Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Реферат з соціальної педагогіки на тему: „Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога ” Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога Соціальні ролі у професійній соціально-педагогічній діяльності є досить різноманітними і залежать від стилю, рівня, досвіду діяльності фахівця (див. табл.). Табл. Діяльність соціального педагога у різних соціальних ролях СОЦІАЛЬНА РОЛЬ ДІЯЛЬНІСТЬ Посередник Проміжна ланка між особистістю та соціальними службами Захисник інтересів Захист законних прав особистості Учасник спільної діяльності Спонукання людини до дії, соціальної ініціативи, розвиток здатності самому вирішувати свої проблеми Духовніш наставник Соціальний патронаж, турбота про формування моральних, загальнолюдських цінностей в соціумі Соціальний терапевт Сприяння особистості у контактах зі спеціалістами відповідного профілю, допомога у розв'язанні конфліктних ситуацій Експерт Відстоювання прав підопічного, визначення методів можливого компетентного втручання у розв'язання його проблеми Співставляючи різноманітні підходи до вивчення професійної діяльності соціального педагога, можна впділити психологічні критерії професійної придатності соціального педагога, тобто ймовірнісні характеристики, які відображають здатність людини оволодіти цим видом професійної діяльності: - високий рівень інтелектуального розвитку; - здоровий глузд, швидкість та гострота мислення; - добра саморегуляція і самодисципліна; - значна фізична витримка, працездатність; - здатність вносити серйозний особистісний внесок у життя ін­ших людей; - здатність допомагати людям у складних ситуаціях; - чуттєвість та увага до людини і її проблем; - любов та емпатія щодо дітей; - оптимістичне прогнозування; - креативність - здатність до творчості. Є сенс стверджувати, що у професії соціального педагога поєднуються як особистісні, так і професійні характеристики, причому це поєдиання може відбуватися на таких рівнях: - соціально-педагогічна діяльність не є значущою для педагога, він виконує її формально-рольовим чином (тобто професійне не є особистісно значущим); - соціально-педагогічна діяльність - один з особистісних смислів педагога наряду з іншими, не менш важливими (професійне - одна з особистісно значущих сфер); - соціально-педагогічна діяльність - провідний, пріоритетний смисл життя. Професійні знання соціального педагога можна представити як певну структуровану ієрархію, а саме: Теоретико-методологічні знання: комплексне знання про людину як біопсихологічну істоту; знання закономірностей взаємодії особистості і суспільства, соціальної поведінки і формування особистості; знання закономірностей виховання, навчання розвитку особистості на всіх стадіях онтогенезу, вплив середовища на процес соціалізації особистості. Знання мети, принципів, змісту, методів, форм соціаль­ної діяльності в інституційній та позаінституційній сфері. Методичні: знання основ методики, форм, методів, технологій соціально-педагогічної діяльності з різними категоріями населення, у різних сферах мікросередовища, у різних соціальних інститутах; знання практичних основ прогнозування, проектування, моделюван-ня соціальної діяльності.

