Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Організаційна і виробнича структура підприємства

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Вступ 1. Організаційна і виробнича структура підприємства 1.1. Коротка характеристика підприємства 1.2 Аналіз організаційної структури підприємства 1.3. Аналіз виробничої структури підприємства 2. Планування діяльності підрозділів підприємства 2.1. Виробнича програма та її обґрунтування 2.2. Розрахунок потреби в обладнанні, основних працівниках, обслуговуючому персоналу, ремонтниках 3. Контроль та оцінка діяльності підрозділу підприємства 3.1. Порівняння планових і фактичних показників, виявлення причин відхилень 3.2. Аналіз виконання плану 3.3. Інтегральна оцінка діяльності підрозділів 3.4. Визначення прибутку підрозділів-центрів прибутку підприємства 4. Мотивація трудових колективів (підрозділів підприємства) 4.1. Централізоване преміювання колективних підрозділів 4.2. Розподіл премій між членами трудового колективу 5. Встановлення матеріальної відповідальності 6. Удосконалення внутрішньо-економічного механізму 6.1. Введення внутрішніх цін 6.2. Встановлення комплексної розцінки Висновки Використана література Вступ Підприємство як складна виробнича система має виробничу та організаційну диференціацію, що виражається в поділі його на виробничі, обслуговуючі підрозділи та апарат управління з певною функціональною структурою. У процесі діяльності всі його підрозділи вступають у двосторонні вертикальні і горизонтальні відносини. Відносини по вертикалі пов’язані з ієрархічною структурою підприємства і управлінням діяльністю його підрозділів із одного центру – апарату управління. Горизонтальні зв’язки обумовлені внутрішньою кооперацією між підрозділами згідно з технологічною або продуктовою їх спеціалізацією. Метою даної курсової роботи є аналіз внутрішнього економічного механізму підприємства, який діє через економічні інтереси та складається з комплексу економічних способів методів, важелів, нормативів, показників, за допомогою яких реалізуються об’єктивні економічні закони. В роботі аналізується організаційна, виробнича структура ЗАТ „Тетерів”, діяльність центрів відповідальності підприємства. Крім того обґрунтовується виробнича програма, здійснюється планування, формування виробничої собівартості та визначення внутрішніх цін виробничих підрозділів. Велике значення в системі управління підприємством та його підрозділами відіграє контроль. Тому в роботі здійснюється детальний аналіз виконання плану та інтегральна оцінка діяльності підрозділів. Отже, перейдемо до детального розгляду питань, наведених у плані курсової роботи. 1. Організаційна і виробнича структура підприємства 1.1. Коротка характеристика підприємства Закрите акціонерне товариство „Житомирська фабрика нетканих матеріалів „Тетерів” (скорочена назва – ЗАТ „Тетерів”) засновано згідно з рішенням засновників від 13 жовтня 1993 року шляхом викупу трудовим колективом майна Житомирської орендної фабрики нетканих матеріалів „Тетерів”. В 2005 році контрольний пакет акцій підприємства був викуплений ТзОВ „ФАНТ”-ЛТД на чолі з Фітісовим М. Т., частка якого у Статутному фонді становить 60,87%.

