Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Підвищення ефективності роботи ГЗКу

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

РЕФЕРАТ Пояснювальна записка: 148 с., 11 рисунків, 5 таблиць, 8 додатків, 32 джерела. Об'єкт дослідження – процес управління параметрами рудопотоків гірничо-збагачувального підприємства. Мета дипломної роботи – максимізація найважливішої характеристики рудопотоків – вилучення корисної копалини в концентрат, для забезпечення збільшення прибутку гірничо-збагачувального підприємства. Методи дослідження. Для порівняння значень вилучення використовується аналітичний метод, для виявлення математичної залежності між змістом металу і продуктивністю – регресійний метод, для виявлення ступеня взаємозв’язку – кореляція, для рішення оптимізаційної задачі – метод пошуку безумовного екстремума. У першому розділі представлений огляд літературних джерел, зв'язаних із проблемою стабілізації якості руд, визначена мета і сформульовані завдання дипломної роботи. В другому розділі приведена економіко-математична модель максимізації вилучення, за рахунок оптимальної продуктивності блоків, для збільшення прибутку ГЗКа й алгоритм її розв’язання. У третьому розділі розроблена АІС оптимального управління рудопотоками. У четвертому розділі роботи описані вимоги до охорони праці при експлуатації технічних засобів ІС. Новизна дипломної роботи - підрахований економічний ефект, у виді збільшення прибутку гірничо-збагачувального підприємства, від максимізації найважливішої характеристики рудопотоків – можливого вилучення корисної копалини в концентрат (корисний продукт). Практичне значення роботи полягає в підвищенні ефективності роботи ГЗКу, у вигляді підвищення прибутку, за рахунок максимізації вилучення, при розрахуванні оптимальної продуктивності блоків. ГОРНО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ, ЕКОНОМІКО–МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МАКСИМІЗАЦІЇ ВИЛУЧЕННЯ, ПРИБУТОК, АІС. ЗМІСТ ВСТУП 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1& bsp; Аналітичний огляд літературних джерел 1.1.1& bsp;& bsp;& bsp; Усереднення руд 1.1.2& bsp;& bsp;& bsp; Формування рудопотоків 1.1.3& bsp;& bsp;& bsp; Експериментальні дослідження якісних характеристик рудопотоків ГЗКов 1.1.4& bsp;& bsp;& bsp; Показники усереднення і методи їхнього розрахунку 1.1.5& bsp;& bsp;& bsp; Технологія сортування при плануванні видобутку, розробці і збагаченні руд 1.1.6& bsp;& bsp;& bsp; Математичний апарат змішувальних і сортувальних систем 1.2& bsp; Формулювання мети і задач дослідження 2. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ РУДОПОТОКІВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 2.1 Побудова математичної моделі. 2.1.1 Економічна оцінка рудної маси на етапах її формування 2.1.2 Оцінка зв'язку параметрів рудопотоків з економічними показниками ГЗКа 2.1.3 Кількісна оцінка вилучення металу по параметрах рудопотока 2.2 Максимізація прибутку за рахунок підвищення вилучення Висновки по розділу 2 3. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ (СППР) ПО ОПТИМАЛЬНОМУ УПРАВЛІННЮ РУДОПОТОКАМИ НА ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 3.1 Загальні дані про інформаційні системи. 3.2 Узагальнена структура і вимоги до СППР 3.3 Створення основних елементів інформаційної системи. 3.4 Методичні вказівки по використанню системи Висновки по розділу 3 4.