Прикладні: знання способів, прийомів, видів соціальної допомоги дітям, сім'ям з особливими потребами; знання освітньо-виховних, оздоровчих, культурно-дозвіллєвих форм соціально-педагогічної дія­льності. Професійні вміння соціального педагога - це здатність спеціаліс­та застосувати отримані професійні знання у практиці своєї діяльності. Ці професійні знання можна представити таким переліком: - гностичні (пошук, сприйняття та відбір інформації); - проектувальні (постановка цілей і завдань, прогнозування); - конструктивні (підбір і поєднання змісту, форм і методів); - організаторські (створення умов, що стимулюють цілеспря­мовані зміни в дитині); - комунікативні (контактність, спілкування, взаємини); - оціночні (сприйняття і критичний аналіз дій суб'єктів педаго­гічного процесу); - рефлексивні (самоаналіз власної значущості, діяльності і спі­лкування). Професійні уміння соціального педагога відображають загальні педагогічні уміння і специфіку його професійної діяльності. Комунікитивпі уміння: - вступати в контакти з різними людьми; - встановлювати професійні взаємини; - здійснювати індивідуальний підхід до людей зі специфічними проблемами; - співробітничати, вступати у ділові стосунки; - створювати атмосферу комфортності, доброзичливості; - викликати довір'я у клієнтів, брати участь у вирішенні їх проблем; - дотримуватися конфіденційності у діяльності, бути тактовним; - спонукати дитину до творчості, вияву милосердя; - впливати на спілкування, взаємини між людьми у мікросоціумі; - правильно сприймати, враховувати, реагувати на критику. Прикладні вміння: - дослідницькі (аналіз, збирання, облік, обробка інформації, підготовка аналітичних матеріалів, розробка програм, підготовка анотацій, статей, доповідей); - соціально-педагогічні (аналіз соціальної ситуації, проблеми планування, прогнозування, форми і методи педагогічної допомоги психотерапії); - творчі (художня і технічна творчість, спортивні уміння, соціокультурний моніторинг); - соціально-медичні (перша допомога, консультування, екстрасенсорика); - правові (юридична консультація, довідка, громадський захист); - соціально-психологічні (психологічна діагностика, психологічне консультування, психотерапія, психотренінг, медитація, гештальттерапія, психодрама, психосинтез); - соціально-економічні (вміння організувати власну справу аналізувати економічні процеси). Організаторські вміння: - ставити конкретні завдання, спрямовані на вирішення проблем; - організовувати підопічних на їх виконання; - раціонально організовувати свій робочий час; - планувати етапи і засоби діяльності; - планувати індивідуальну роботу з клієнтом; - організувати окремі види соціальної діяльності, виконання програм і проектів; - визначати потреби клієнтів та допомагати їм визначити необхідні їм види соціальної допомоги; - виявляти і підтримувати доцільну ініціативу, створювати умови для її реалізації; - об'єднувати людей на основі їх спільних інтересів, духовної близькості. Аналітичні вміння: - вивчати особистість, сім'ю, ставити соціальний діагноз; - аналізувати конкретні життєві ситуації клієнта, передбачати і попереджувати життєві кризи; - проектувати кінцевий результат соціально-педагогічної діяль­ності; - аналізувати отримані результати у співставленні з вихідними даними, висувати нові завдання; - аналізувати недоліки своєї професійної діяльності; - аналізувати досвід і практику діяльності спеціалістів соціаль­ної роботи; - творчо переробляти необхідну інформацію; - аналізувати конкретну соціальну ситуацію, причините витоки; - визначати своє місце у здійсненні соціальної політики та в конкретних соціальних ситуаціях клієнтів; Педагогічні уміння: - навчати інших мистецтву допомоги людям, прикладним умінням і навичкам; - виявляти резервні можливості особистості, відкривати пози­тивне у людині і організовувати процес допомоги їй; - навчати соціальним навичкам поведінки; - стимулювати соціально позитивні вияви поведінки щодо ін­ших людей; - педагогічно осмислювати поведінку особистості, ставити пе­дагогічні завдання, досягати їх вирішення; - здійснювати вибір засобів, методів, прийомів педагогічно компетентного втручання у кризові ситуації соціальної діяльності; - організувати педагогічно доцільну діяльність в соціумі; - справляти вплив на особистості та соціальні групи засобами педагогічної техніки (мова, голос, жести, ораторська майстерність); - допомагати клієнтові найбільш ефективно налагодити зв'язки з певним соціальним середовищем; - викладати матеріал доступно, логічно, образно, виразно.

Вміння саморегуляції: - управляти і контролювати свої емоції у будь-якій ситуації; - управляти своїм настроєм; - висувати до себе підвищені вимоги; - переносити значні нервово-психічні навантаження; - поступатися своїми інтересами заради інтересів підопічного; - знімати психологічне навантаження. Підсумовуючи вищевикладені відомості, можна визначити крите­рії ефективності професійної соціально-педагогічної діяльності (див. табл.). Табл. Критерії ефективності професійної діяльності соціального педагога Критерії ефек­тивності Діагностичні ознаки ефективності Способи оцінки 1. Ефективність діяльності - відповідність мети досягнутому результатові; - активність організованої системи дії; - глибина змін у системі мішеней (успішне вирішення гюоблем клієнтів); - адекватність витрат і результатів; - близькість ідеальних і реальних досягнень - педагогічний аналіз планів роботи соціального педагога (цілі, завдання, проблеми, очікувані результати у співставленні з досягнутим); - аналіз системи дій, їх активності; - аналіз фінансових і часових витрат у зв'язку з результатами. 2. Рівень оволо­діння професійною діяльністю - репродуктивний; - адаптивний; - локально моделюючий; - системно-моделюючий; - творчий. визначення реального рівня соціальнопедагогічної діяльності за описом 3. Задоволеність соціадьного педагога своєю діяльністю - дуже низька; - низька; - середня; - висока; - дуже висока. - самоаналіз влас­них думок і переживань з приводу професійної діяльності: самопочуття, активність, настрій, успішність, продуктивність, саореалізація. 4. Задоволеність лієнтів спілкуанням зі спеціалістом - дуже низька; - низька; - середня; - висока; - дуже висока. - анкетування; - інтерв'ювання. 5. Відповідність об’єктивних та суб’єктивних оцінок діяльності соціального педагога - не відповідають; - частково відпові­дають; - повністю відповідають. - співставлювальний аналіз результатів атес­тації і власного аналізу. На кожному з рівнів, педагогічної діяльності і педагогічної дійсно­сті засоби, що реалізують умови і чинники виявів творчої індивідуа­льності педагога, будуть розрізнятися залежно від суб'єкта діяльнос­ті: - на соціальному рівні, де основним суб'єктами є керівники і служби регіональних систем освіти - це засоби соціального і пе­дагогічного управління і професійного консультування; - на рівні освітнього закладу, де суб'єктами є адміністрація і рі­зні внутрішкільні служби - це засоби педагогічного управління і допомоги; - на рівні &quo ;учитель-учень&quo ;, де суб'єктами є педагог та його учні, - засоби організації видів діяльності і відносин; - на внутріособистісному рівні - засоби рефлексії власного &quo ;Я&quo ;, &quo ;педагогічного Я&quo ;, &quo ;Я-концепції”, активності. Особистісні якості та система цінностей соціального педагога Особистісні якості соціального педагога являють собою комплекс характеристик особистості фахівця, які стають підґрунтям його про­фесійної компетентності, а саме: 1. Здатність до творчості, артистичність, натхнення. Соціально-консультативна діяльність соціального педагога потребуватиме цих якостей, сформованих на достатньо високому рівні.

