Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Математика Математика

Складові та об’єкти логістики

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти на науки України Національний університет харчових технологій Кафедра маркетингу Контрольна робота з дисципліни „Логістика” Варіант № 54 Виконала студентка Ф-ту Економіки та менеджменту С-ті „Менеджмент організації” ІV курсу 1 групи (ЗФН) Номер залікової книжки Банацька Світлана Миколаївна Київ 2007 Варіант № 54Вступ Основні складові, що формують логістику і необхідні для реалізації її концепції Графічне вирішення моделі управління запасами. Задача № 1.2 Задача № 2.2. Список використаної літератури Вступ Логістика (англ. logis ics) — галузь бізнесу або функція в корпорації, функцією якої є забезпечення переміщення та зберігання продукції та сировини для забезпечення виробництва та продажу. В більш широкому сенсі логістикою називають будь-які процеси пов’язані з транспортуванням, зберіганням та обробкою будь-яких предметів. Термін логістика був вперше застосований у військових операціях і стосувався насамперед процесів забезпечення армійских підрозділів. Останніми роками, однак, термін набув широкого вжитку у бізнесі і тепер асоціюється саме з корпоративною лексикою. Сучасне уявлення про логістику сильно відрізняється від оригінального. Якщо раніше термін описував фізичний рух сировини і товарів, то тепер він включає планування, закупки, транспортування та зберігання. Подальшим розвитком логістики є термін управління ланцюгом поставок (Supply Chai Ma ageme ), що є свідоцтвом зростаючого розуміння компаніями важливости координації всіх функцій і бізнес процесів. У дев'яності роки став активно використовуватися розширений підхід до логістики та об’єкту її вивчення. У сферу логістики потрапили не тільки інформаційні і фінансові потоки, які є супутніми матеріальному, але і потік сервісу (послуг). Згідно одному з поглядів, об’єктом дослідження та управління у логістиці може бути будь-який економічний потік, наприклад, потік трудових ресурсів. Таким чином, на даному етапі об’єктами дослідження логістики являються матеріальний, інформаційний, ф.інансовий та сервісний потоки, а також потік трудових ресурсів. Основними видами логістики різні автори називають такі – закупівельна логістика, виробнича логістика, збутова (маркетингова) логістика, транспортна логістика (являється складовою частиною 3-х перших), інформаційна (комп’ютерна) логістика. Серед найважливіших задач логістики можна виділити такі: розробка обґрунтованих пропозицій, що сприяють досягненню найбільшої ефективності підприємства, зростання його ринкової частки й одержанню переваг перед конкурентами; створення інтегрованої ефективної системи регулювання і контролю матеріальних і інформаційних потоків; забезпечення механізму розробки завдань і стратегій в області управління виробництвом і розподілом продукції; взаємна відповідність матеріальних і інформаційних потоків; контроль над матеріальним потоком і передача інформаційних і фінансових даних про нього в єдиний центр; розробка засобів управління операціями руху товарів; встановлення норм стандартизації напівфабрикатів, упаковки і визначення обсягів виробництва, транспортування і складування.

Основні складові, що формують логістику і необхідні для реалізації її концепції. Логістика як комплексне управління матеріальними та інформаційними потоками в межах системи має ґрунтуватись на таких принципах: 1. Розгляд руху матеріальних ресурсів від первинного джерела до кінцевого споживача в якості єдиного матеріального потоку, що передбачає виконання таких процесів, як транспортування, завантаження, розвантаження, переміщення, складування і зберігання матеріалів. 2. Впровадження організаційно-управлінських механізмів координації дій спеціалістів різних служб, що беруть участь в управлінні матеріальним потоком. Результат залежить від того, наскільки успішно вдається зв'язати в систему здійснення комплексу заходів щодо раціоналізації тари, уніфікування вантажних одиниць, удосконалення складування, оптимізації розміру замовлень і рівня запасів, вибору найвигідніших маршрутів переміщення матеріалів тощо. Під матеріальним потоком розуміють сукупність сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які надходять від постачальників у вигляді предметів праці до виробничих підрозділів і, перетворюючись там на готові продукти праці, через канали розподілу надходять до споживачів. Циркуляція матеріальних ресурсів охоплює переміщення їх на склад підприємства, в цехи транспортування продукції незавершеного виробництва в межах цеху, між цехами і, нарешті, переміщення товарів завершеного виробництва за межі підприємства у сферу їх споживання. Розгляд цих формально різнорідних, а за змістом єдиних процесів як цілісного комплексу має важливе значення. Очевидно, функції, пов'язані з формуванням матеріального потоку промислового підприємства, технологічно зв'язані, а витрати на їх виконання економічно залежні. Це означає, що зміни в одному з видів діяльності впливають на інші, а намагання знизити окремі витрати без урахування інших можуть зумовити зростання сукупних витрат. Недостатньо оперативні дії служб постачання можуть негативно позначитись на функціонуванні виробничо-диспетчерського відділу, спричинити перебої в його роботі, а отже, дезорганізувати діяльність служби збуту. Оптимізація функціонування виробничих підрозділів може призвести до перевантаження складів одними видами продукції та нестачі інших. Зниження витрат на транспортування за рахунок зменшення швидкості та надійності постачання або відмови від спеціального коштовного пакування, може дорого коштувати для підприємства і, зокрема, спричинити зростання витрат на зберігання запасів. Чим більший розмір партії деталей, котрі запускаються у виробництво, тим менші витрати на переналагодження устаткування, проте витрати на зберігання продукції незавершеного виробництва збільшуються. І навпаки, із зменшенням розміру партії витрати на зберігання знижуються, а на переналагодження устаткування — зростають. Від розміщення виробничих потужностей, складів, пунктів технічного контролю залежать транспортні витрати. Ще кілька років тому основними для творців логістичних систем були проблеми стосовно фізичних потоків товарів і сировини. Під інформаційним забезпеченням фізичного логістичного процесу руху товарів від постачальника до споживача розуміли лише супроводжувальну інформацію.

