Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансовий контроль

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 1.1 Поняття, сутність і призначення фінансового контролю 1.2 Методи фінансового контролю РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ЯК СУБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО КОНРОЛЮ 2.2 Правове регулювання діяльності ДКРС 2.3 Основні завдання та функції ДКРС РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВНОЮ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЮ СЛУЖБОЮ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП У процесі переходу до ринкових відносин в економіці України спостерігаються не тільки позитивні досягнення, зв'язані з розвитком підприємництва, конкуренції, лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, утворенням багаточисельного шару власників, що стало можливим завдяки приватизації, але i певні негативні прояви. Як показує практика, в цей перехідний період різко зростає кількість порушень фінансової дисципліни. За таких умов особливу увагу має бути звернуто на необхідність посилення контролю з боку держави за витрачанням бюджетних коштів. Саме на це спрямований Указ Президента України «Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету i запобігання фінансовій криз» і від 21 січня 1998 року. Особливу роль у виконанні цього Указу Президента України відіграє Державна контрольно-ревізійна служба в Україні, що була створена 26 січня 1993 року. Тому в системі фінансового контролю виникла цілком нова підгалузь - контрольно-ревізійна служба, діяльність якої відіграла значну роль у забезпеченні цілості державних матеріальних цінностей, у правильному i обгрунтованому витрачанні бюджетних коштів, у зміцненні фінансової дисципліни, бухгалтерського обліку. Але через ускладнення фінансової обстановки в Україні, збільшення дефіциту державного бюджету постають нові задачі в області підвищення ефективності фінансового контролю взагалі та контролю за доцільним витрачанням бюджетних коштів у першу чергу. Актуальність дослідження даної теми зумовлена не тільки необхідністю в період реформування економіки в Українi знайти шляхи підвищення ефективності роботи контрольно-ревізійної служби, але й потребами адміністративно-правової реформи, над концепцією якої зараз працюють провідні вчені країни. Треба чітко визначити місце цієї служби в системі державних контролюючих органів, виключивши при цьому дублювання контрольних повноважень. Завданням даної теми, я вбачаю, в необхідності переходу контрольно-ревізійної служби в новий якісний стан - перетворення її з органів чисто фінансового контролю в категорію правоохоронних органів з наділенням ДКРСУ відповідними юрисдикційними повноваженнями. Однак такий об'єктивно зумовлений перехід вимагає серйозних теоретичних досліджень як проблем трансформації фінансового контролю в цілому, так i проблем підвищення ефективності діяльності Державної контрольно-ревізійної служби зокрема як найважливішого елементу фінансового контролю. Мета курсової роботи випливає з її актуальності і полягає в комплексному узагальненні і практичному аналізі організації фінансового контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів бюджетних установ і організацій та розробці рекомендацій по вдосконаленню контрольно-ревізійного процесу у бюджетній сфері.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері організації та здійснення фінансового контролю органами Державної контрольно-ревізійної служби в Україні. Предмет дослідження становлять теоретико-методологічні засади, організаційні і правові основи контрольної діяльності органів ДКРС, форми й методи його здійснення, правовий статус органів ДКРС, а також наукові погляди й теоретичні розробки загальних питань адміністративного права та фінансового контролю. РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 1.1 Поняття, сутність і призначення фінансового контролю Важливою сферою діяльності держави, органів місцевого самоврядування є контроль за станом економіки, розвитком соціальної сфери. Однією з ланок системи контролю є фінансовий контроль, який можна розглядати у декількох аспектах: як невід'ємну складову частину фінансової діяльності держави, органів місцевого самоврядування; як спеціальну галузь контролю, що здійснюється як на державному, так і на місцевому рівнях . У першому аспекті фінансовий контроль - це регламентована нормами права діяльність державних, місцевих, громадських та інших суб'єктів з перевірки своєчасності та точності фінансового планування, обґрунтованості та повноти надходжень до відповідних фондів коштів, правильності та ефективності їх використання; у другому аспекті - це вид контролю за законністю і доцільністю дій у галузі мобілізації, розподілу та використання державних місцевих фондів коштів, який здійснюється в установленому правовими нормами порядку усією системою органів державної влади, а також органів місцевого самоврядування та спеціально створеними контрольними органами за сприяння громадських організацій, трудових колективів та громадян . Інститут фінансового контролю є відокремленою, стійкою групою норм, що регулюють єдиний комплекс фінансово-контрольних правовідносин. Він має складну структуру, оскільки складається з фінансово-правових норм, які не лише визначають поняття фінансового контролю, його завдання, цілі та принципи здійснення, а також його види, форми і методи, а й регулюють організацію і порядок проведення фінансового контролю . Метою фінансового контролю є: контроль за виконанням державного та місцевих бюджетів; контроль за організацією грошового обігу; захист фінансових прав та інтересів суб'єктів фінансових правовідносин; вжиття заходів з метою усунення та запобігання фінансовим правопорушенням . Мета фінансового контролю конкретизується у його завданнях. До завдань фінансового контролю належать такі: забезпечення дотримання норм чинного законодавства та нормативних актів, які регулюють фінансову діяльність держави і органів місцевого самоврядування; забезпечення своєчасності та повноти виконання фінансових зобов'язань перед державним, місцевими бюджетами, цільовими позабюджетними фондами коштів усіма суб'єктами фінансових правовідносин; забезпечення дотримання правил здійснення фінансових операцій, розрахунків та зберігання коштів підприємствами, установами, організаціями; сприяння раціональному витрачанню матеріальних цінностей і коштів на підприємствах, установах, організаціях; запобігання та усунення порушень фінансової дисципліни, бухгалтерського обліку та звітності.

