Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

смотреть на рефераты похожие на "Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту"ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ Економічний факультет Кафедра облік і аудит Спеціальність облік і аудит Контрольна робота На тему Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту Студентка групи Викладач доцент Т.І. Київ , 2003 р. Особливості територіальної організації залізничного транспортові. План.1. Закономірності , принципи та фактори розміщення продуктивних сил.2.Транспортний комплекс.3. Особливості організації залізничного транспорту. 3.1. Визначення місцевого району тяжіння. 3.2. Місцеве перевезення. 3.3. Транзитне перевезення. 3.4. Загальне вантажне та пасажирське перевезення.4. Висновки.5.Список використаної літератури. 1. Закономірності , принципи та фактори розміщення продуктивних сил. Сучасна територіальна організація продуктивних сил України сформувалася під впливом економічних законів планової економіки. Перехід до ринкової економіки зумовить відповідні зміни в теорії розміщення продуктивних сил і передусім затвердити пріоритетність економічних законів — загальних, характерних для всіх суспільно-економічних формацій. Економічні законі — це об'єктивні законі розвитку суспільства, що відображають відносини в процесі виробництва, розподілу й споживання матеріальних благ. Смороду виражають найбільш істотні, стійкі зв'язки між явищами економічного життя суспільства. Розміщення продуктивних сил визначається дією окремих економічних законів, хоча в спеціальній економічній та економіко-географічній літературі з цього приводові йдеться не про законі, а про закономірності розміщення виробництва, які фактично є просторовим виявом окремих економічних законів. В основу закономірностей розміщення продуктивних сил покладено економічні законі. Закономірності розміщення виробництва — категорії того самого порядкові, що й економічні законі розвитку суспільства, і є їх модифікацією, що обумовлено своєрідністю розміщення виробництва на території країн, його значною територіальною диференціацією в розрізі економічних районів. Ця своєрідність зумовлюється складними взаємозв'язками розміщення продуктивних сил з географічним середовищем і залежністю розміщення окремих виробництв від локальних природних розумів і ресурсів; значними регіональними відмінностями заселення територій і рівнів розвитку продуктивних сил у районах; різноманітним поєднанням галузей і виробництв промисловості та сільського господарства в районах і країнах; значними техніко-економічними відмінностями розміщення різних галузей і виробництв. Закономірності розміщення виробництва — це об'єктивні категорії, які пізнаються і свідомо використовуються в практичній діяльності. При проведенні господарської політики суспільство на основі пізнання закономірностей формулює і втілює в життя певні принципи. Закономірності розміщення продуктивних сил є власне законами територіальної організації народного господарства. Принципи — це лаконічно сформульовані суспільством керівні положення, що визначають об'єктивні споживи й умови суспільного розвитку, які воно реалізує в процесі практичної діяльності для досягнення визначеної мети.