ОХОРОНА ПРАЦІ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ КОМП’ЮТЕРА В ОФІСІ ПІДПРЄМСТВА 4.1 Загальні вимоги безпеки 4.2 Вимоги безпеки перед початком роботи. 4.3 Вимоги безпеки під час роботи. 4.4 Вимоги безпеки по закінченні роботи 4.5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях ЗАКЛЮЧЕННЯПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ДОДАТКИ ВСТУП & bsp; В умовах ринкової економіки метою кожного виробництва є одержання максимальне можливого прибутку. На величину прибутку суб'єкта, що хазяює, впливають фактори, зв'язані з його виробничою діяльністю і ті, які носять суб'єктивний характер, і об'єктивні, що не залежать від діяльності суб'єкта, що хазяює. До суб'єктивних факторів можна віднести: організаційно-технічний рівень керування підприємницькою діяльністю, конкурентноздатність продукції, що випускається, рівень продуктивності праці, витрати на виробництво і реалізацію продукції, рівень цін на готову продукцію. Об'єктивні фактори включають: рівень цін на споживані матеріальні й енергетичні ресурси, норми амортизаційних відрахувань, кон'юнктуру ринку. Виснаження запасів корисних копалин і зменшення змісту корисних компонентів у них визначає різке погіршення економічної ефективності роботи гірничорудного підприємства. Входження в систему світової економіки гірничорудного підприємства вимагає безперервного підвищення його ефективності і якості продукції, що випускається, що забезпечують високу конкурентноздатність на зовнішньому ринку. Основна увага при цьому повинна приділятися процесам рудопідготовки і переробки рудної сировини по всьому технологічному ланцюзі, починаючи від розвідки родовища і до одержання кінцевої продукції. Найбільш багаті і доступні родовища корисних копалин у світі вичерпані або близькі до вичерпання. Витрати праці на видобуток природних багатств безупинно зростають. Збільшення витрат на видобуток сировини приводить до того, що його ощадлива витрата, що виражається, зокрема, у підвищенні коефіцієнтів вилучення металів різними способами (комплексний, безвідхідний вилучення наявних металів), виявляється набагато вигідніше, ніж додаткові витрати на інтенсифікацію вилучення з надр. Основна задача підприємства – найбільш повне забезпечення попиту високоякісною продукцією за умови одержання максимально можливого прибутку. Проблема полягає в підвищенні частки корисної копалини, що іде в корисний продукт. Вилучена цінність добутої рудної маси в значній мірі залежить від технології видобутку, рудопідготовки і переробки. При цьому правильний вибір способу формування рудопотоків (зокрема усереднення), дозволяє різко підвищити вилучення при збагаченні і, як наслідок, вилучену цінність рудної маси, що добувається. При підвищенні вилученої цінності добутої рудної маси, здійснюється одержання додаткового прибутку. Рудопотоки повинні формуватися окремо по сортах і типам руд по мінімуму мінливості ведучих якісних показників (вилучення) руди. Метою даної роботи є максимізація найважливішої характеристики рудопотоків – вилучення корисної копалини в концентрат, для забезпечення збільшення прибутку гірничо-збагачувального підприємства. Прибуток є найбільш ємною економічною характеристикою роботи гірничо-збагачувального підприємства.

Відповідно до поставленої мети дослідження в роботі визначені такі задачі: ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; розробка методики моделювання процесу оптимізації параметрів рудопотоків за критерієм вилучення, з метою збільшення прибутку підприємства; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; обґрунтувати вибір економіко-математичної моделі оптимізації параметра рудопотоків ГЗКа за критерієм прибутку; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; виконати економіко-математичне моделювання й установити залежність і вплив параметра рудопотоків (вилучення) і прибутку; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; виконання формалізованої постановки задачі максимізації вилучення, для збільшення прибутку в умовах гірничо-збагачувального підприємства; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; рішення оптимізаційної задачі й одержання оптимальних значень продуктивностей рудопотоків за критерієм вилучення; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; створення автоматизованої інформаційної системи. Актуальність теми дипломної роботи зв'язана з проблемами підвищення ефективності роботи гірничо-збагачувального підприємства, у свою чергу, ефективність роботи гірничо-збагачувального підприємства залежить від організації рудопотоків, тобто підвищення одержуваного підприємством прибутку. Наукове значення роботи полягає в дослідженні особливостей використання економіко-математичного моделювання керування якістю продукції, з метою максимізації прибутку гірничо-збагачувального підприємства. Новизна дипломної роботи – підрахований економічний ефект, у виді збільшення прибутку гірничо-збагачувального підприємсва, від максимізації найважливішої характеристики рудопотоків – можливого вилучення корисної копалини в концентрат (корисний продукт). Практична значимість роботи полягає в розробці моделі максимізації найважливішої характеристики рудопотоків – можливого вилучення корисної копалини в концентрат, з метою підвищення прибутку в умовах гірничо-збагачувального підприємства, розробці інформаційної системи, що дозволяє вирішувати задачі розрахованняі оптимальних значеннь продуктиавностей рудопотоків за критерієм вилучення для підвищення прибутку. Апробація результатів дипломної роботи. Результати доложені на засіданнях кафедри економічної кібернетики й інформаційних технологій і тези прийняті до опубліковання на міжнародній научно-практичній конференції &quo ;Актуальні проблеми сучасних наук: теорія і практика - 2006&quo ; у секції &quo ;Економічні науки&quo ;, підсекції &quo ;Математичні методи в економіці&quo ;(Дніпропетровськ, 2006 р.). 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1 Аналітичний огляд літературних джерел 1.1.1 Усереднення руд Основні поняття і визначення Усереднення якості руди - сукупність операцій планування і керування якістю її в процесі гірничо-транспортних робіт і операцій по змішуванню руди на руднику і фабриці, у результаті яких зменшується і стабілізується в заданих межах розмах коливань показників якості в змінних і внутрізмінних партіях протягом визначеного періоду часу . Усереднюють руди: збагачувані по різних технологічних схемах — по сортах, при виділенні окремих типів (сортів) руд; збагачувані по одній технологічній схемі — усього валового видобутку.

