Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Кредитна система і проблеми її функціонування в Україні

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Курсова робота: 46 с., 4 рисунки, 2 таблиці, 2 додатки, 12 джерел. Об’єкт дослідження - кредитна система і проблеми її функціонування. Ціль роботи – визначення шляхів вирішення проблем споживчого кредитування. Метод дослідження: кількісний та якісний аналіз. Кредитна система – це сукупність кредитних відносин, форм і методів кредиту, що існують у рамках тієї чи іншої соціально-економічної формації. Основними її функціями є : контрольна, стимулююча, перерозподільна та функція заміщення. Кредитна система складається з банківської та пара банківської систем, що закріплені національним законодавством. Вони грають важливу роль у розвитку ринкової економіки, забезпечують великий об’єм грошових розрахунків і платежів підприємств, організацій і населення; мобілізують і перетворюють у активно діючий капітал тимчасово вільні кошти; виконують різноманітні кредитні, розрахункові, гарантійні, інвестиційні та інші операції. Кредитна система пройшла декілька етапів свого становлення і розвитку, перший з яких починається у 1991 році, останній закінчується у 2001 році. Не зважаючи на те, що кредитна система України вже сформувалася, вона має ряд проблем, пов’язаних із кредитування фізичних осіб, тобто зі споживчим кредитуванням. Для того, щоб вирішити ці проблеми експерти розробляють нову редакцію Положення „Про порядок встановлення НБУ лімітів відкритої валютної позиції в безготівковій та готівковій формах і контроль за їх дотриманням уповноваженими банками”, використовуються макрорегулятори та робиться акцент на іпотечне кредитування. Кредитна система, споживчий кредит, іпотечне кредитування, процентна ставка, облікова ставка, банківська система, парабанківська система, небанківські кредитно-фінансові інститути. ПланВступ 1.Поняття кредитної системи та її роль в економіці країни. 1.1.Сутність призначення та функції кредитної системи. 1.2.Характеристика основних елементів кредитної системи та їх взаємозв’язок. 2.Проблеми становлення та сучасний стан кредитної системи України. 2.1.Етапи становлення кредитної системи в Україні. 2.2.Оцінка сучасного стану та специфіка функціонування кредитної системи України. 3.Проблема кредитування фізичних осіб та шляхи її вирішення. Висновки Перелік посилань Додаток А Додаток Б Вступ Актуальність теми дослідження. Кредитна система – сукупність кредитних відносин та інститутів, які реалізують ці відносини. Кредитні відносини виникають з приводу мобілізації тимчасово вільних грошових коштів підприємств, організацій, держави і населення та використання цих коштів на умовах повернення і платності для задоволення економічних і соціальних потреб суспільства. Кредитна система складається з декількох ланок, кожна з яких виконує специфічні функції з акумуляції та розподілу грошових коштів. Розподіл функцій між ланками кредитної системи об’єктивно зумовлений відмінностями в методах і засобах діяльності та різним значенням в процесі відтворення капіталу. Становлення ринкових умов господарювання в Україні зумовило перехід до дворівневої банківської системи, а банки є практично найважливішою складовою кредитної системи.

Кредитування населення України є надзвичайно важливим питанням через те, що соціально-економічний рівень його життя дуже низький. Певна особа, щоб підвищити свій соціально-економічний рівень життя прагне більших доходів, яких не може забезпечити держава, тому часто люди розпочинають власну діяльність, а на це потрібні чималі кошти. І тут на допомогу може прийти лише розвинена практика кредитування. Крім того, такого роду допомоги потребують часто й ринкові структури, товарне виробництво, торгівля, тобто усі сфери народного господарства. Метою курсової роботи є теоретичне й практичне обґрунтування шляхів кредитного забезпечення населення та шляхів його удосконалення. Відповідно до даної мети роботи постають такі завдання: - проаналізувати стан сучасного кредитно-фінансового механізму та показати причини його недостатньої ефективності; - визначити суть кредитних відносин; - визначити шляхи та виробити рекомендації щодо підвищення ефективної діяльності кредитно-фінансових установ щодо споживчого кредитування. Предметом дослідження є роль банківських і небанківських фінансово– кредитних інститутів у національному кредитуванні. Об’єкт дослідження – це кредитна система і проблеми її функціонування. Методологічну та інформаційну основу в проведенні дослідження склали вітчизняні публікації з питань фінансово-кредитних відносин та банківської діяльності, законопроекти України щодо функціонування кредитної системи України, статистичні матеріали. 1.Поняття кредитної системи та її роль в економіці країни. 1.1.Сутність призначення та функції кредитної системи. Кредитна система - (у широкому змісті) сукупність кредитних відносин, форм і методів кредиту, що існують у рамках тієї чи іншої соціально-економічної формації; (у вузькому змісті) сукупність банків і інших кредитно-фінансових установ, що здійснюють мобілізацію вільних грошових капіталів і доходів і надання їх у позичку. Сучасна кредитна система характеризується двома основними поняттями: 1)як сукупність кредитно-розрахункових і платіжних відносин, що базуються на визначених формах і видах кредитування; 2)як сполучення різних кредитно-фінансових інститутів (банків, страхових компаній, кредитних союзів та ін.), що діють на кредитному ринку і здійснюють акумуляції і мобілізацію грошових ресурсів. Перше поняття пов'язане із рухом позичкового капіталу у вартісній і товарній формах у виді банківського, комерційного, державного та іншого різновидів кредиту. Друге - означає, що кредитна система, використовуючи свої кредитні інститути, накопичує вільні кошти і направляє їх як позичковий капітал підприємствам, уряду та іншим позичальникам. Кредитна система функціонує за допомогою кредитного ринку. Він представляє собою: по - перше, систему зв'язків по акумуляції коштів і мобілізації позичкового капіталу між кредитними інститутами і різними секторами економіки; по - друге, відносини, пов'язані з перерозподілом позичкового капіталу між кредитними інститутами в рамках діючих фінансових ринків; по - третє, взаємини між національними кредитними інститутами і міжнародними валютно-кредитними організаціями.

