Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Методи управління підприємством

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ Управління — складний і динамічний процес, керований і здійснюваний людьми для досягнення поставленої мети. Після того як встановлено цілі управління, необхідно знайти найбільш ефективні шляхи та методи досягнення їх. Інакше кажучи, якщо при визначенні цілей потрібно відповісти на запитання «чого потрібно досягти?», то слідом за цим виникає запитання: «як найбільш раціонально досягти мети?». Отже, виникає потреба у застосуванні арсеналу засобів, що забезпечують досягнення цілей управління, тобто методів управління. Методом називається захід або сукупність заходів у будь-якій людській діяльності, спосіб досягнення мети, шлях вирішення певного завдання. Засоби цілеспрямованого впливу на трудовий колектив або на окремих його членів називають методами управління. Методи являють собою важливий елемент процесу управління (Наявність прогресивних методів управління та вміле використання їх є передумовою ефективності управління і господарських процесів). Методи управління покликані забезпечити високу ефективність діяльності колективів, їх злагоджену роботу, сприяти максимальній мобілізації творчої активності кожного члена. Цим методи управління відрізняються від усіх інших технічних та технологічних методів, які використовуються у ході вирішення комплексних виробничо-господарських завдань. Особлива роль методів управління полягає у тому, щоб створити умови для чіткої організації процесу управління, використання сучасної техніки і прогресивної технології організації праці і виробництва, забезпечити Їх максимальну ефективність при досягненні поставленої мети. Таким чином, зміст поняття «методи управління» витікає із суті і змісту управління і належить до основних категорій теорії управління. Формування цілеспрямованого впливу на трудові колективи та їх окремих членів безпосередньо пов'язане з мотивацією, тобто використанням факторів, які визначають поведінку людини в колективі у процесі виробництва. Звідси витікає дуже важлива вимога до методів управління: методи управління повинні мати свою мотиваційну характеристику, що визначає напрям дії їх. Ця характеристика показує мотиви, які визначають поведінку людей і на які орієнтована відповідна група методів. Відповідно до мотиваційної характеристики у складі методів управління виділяють три групи: економічні; організаційно-розпорядчі; .соціальні. Економічні методи управління об'єднують усі методи, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих їхніх членів. Цей вплив здійснюється матеріальним стимулюванням окремих працівників і колективів у цілому. Організаційно-розпорядчі методи спрямовані на використання таких мотивів трудової діяльності, як почуття обов'язку, відповідальності, у тому числі адміністративної. Ці методи відрізняються прямим характером впливу: будь-який регламентуючий чи адміністративний який підлягає. обов'язковому виконанню. Соціальні методи грунтуються невикористанні соціального механізму, що діє у колективі (неформальні групи, роль і статус особистості, система взаємовідносин у колективі, соціальні потреби та ін.)

. Ефективність застосування методів управління в основному залежить від рівня кваліфікації керівних кадрів, що зумовлює потребу систематичної і цілеспрямованої підготовки та повсякденного використання всіх зазначених напрямів впливу на колектив і окремих людей. Економічні методи управління посідають центральне місце в системі наукових методів управління трудовою діяльністю людей, оскільки на їх основі встановлюється цільова програма господарського розвитку окремих підприємств і організацій і визначається такий режим роботи і такі стимули, які об'єктивно спонукають і зацікавлюють колективи і окремих працівників в ефективній праці. Таким чином, впливом на безпосередні інтереси об'єкта управління створюється механізм його орієнтації на найбільш ефективний режим роботи без повсякденного і безпосереднього втручання зверху. До складу економічних методів управління належать організаційно-виробниче планування, метод комплексних цільових програм, комерційний розрахунок, система економічних регуляторів господарської діяльності. Під плануванням розуміють продуману підготовку майбутньої діяльності, систематично орієнтовану на цілі організації чи підприємства. Економічне планування полягає у розробці системи показників, які є найбільш важливими, визначальними показниками господарської діяльності. Ці показники охоплюють усі сфери діяльності підприємства чи організації: виробництво, реалізацію, закупівлю сировини, матеріалів та товарів, фінанси, запаси товарів і матеріалів, робочу силу та ін. Планування як метод управління характеризується рядом специфічних ознак: 1) цільовою спрямованістю, оскільки кожен показник вказує виконавцям, яких результатів діяльності бажано досягти; 2) конкретною адресною спрямованістю, оскільки планове завдання завжди конкретно адресоване якомусь виконавцю (працівнику, групі працівників, колективу в цілому); 3) часовим інтервалом дії (рік, квартал, місяць, декада чи інший проміжок часу). Система планування господарської діяльності в колишньому СРСР мала позитивні і негативні сторони. До позитивних сторін планування слід віднести: внесення за допомогою плану елемента свідомого програмування комплексу дій для досягнення поставлених цілей; розробку основ методології планування на різних щаблях і в ланках управління; уніфікацію системи показників планів та деякі інші. Разом з тим для соціалістичного планування були характерні і значні недоліки, які багато в чому зводили ефект планування нанівець. Це директивність планових завдань і відсутність гнучкості планів, волюнтаристський підхід до визначення показників плану, надмірна деталізація планів і регламентація діяльності підприємств та організацій, недостатня розробка методології планування господарської діяльності на рівні підприємств і організацій та ін. В результаті не були виконані планові завдання жодної п'ятирічки в масштабах всього СРСР, Перша група — програми народногосподарського рівня, включаючи соціально-еконо-мічні, програми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та ін. Друга група — це програми галузевого та регіонального рівня, а також міжгалузеві програми по окремих об'єктах.