Принципами, які служать керівництвом до дії в народногосподарському будівництві, виражаються споживи певного історичного етапу. Інакше кажучи, принципи — це дії, свідомо спрямовані на більш повний вияв об'єктивних закономірностей розміщення продуктивних сил з урахуванням відповідних чинників. Найважливіші принципи розміщення продуктивних сил, якими керуються при вирішенні питань просторового розподілу підприємств і галузей, такі: наближення виробництва до джерел сировини, палива, споживачів; охорона навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів і впровадження ресурсозберігаючих технологій; забезпечення здорових гігієнічних розумів життя і праці населення; обмеження надмірної концентрації промисловості в містах; вирівнювання рівнів економічного розвитку районів та областей; зміцнення обороноздатності країни; урахування інтересів економічної інтеграції в європейський і світовий простір. Принципи розміщення в різних країнах можуть бути подібними й відмінними. Важливість шкірного принципові визначається стратегією і завданнями, конкретизованими у відповідній концепції. Наприклад, на сучасному етапі розміщення продуктивних сил в Україні пріоритетними можуть бути соціальне спрямовані принципи, ті, що сприятимуть розв'язуванню соціальних проблем. Закономірність раціонального розміщення виробництва випливає із спеціального економічного законові економії праці, який регулює затрати на подолання просторової незбалансованості між районами видобутку, виробництва і споживання продукції. У масштабах України роль цього законові при розміщенні продуктивних сил є визначальною, оскільки надте значною є територіальна диференціація в розміщенні природних ресурсів і населення. У сучасному виробництві затрачається дуже багато праці на транспортування сировини, палива, готової продукції внаслідок територіальної віддаленості між окремими елементами виробництва. Ці витрати є значною часткою сумарних витрат праці і тому істотно впливають на рівень продуктивності її. Раціональна територіальна організація виробництва винна забезпечити найвищу продуктивність суспільної праці завдяки максимальній економії її за рахунок зменшення витрат праці на подолання територіального розриву між виробництвом і споживачами. Закономірність раціонального розміщення продуктивних сил реалізується насамперед через принцип розміщення промисловості з погляду наближення її до джерел сировини, палива і споживача. Нині в народному господарстві України використовується понад 1 млрд т природних ресурсів, і цей показник з долі в рік зростає. У структурі витрат на виробництво промислової продукції в Україні на сировину, матеріали і паливо припадає майже 3/4 усіх витрат. Сьогодні частка сировини і палива становить на залізницях 75 %, на водному транспорті — 90 — 95 % вантажообороту. Зростання видобутку мінеральних ресурсів призводить до погіршення навколишнього середовища, і чим вища якість сировини, тім нижчий рівень його забруднення. Вичерпання окремих видів ресурсів, з одному бокові, і збільшення витрат на їх видобуток і транспортування, з іншого, зумовлюють актуальність комплексного використання сировини і палива, особливо впровадження ресурсозберігаючих технологій.

Передусім це стосується водних і лісових ресурсів. Отже, у розміщенні промисловості зростає роль принципові раціонального використання природних ресурсів і ресурсозберігання. Сучасний етап розвитку й розміщення продуктивних сил характеризується погіршенням екологічної обстановки в багатьох регіонах країни, у зв'язку з чим загострюються екологічні проблеми. Варто сказати про проблеми забруднення атмосфери в Донбасі і Придніпров'ї, водних ресурсів у більшості міст. Охорона навколишнього середовища, забезпечення здорових гігієнічних розумів життя і праці є важливим принципом розміщення продуктивних сил, що має насамперед соціальну спрямованість. І тому не менш важливим принципом є обмеження надмірної концентрації промисловості в містах. Відомо, що економічна ефективність розміщення виробництва досягається переважливо концентрацією його, що дає змогу зменшувати капітальні вкладення в інфраструктуру і, отже, собівартість продукції. Водночас концентрація промисловості призводить до зростання концентрації населення в містах і спричиняє проблеми екологічного характерові. Обмеження концентрації промисловості можна досягти створенням середніх і малих спеціалізованих підприємств і розосередженням їх у малих містах і великих селах. Реалізація цього принципові зробить можливим більш рівномірне розміщення промисловості в межах областей. Закономірність пропорційного розміщення продуктивних сил випливає з економічного законові концентрації виробництва. Реалізація цієї закономірності має велике соціальне значення, оскільки дає змогу обмежити надмірну концентрацію промислових підприємств і населення у великих містах. Крім того, пропорційне розміщення виробництва на території України сприятиме вирівнюванню в розрізі областей душового виробництва національного доходові, а отже, і реальних доходів населення. В умовах переходові до ринкової економіки практично реалізувати цю закономірність держава може через економічне регулювання, яку передбачає надання відповідних пільг інвесторам капіталу. Врахування цієї закономірності дасть змогу фактично вирівнювати рівні економічного розвитку регіонів, більш рівномірно розвивати продуктивні сили економічних районів. Особлива роль закономірності полягає у встановленні територіальних пропорцій, що характеризують територіальну структуру народногосподарського комплексові, рівень господарського розвитку районів, економічні зв'язки між різними регіонами країни. Закономірність пропорційного розміщення продуктивних сил втілюється в життя дією принципів вирівнювання рівнів економічного розвитку районів, територіального зближення обробної промисловості з видобувною, раціоналізації міжрайонних економічних зв'язків. Територіальні пропорції в розвитку господарства можна класифікувати за такими групами: пропорції в регіональному розподілі природних ресурсів; соціальне-економічні регіональні; територіальні пропорції промисловості; АПК; транспортного комплексові. Застосовуючи методи аналізу територіальної організації господарства економічних районів, визначають передусім економічну оцінку природних ресурсів; рівень забезпечення власними трудовими ресурсами; територіальний розподіл населення як споживача матеріальних благ; співвідношення між спеціалізованими і допо міжними галузями, між ввезенням і вивезенням продукції; забезпечення господарства економними енергоресурсами, продовольством власного виробництва; рівень транспортного обслуговування як найважливішої передумови вдосконалення територіальних пропорцій.