Кредитний ринок включає також всі аспекти позичкової, інвестиційної, акумуляційної, засновницької, посередницької, перерозподільної діяльності кредитних інститутів. За допомогою кредитного ринку реалізується сутність і функції позичкового капіталу, що надається у позичку на умовах зворотності за визначений відсоток. Позичковий капітал покликаний здійснювати: 1)акумуляцію і мобілізацію грошового капіталу; 2)перерозподіл грошового капіталу; 3)прискорення концентрації і централізації капіталу; 4)регулювання економіки; 5)економію витрат повернення та ін. На ринку позичкового капіталу реалізується два основних види кредиту: комерційний і банківський Кредит - система економічних відносин, за допомогою якої мобілізуються тимчасово вільні кошти і здійснюється їхнє спрямування на потреби розширеного відтворення. З економічної точки зору поняття кредиту означає одну з найскладніших економічних категорій, пов'язану з передачею вартості у вигляді певної суми матеріальних ресурсів, готових виробів чи грошових коштів однієї юридичної чи фізичної особи у тимчасове користування на відповідно обумовлених засадах іншою. Це стало можливим тому, що капітал (К) має властивість розподілятися так: Г - капітал - власність - кредитор;капітал - функція – позичальник. Щоб можливість виникнення кредитних відносин була реалізована, необхідні такі економічно-правові умови: по-перше, тимчасове використання у борг чужої власності вимагає наявності матеріальної відповідальності учасників кредитних угод і виконання взятих на себе зобов'язань. По-друге, обов'язковою умовою виникнення кредиту є збіг економічних інтересів кредитора і позичальника. Кредитор однаково має бути зацікавленим у наданні позики, як позичальник - у її отриманні. Кредит як економічна категорія пов'язаний з іншими вартісними категоріями. Тому його принципи також і загальноекономічні. З цієї точки зору йому притаманні такі принципи, як: а) економічність, тобто досягнення найбільшої ефективності використання позички при найменших кредитних вкладеннях; б) комплексність, яка означає проведення такої кредитної політики, що найкраще враховує закономірності розвитку економіки у визначений час; в) диференційованість - різний, здебільшого навіть індивідуальний, підхід до кредитування кожної з категорій позичальників. Суть кредиту та його характерні риси розкривають його функції. Залежно від вибраної методології аналізу розрізняють дві функції: 1)перерозподільну функцію 2) функцію заміщення готівкових грошів кредитними операціями; 3) стимулюючу; 4) контрольну. Перерозподільна функція кредиту полягає в прямому задоволенні тимчасових потреб у засобах одних юридичних і фізичних осіб за рахунок тимчасово вільних ресурсів інших. Щоправда, при комерційнім кредиті попереднього вивільнення ресурсів не має. Кредит у даному випадку надається тільки за умови наявності в кредитора вільних коштів, а при їх відсутності - можливості їх позичити на засідках повороткості. Це дає змогу: а) перерозподілом коштів охопити практично всі тимчасово вільні кошти суспільного господарства; б) забезпечити значно більшу доступність кредиту порівняно з іншими джерелами, скажімо, з бюджетними ресурсами; в) задовольнити тільки тимчасові споживи в додаткових коштах; г) перерозподілити і грошові, й матеріальні ресурси.