До них належать науково-технічні програми, програми виконання великих дослідно-конструкторських робіт, будівництва та введення в експлуатацію важливих підприємств і споруд та ін. До третьої групи відносять програми розвитку підприємств, а також програми, які координують розробку та впровадження окремих видів машин, технологій, устаткування, приладів. Структура КЦП повинна відповідати їх призначенню, ролі, яку вони викопують у забезпеченні загальної ефективності господарської діяльності. У кожній програмі повинні бути відображені: стан проблеми, основні передумови її програмного вирішення; головна мета програми, її місце в загальній системі цілей галузі чи підприємства; система цілей та основних завдань програми; цільові показники, які розкривають кінцеві результати реалізації програми; шляхи досягнення цілей програми, система програмних заходів; організаційно-виконавча структура; дані про ресурси, необхідні для виконання програми та про строки її здійснення; оцінка ефективності результатів реалізації програми. Ефективність реалізації плану чи КЦП залежить від механізму, що регулює систему економічних взаємовідносин на рівні окремих підприємств, організацій і галузей. Таким механізмом в умовах ринкової економіки є комерційний розрахунок. Комерційний розрахунок грунтується на загальних принципах ринкової економіки: максимальній розкріпаченості економічних суб'єктів; повній їх відповідальності за підсумки господарської діяльності; конкуренції виробників товарів та послуг; вільному ціноутворенні; відмові держави від прямої участі в господарській діяльності ринкових суб'єктів; соціальній захищеності громадян., Інакше кажучи, необхідною умовою ефективного функціонування ринкового механізму регулювання економіки є наявність незалежних, самостійних суб'єктів ринкових відносин. У національній економіці України застосовуються дві «форми комерційного розрахунку: повний і внутрішній. На повному комерційному розрахунку перебувають підприємства з правами юридичних осіб, які мають самостійний баланс, бухгалтерську і статистичну звітність, створюють і витрачають фонди стимулювання працівників, відкривають рахунки у банках, володіють правом незалежної господарської діяльності, тобто укладання угод, контрактів, договорів з будь-якою юридичною чи фізичною особою як суб'єктом ринкового господарювання. Повний комерційний розрахунок як метод управління застосовується на підприємствах, в організаціях і установах усіх форм власності: державної, колективної (кооперативної), приватної, мішаної. На засадах внутрішнього комерційного розрахунку працюють відносно самостійні у вирішенні питань виробничо-господарської діяльності середні та дрібні виробничо-господарські одиниці підприємств і організацій. Вони ведуть облік своїх витрат та результатів, скла-ють бухгалтерський баланс (або спрощені розрахунки, подібні бухгалтерському балансу) та створюють фонди матеріального стимулювання. Взаємовідносини з підприємствами чи організаціями, часткою яких вони є, грунтуються на системі договорів, що містять взаємні зобов'язання. Права самостійної економічної діяльності за межами підприємства чи організації такі структурні одиниці не мають.

