Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Зміст Вступ 1. Система професійної підготовки працівників Україні в умовах становлення ринкової економіки 2. Організація та вдосконалення підготовки й підвищення кваліфікації кадрів робітничих професій 2.1 Підготовка кадрів робітничих професій на виробництві та її вдосконалення 2.2 Підготовка працівників в професійно-технічних закладах 3. Зарубіжний досвід вдосконалення професійної підготовки працівників 4. Покращення фінансування освіти та професійної підготовки Висновки Список використаної літератури Вступ Освіта та професійна підготовка є фундаментом людського розвитку і прогресу суспільства. Вони також виступають гарантом індивідуального розвитку, виховують інтелектуальний, духовний та виробничий потенціал суспільства. Розвиток держави, структурні перетворення на мікро- та макроекономічному рівнях мають гармонійно поєднуватись з реформою освіти, професійною підготовкою для того, щоб задовольнити потреби і прагнення людей. Формування ринкових відносин, становлення в Україні демократії зумовлюють зміну цільових настанов професійної освіти. Першочерговості набуває задоволення різноманітних освітніх потреб особистості заради її розвитку і самореалізації, а також для забезпечення її конкурентоспроможності на ринку праці. В будь-якому суспільстві одним із загальних законів його розвитку є закон підвищення якості населення, яке проявляється в тому, що кожне наступне покоління має більш високі якості в порівнянні з минулим. Це визначається закономірностями розвитку науково-технічного і соціальне—економічного прогресу. Підвищення освітнього й культурного рівня працівників, їх професійної компетентності є не тільки важливим резервом удосконалення системи управління трудовими ресурсами, а й одним із вирішальних факторів успішного вирішення багатьох соціальних та економічних проблем. Розвиток науки і техніки, ринкової економіки вимагають зовсім іншого професійно-кваліфікаційного рівня трудових ресурсів. Зростає потреба в кваліфікованих працівниках, які мають високий загальноосвітній рівень, широкопрофільну професійну підготовку, спроможні швидко оволодіти новими технологіями, орієнтуватися у виробництві, яке динамічно змінюється, готові до постійного вдосконалення своїх знань і вмінь, конкурентоспроможних на ринку праці. Отже, виникає необхідність удосконалення системи формування якості трудового потенціалу, створення єдиної національної системи загального, безперервного професійного навчання з відповідним науково-методичним, фінансовим та кадровим забезпеченням. За даними наукових досліджень, 34 % випускників середньої загальноосвітньої школи приступають до роботи без попередньої професійної підготовки, що гальмує раціональне використання трудових ресурсів. Ринок вимагає людей високої кваліфікації, професійних та мобільних. Кваліфікація - це якісна характеристика працівників певної професії. Вона залежить від рівня професійних знань, вмінь, навичок і здібностей до праці. Ринок вимагає працівника, який має дві-три професії, оскільки постійно виникають нові і відмирають старі традиційні професії. І це вимагає підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

У ринкових умовах працівник повинен вчитися протягом усього трудового життя, щоб ефективно працювати і бути готовим вирішувати нові складні завдання. Згідно з матеріалами спеціальних досліджень, 70 % браку продукції і 30 % поломок обладнання на підприємствах відбуваються через низьку кваліфікацію працівників. Високий рівень кваліфікації працівників супроводжується зростанням продуктивності праці, сприяє підвищенню якості роботи. Кваліфікований працівник характеризується більшою мобільністю на ринку праці і є більш конкурентоспроможний. Професійна освіта, кваліфікація і знання розглядаються як особлива форма інтелектуальної власності людини, її приватний людський доход. 1. Система професійної підготовки працівників Україні в умовах становлення ринкової економіки В Україні діє система освіти та професійної підготовки, яка за багатьма показниками відповідає стандартам розвинутих країн. В Україні встановлена єдина структура системи освіти, що включає: дошкільне виховання; загальну середню освіту; позашкільне навчання і виховання; професійну освіту; післядипломну підготовку; аспірантуру; докторантуру; підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів; самоосвіту. Професійна освіта забезпечує здобуття громадянами професії, перепідготовку, підвищення їх виробничої кваліфікації, професійно-прикладну фізичну підготовку відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей. Професійна освіта громадян здійснюється на базі повної загальної середньої освіти, а також на базі освіти в обсязі основної та спеціальної шкіл й. Професійними навчально-виховними закладами є: професійно-технічні училища; професійні училища, навчально-виховні заклади. Вони можуть мати денні та вечірні відділення, входити до різних типів комплексів, об'єднань. Ці заклади здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації громадян за державним замовленням, а також за договорами з підприємствами, установами, організаціями, окремими громадянами. Професійні навчально-виховні заклади можуть мати одне або декілька базових підприємств, для яких вони готують робітничі кадри, і відносини з якими регулюються на основі договорів. Вища освіта забезпечує фундаментальну, наукову та загальну культурну підготовку, одержання громадянами спеціальності відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також підвищення їх кваліфікації, вдосконалення професійної підготовки, перепідготовку, підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів. Вища освіта в Україні здійснюється на базі повної середньої загальної освіти. Підготовка спеціалістів у вищих навчальних закладах може проводитись з відривом від виробництва, без відриву від виробництва і через поєднання цих форм (екстерном). В Україні існують такі види вищих навчальних закладів: технікум (училище), коледж (І—II рівнів акредитації), інститут, консерваторія, академія, університет (ІII-IV рівнів акредитації) та інші. Вищі навчальні заклади можуть створювати різні типи навчальних комплексів, об'єднань. Основною діяльністю вищих навчальних закладів є: • підготовка спеціалістів різних рівнів кваліфікації; науково-дослідницька робота; підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, докторів наук); • атестація наукових, науково-педагогічних кадрів; • підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів; • культурно-освітня, видавнича, фінансово-економічна, господарська, науково-виробнича, комерційна робота; • здійснення зовнішніх зв'язків.

