Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Роль предмета в художній літературі

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

В роботі зроблено спробу розглянути предмет як літературознавчу категорію, пропонуємо визначення поняття &quo ;художній предмет&quo ; відповідно до його функцій у творенні художнього смислу і з урахуванням значення авторської інтенції та ролі предмета у процесі візуалізації. У сучасному літературознавстві предметність у художньому творі традиційно аналізують як складову частину його художнього світу поряд із часом, простором та образами персонажів. Наявність предметно-речового рівня в системі твору сприймається як самоочевидна й незаперечна даність. І хоча жодному науковцеві досі не вдавалося уникнути аналізу (принаймні побіжного) предметів у дослідженні художнього світу чи образної системи того чи того твору, категорія предметності як така в українському літературознавстві досі залишається невиокремленою та невисвітленою. Речі в художньому творі розглядаються або як тло, декорація дії, або як самостійний образ чи його деталь. На нашу думку, такий підхід до аналізу предмета в межах окремих концепцій недостатній. Художній світ не обмежується предметним компонентом, деталь - не обов'язково річ, а річ функціонує не лише як деталь. Стверджуючи, що предмет може функціонувати в художньому тексті і як об'єкт зображення, і як конструктивний принцип, спробуємо розглянути предмет як художню категорію. Студії про предметно-речовий компонент художнього світу переважно мають характер принагідних згадувань (Д.Лихачов), рідко - розділів статей чи монографій. Як уже згадувалося, найчастіше предмет розглядають у складі компонентів художнього світу твору. Концепція художнього світу, запропонована Д. Лихачовим, уважається чи не найповнішою в сучасному літературознавстві. У ґрунтовній статті автор окреслює категорію &quo ;художній світ&quo ;, визначає її склад і перспективи майбутніх досліджень. Прикметне, що, перераховуючи компоненти художнього світу, Д. Лихачев згадує предметність, але окремого огляду цього складника не дає. Він докладно зупиняється на &quo ;опорі середовища&quo ;, аналізує художній час та художній простір - і обходить мовчанням предметно-речову сферу. У студіях із поетики художнього твору названий учений зосереджується на категоріях художнього часу та простору. Саме вони для нього визначальні і пріоритетні. І це логічно - основним об'єктом дослідження науковця були твори давньоруської літератури, літописи, літературні пам'ятки - час та простір мають особливе значення для подібних творів, домінування хронотопу в них очевидне, як очевидний і вибір методу аналізу таких зразків на принципах історизму, із залученням відповідного інструментарію. Поняття про предметний складник художнього світу &quo ;збираємо&quo ; з окремих праць; у статті &quo ;Достоєвський у пошуках реального й достовірного&quo ; предметність розглядається як реквізит, засіб уведення читача (і частково самого письменника) у художній світ твору, переконання в реальності, достовірності подій і характерів: для Достоєвського &quo ;дійсність найбільше виявляє себе в деталях, дрібницях, у випадковому, тому він шукає, вимагає їх.&quo ; . Реальність автора &quo ;Злочину і кари&quo ; складна, деталізована, кострубата й монструозна: &quo ;Деталі, інколи непотрібні, роблять дійсність схожою на незграбне чудовисько з багатьма зубами, з рогами, з кігтями, з якимись наростами на хребті, на морді.&

quo ; . Окреслюючи характер оповідача Ф. Достоєвського, Д. Лихачев визначає його як &quo ;історика&quo ;, &quo ;слідчого&quo ;, &quo ;літописця&quo ;, що зумовлює розгортання сюжету, породжує особливу манеру оповіді, увагу до дрібниць - речей, деталей портрета чи малопомітних поглядів і жестів. Реальність, утілена в побутовості, речовості, конкретизована за допомогою предметів, становить стилістичну та ідейну домінанту творів Ф. Достоєвського. У книжці &quo ;Поетика давньоруської літератури&quo ; (розділ &quo ;Елементи реалістичності&quo ;) предметна деталь теж розглядається як засіб надання реалістичності твору. Предмети побіжно згадані під час аналізу символічності та метафоричності художніх образів давньоруської літератури та фольклору. Очевидно, саме здатність речей бути &quo ;свідками&quo ; достовірності, непідробності, істинності художнього світу стала для Д. Лихачова визначальною й зумовила всі наступні визначення предмета як засобу зв'язку художнього і реального. Варто наголосити на пов'язаності, але не ототожненні реальної та художньої дійсності. Дослідник проводить між ними межу: &quo ;.Внутрішній світ твору. залежить від реальності, &quo ;відображає&quo ; світ дійсності, але те перетворення цього світу, що його допускає художній твір, має цілісний і цілеспрямований характер&quo ; . Ідеться про художню трансформацію, а не копіювання дійсності. &quo ;При цьому, - продовжує думку вчений, - література не пасивно сприймає вплив дійсності, це вічна суперечка - суперечка всередині самої літератури та із зовнішнім середовищем&quo ; . Отже, Д. Лихачов демонструє один із напрямків розуміння предметності як &quo ;носія речової інформації про навколишній світ, про епоху, а стосовно конкретного твору - про обставини, ситуацію, тло дії&quo ; , послуговуючись радше дескриптивними, ніж теоретично-узагальнювальними методами. Вочевидь, предметність була для нього засобом конкретизації, актуалізації інших компонентів художнього світу, прийомом, що забезпечує їх матеріалом і виконує функцію &quo ;обслуговування&quo ;. Д. Лихачов залучав предметність до аналізу художнього твору тоді, коли вона була домінантною рисою художнього світу письменника, особливою ознакою його індивідуального стилю. І це, безумовно, має сенс, адже не завжди предмет, зображений у художньому творі, якісно відрізняється від предмета об'єктивної дійсності. До таких суто практичних досліджень предметно-речового світу з огляду на його участь у вираженні єдиного конструктивного принципу належить і &quo ;Про лірику&quo ;. Твори I. Анненського, О. Блока, А. Ахматовой В. Маяковського стали вельми вдячним полем для подібних студій, адже особливий статус речі в художній системі поетів ''срібного віку&quo ; загальновідомий. Дослідниця розглядає предметність як ліричний матеріал, один зі способів &quo ;шифрування&quo ; авторської свідомості в ліричному творі - речі, на її думку, стають масками ліричного героя, способом приховування авторського &quo ;я&quo ;. У розумінні Л. Гінзбург, предмети - це прикмети різноманітних явищ - і зовнішнього, і внутрішнього світів: &quo ;Речі - знаки душевного досвіду, а психічні процеси ніби асимілюють матеріальне середовище, що оточує людину&quo ; .

