Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

магістерська робота Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина КИЇВ 2003 Зміст Вступ3 Розділ 1. Поняття правового статусу особи6 Природа правового статусу особи6 Сучасне розуміння та елементи правового статусу особи17 Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в УкраїніУкраїнське законодавство про права, свободи, законні інтереси та обов’язки людини і громадянина27 Механізм імплементації новітніх міжнародних стандартів з прав людини в Україні33 Розділ 2. Гарантії реалізації та захист прав людиниError: Refere ce source o fou d Конституційні гарантії захисту та практичного здійснення прав і свобод людини і громадянина в Україні37 Міжнародний захист прав людини39 Розділ 3. Поняття правової системиError: Refere ce source o fou d Загальна характеристика правової системи45 Правова система України53 Зближення правових систем, як загальноєвропейський процес59 Причини адаптації правової системи України до Європейської правової системиError: Refere ce source o fou d Сучасний стан адаптаційного процесу66 Проблеми адаптації правової системи України до правової системи Європейського Союзу69 Розділ 4. Органи внутрішніх справ і захист прав людини77 Юстиція та правоохоронні органи: сфера співробітництва77 Морально-правова культура працівників правоохоронних органів щодо захисту прав людиниError: Refere ce source o fou d ВисновкиError: Refere ce source o fou d Список використаних джерел91 Издавна признается, что одним из важных элементов защиты прав человека является расширение осведомленности населения в отношении своих прав и способов защиты.Бутрос-Бутрос Гали, VI Генеральный секретарь ООН, 1992-1996 ВступТема даної роботи витікає з державної політики, яка спрямована на адаптацію законодавства України до норм Європейського права в сфері захисту прав людини і громадянина. Україна, ставши на шлях розвитку та становлення дійсно суверенної та незалежної країни, неухильно орієнтуючись на визнані світовою спільнотою демократичні та гуманістичні за своїм змістом і спрямованістю міжнародні стандарти, приступила до формування державних інституцій, місцевого самоврядування, системи національного права. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, визначає Україну як суверенну і незалежну, демократичну соціальну, правову державу. Основоположними принципами такої держави об'єктивно виступають верховенство Права, першочергова соціальна цінність прав і свобод людини і громадянина. Саме тому ст. 3 Конституції України підкреслює, що “Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю”. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Частина ж перша ст. 8 Основного Закону України проголошує: “В Україні визнається і діє принцип верховенства права”.

Проголошення незалежності Української держави абсолютно не означало її відособленості від світової економічної чи правової системи. Навпаки, сьогодні ми можемо констатувати факт становлення особливої національної правової системи, яка заснована на принципах правонаступності та гуманізму і відображає національні традиції та особливості суверенної Української держави. Правова система кожної країни є відносно стабільною та динамічною залежно від змін, що відбуваються в суспільних відносинах, та появи нових сфер людської діяльності, які вимагають юридичного врегулювання. Більше того, в другій половині XX ст. одночасно із розвитком міжнародних відносин та глобалізацією виробничих і торгівельних процесів дедалі чіткіше помітна тенденція до зближення і навіть &quo ;переплетення&quo ; правових систем. Конституційне закріплення такого підходу до людини і громадянина та права вимагає організації і здійснення діяльності держави, її органів і посадових осіб у повній відповідності з правовими настановами. Ці ж вимоги мають бути орієнтирами й у повсякденному житті кожного громадянина. Все зазначене, а також активні процеси розбудови суверенної Української держави, діяльність, спрямована на створення національної системи права, вимагають глибокого знання і розуміння не тільки змісту приписів чинного законодавства, але й основних принципів, ідей, закономірностей та напрямів розвитку основоположних державно-правових явищ. Особливо це стосується тих, хто навчається у вищих закладах освіти, прагне стати юристом вищої кваліфікації. Незважаючи на те, що у сучаснiй вiтчизнянiй юридичнiй науцi сформувалась досить обґрунтована точка зору, згiдно з якою побудову правової держави необхiдно розпочинати з захисту i забезпечення прав людини. Теорiя i практика прав людини має довгу i повчальну iсторiю, визначними вiхами на її iсторичному шляху є, зокрема, Декларацiя прав людини i громадянина 1789 р., Всезагальна Декларацiя прав людини 1948 р., Мiжнародний пакт про економiчнi, соцiальнi i культурнi права 1966 р., Мiжнародний пакт про громадянськi i полiтичнi права 1966 р. та iншi мiжнародно-правовi документи щодо прав людини, а отже вимагає постійної і пильної уваги в її вивченні та дослідженні і ніколи не втратить своєї актуальності. Слід зазначити, що розвиток будь-якої держави визначається не лише досягненнями в економічній, політичній чи соціальній сферах, а й тими зрушеннями, що відбуваються у сфері правового регулювання. Саме воно і характеризує як напрями політики держави, так і реальність тих перспектив, що визначаються державою як програмні. Тому цілком правомірним є дослідження залежності між законодавчо проголошеними завданнями держави та рівнем правового їх забезпечення і реалізації. В сучасному світі настає час, коли регіональні проблеми стають міжнародними, а вирішення їх виходить за межі систем права окремих національних держав і навіть за межі правових систем. Цей процес називають глобалізацією відносин, і одним з наслідків його є поглиблення взаємодії між правовими системами. Приклади такої взаємодії вже не мають характеру поодиноких фактів: правова взаємодопомога, обмін правовою інформацією, освітня допомога в правничій сфері, діяльність міжнародних організацій з уніфікації права, прийняття двосторонніх і багатосторонніх конвенцій з правової взаємодопомоги стало взагалі буденним явищем у міжнародному спілкуванні держав.