Сутність фінансового контролю розкривається у його призначенні, змісті, принципах, об'єкті та предметі. Призначенням фінансового контролю є: сприяння реалізації фінансової політики держави; забезпечення процесу формування, розподілу та використання фінансових ресурсів у всіх сферах економіки та суспільного життя; забезпечення виявлення і блокування діяльності, що загрожує фінансовій безпеці держави, провокує платіжну кризу, яка спрямована на організацію забороненого державою виробництва товарів і надання послуг, несе собі значні соціальні загрози; сприяння зміцненню державної фінансової дисципліни, поліпшенню фінансового стану підприємств, установ та організацій, збереженню державного і комунального майна, запобіганню зловживанням, поповненню доходів бюджету. Зміст фінансового контролю полягає в: перевірці виконання органами державної влади і місцевого самоврядування функцій з мобілізації, розподілу використання фінансових ресурсів відповідно до своєї компетенції; перевірці виконання юридичними та фізичними особами фінансових зобов'язань перед державою і органами місцевого самоврядування; перевірці правильності використання підприємствами, установами, організаціями державної та комунальної форми власності фінансових ресурсів, що перебувають у їх господарському віданні чи оперативному управлінні; перевірці дотримання правил здійснення фінансових операцій, розрахунків і зберігання коштів підприємствами, установами, організаціями . Фінансовий контроль ґрунтується на певних принципах, система яких закріплена у Лімській декларації керівних принципів контролю, прийнятій IX Конгресом міжнародної організації вищих контрольних органів (I OSAL) у жовтні 1977 році, до якої у 1996 році приєдналася й Україна. Серед основних принципів фінансового контролю були передбачені такі: незалежність фінансового контролю як невід'ємного атрибуту демократії й обов'язкового елементу управління фінансовими ресурсами; законодавче закріплення незалежності органів фінансового контролю; визначення необхідності здійснення попереднього контролю й контролю за фактичними результатами; наявність внутрішнього та зовнішнього контролю як обов'язкової умови існування фінансового контролю; гласність та відкритість контрольних органів з обов'язковою вимогою дотримання комерційної та іншої таємниці, що захищається законом. Зазначені принципи дістали подальше закріплення у документах Європейської організації вищих контрольних органів (ЕUOSAI), заснованої у листопаді 1990 року у Мадриді за участю представників вищих контрольних органів 32 європейських держав, у національних законодавствах країн Європи, у тому числі й України. Зокрема, 8 червня 2001 року у м. Києві керівниками вищих органів фінансового контролю держав-учасниць СНД на основі Лімської декларації було прийнято Декларацію про загальні принципи діяльності вищих органів фінансового контролю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. До принципів, на яких будується діяльність вищих органів фінансового контролю, Декларація віднесла законність, незалежність, об'єктивність, компетентність, оперативність, доказовість, гласність, дотримання професійної етики .

За даними "Версии" саме через це СП безмитне ввозились в Украну величезн парт товарв, серед них спиртн напо  тютюнов вироби. До реч, американський спвзасновник СП Джеф Островський був розстрляний в аеропорту Нью-Йорка, за твердженням "Версии", кримнальним авторитетом Алком Магаданом, який незабаром теж загинув. Надзвичайно важливе мсце у фнансовй мпер посда Укранський кредитний банк, спвзасновниками  спввласниками якого  Г.Суркс  В.Медведчук. З грудня 1992 року головою правлння банку працю один з членв "чудесно смки" Лях Юрй ¶ванович, який до того ж входив до складу бржового комтету Укрансько мжбанквсько брж, через яку "чудесна смка" легко контролювала операц з купвл-продажу валюти  мала доступ до фнансових потокв держави. Як пише "Версия", "Восени 98-го розпорядженням прем'р-мнстра в управлння ЗАТ "Укранський кредитний банк" (в його раду входить Григорй Суркс) передаються держпакети акцй (25%) регональних енергорозподльчих компанй (обленерго) Кровоградсько, Тернопльсько  Херсонсько областей До початку 1999 року пд контролем Суркса-старшого  його компаньйонв опинилися практично вс енергетичн пдпримства Захдно Украни, Чернгвсько  Сумсько областей"

1. Фінансовий контроль

2. Державний фінансовий контроль в Україні

3. Державний фінансовий контроль в Україні

4. Правові засади фінансового контролю

5. Фінансовий контроль державних коштів

6. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ
7. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті
8. Фінансово-господарський контроль

9. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

10. Приборы химической разведки и химического контроля

11. Финансовый контроль

12. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

13. Совершенствование организации работы отдела контроля за поступлением налогов с физических лиц

14. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

15. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

16. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные
Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки

17. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

18. Организация бюджетного контроля

19. Налоговый контроль, его сущность и значение

20. Налоговый контроль

21. Технические средства таможенного контроля

22. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля
23. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля
24. Финансовый контроль в Республике Беларусь

25. Развитие финансового контроля и его эффективность в РФ

26. Ограны финансового контроля и их полномочия в РБ

27. Правовое регулирование валютного контроля

28. Программа контроля знаний студентов по дисциплине ЭРМ и РК в процессе учебы

29. Контроль передачи информации

30. Ответы для програмированного контроля по начертательной геометрии...