Вищі навчальні заклади здійснюють свою діяльність за державними замовленнями та договорами. Це основна форма регулювання відносин між навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями, громадянами тощо. Випускникам вищих навчальних закладів присвоюється кваліфікація спеціаліста з вищою освітою певного професіонального спрямування або спеціальності, яка відповідно до обсягу державної освіти визначається такими рівнями: • молодший спеціаліст — забезпечують технікуми, училища, інші навчальні заклади еквівалентного рівня; • бакалавр - забезпечують коледжі, інститути, консерваторії, інші навчальні заклади еквівалентного рівня; • спеціаліст і магістр — забезпечують інститути, академії, університети, інші навчальні заклади еквівалентного рівня, що мають відповідний сертифікат. Випускникам коледжу та інституту за результатами кваліфікаційної роботи присуджується перший науковий ступінь - бакалавр відповідної спеціальності. Випускникам інституту, академії, університету, інших прирівняних до них навчальних закладів за результатами захисту кваліфікаційної роботи присуджується другий науковий ступінь - спеціаліст відповідної спеціальності. Наукові ступені кандидата і доктора наук присуджуються спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів у встановленому порядку Учені звання доцента, професора, старшого наукового співробітника присуджуються вченими радами вищих навчальних закладів і затверджуються у встановленому порядку. Наукова діяльність у системі вищої освіти є складовою частиною підготовки спеціалістів і здійснюється науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, державним замовленням, програмами, проектами. З цією метою створюються наукові, науково-виробничі підрозділи, об'єднання, асоціації, технологічні парки, центри нових інформаційних технологій, науково-творчі та інші формування. Держава визнає пріоритет фундаментальних досліджень в галузі національної освіти і культури. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів забезпечують поглиблення професійних знань, вмінь за спеціальністю, одержання нової кваліфікації, нової спеціальності на основі набутої у навчально-виховному закладі та досвіду практичної роботи. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів здійснюються навчальними закладами на договірних засадах з підприємствами, установами, організаціями, громадянами з урахуванням державного замовлення. Форми, терміни і зміст навчання визначаються навчальними закладами за погодженням із замовниками. До навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів належать: факультети підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів при вищих навчальних закладах, а також на виробництві, професійні навчально-виховні заклади; навчально-курсові комбінати, інші організації, які одержали на це дозвіл органів управління освітою. Громадяни України мають право на освіту незалежно від статі, расової, національної приналежності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Перелк цих робт визначаться Кабнетом Мнстрв Украни. Стаття 102-1 Оплата прац за сумсництвом Працвники, як працюють за сумсництвом, одержують заробтну плату за фактично виконану роботу. Умови роботи за сумсництвом працвникв державних пдпримств, установ, органзацй визначаються Кабнетом Мнстрв Украни. Стаття 103 Повдомлення працвникв про запровадження нових або змну дючих умов оплати прац Про нов або змну дючих умов оплати прац в бк погршення власник або уповноважений ним орган повинен повдомити працвника не пзнш як за два мсяц до х запровадження або змни. Стаття 104 Оплата прац при виконанн робт рзно квалфкац При виконанн робт рзно квалфкац праця почасових робтникв, а також службовцв оплачуться за роботою вищо квалфкац. Праця робтникв-вдрядникв оплачуться за розцнками, встановленими для роботи, яка виконуться. В тих галузях народного господарства, де за характером виробництва робтникам-вдрядникам доручаться виконання робт, тарифкованих нижче присвоних м розрядв, робтникам, як виконують так роботи, виплачуться мжрозрядна рзниця

1. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

2. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

3. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

4. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки

5. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

6. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України
7. Мотивація робітників в сучасних умовах
8. Актуальные проблемы гражданского права

9. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

10. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

11. Актуальные проблемы предыстории ВОВ

12. Актуальные проблемы российско-американских отношений

13. Актуальные проблемы трансплантации

14. Информационное право: актуальные проблемы формирования новой отрасли

15. Боевое ПТСР – актуальная проблема психологии XXI века

16. Актуальные проблемы социологии и их развитие

Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

17. Актуальность проблемы исполнения приговора

18. Актуальные проблемы научных исследований в спортивном плавании 1980-1990 гг.

19. Актуальные проблемы социального развития и пути их решения

20. Актуальные проблемы современной экологии

21. Конференция "Человек, природа, общество, актуальные проблемы"

22. Актуальные проблемы современной детской литературы, периодики, критики
23. Актуальные проблемы реформирования федеративных отношений в России
24. Латентная преступность: актуальность, проблемы и понятие

25. Боевое ПТСР – актуальная проблема психологии XXI века

26. Актуальные проблемы современного старообрядчества (на примере Красногорского района УР)

27. Актуальные проблемы развития фондового рынка Украины

28. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

29. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

30. Актуальные проблемы гражданского права

31. Актуальные проблемы назначения наказания

32. Актуальные проблемы третейского производства

Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров
Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы

33. Немецкий патент и актуальные проблемы его перевода. Перевод как основа функционирования механизма билингвизма

34. Актуальные проблемы маркетинговой деятельности высших учебных заведений современной России

35. Актуальні проблеми менеджменту

36. Мотивація робітників промислового підприємства

37. Актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного (фонетический аспект)

38. Актуальные проблемы коррекционной педагогики
39. Актуальные проблемы раннего психолого-педагогического сопровождения
40. Актуальные проблемы подростковой субкультуры

41. Актуальные проблемы социального проектирования в России

42. Актуальные проблемы стратегии экономического и социального развития Украины на современном этапе

43. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

44. Актуальные проблемы внешнего долга

45. Актуальные проблемы, возникающие в результате деятельности экологически опасных производств

46. Актуальные проблемы оценки деятельности и инвестирования субъектов хозяйствования в современной России

47. Актуальні проблеми та напрямки реформування спрощеної системи оподаткування в Україні

48. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

49. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

50. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

51. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

52. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

53. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

54. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом
55. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання
56. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

57. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

58. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації

59. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

60. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

61. Социальная дискриминация женщин как предмет социологического анализа: постановок проблемы и актуальные направления социальной политики

62. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

63. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародних відносин

64. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей

65. Проблема ансамбля в архитектуре XVII века (барокко)

66. Проблемы изучения космоса

67. Проблемы существования внеземных цивилизаций

68. Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к проблеме

69. Проблема происхождения и эволюции человека

70. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)
71. Глобальна продовольча проблема
72. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

73. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

74. Проблемы Аральского моря

75. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

76. Продовольственная проблема мира

77. Индия. Проблемы и пути их решения

78. Социально-экономические проблемы угольной промышленности

79. Демографические проблемы Китая

80. Глобальные проблемы здоровья человечества

Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Настольная игра "ЁТТА".
Ётта – могучая игра в крошечной коробочке! Это простая логическая игра для всех: правила её предельно понятны, а процесс очень
392 руб
Раздел: Игры в дорогу

81. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

82. Некоторые проблемы современных гидрологических исследований на Алтае

83. Государственный бюджет, проблемы его формирования

84. Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

85. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

86. Проблемы и перспективы развития денежной системы России
87. Проблемы налогообложения в Российской экономике
88. Проблемы реформирования налоговой системы в России

89. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

90. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

91. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

92. Проблемы избирательного права современной России

93. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

94. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

95. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

96. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг

97. Государство и проблемы монополий

98. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

99. Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)

100. Проблема нераспространения и не использования оружия массового уничтожения (ОМУ)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.