Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИДЕМЧИНА Любов Іванівна УДК 027.08: 378.147ВИЩА БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавствоАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з соціальних комунікаційХарків – 2008 Дисертацію є рукопис. Робота виконана в Харківській державній академії культури, Міністерство культури і туризму України. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Кушнаренко Наталя Миколаївна, Харківська державна академія культури, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри книгознавства та фондознавства. Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Слободяник Михайло Семенович, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, директор Інституту державного управління та інформаційної діяльності, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій (м. Київ) кандидат педагогічних наук, доцент Сілкова Галина Василівна, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри документальних комунікацій. Захист відбудеться 28 листопада 2008 р. о 13.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 в Харківській державній академії культури, 61057, м. Харків-57, Бурсацький узвіз,4. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської державної академії культури за адресою: 61057, м. Харків-57, Бурсацький узвіз,4. Автореферат розісланий &quo ; 27 &quo ; жовтня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Давидова І.О. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми дослідження. Успішна реалізація стратегічних завдань реформування сучасної вищої бібліотечно-інформаційної освіти (БІО) України потребує фундаменталізації документологічної складової підготовки кадрів в умовах опанування бібліотечно-інформаційною сферою новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ), диверсифікації основних каналів і засобів передавання інформації та знань у сучасному суспільстві. Наразі посилюються тенденції інтеграції та взаємодоповнення документального, інформаційного і когнітивного рівнів соціальної комунікації. При цьому документальна складова, яка забезпечує створення, розповсюдження і використання соціально значущої документованої інформації, передавання її в часі та просторі, залишається одним із найважливіших чинників успішного функціонування інформаційного суспільства та суспільства знань. Актуальність теми дослідження зумовлена також необхідністю вирішення таких основних протиріч між: а) потребою українського суспільства та бібліотечної галузі України в компетентних, високоосвідчених кадрах, здатних ефективно діяти в умовах інформатизації суспільства, забезпечуючи повне й оперативне задоволення потреб користувачів у різноманітних видах і типах документно-фіксованої інформації, і сучасним станом підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів, зорієнтованої в основному на роботу з традиційними друкованими виданнями; б) об’єктивною необхідністю забезпечення послідовності і спадкоємності в здобутті студентами системи знань, набутті умінь, навичок, професійних і фахових компетенцій щодо забезпечення &quo ;життєвого циклу&quo ; друкованих та електронних документів і фрагментарністю сучасної документологічної підготовки майбутніх фахівців, існуючим дублюванням дисциплін документально-комунікаційного циклу на освітньо-кваліфікаційних рівнях – молодший спеціаліст, бакалавр і магістр; в) нагальною необхідністю створення цілісної системи документологічної підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів в Україні в умовах ступеневої освіти та станом наукової розробленості означеної проблеми в сучасному бібліотекознавстві.

Нині відсутні дисертаційні і фундаментальні наукові праці, які б висвітлювали сучасні потреби в системному розвитку та якісному оновленні документологічної складової підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів України в умовах ступеневої освіти й інформатизації суспільства. Вищезазначене дає підстави вважати, що опрацювання теоретичних засад документологічної складової підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів України за умов інформатизації та ступеневої освіти є актуальною теоретичною і методичною проблемою, успішне розв’язання якої має важливе соціальне, науково-освітнє і професійне значення, сприятиме ефективному вирішенню стратегічних і тактичних завдань щодо підвищення якості підготовки кадрів бібліотечно-інформаційного профілю України і потребує спеціального дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження пов’язане з реалізацією законів України &quo ;Про бібліотеки і бібліотечну справу&quo ;, &quo ;Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки&quo ;, &quo ;Про вищу освіту&quo ;, &quo ;Про освіту дорослих (про освіту впродовж життя)&quo ;, програми дій щодо приєднання України до Болонської угоди. Дисертаційна робота виконана в межах наукової теми факультету бібліотекознавства та інформатики &quo ;Бібліотечно-інформаційне забезпечення науки, виробництва, освіти і культури&quo ; (затв. вченою радою 28.02. 2006 р., протокол № 8). Мета дисертаційного дослідження – розроблення теоретичних засад формування системи документологічної складової підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів у сучасній Україні в умовах інформатизації та ступеневої освіти. Відповідно до мети визначено такі завдання дисертаційного дослідження: відстежити еволюцію теоретичних уявлень про систему наукових і навчальних дисциплін документально-комунікаційного циклу; обґрунтувати міждисциплінарний характер документологічного знання як домінанти базового змісту сучасної БІО в Україні; визначити основні методологічні підходи до дослідження документологічної складової підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів України в умовах інформатизації та ступеневої освіти; вивчити сучасний стан документологічного навчання майбутніх фахівців бібліотечно-інформаційного профілю у ВНЗ України І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації; з’ясувати особливості документологічної підготовки як компоненти БІО у ВНЗ Європи та світу, здійснити порівняльний аналіз; опрацювати концептуальні засади формування системи документологічної складової підготовки кадрів в умовах інформатизації суспільства та ступеневої БІО в Україні; створити конкретно-дисциплінарну модель системи документологічної складової підготовки майбутніх фахівців бібліотечно-інформаційного профілю України в умовах інформатизації та ступеневої освіти. Об’єкт дослідження – вища бібліотечно-інформаційна освіта. Предмет дослідження – теоретичні засади формування системи документологічної складової підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів України в умовах інформатизації та ступеневої освіти. Методи дослідження.