Ось чому метою моєї праці стало дослідження поняття правової системи, правої системи України та можливості її адаптації до правової системи Європейського Союзу. Розділ 1. Поняття правового статусу особи Природа правового статусу особи Права людини є складним, багатовимірним явищем. У різні епохи проблема прав людини, незмінно залишаючись політико-правовою, набувала релігійно-етичного, філософського звучання. Людство на шляху утвердження прав і свобод людини пройшло тернистий шлях, крок за кроком обмежуючи всевладдя держави, поширюючи принцип рівноправності на все більше коло осіб та відносин між ними. Часто саме боротьба за права людини, за нові й нові ступені свободи ставала каталізатором широкомасштабних змін у суспільно-політичному житті тієї чи іншої країни, вела до нового осмислення ролі людини в її відносинах з суспільством та державою. Витоки явища, яке згодом стали називати правами людини, беруть свій початок з найдавніших часів людської історії. Ідеї про цінність і недоторканність життя, про рівність людей перед вищими силами містяться ще в прадавніх міфах і віруваннях. А згодом в античні часи подібні погляди набули широкого поширення у Стародавній Греції. Вони стали закономірним наслідком полісної форми демократії і були пов’язані переважно з поняттям громадянства, яке передбачало рівність усіх членів полісу в користуванні правами та свободами, насамперед політичними. У працях давньогрецьких мислителів-софістів ще у VІ–V ст. до н.е. були закладені й основи концепції природного права, розвинуті згодом філософами та юристами Стародавнього Риму. Аналогічні ідеї виникали і на Сході. Зокрема, китайський мислитель Мо-Цзи (V ст. до н.е.) відстоював думку про те, що всі люди рівні перед небом, а держава є результатом їх угоди. Ряд гуманістичних принципів дало світу християнство, яке інтегрувало уявлення щодо прав людини з релігійно-моральними цінностями. Спільними зусиллями багатьох поколінь накопичувався інтелектуальний матеріал, створювалося морально-філософське підґрунтя для утвердження в майбутньому всеперемагаючої ідеї прав людини . Але на законодавчому рівні ця ідея почала реалізуватися набагато пізніше. Прийнята у 1215 р. в Англії Велика хартія вольностей традиційно вважається першим правовим документом, в якому закладено основи концепції прав людини, створено передумови для подальшого утвердження свободи і панування закону в житті суспільства. Хартія, зокрема, закріплювала такі важливі принципи, як співрозмірність діяння та покарання за нього, неухильне додержання посадовими особами закону, визнання винним лише за рішенням суду, право вільного в’їзду та виїзду з країни та ін. Згодом Петиція про права(Англія, 1628) конкретизувала положення про неможливість ув’язнення вільного громадянина без законних підстав, проголосила неприпустимість існування таємних судів та позасудових репресій. Подальшим кроком на шляху до закріплення прав та свобод людини стало прийняття в цій же країні у 1679 р. так званого Habeas Corpus Ac (Хабеас Корпус Акт). Цим актом встановлювалися процедурні гарантії особистої недоторканності особи, вводився інститут поруки та застави, а також встановлювалися обмеження строків тримання під вартою.