У міру розвитку й поширення логістичних систем на підприємствах і фірмах дедалі більшою відчувалась потреба в розвитку та впровадженні в практику логістичних інформаційних систем, котрі б давали змогу органічно поєднати в єдине ціле всі логістичні субсистеми. Формування інформаційної системи — складний і багатоплановий процес, у якому використовуються всі досягнення сучасної інформаційної технології, новітні комп'ютерні системи, кожна з яких робить можливим успішне керівництво виробничими процесами через використання адекватної інформаційної техніки, методів та форм інформаційного забезпечення логістичної системи в цілому. Нові завдання, що ставляться перед організаторами та керівниками виробництв щодо впровадження логістичних принципів, вимагають від них створення такої інформаційної інфраструктури, яка б давала змогу збирати, організовувати і передавати інформацію відповідно до встановлених завдань. Успішний процес функціонування виробництва неможливий без ідентифікації, стандартизації джерел інформації, її обробки та передачі, тобто без створення комп'ютерної мережі виробництва. Про можливості такої мережі свідчать досягнення комунікаційних мереж західноєвропейських філіалів ІВМ. Наприклад, усі виробничі підрозділи фірми ІВМ в Німеччині об'єднані для інформаційного забезпечення через комп'ютерну мережу, що є основою комунікаційної системи PR OFS. Ця система дає змогу кожному, хто підключився до неї, зв'язатися з будь-яким підрозділом фірми. Сьогодні в цю систему об'єднані більш ніж 26 з 30 тис. робітників німецького філіалу ІВМ. Виробнича мережа поряд із системою PR OFS створює інфраструктуру для всього інформаційного потоку фірми. Крім того, ця мережа є інтегральною основою для іншої перспективної мережі, що об'єднує понад 300 тис. працівників ІВМ у Західній Європі. Інформаційне забезпечення логістики потребує і відповідного програмного її забезпечення, завдяки якому вся логістична система, починаючи з субсистем, працювала б як єдине ціле. Головним при цьому є об'єднання усіх підрозділів через створену інфраструктуру (комунікаційну та інформаційну системи). Це дасть змогу кожному суб'єктові загального виробничого процесу зв'язатися з будь-яким його іншим суб'єктом. Комунікаційна система має охоплювати усіх постачальників і замовників даного підприємства. Інформаційна логістика дає нові можливості для організації необхідної інформації відповідно до принципів, розроблених логістикою, в чітку систему, основна функція якої — одержання, обробка та передача інформації згідно з поставленими перед цією системою завданнями. На думку авторитетних спеціалістів деяких західних компаній, інформаційна інфраструктура, що створюється як у межах окремих виробничих одиниць, так і в усій фірмі на базі сучасних швидкодіючих ЕОМ, відповідного програмного забезпечення, перетворює інформацію з допоміжного (обслуговуючого) чинника на самостійну виробничу силу, яка може, на відміну від інших чинників, постійно та за короткий час підвищувати продуктивність праці й мінімізувати витрати виробництва. Проте, незважаючи на вже доведену на практиці ефективність застосування інформаційної логістики, вона є лише одним з елементів загальної логістичної системи, і успішне її функціонування можливе лише в разі переходу всього виробництва на логістичні принципи.