Сюда прежде всего следует отнести политическую сферу общественной жизни. Скажем, партии "зеленых" с самого начала своего появления крайне чувствительно реагировали на проблему загрязнения окружаю-щей среды, в то время как другим партиям потребовалось длительное время, чтобы вообще признать существование подобной проблемы. С другой стороны" традиционные партии намного более реалистически расценивают связанные с экологией проблемы производственные. Ответственные политики в правительстве производят такое впечат-ление, точно они абсолютно позабыли о связи с теми, кто их первона-чально избрал. С другой стороны, и сами избиратели в своих разговорах создают образы этих политиков, весьма далекие от реальности. Таким образом, здесь существуют области, в которых сознатель-ные процессы мышления" решения и поступков в большей или меньшей степени находятся под влиянием бессознательных процессов, фальси-фицируются, а порой и искажаются ими. Названные науки, конечно, пытаются внести бессознательные соци-альные процессы в область сознательного знания

1. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

2. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

3. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

4. Соціальне середовище та соціалізація особистості

5. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

6. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування
7. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності
8. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

9. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

10. Древние цивилизации и их роль в появлении естествонаучного знания

11. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

12. Роль та функції експресем у художньому тексті

13. Популяції та популяційні системи

14. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

15. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

16. Інформатика та інформаційні процеси

Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения

17. Системне програмування та операційні системи

18. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

19. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

20. Україна та інтеграційні процеси

21. Професійні навички документознавця-референта

22. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи
23. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями
24. Самонавіювання в професійній діяльності моряка

25. Геніальність та стать

26. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

27. Роль и место I четверти 5 класса в системе занятий по ИЗО

28. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

29. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

30. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

31. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

32. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

34. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

35. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

36. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

37. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

38. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії
39. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні
40. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

41. Суть та принципи соціальної держави

42. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

43. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

44. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

45. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

46. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

47. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

48. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

50. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

51. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

52. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

53. Економіка праці та соціально-трудових відносин

54. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків
55. Роль соціального педагога в адаптації підлітків
56. Політика та соціальний конфлікт

57. Соціальні стереотипи і їх роль у сприйманні людиною людини

58. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

59. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

60. Виникнення та еволюція соціальної роботи

61. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

62. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

63. Соціальна політика та соціальне партнерство

64. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

65. Соціально-педагогічна діяльність як професія

66. Організаційні аспекти соціальної роботи

67. Етичні засади в професії соціального працівника

68. Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

69. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

70. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України
71. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки
72. Соціал-демократична концепція держави та влади

73. Соціальні групи

74. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

75. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

76. Право як спеціальне соціальне явище

77. Соціальна екологія

78. Мораль і соціальне управління

79. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

80. Соціальна інфраструктура України

Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Розвиток соціальної географії в СРСР

82. Історія соціально-економічної географії світу

83. Державна соціальна допомога

84. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

85. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

86. Система соціального захисту в Україні
87. Соціальна захищеність дітей в Україні
88. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

89. Соціальне партнерство в Україні

90. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

91. Мова як символ соціальної солідарності

92. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

93. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

94. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

95. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

96. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки

97. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

98. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

99. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.