Для досягнення мети й успішного вирішення завдань дисертації застосовано комплекс загальнофілософських, загальнонаукових підходів і методів дослідження. Загальнофілософською основою дисертаційного дослідження є діалектичний метод, який дозволив вивчити об’єкт у його розвитку; системний підхід та його різновиди (системно-структурний, системно-функціональний, системно-діяльнісний) – уможливили розглянути документологічну складову підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів в Україні як системну цілісність, що набуває змістової та структурної єдності в умовах електронного середовища та ступеневої освіти; соціально-комунікативний – для розгляду соціальної комунікації і документальної комунікації як її складової – детермінанти БІО; обґрунтування базового значення документологічної складової підготовки сучасних вітчизняних кадрів, вивчення внутрішніх і зовнішніх зв’язків дисциплін документально-комунікаційного циклу в умовах посилення інтеграційних процесів у системі соціальних комунікацій сучасної України. На різних етапах дослідження використовувалися відповідні методи: джерелознавчий пошук та аналіз основних публікацій з теми дослідження і суміжних з нею – для визначення стану дослідження обраної наукової проблеми; історико-генетичний – для встановлення системно-історичних зв’язків і виявлення стадій становлення та зміни основних наукових парадигм змісту вищої БІО; порівняльний – для виявлення загального та специфічного в змісті документологічної підготовки студентів ВНЗ бібліотечно-інформаційного профілю України та світу; компетентнісний підхід і метод моделювання – для розроблення концептуальної моделі системи документологічної складової підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців України в умовах інформатизації та ступеневої освіти, представлення її на конкретно-дисциплінарному рівні; соціологічні та ін. Теоретичне підґрунтя дослідження складають ідеї, теорії, концептуальні положення вітчизняних і зарубіжних учених, які досліджували окремі аспекти вищої БІО: В.В. Загуменної, В.О. Ільганаєвої, Т.І. Ківшар, О.П. Коршунова, С.Г. Кулешова, Н.М. Кушнаренко, О.В. Матвієнко, М.І. Сенченка, Г.В. Сілкової, С.В. Сищенко, В.К. Скнар, М.С. Слободяника, А.В. Соколова, А.А. Соляник, Ю.М. Столярова, Л.Я. Філіпової, А.С. Чачко, Г.М. Швецової-Водки, І.О. Шевченко, В.М. Шейка та ін. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що це перша дисертаційна праця, в якій обґрунтовано теоретичні засади формування системи документологічної складової підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів України в сучасних умовах інформатизації та ступеневої освіти. Наукова новизна виявляється в тому, що в дисертації вперше: досліджено еволюцію та обґрунтовано стадіальність формування наукових і навчальних дисциплін документально-комунікаційного циклу; виявлено тенденцію щодо активного розроблення теорії документа в Україні та світі, основні надбання якої мають стати органічною складовою змісту вищої вітчизняної БІО; обґрунтовано базовий статус документивної парадигми у формуванні змісту вищої БІО в Україні, орієнтованість на різноманітні види документів, які спеціально створюють для збереження та передавання соціальної семантичної інформації (знань) у просторі та часі, що складають основу документальної підсистеми соціальної комунікації; на основі сприйняття документології як інтегрованої наукової дисципліни, що досліджує загальне у феномені документа в його типо-видовому розмаїтті, до терміносистеми бібліотекознавства вперше введено поняття &quo ;документологічна підготовка бібліотечно-інформаційних кадрів&quo ;, що означає навчання, базоване на загальних теоретичних знаннях про документ як специфічний цивілізаційний феномен, джерело інформації, засіб і канал соціальної комунікації, основний об’єкт подальшої професійної діяльності; доведено, що формування документологічної складової змісту БІО України є чинником фундаменталізації галузевої освіти, підвищення її теоретичного рівня та якості, розширення професійного світогляду майбутніх бібліотечно-інформаційних фахівців щодо рівнозначимості друкованих та електронних документів як об’єктів пошуку, відбору, кумуляції, аналітико-синтетичної обробки, зберігання й організації доступу до них через сучасні бібліотеки; обґрунтовано, що сформувати систему документологічної підготовки нової генерації бібліотечно-інформаційних кадрів України можна, базуючись на таких теоретичних засадах: через перехід від монодокументної до полідокументної парадигми змісту освіти; через гармонізацію в змісті БІО традиційних (друкованих) і новітніх (технотронних) соціально значущих документів; через внутрішню і зовнішню інтеграцію дисциплін документально-комунікаційного циклу, базовану на поєднанні книгитивно-документивної, документивно-інформаційної та документивно-когнітивної парадигм у підготовці молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів бібліотечно-інформаційного профілю; уведено до наукового обігу новий фактичний матеріал про сучасний стан документологічної підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців у ВНЗ України І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, Європи та світу, що сприяє взаємозбагаченню надбань різних освітніх систем, є гарантом уходження України до європейського і світового освітнього та соціально-комунікаційного простору.

