і застосовуються до юридичних осіб за порушення валютного законодавства) за своєю правовою природою заходами адміністративної відповідальності. Метою роботи є дослідження поглядів вчених, систематизація законодавства в сфері адміністративної відповідальності юридичних осіб за порушення податкового законодавства та його удосконалення, дослідження суб’єктного складу адміністративної відповідальності юридичних осіб та природи фінансових санкцій. Науково-теоретичною базою є праці вітчизняних та зарубіжних вчених з теорії права, адміністративного, конституційного, цивільного, фінансового та ін. галузей права. Зокрема використовувались праці Є. Трубецького, Ю. Фогельсона, Бабяка А., Кротюка В., Іоффе А., Лук’янця Д., Кравченко Л. та ін. Таким чином, питання адміністративної відповідальності юридичних осіб за порушення податкового законодавства є невирішеним до кінця. Це зумовлено ретроспективною дією Кодексу України про адміністративні правопорушення, який був прийнятий ще за часів Радянського Союзу, в умовах панування державної форми власності якого застосування санкцій до юридичних осіб за вчинення адміністративних проступків не мало сенсу. 1. Умови та проблеми притягнення юридичних осіб до адміністративної відповідальностіАдміністративна відповідальність - це різновид юридичної відповідальності, тобто специфічне реагування держави на адміністративне правопорушення який полягає в застосуванні повноважними органами і посадовими особами конкретних адміністративних санкцій (адміністративних стягнень), до осіб, що здійснили правопорушення (проступки). Адміністративна відповідальність характеризується тим, що нормативною підставою її настання є: Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) , як основний законодавчий акт щодо адміністративної відповідальності, відповідно до якого адміністративна відповідальність за правопорушення передбачені цим кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності , Торговельного мореплавства , а також окремі закони: „Про державну податкову службу в Україні&quo ; , „Про захист від недобросовісної конкуренції&quo ; , „Про об’єднання громадян” , та ін.

Відповідно до КУпАП суб’єктами адміністративної відповідальності є тільки фізичні особи. Однак деякі нормативні акти податкового, антимонопольного, валютного законодавства, законодавства про підприємницьку діяльність та інших суб’єктів такої відповідальності передбачають юридичних осіб. Так, ст.11 Закону України „Про державну податкову службу в Україні&quo ; за відсутність обліку прибутку (доходу) чи ведення цього обліку з порушенням встановленого порядку, а також неподання чи несвоєчасне подання податкових декларацій, звітів, розрахунків чи інших документів, необхідних для розрахунку чи сплати податків та інших обов’язкових платежів у бюджет, встановлена санкція - 50% неоплачених сум податків чи інших обов’язкових платежів. Таким чином, чинне законодавство на відміну від норм КУпАП передбачає притягнення до адміністративної відповідальності не тільки фізичних, а й юридичних осіб, що цілком обґрунтовано в умовах зростання підприємництва і становлення ринкової економіки. У теорії права юридична відповідальність визначається як правовідносини, що виникають з правопорушення, між державою в особі її спеціальних органів і правопорушником, на якого накладається обов’язок зазнати відповідних обмежень і несприятливих наслідків за вчинення правопорушення. У наведених вище приписах є всі елементи, характерні для юридичної відповідальності: порушення; несприятливі насліди у вигляді штрафу; порушник, яким може виступати юридична особа, в тому числі державний орган; органи (посадові особи), уповноважені накладати стягнення (органи податкової інспекції, комісії з захисту прав споживачів), а також ознаки, характерні саме для адміністративної відповідальності. Це і нерівність сторін (юридична особа підконтрольна в певній сфері своєї діяльності державному органу), і спрощена процедура накладення стягнень . Проте, якщо поглянути на склад самого правопорушення, який складається з таких елементів: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона (внутрішня сторона правопорушення, тобто психічне ставлення особи до вчинюваного діяння та негативних наслідків), можна помітити, що саме суб’єктивна сторона проступку відсутня в даному виді адміністративної відповідальності . Це цілком очевидно, оскільки юридична особа не є живою істотою, не має власних переживань, зокрема при вчиненні правопорушення. А вищенаведені приклади можна розцінювати як неналежне виконання конкретними посадовими особами своїх обов’язків. Наприклад, неподання чи несвоєчасне подання податкових декларацій, звітів, розрахунків чи інших документів, необхідних для розрахунку чи сплати податків та інших обов’язкових платежів у бюджет - неналежне виконання бухгалтером підприємства або іншою відповідальною за цю роботу особою своїх трудових обов’язків. Проте існують випадки, в яких важко розрізнити посадову особу-порушника. Наприклад, помилки обчислювальних машин, інших приладів, що виконують певні дії, які призвели до негативних наслідків, за умови, що фізична особа, яка працювала з цим приладом не допускала помилок, що могли б призвести до таких наслідків.