Слід зауважити: дослідниця оперує термінами &quo ;знак&quo ;, &quo ;знаковість&quo ;, &quo ;асоціативність&quo ;, а також розглядає проблему аперцепції художнього твору; ці поняття активно розробляються сучасними підходами до аналізу художнього тексту, зокрема семіотикою, герменевтикою, рецептивною поетикою. У розділі &quo ;Поетика асоціацій&quo ; простежено асоціативність, невипадковість уведених у поезію речей на матеріалі конкретних творів. Не вживаючи власне терміна &quo ;інтертекстуальність&quo ;, Л. Гінзбург розкриває його в понятті системи зв'язків поетичних образів із міфологією, історією, мистецтвом - предмети стають прикметами культурних структур, історичних цілей - архітектурних деталей, елементів одягу, літературних персонажів чи музичних мотивів . Авторка залучає предметність до обґрунтування системи поетичних асоціацій, послідовного вибудовування смислів і створення цілісного художнього враження, стверджуючи предметну основу метафори, деталі, образу: &quo ;У будь-якому поетичному образі - навіть найбезпредметнішому -так чи так відбивається дійсність. Але цей образ може зберігати матеріальні сліди дійсності, а може опинитися в безмежному від неї віддаленні&quo ; . Інакше кажучи, предмет - неодмінний складник художнього образу; &quo ;побутова річ уходить у поезію, . виключаючись при цьому зі своїх конкретних зв'язків і вступаючи в інші - символічні&quo ; . Зауважимо, що Л. Гінзбург не вдається до теоретичних міркувань про предмет, особливості його творення чи функціонування -дослідниця аналізує предметний світ навіть не поряд, а в межах таких категорій, як образ, мотив, сюжет, герой, авторське &quo ;я&quo ; тощо. У серії нарисів з історії речової поетики у класичних творах російської літератури &quo ;Слово - річ - світ&quo ; О. Чудаков не просто з'ясовує особливості творення та функціонування предметної деталі у того чи того автора - учений наголошує на недостатній увазі літературознавців до речової сфери художнього твору, декларуючи рівноважливість, одноцінність зображеного у творі предмета і події чи людини. Близькість до емпіричної (реальної) речі завжди вважалась основною ознакою художнього предмета, а отже, предметність розглядалася й оцінювалась відповідно до того, як вона &quo ;працює&quo ; на точність, реалістичність зображення дійсності (бачимо такий підхід у працях Д. Лихачова). О. Чудаков натомість уважає, що відтворення світу - не єдина й аж ніяк не визначальна риса художнього предмета: &quo ;Речовий світ літератури корелят реального, але не двійник його&quo ; . Реальний предмет - радше сировина, матеріал, котрий використовує художник для творення якісно нової сутності. Художній предмет - це носій творчого начала письменника, одна із основних складових частин світу митця, яка відбиває його бачення зовнішнього, речового світу, унікального художнього мислення; він &quo ;народжується&quo ; із зустрічі емпіричного та &quo ;внутрішнього&quo ; предметів автора, наслідком якої постає деформація реальності , - це його основна і першочергова функція. Решту функцій, зокрема світовідтворювальну, &quo ;реставраторську&quo ; , він виконує вже потім.