Надзвичайно корисні для вивчення історії спецслужб періоду Директорії УНР документи знайдені у фонді Генштабу Армії УНР [73]. Насамперед це добірка, у якій ідеться про поточну роботу військової дипломатії й військової розвідки УНР. Серед документів військової розвідки містяться матеріали про організаційно-штатний устрій її центрального апарату і спецпідрозділів частин і з'єднань армії, про структуру й конкретні акції Інформаційного бюро Генштабу, інструкції для військової розвідки та контррозвідки, дані про їх спеціальний навчальний заклад тощо [74]. Документи військових фондів дали можливість побачити еволюцію, розвиток організаційних форм, методів роботи, нормативної бази діяльності військових спецслужб України, зіткнення різних поглядів щодо їх розбудови, поточні проблеми та пошук шляхів їх вирішення. У 1921 р. центром організації збройної боротьби за національну державність на теренах України став Партизансько-Повстанський Штаб Головної Команди військ УНР в екзилі. Матеріалів про його функціонування виявлено і використано досить багато

1. Проблеми функціонування Бреттонвудської валютної системи

2. Мікропроцесорна система та її функціонування

3. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

4. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база

5. Національний банк України та особливості його функціонування

6. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні
7. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень
8. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

9. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

10. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

11. Понятие налога, налогового права, его система, их функции

12. Денежно-кредитные системы

13. Кредитная система РФ и особенности ее организации

14. Роль Центрального банка и его территориальных управлений в развитии кредитной системы

15. История создания кредитной системы в России

16. Денежно-кредитная система и монетарная политика государства

Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Становление и развитие кредитной системы России XVIII-XIX столетии

18. Особливості функціонування глобальної мережі

19. Кредитная система Российской Федерации

20. Денежно-кредитная система

21. Кредитная система РК

22. Організаційна система управління природокористуванням України
23. Кредитная система
24. Кредитная система

25. Деятельность транснациональных банков при формировании кредитной системы

26. Денежно-кредитная система в рыночной экономике

27. К вопросу о кредитной системе РФ: кредиты и долги

28. Денежно-кредитная система и рынок ссудного капитала

29. Кредитная система РФ

30. Крошово-кредитна система

31. Проблеми золотоносності надр України

32. Становление и развитие денежно-кредитной системы Франции

Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

33. Кредитная система в структуре денежного хозяйства России

34. Земля как планета солнечной системы. Проблемы целостного освоения Земли

35. Кредитная система

36. Кредитная система государства

37. Кредитная система и банки

38. Кредитная система Российской Федерации
39. Кредитная система. Место и роль в ней центрального банка и коммерческих банков
40. Низовое звено кредитной системы

41. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

42. Коммерческие банки как фундамент кредитной системы

43. Анализ современного состояния кредитной системы России

44. Денежно-кредитная система и инструменты политики Центрального банка

45. Анализ денежно-кредитной системы Республики Туркменистан

46. Понятие, система и функции правооохранительных органов

47. Проблеми вивчення історії української журналістики

48. Системы базисных функций

Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные
Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

49. Двоично-ортогональные системы базисных функций

50. Функционально полные системы логических функций. Алгебраический подход

51. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

52. Кризове явище функціонування та розвитку організації

53. Особливості функціонування авіакомпаній

54. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"
55. Особливості функціонування партійних систем
56. Система митних органів України та їх повноваження

57. Проблема ментальності в українській народознавчій науці

58. Грошові та кредитні системи Хорватії i Словенії

59. Грошово-кредитна система Німеччини

60. Грошово-кредитна система Франції

61. Денежно-кредитная система Германии

62. Денежно-кредитная система США

63. Денежно-кредитная система Франции

64. Денежно-кредитные отношения и функции денег

Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Кредит и кредитная система

66. Кредитная система в восстановительный период 1926-1930 гг.

67. Кредитная система России в период НЭПа

68. Монетарный режим таргетирования основных показателей денежной сферы: уровень инфляции. Современная кредитная система Мексики

69. Система непрямого оподаткування в Україні

70. Финансово-кредитная система РФ, принципы ее формирования и функционирования отдельных звеньев
71. Функціонування капіталу в різних сферах економіки
72. Екологічні проблеми міст України

73. Кредитний ринок і його розвиток в Україні

74. Структура ринку і функціонування його основних елементів

75. Банківська система України та проблеми її реформування

76. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

77. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

78. Актуальні проблеми та напрямки реформування спрощеної системи оподаткування в Україні

79. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

80. Проблемы реформирования налоговой системы в России

Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки
Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр

81. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

82. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

83. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

84. Иммунная система. Строение, состав, функции и др.

85. Уголовно-исполнительное право в системе права, его предмет, функции и система

86. Оздоровительная физкультура при нарушении функций пищеварительной системы
87. Банк России: его функции и взаимоотношения с кредитными организациями
88. Банковская система Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития

89. Банковская система. Денежно – кредитная политика и ее проявление в Республике Молдова

90. Проблема равновесия рыночной системы во взглядах классической школы

91. Системы управления документами, их функции

92. Деньги, банковская система и денежно-кредитная политика /на примере США/

93. Национальная система инноваций и проблема её становления

94. Система советов послереволюционных лет и проблема централизации власти

95. Военно-технические проблемы создания и развития современной системы управления силами ВМФ и пути их решения

96. «Исключения из правил» в системе классицизма: к проблеме развенчания стереотипов в научном и обыденном мышлении

Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов

97. Регуляция менструальной функции. Строение репродуктивной системы. Формирование плаценты

98. Система автоматизированного управления: основные проблемы и задачи

99. Проблемы реформирования налоговой системы РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.