Юридична адреса ЗАТ „Тетерів”: 262002 Україна, м. Житомир, вул. Першого Травня, 75. Метою діяльності даного підприємства є: Сприяння укріпленню економіки України, розвитку ринкових відносин, науково-технічного прогресу та соціальної сфери; Задоволення попиту покупців нетканих матеріалів, поліпшення їх асортименту та якості; Запровадження нових технологій, форм організації виробництва та оплати праці, залучення іноземних інвестицій для посилення споживчого ринку власною продукцією; Підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, вдосконалення умов праці та відпочинку працюючих, посилення охорони навколишнього природного середовища. Предметом діяльності ЗАТ „Тетерів” є: Виробництво та розширення асортименту нетканих матеріалів; Виробництво товарів народного споживання; Зовнішньоекономічна діяльність; Брокерство: посередницькі послуги у придбанні та збуті продукції, товарів, послуг за заявами юридичних та фізичних осіб; Оптова, оптово-роздрібна та інші види торгівлі; Надання транспортних послуг, в тому числі послуг по міжнародним перевезенням; Лізинг; Надання маркетингових послуг; Організація виставок-продажів; Закупівля від фізичних та юридичних осіб сировини для виробництва нетканих матеріалів; Надання орендних послуг. ЗАТ „Тетерів” є юридичною особою та здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України та Статутом. Воно є правонаступником Житомирської орендної фабрики нетканих матеріалів „Тетерів” та організації орендарів. Засновниками товариства є юридичні особи, фізичні особи, громадяни України, працівники та колишні працівники Житомирської фабрики нетканих матеріалів „Тетерів”. Органами управління ЗАТ „Тетерів” є: Загальні збори акціонерів; Спостережна рада; Правління Товариства; Ревізійна комісія. ЗАТ „Тетерів” виробляє : ватин; синтепон; полотно голкопробивне; ковдри; матраци; куртки ватні; костюми робочі; одяг робочий; Крім цього підприємство надає орендні послуги. Статутний фонд ЗАТ „Тетерів” становить – 661275 грн., його поділено на 44085 простих іменних акцій номінальною вартістю 15 гривень. Привілейовані акції та акції на пред’явника не випускаються. Товариство має право змінювати розмір свого Статутного фонду. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства. Товариству забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов’язаних з його господарською діяльністю. 1.2 Аналіз організаційної структури підприємства Раціональна структура апарату управління є основою планомірного та ритмічного функціонування виробничої структури. На розвиток структур управління впливає ряд чинників, до яких належать виробнича структура, трудомісткість та складність управлінської роботи, вимоги ринку тощо. Структура управління ЗАТ „Тетерів” є ієрархічною. Ієрархічні структури управління (їх ще називають часом: формальні, механістичні, бюрократичні, класичні, традиційні) характеризуються твердою ієрархією влади в організації, формалізацією правил і процедур, які використовуються централізованим прийняттям рішень, вузько визначеною відповідальністю в діяльності.

Для ієрархічної структури ЗАТ „Тетерів” характерні: - Стабільність і не складність зовнішнього середовища. - Цілі і завдання прості та ясні. Завдання піддаються розподілу. Роботи можна вимірювати. - Постійна повторюваність одних і тих самих робіт, що дозволяє їх регламентувати. Призначається дана влада. Ієрархічний тип структури має багато різновидів, але самої розповсюдженою є лінійно-функціональна організація управління, до якої належить організаційна структура ЗАТ „Тетерів” (див. Рис.1.). Error: Refere ce source o fou d Рис.1. Організаційна структура ЗАТ „Тетерів” Основу лінійно-функціональних структур складає так званий &quo ;шахтний&quo ; принцип побудови і спеціалізація управлінського процесу по функціональним підсистемам організації (маркетинг, виробництво, дослідження і розробки, фінанси, персонал та ін.). По кожній з них формується ієрархія служб. Результати роботи кожної служби апарату управління організацією оцінюються показниками, що характеризують виконання ними своїх мети і задач . Багатолітній досвід використання лінійно-функціональних структур управління показав, що вони найбільш ефективні там, де апарат управління виконує рутинні, які частіше повторюються і рідко змінюються задачі і функції. Вони виявляються в управлінні організаціями з масовим або багатосерійним типом виробництва, а також при господарському механізмі затратного типу, коли виробництво найменш чутливо до прогресу в області науки і техніки При такій організації управління виробництвом підприємство може успішно функціонувати лише тоді, коли зміни по всім структурним підрозділам відбуваються рівномірно. Але в реальних умовах цього немає, виникає неадекватність реакції системи управління на вимогу зовнішньої середи. Положення посилюється втратою гнучкості в взаємовідносинах робітників апарату управління із-за застосування формальних правил і процедур. В результаті ускладнюється і уповільнюється передача інформації, що не може не відбиватися на швидкості і своєчасності прийняття управлінських рішень. Необхідність погодження дій різних функціональних служб різко збільшує обсяг роботи керівника організації і його заступників, тобто. вищого ешелону управління. 1.3. Аналіз виробничої структури підприємства Внутрішня побудова підприємства, його виробничої та організаційної системи безпосередньо впливає на створення контуру комунікаційних зв’язків між його підрозділами. Тому питання структуризації відіграють велику роль під час формування його внутрішнього економічного механізму. Виробнича структура перебуває в процесі постійного розвитку під впливом удосконалення техніки, технології, форм організації виробничих процесів та інших чинників. У процесі формування виробничої структури необхідно враховувати чинники як зовнішнього, так і внутрішнього впливу, що створюють передумови побудови раціональних структур. До зовнішніх можна віднести економічні, правові, науково-технічні, соціально-культурні, екологічні, до внутрішніх – цілі та стратегії розвитку підприємства, ресурсні обмеження, специфіку продукції та технології її виготовлення, чисельність персоналу, потужність виробництва тощо.