Це може видатися вам перебльшенням, але так не . Зазвичай це так по-людському вдмовлятися врити в найгрше, аж доки не стане запзно. До того ж, з розмов з друзями та журналстами з ґС я знаю, як мзерно мало в вропейських медях нформац про ситуацю в Укран , вдповдно, як мало розумння стосовно того, що насправд стоть тут на кону ц осени. Минуло ноч на кивський брук пролилася перша кров. Автократичний пострадянський режим, який вд кнця 1990-х всляко тлумив паростки молодо укрансько демократ  який нин всм серцем ненавидить абсолютна бльшсть населення (згдно соцологчних опитувань вд 67% до 85%!), явив нам остаточний доказ того, що 31 жовтня в нас не буде няких хоч би й фальсифкованих «вльних виборв». Буде вйна вдкрита вйна, розв'язана проти народу Украни жменькою гангстерв при влад, чию диною метою  при тй влад й залишитися псля 31-го причому, будь-якою цною. До минуло ноч вони послуговувалися методами «холодно вйни» (опустмо сторю з спробою отрути кандидата вд опозиц Вктора Ющенка, чи шанси на перемогу у виборах за умов чесно гри  незаперечними)

1. Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

2. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

3. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

4. Освоєння космосу: історія та сучасність

5. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

6. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною
7. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку
8. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

9. Перша світова війна. Причини та характер

10. Інформаційна політика України

11. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

12. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

13. Інформаційна безпека, пошук інформації

14. Інформаційна структура Російської Федерації

15. Корпоративна інформаційна система R/3

16. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки

17. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

18. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

19. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

20. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність

21. Кадрове забезпечення у сфері вищої освіти в Україні

22. Громадянська освіта
23. Інформаційна модель упровадження системи якості ВНЗ
24. Освіта в Китаї

25. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

26. Екологічна освіта на уроках біології

27. Музична освіта в Японії та Україні

28. Ідеї Юнга та сучасна психологія

29. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

30. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

31. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні

32. Освіта як соціокультурний феномен

Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки
Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные

33. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

34. Історія держави та права України

35. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

36. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

37. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

38. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях
39. Норми сучасної української мови у спілкуванні
40. Сучасна українська літературна мова

41. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

42. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

43. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

44. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

45. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

46. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

47. Сучасна українська державність

48. Політична влада у світі та в Україні

Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

49. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві

50. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

51. Вольові якості особистості та шляхи їх формування у спорті

52. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

53. Повсякденна і святкова їжа та напої українців

54. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту
55. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах
56. Система вищої освіти в країнах Європи та Америки

57. Система вищої освіти в Італії та Іспанії

58. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

59. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

60. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

61. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

62. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

63. Виникнення писемності та історія кодування інформації

64. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

66. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

67. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

68. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

69. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

70. Комерційна таємниця
71. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації
72. Професійна таємниця, її види

73. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

74. Місце засобів масової інформації у сучасному суспільстві

75. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

76. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

77. Бібліотека ASM-86 для перегляду графіки в стандартах BMP та PCX

78. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

79. Локальні, корпоративні та глобальні інформаційні мережі

80. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

81. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

82. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

83. Чисельне інтегрування та наближення функцій поліномами вищого порядку

84. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

85. Расизм та його прояви на сучасному етапі

86. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти
87. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)
88. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

89. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

90. Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки

91. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

92. Диференційна діагностика та терапевтичне лікування еректильної дисфункції судинного генезу

93. Хламідійна інфекція та імунодифіцит

94. Взаєморозуміння в Європі через культуру, освіту та спорт

95. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

96. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Професійна орієнтація, підготовка та перепідготовка незайнятого населення

98. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

99. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.