Ділили порівну гаразди й незгоди. Після вишколу Шугай командував на Буковині чотою в сотні Криги, а пізніше в сотні Хмари. Невисокий, худорлявий, енергійний, він встигав скрізь. Василь закінчив п’ять чи шість класів гімназії. З Буковини Шугай згодом перейшов у Галичину. В серпні 1946 року ми мали двотижневий вишкіл політвиховників. То був радше перевишкіл, бо програму політвиховників пройшли ще в старшинській школі. Нав-чання відбувалося під горою Пожеретул над Космачем. Після перевишколу Шугай потрапив до сотні Білого політвиховником, а в квітні 1948 року провід призначив його надрайонним референтом пропаганди на терені Городенщини. 16 квітня 1949 року Шугай з друзями Буруном, Морозом, Березою-Степаном і Чорнотою прийняв бій проти тридцятьох більшовиків на полі між селами Вербівці й Торговиця, там була криївка повстанців. У нерівному бою всі загинули по-геройськи. «Буду гідним…» Хто за Вітчизну меч підняв, той сліз не мав, той не ридав покірно… Марко Боєслав Іспити складено. Чудовий недільний день. У старшинській школі «Ґрегіт» випускне свято

1. Закупівельна та збутова логістика

2. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

3. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

4. Видовий склад та чисельність птахів лісу

5. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

6. Об’єкти статистичного спостереження у правовій статистиці
7. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення
8. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

9. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

10. Історія виникнення логістики

11. Розподільча логістика

12. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

13. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

14. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

15. Вибір лікувальної тактики та об’єму оперативного втручання у хворих на гострий панкреатит із супровідною серцево-судинною патологією

16. Логістика розподілення

Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров
Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы

17. Склад та первинна переробка нафти

18. Логістика міжнародних перевезень

19. Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу

20. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

21. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

22. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку
23. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії
24. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

25. Розмірно-віковий та статевий склад популяціі ляща

26. Інженерний захист робітників та службовців промислового об’єкта

27. Обов’язки та права державних службовців

28. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

29. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

30. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

31. Забезпечувальні підсистеми. Призначення та склад забезпечувальних підсистем

32. Генеральний Секретаріат та його склад

Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг

33. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

34. Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки

35. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

36. Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні

37. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

38. Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів
39. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги
40. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

41. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

42. Конфлікти та методи управління ними

43. Європейський Союз: склад, структура, цілі та принципи

44. Сімейні та виробничі конфлікти

45. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

46. Об’єкт, предмет, структура та функції екології

47. Сучасний склад: характеристика та функції

48. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок

49. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

50. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

51. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

52. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

53. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях

54. Производство по делам об административных правонарушениях
55. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
56. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства

57. Договор об оказании образовательных услуг

58. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

59. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

60. Конституцiя США та реальнi права громадян

61. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

62. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

63. Договор подряда и договор об организации перевозок

64. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

66. Об одном дипломатическом казусе во время Второй Мировой войны

67. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

68. Что говорят мифы и легенды об истории Олимпийских игр

69. Отчетная ведомость склада. Пример отчета СУБД FoxPro

70. Представление и использование знаний об объектах
71. 1С : Торговля + склад
72. Понятие об алгоритмах

73. Все об антигенах

74. Хищение на складе-хранилище

75. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

76. Полная история танков мира

77. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

78. Практический психолог и эффективность кадров. Исследование расхождений в представлениях об основных составляющих профессии между студентами и педагогическим коллективом вуза с целью оптимизации учебного процесса

79. Проектирование лог. ключа в n-МОП базисе с квазилинейной нагрузкой (МСХТ)

80. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

81. Мифы древности и происхождение мира и людей. Особенности мифологических представлений об обществе и человеке

82. Социология - наука об обществе

83. Биофизик Чижевский и его учение об аэроионах

84. Представления об идеальном обществе и произведениях социалистов-утопистов /А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р.ОУЭН/

85. Учение об идеях Платона и его оценка Аристотелем

86. Учение Платона об идеальном государстве
87. Аристотель об этике
88. Ученье Гербера Спенсера об эволюции

89. Договор оценки недвижимости. Отчет об оценке

90. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

91. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

92. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

93. А. Тюрго об эволюции классовой структуры буржуазного общества (Контрольная)

94. Древнегреческие философы Платон и Аристотель об экономике

95. Международные соглашения России об избежании двойного налогоообложения

96. Отчёт об учебно-ознакомительной практике на предприятиях

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

97. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

98. Сучасні форми та системи оплати праці

99. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.