Унизу вказані емітент — Національний банк України і рік випуску — 1991. На зворотному боці купюр зображено Софійський собор у Києві. Колір купонів вартістю 1 карбованець — світло-коричневий, З карбованці — темно-зелений, 5 — блакитний, 10 — рожевий, 25 — фіолетовий, 50 — світло-зелений, 100 — коричневий. При визначенні кольорів купоно-карбованців для зручності в користуванні була виконана кольорова гама рублів колишнього СРСР. Виплати населенню купонів на першому етапі здійснювалися не рідше одного разу на місяць із розрахунку 25 відсотків від місячної суми доходів після їх оподаткування та інших обов'язкових виплат, але не більше ніж 400 карбованців. Різниця виплачувалася рублями. Такі обмеження були зумовлені недостатньою кількістю купонів для обслуговування всього готівкового обігу, а також наявністю значної маси рублів у населення. Незабаром норму виплат купонів було підвищено до 50 відсотків місячної суми доходів громадян, а з 1 березня 1992 року виплати купонами досягли 70 відсотків (у цілому не менше ніж 450 карбованців на місяць)

1. Національний банк України

2. Національний банк України та особливості його функціонування

3. Функції Національного банку України

4. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

5. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

6. Економічна і національна безпека України
7. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища
8. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

9. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

10. Структура страхового законодавства України

11. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу

12. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством України

13. Правове регулювання працевлаштування за законодавством України

14. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

15. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

16. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры
Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Національна депозитарна система України

18. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

19. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

20. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

21. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

22. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"
23. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України
24. Українська національна революція 1649-1657рр

25. Організаційна система управління природокористуванням України

26. Місце України в глобалізаційних процесах

27. Регіональний розвиток харчової промисловості України

28. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

29. Організація обліку власного капіталу підприємства України

30. Регіональна економіка промисловості України

31. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

32. Організація роботи Верховної Ради України

Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

33. Реалізація Конституції України

34. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

35. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

36. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

37. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

38. Основні етапи українського національного відродження
39. Радянізація західних областей України після Другої світової війни
40. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

41. Українське національне відродження ХІХ ст.

42. Формування українського національного руху

43. Українська національна кухня

44. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

45. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

46. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

47. Українська національна ідея

48. Регіональні особливості відтворення населення України

Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники
Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники
Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы

49. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

50. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

51. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

52. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

53. Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

54. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні
55. Атомна енергетика України і РПС
56. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

57. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

58. Політичні права і свободи громадян України

59. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

60. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

61. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

62. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

63. Історія України

64. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов
Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее
Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы

65. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

66. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

67. Національна політика СРСР в роки перебудови

68. Період гетьманщини України

69. Центральна Рада і пролетаріат України

70. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.
71. Культура України в 30-х рока
72. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

73. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

74. Податкова політика України

75. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

76. Основні напрямки зовнішньої політики України

77. Господарське право України

78. Поняття, форма та функції Конституції України

79. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

80. Суверенітет України

Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые

81. Бюджет України: актуальні проблеми

82. Державній бюджет України

83. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

84. Управління фінансами України

85. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

86. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках
87. Інтеграція України у світове господарство
88. Валовий національний продукт

89. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

90. Міжнародний ринок туристичних послуг України

91. Машинобудівний комплекс України

92. Особливості перехідної економіки України

93. Роль і значення АПК для господарства України

94. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

95. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

96. Грошовий обіг України

Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета
Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни
Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления

97. Органи внутрішніх справ України

98. Грошові розрахунки в господарському обороті України

99. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.