Захист у свох виступах перед трибуналом знову поставив рад правових питань: а) про значення принципу «Нема злочину без вказвки на те в закон»; б) про значення наказу; в) про вдповдальнсть держави  окремих осб; г) про поняття змови та н. У зв'язку з цим вважаю за необхдне знову повернутися до деяких правових питань у вдповд на спроби захисту заплутати прост  зрозумл положення та перетворити юридичну аргументацю у димову завсу, покликану закрити вд суду криваву минувшину фашистських злочинв. Принцип «nullum crimen Sine lege» Захист намагався спростувати обвинувачення, доказуючи, що в момент здйснення пдсудними нкримнованих м злодянь, останн не були передбачен дючими законами, а тому пдсудн не можуть нести за них кримнальну вдповдальнсть. Я мг би просто вднести вс посилання на принцип «nullum crimen Sine lege», оскльки Статут Мжнародного Вйськового Трибуналу, який  незаперечним законом  який пдляга обов'язковому виконанню, установлю, що цей Трибунал «ма право судити  карати осб, як, дючи в нтересах вропейських кран, ус ндивдуально або як члени органзацй», здйснили будь-який з злочинв, перерахованих ст. 6 Статуту

1. Адміністративна відповідальність

2. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

3. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

4. Відповідальність за порушення податкового законодавства

5. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

6. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства
7. Юридична відповідальність
8. Відповідальність за порушення законодавства про надра

9. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

10. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

11. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

12. Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера

13. Кримінальна відповідальність

14. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

15. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

16. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

18. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

19. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

20. Відповідальність в конституційному праві

21. Відповідальність за згвалтування

22. Відповідальність за податкові правопорушення
23. Відповідальність у житловому праві
24. Етика і відповідальність в менеджменті

25. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

26. Види юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства

27. Податки з юридичних осіб

28. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

29. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

30. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

31. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

32. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40

33. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

34. Підсудність адміністративних справ

35. Адміністративно-правові методи

36. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

37. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

38. Адміністративна реформа в Україні
39. Адміністративне право України
40. Адміністративне правопорушення

41. Адміністративний примус

42. Адміністративні провадження

43. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

44. Адміністративно-правові норми

45. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

46. Загальні засади адміністративного судочинства в Україні

47. Модель адміністративного судочинства Австрії

48. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты
Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

49. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

50. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

51. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

52. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

53. Розвиток адміністративного законодавства

54. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України
55. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"
56. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

57. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

58. Адміністративні і економічні реформи Петра I

59. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

60. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

61. Адміністративний менеджмент

62. Євангельська відповідь на органічно-моралістичну критику юридичного розуміння спасіння

63. Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб

64. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры

65. Дальний Восток

66. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

67. Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока

68. Освоение Сибири и Дальнего Востока

69. Открытие и освоение Дальнего Востока

70. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
71. Причины колонизации Дальнего Востока царской Россией
72. Создание клиентских частей SQL БД под ОС Windows`95 и WindowsNT

73. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

74. Долгосрочная стратегия охраны ОС и рационального использования природных ресурсов на Земле

75. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие

76. Введение в теплоэнергетику Дальнего Востока

77. Банковская система в России и пути её дальнейшего развития

78. Учет амортизации ОС и методы ее начисления в условиях рынка

79. Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

80. Інвестиційна діяльність страхових компаній

Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие

81. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

82. Япония и иностранные державы на Дальнем Востоке в конце 18 – начале 19 вв.

83. Железный век на Дальнем востоке

84. История Дальнего Востока России

85. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)

86. История Дальнего Востока (вторая половина XIX века)
87. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)
88. Юридична характеристика складу злочину Диверсія

89. Русское религиозное искусство конца XIX- начала ХХ века и православные храмы в Русском Зарубежье на Дальнем Востоке

90. Творчість Рембрандта

91. Некоторые вопросы дальнейшего изучения лирики Ф.И. Тютчева

92. Очерки становления и развития астрономии на Дальнем Востоке. Китайская астрономия: Откуда есть пошла...

93. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

94. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

95. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

96. Сутність та зміст сучасного менеджменту

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники

97. Порошковая металлургия и дальнейшая перспектива ее развития

98. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

99. Діяльність римських магімтратів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.