Практично у кожнй з цих органзацй бльш чи менш активно дяли самостйники. Вктор Андрвський був цлком правий, коли зазначав, що в умовах низького рвня нацонально свдомост населення Мхновський не лише поширював укранську дею, вн разом з тим готував Aрунт для сприйняття ц де[499]. Саме цьому була присвячена його дяльнсть у рзних громадських об'днаннях. Одним з таких об'днань був укранський вддл при Харквськй громадськй бблотец, який був органзований в умовах революц. З 1908 р. на чол комс, яка керувала роботою вддлу, став Микола Мхновський[500]. Починаючи з 1909 р. у звтах бблотеки з'являться окремий роздл, присвячений дяльност укранського вддлу. У комс були близьк до Мхновського члени УНП: Г. Шевченко, О. Степаненко, О. Расторгув, а також Х.Д.  Х.О. Алчевськ, небж Мхновського Олександр, помчник присяжного повреного М. Бленький, пдпримець ¶. Бойко, дворянка Н. Нмцевич та н.[501] За даними Харквського жандармського управлння, до складу укранського вддлу ХГБ входило близько 60 чоловк

1. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

2. Методы систем управления ОАО "Мальцовский портландцемент"

3. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози. Клінічні прояви. Стадії захворювання. Ускладнення. Методи лікування

4. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

5. Теоретико-методологічні і прикладні проблеми визнання ймовірності банкрутства підприємства

6. Роль контролінгу в системі управління підприємством
7. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
8. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

9. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

10. Організаційна структура управління підприємством

11. Стратегічне управління підприємством

12. Сучасні методи управління проектами

13. Формування організаційних структур управління підприємством

14. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

15. Антикризове управління підприємством

16. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50

17. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

18. Управління утворенням прибутку підприємства

19. Методи управління банківськими ризиками

20. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

21. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

22. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства
23. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
24. Системний аналіз складних систем управління

25. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

26. Управління запасами матеріалів на підприємстві

27. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

28. Заохочення працівників як метод управління персоналом

29. Конфлікти та методи управління ними

30. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

31. Організаційна структура управління персоналу підприємства

32. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы
Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты
Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Основи управління персоналом підприємств

34. Проблема управління прибутком на підприємстві

35. Стратегічне планування і управління на підприємстві

36. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

37. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

38. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств
39. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві
40. Управління корпоративною власністю підприємства

41. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

42. Управління якістю на підприємстві

43. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

44. Впровадження систем управління навколишнім середовищем у ВНЗ

45. Історія освоєння та сучасні методи обробки металів

46. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

47. Управління фінансовою санацією підприємства

48. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки

49. Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації

50. Сучасний стан державних органів управління економікою

51. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

52. Разработка методов определения эффективности торговых интернет систем

53. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

54. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)
55. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса и Зейделя
56. Методы решения систем линейных неравенств

57. Итерационные методы решения систем линейных уравнений с неединственными коэффициентами

58. Применение статистических методов в изучении распространения различных форм и систем оплаты труда

59. Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования

60. Методы квантования систем с нелинейной геометрией фазового пространства

61. Ділові взаємовідносини в апараті управління

62. Процес управління та його основні стадії

63. Управління запасами

64. Управління проектами

Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия

65. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

66. Управління фінансами України

67. Організаційна система управління природокористуванням України

68. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

69. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

70. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
71. Решение систем линейных дифференциальных уравнений пятиточечным методом Адамса – Башфорта
72. Освоєння космосу: історія та сучасність

73. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

74. Шкідливий вплив паління на травну систему людини

75. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

76. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

77. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

78. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

79. Сучасні моделі управлінського обліку

80. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие
Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки

81. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

82. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

83. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

84. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

85. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

86. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
87. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ
88. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

89. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

90. Сутність і сфера міжгалузевого управління

91. Теорія і методологія дослідження управління

92. Управління духовними процесами суспільства

93. Форми державного управління

94. Функції управління в аграрному праві

95. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

96. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

Одежда для куклы 42 см (теплый комбинезон).
Куклы тоже любят менять наряды! И для них создается стильная и модная одежда, похожая на одежду для настоящих малышей. Этот теплый
362 руб
Раздел: Для кукол от 25 см
Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления

97. Методы организации сложных экспертиз компьютерных систем

98. Решение систем линейных алгебраических уравнений (прямые методы)

99. Решение систем нелинейных уравнений методом Бройдена


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.