31. Программированное обучение и контроль по физиологии

32. Организация и контроль питания больных

Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Беговел Tech Team "Big 10", цвет: серый (2018 г).
Детский беговел с платформой и надувными колесами. Ориентирован на малышей до 5 лет. Беговел - это маленький велосипед без педалей,
3000 руб
Раздел: Беговелы
Пирамида "Радуга", 29 см.
Пирамидка - замечательный тренажер для развития мелкой моторики и координации движений. Играя, ребенок знакомится с разными цветами,
320 руб
Раздел: Пластиковые

33. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия

34. Контроль знаний и умений учащихся по математике в школе

35. Методические аспекты использования тестирования для текущего контроля знаний учащихся

36. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

37. Методы контроля в производстве интегральных микросхем

38. Контроль качества сварных соединений
39. Исследование возможности использования эффекта автодинного детектирования в генераторах на диоде Ганна для контроля параметров вибрации
40. Контроль динамических параметров ЦАП

41. Усилитель систем контроля радиовещательных станций

42. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

43. Вопросы для программированного контроля по курсу "Механика"

44. Врачебный контроль, его цели и задачи

45. Педагогический контроль за физической подготовленностью школьников старших классов

46. Финансовый контроль

47. Денежная масса: методы измерения и контроль

48. Инвентаризация как важнейший приём контроля...

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки

49. Аудит как независимая форма контроля

50. Научная организация финансово-хозяйственного контроля и аудита

51. Финансовый контроль ОВД

52. Шпаргалки по предмету "Ревизия и контроль"

53. Организация контроля за сбытовым процессом на производстве и в торговле

54. Таможенный контроль
55. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям: планирование, организация, мотивация и контроль для фирмы "Оптика"
56. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям планирования, организации, мотивации и контроля для некоммерческого образовательного учреждения "Автошкола — СТМО"

57. Рационализация процесса контроля в управлении

58. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

59. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

60. Организация контроля над соблюдением государственной дисциплины цен. Виды маркетинговых стратегий ценообразования, условия их применения

61. Контроль уровня холестерина без диет

62. Организация сестринского контроля за развитием ребенка

63. Тестовый контроль по курсу факультетской хирургии

64. Контроль

Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие

65. Контроль

66. Контроль над документооборотом в администрации Вологодской области

67. Организация стратегического контроля

68. Планирование и контроль в рамках стратегического планирования

69. Контроль результатов деятельности как главный элемент управления персоналом

70. Выборочный контроль при исследовании надежности
71. Внутренний контроль в системе управления холдингом
72. Рекомендации по использованию и контролю лесного рынка

73. Контроль: принципы, субъекты и виды

74. Организация налогового контроля

75. Налоговый контроль

76. Налоговый контроль, его сущность и значение

77. Применение гидролокатора бокового обзора для прокладки и контроля положения подводного трубопровода

78. Применение метода электрофореза при контроле состава питьевых, природных и сточных вод

79. Индустриализация применения методов неразрушающего контроля

80. Проблемы выявления дефектов и характеристики методов неразрушающего контроля

Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие
Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

81. Экзаменационные билеты за весенний семестр 2001 года по: Контроллинг. Система учета и контроля затрат и результатов деятельности

82. контроль качества

83. Модели и методы адаптивного контроля знаний

84. Формирование действия контроля в процессе работы над вычислительными приёмами и навыками у младших школьников

85. Контроль знаний и умений учащихся по физике

86. Психолого-педагогические основы контроля и оценки деятельности учащихся на уроках русского языка
87. Тестирование как метод педагогического контроля
88. Формирование действия контроля в процессе работы над вычислительными приемами и навыками у младших школьников

89. Охрана труда. Государственная система управления. Надзор и контроль

90. Масштабы судебного контроля в США

91. Таможенный контроль музыкального бизнеса

92. Задачи контроля таможенных органов. Правовое и организационное обеспечение контроля

93. Конституционный контроль в Российской Федерации

94. Таможенный контроль за ввозом в РФ и вывозом из РФ культурных ценностей

95. Структурные компоненты власти и их контроль над интеллектуальной деятельностью

96. Конституционный контроль и надзор в РФ

Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры

97. Психологические аспекты и сущность управленческого контроля

98. Усилитель систем контроля радиовещательных станций

99. Усилитель систем контроля радиовещательных станций


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.