Стаття 95 Мнмальна заробтна плата. ¶ндексаця заробтно плати Мнмальна заробтна плата це законодавчо встановлений розмр заробтно плати за просту, неквалфковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працвником мсячну, погодинну норму прац (обсяг робт). До мнмально заробтно плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкдливих, особливо шкдливих умовах прац, на роботах з особливими природними географчними  геологчними умовами та умовами пдвищеного ризику для здоров'я, а також прем до ювлейних дат, за винаходи та рацоналзаторськ пропозиц, матеральна допомога. У раз коли працвников, який виконав мсячну (годинну) норму прац, нарахована заробтна плата нижче законодавчо встановленого розмру мнмально заробтно плати, пдпримство провадить доплату до  рвня. Розмр мнмально заробтно плати встановлються  переглядаться вдповдно до статей 9  10 Закону Украни «Про оплату прац». Мнмальна заробтна плата  державною соцальною гарантю, обов'язковою на всй територ Украни для пдпримств, установ, органзацй усх форм власност  господарювання та фзичних осб

1. Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу "Братислава"

2. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

3. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

4. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

5. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

6. Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів
7. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства
8. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

9. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

10. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

11. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

12. Наукові основи підвищення ефективності гальмування поліпшенням умов взаємодії коліс з гальмівними колодками і рейками

13. Підвищення ефективності магістральних газопроводів на пізній стадії експлуатації

14. Підвищення ефективності чистового точіння сталей різцями з різальними пластинами з безвольфрамових твердих сплавів за допомогою обробки імпульсним магнітним полем

15. Вплив інновацій на підвищення ефективності ринку праці в Україні

16. Підвищення ефективності використання оборотних засобів

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

17. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

18. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

19. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

20. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

21. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

22. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення
23. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
24. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

25. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

26. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

27. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

28. Латинский язык (Контрольна робота)

29. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

30. Шагающие роботы

31. Зарождение современных компьютерных роботов

32. Системы адаптивного управления роботами

Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

33. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

34. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

35. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

36. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

37. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

38. Наши дети будут бессмертными, но, возможно, станут наполовину роботами
39. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»
40. Інтегральна ефективність діяльності

41. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

42. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

43. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

44. Вказівки до оформлення дипломних робот

45. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

46. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

47. Організація кредитної роботи в комерційному банку

48. Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів

Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок

49. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

50. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

51. Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню

52. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

53. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

54. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин
55. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"
56. Економічна ефективність виробництва

57. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

58. Економічна ефективність птахівництва

59. Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

60. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

61. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

62. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

63. Сільськогосподарські роботи

64. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

Набор детской посуды "Корова", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
363 руб
Раздел: Наборы для кормления
Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские

65. Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків

66. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

67. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

68. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

69. Робота з документами, що містять комерційну таємницю

70. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту
71. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності
72. Невідкладні роботи, які проводяться в надзвичайних ситуаціях на промислових об’єктах

73. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

74. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

75. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

76. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

77. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

78. Робота радіожурналіста

79. Теоретичні аспекти роботи над переказом

80. UNIX та Internet: робота з віддаленим комп’ютером

Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные
Одноразовые туалетные покрытия на унитаз (235 штук).
Средство личной гигиены, необходимое в местах общественного пользования. Незаменимы при использовании в туалетных комнатах: детских и
396 руб
Раздел: Сиденья, крышки для унитаза

81. Керування процесами і роботами в Linux

82. Операційні системи та робота з ними

83. Основи роботи в системі символьної математики MATLAB 5.2

84. Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів

85. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

86. Робота в захищеному режимі мікропроцесора
87. Робота з базами даних в Мicrosoft Еxcel
88. Робота з данними в середовищі електронних таблиць Microsoft Excel

89. Робота з пакетом Grapher 2.0 for Windows

90. Робота з програмою FineReader

91. Робота з таблицями у Word

92. Роботы

93. Розпорядчі документи можливості роботи з текстом в графічному редакторі corel draw

94. Створення та робота з таблицями у Microsoft Excel, Access

95. Застосування програмного продукту "In Team" у процесі автоматизації роботи менеджера

96. Побудова, принцип роботи й основні параметри безпроводового телефону

Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

98. Разработка программного обеспечения для голосового управления трехмерными моделями функционирования промышленных роботов

99. Шуми у роботі приймачів та детекторів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.