З цього погляду для Тимчасового Правительства було-б тяжко видати якийсь акт у справ автоном Украни, бо сей поступок мав би випереджуюче значння. Крм того видання акту прнцпального значння, без докладного означення змсту поняття автоном Украни, могло-б повести до ржнородних терторальних  инших непорозумнь. Отсe вдмовне ршення в справ видання акту про автономю Украни приняло Тимчасове Правительство одноголосно. Так само Тимчасове Правительство признало, що воно не ма права установляти новий адмнстративний лад Украни з видленням в  терторальний склад 12 Aубернй  утворенням окремих комсарв, бо тим самим наперед розв'язувано-б справу будучого ладу Украни, котра на думку Тимчасового Правительства цлком належить до компетенц Установчих Зборв. Щодо справи самостйного укранського вйська-Тимчасове Правительство признало можливим тимчасове поршення се справи тльки в тм об'м, в якм се означив мнстер вйни в свох заявах укранськм орAанзацям у Кив. Приймаючи таке ршення в справ предложених укранською делеAацю жадань, Тимчасове Правительство пдчерку рвночасно, що воно призна нацональн окремшности та свордн умови життя Украни й вдповдну необхднсть розв'язки будучого ладу Украни, яка в повному об'м належить Установчим Зборам

1. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

2. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

3. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

4. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

5. Правове регулювання договору перевезення вантажу залізничним транспортом

6. Внесок винахідників, інженерів і вчених в розвиток залізничного транспорту
7. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації
8. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

9. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

10. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

11. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

12. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

13. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

14. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

15. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

16. Особливості управління організацією

Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы
Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки

17. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

18. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

19. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

20. Організаційні аспекти соціальної роботи

21. Організація технології аварійно-відновлювальних робіт на залізницях

22. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств
23. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства
24. Суспільна організація життя слов

25. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

26. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

27. Організація праці менеджера

28. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

29. Організаційна система управління природокористуванням України

30. Організація оплати праці на підприємстві

31. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

32. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

33. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

34. Рельєф та ландшафтна організація

35. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

36. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

37. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

38. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами
39. Організація касових операцій у банківських установах
40. Організація ресурсної бази банків в Україні

41. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

42. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

43. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

44. Організація охорони праці на виробництві

45. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

46. Організація охорони праці на виробництві

47. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

48. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие
Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

49. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

50. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

51. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

52. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

53. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

54. Етапи організації бухгалтерського обліку
55. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
56. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

57. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

58. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

59. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

60. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

61. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

62. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

63. Організація документування господарських операцій

64. Організація і методика аудиту грошових коштів

Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

65. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

66. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

67. Організація облікової політики підприємства

68. Організація обліку в магазині "Світанок"

69. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

70. Організація обліку доходів
71. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"
72. Організація обліку на підприємстві

73. Організація обліку орендних операцій

74. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

75. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

76. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

77. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

78. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

79. Організація управлінського обліку

80. Основи організації бухгалтерського обліку

Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское

81. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

82. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

83. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

84. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

85. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

86. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад
87. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні
88. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

89. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

90. Організація роботи Верховної Ради України

91. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

92. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

93. Правова організація працевлаштування громадян

94. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

95. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

96. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин

97. Організація баз даних

98. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

99. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.