Именно здесь может прийти на выручку натренированный интеллект. Очевидно, важную роль сыграла бы нужная фраза («Моему мужу это бы не понравилось»), как это происходит в ряде случаев при социальных контактах, но могут понадобиться и решительные меры. Наиболее очевидным примером является пресловутый фиговый лист. Благодаря прямохождению, голая обезьяна не может приблизиться к другому представителю своей расы, не демонстрируя при этом свои гениталии. У других приматов, перемещающихся на четырех ногах, эта проблема не возникает. Если они хотят продемонстрировать половые органы, то должны принять особую позу. Мы же сталкиваемся с этим ежечасно. Следовательно, прикрытие области гениталий с помощью простого куска ткани было, пожалуй, ранним изобретением нашего вида. Использование одежды для защиты от холода возникло, без сомнения, вследствие того, что голая обезьяна стала осваивать районы с менее благоприятным климатом. Но эта стадия, вероятно, наступила гораздо позднее. С изменением культурных условий изменялась и функциональная роль предметов одежды

1. Видавництво художньої літератури в Радянському Союзі в 20-90-х роках

2. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

3. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

4. Виховання учнів у науковій літературі

5. Воєнна проза В.Астаф’єва в контексті “армійської” та табірної літератури

6. Література епохи Просвітництва, її представники
7. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі
8. Питання Одеського порто-франко в історичній літературі 1920-х - середини 1930-х pp.

9. "Золотий вік" російської літератури. Романтизм, реалізм

10. Вивчення давньої літератури в школі на прикладі твору "Слово о полку Ігореві"

11. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)

12. Головні теми жіночої західноукраїнської літератури 30-х років ХХ сторіччя

13. Дитяча література Німеччини другої половини XIX – XX ст

14. Жанрова система документальної літератури

15. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

16. Німецька література XVII століття

Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр

17. Перший паломницький твір в українській літературі "Житіє і хоженіє Данила, Руської землі ігумена"

18. Розвиток усної руської і зокрема української літератури

19. Середньовіччя в українській літературі

20. Сучасна італійська дитяча література

21. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

22. Українська література XI—XII століть
23. Література Австралії
24. Література сентименталізму. Творчість Стерна

25. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

26. Роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку уражень артерій і вен, зумовлених первинними порушеннями енергетичного обміну

27. Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури

28. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

29. Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі

30. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

31. Усвідомлення модерністської літератури крізь призму читацького сприйняття

32. Роль игр для закрепления звуков Р, Ръ и Л, Лъ

Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей

33. Философия, ее предмет и роль в обществе

34. Предмет культурологии, его место и роль в обществе

35. Роль портретной характеристики героев в романе Л. Н. Толстого "Война и мир"

36. Социологические концепции П.Л. Лаврова о роли личности в истории

37. Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у твоpчості Ліни Костенко

38. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва
39. Останній біблійний пророк у художньому осмисленні Л. Мосендза
40. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

41. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії

42. Літературознавчі основи аналізу художніх творів

43. Роль и значение научной школы Л.С. Выготского для психологии

44. Философия, ее предмет и роль в развитии человека и общества

45. Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів

46. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

47. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

48. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения

49. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

50. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

51. Роль рек в освоении и заселении Сибири

52. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

53. Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья

54. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории
55. Роль государства в экономике
56. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

57. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

58. Предмет и метод гражданского права

59. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

60. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

61. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство

62. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева

63. Банки и их роль в экономике Украины

64. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы
Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие

65. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

66. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности

67. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

68. Предмет Правоведение

69. Предмет Правоведение

70. Монография Л.А. Тихомирова "Монархическая государственность"
71. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда
72. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику

73. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)

74. Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова

75. Роль поэзии в обучении немецкому языку

76. Лекции Л. И. Городнего по лексикологии английского языка

77. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

78. Культурологические и семиотические исследования Ролана Барта

79. Культура как предмет исследования

80. Культура как предмет исследования

Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки

81. Роль техники и технологии в процессе развития культуры

82. Любимая героиня Л.Н.Толстого - Наташа Ростова

83. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

84. Роль эпизода в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

85. Дом музей Л. Н. Толстого в Ясной Поляне

86. Жизнь и Творчество Л.Н.Толстого
87. Л. Андреев "В тумане"
88. План-конспект романа-эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир"

89. Творческая история рассказа Л.Н.Толстого "За что?" (документальный источник и художественные подступы к теме)

90. Этногенез по Л.Н.Гумилёву (+ обширная биография)

91. «Семейная идея» Л. Н. Толстого

92. Партизанское движение в произведение Л. Н. Толстого "Война и мир"

93. Любимая героиня Л.Н. Толстого

94. Сон Обломова. Своеобразие эпизода и его роль в романе

95. Роль человека в произведениях о Великой Отечественной войне

96. Роль тёмных сил в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

97. Роль гротеска в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

98. Анализ финала Первой сонаты Л. Бетховена

99. Как воспринимали Маршала Жукова во времена Н.С. Хрущёва, Л.И. Брежнева, перестройки и в наше время

100. Л.Д. Троцкий


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.