Це стосуться як «батька» укранського радикального нацоналзму Д. Донцова, так  найвидатнших теоретикв Органзац Укранських Нацоналств (М. Сцборського, Ю. Вассяна та н.). Слд також уникати однобчност в оцнц деяких внутршнх рис укранського «нтегрального нацоналзму». Наприклад, ця течя майже безумовно визнаться тоталтарною. ¶ це, певною мрою, вдповда дйсност: програми ОУН 1929 та 1939 pp. формулювалися як програми побудови тоталтарного монопартйного суспльства з елементами корпоративно системи на зразок талйсько. Органзацйна структура ОУН, принципи стосункв загалу  кервництва все це також свдчить про тоталтарнсть «нтегрального нацоналзму» як полтичного руху. Проте снували серйозн розбжност мж декларацями  практикою. Поперше, ОУН вд самого початку свого снування не була диною органзацю: зокрема, снував Провд з нечисленними структурами, що складалися з полтичних емгрантв,  масова «крайова органзаця». Мж ними постйно точилися суперечки, що врештрешт призвело до розколу ОУН

1. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

2. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

3. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

4. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

5. Організація і методика аудиту доходів підприємства

6. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
7. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")
8. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

9. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

10. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

12. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

13. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

14. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

15. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

16. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные

17. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

18. Організація виробництва на металургійному підприємстві

19. Формування організаційної культури

20. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

21. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

22. Організація грошових розрахунків на підприємстві
23. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")
24. Организанізаційно-правові форми підприємств

25. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

26. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

27. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

28. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

29. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

30. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

31. Проект на побудову каналізаційної насосної станції

32. Зміст поточних планів та організація їх розробки

Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты

33. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

34. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

35. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

36. Облік готової продукції та її реалізації

37. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

38. Понятие, система и функции правооохранительных органов
39. Судова влада та органи, що її здійснюють
40. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

41. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

42. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

43. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

44. Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі

45. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

46. Аналіз виробництва та реалізації продукції

47. Підприємство як суб’єкт господарювання

48. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты
Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели
Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи

49. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

50. Організаційна структура підприємства

51. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

52. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

53. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

54. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
55. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності
56. Організаційна структура управління підприємством

57. Організація діяльності підприємства

58. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

59. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

60. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

61. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

62. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

63. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

64. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты

65. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

66. Організація обліку запасів на підприємствах

67. Організація обліку на підприємстві

68. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

69. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

70. Організація управлінського обліку на підприємстві
71. Ревізійні комісії підприємств і організацій
72. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

73. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

74. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

75. Організація науково-інформаційної діяльності

76. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

77. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

78. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

79. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

80. Організація обліку на торгівельному підприємстві

Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны
Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры

81. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

82. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

83. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

84. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

85. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

86. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"
87. Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації
88. Організація виробництва в дільниці виробничого цеху

89. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

90. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

91. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

92. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

93. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

94. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

95. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

96. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Організація і структура наукових досліджень

98. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

99. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

100. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.