Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Транспорт Транспорт

Оцінка ефективності використання рухомого складу

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат Завданням курсового проекту є оцінка ефективності використання рухомого складу. Об’єктом дослідження виступав автомобільний парк, що налічує 173 автомобілі. Дослідження ведеться за вибіркою = 20 автобусів. Робота містить такі розділи: Розділ І. Збір статистичної інформації. В розділі описуються організація та методи збору інформації, виконується розробка формуляру. Розділ ІІ. Зведення та групування статистичних даних. В розділі виконується зведення та групування зібраної інформації. Розділ ІІІ. Обробка статистичної інформації. В розділі виконується визначення відносних величин, середніх величин та показників варіації, побудова рядів динаміки та визначення їх характеристик, виконується пошук та встановлення залежності між факторною та результативною ознаками; виконується визначення показників ефективності використання рухомого складу АТП. В кінці роботи зроблено аналіз отриманих результатів та запропоновано можливі шляхи підвищення ефективності використання рухомого складу. У даній курсовій роботі: таблиць - , графіків - , малюнків. Загальний обсяг роботи – сторінки. Зміст Вступ Розділ І. Збір статистичної інформації Задачі статистичної оцінки виконання плану вантажних перевезень План статистичного спостереження Збір вихідної статистичної інформації Розділ ІІ. Зведення та групування статистичних даних Зведення статистичних даних Групування статистичних даних Розділ ІІІ. Обробка статистичної інформації Визначення відносних величин Визначення середніх величин та показників варіації Ряди розподілу Розповсюдження результатів вибіркової сукупності на генеральну Показники рядів динаміки Визначення зв’язку між факторними та результативними ознаками Показники виконання плану перевезень Розділ IV. Аналіз отриманих результатів, висновки та пропозиції Література Вступ Статистика – наука, що займається розробкою методів збору, зведення, обробки, аналізу і теоретичним узагальненням цифрових даних про явища суспільного життя. Статистика як суспільна наука вивчає явища суспільного життя. Предметом вивчення статистики автомобільного транспорту є кількісна сторона масових суспільних явищ і процесів, що складають умови протікання транспортного процесу і його результати, у невідривному зв’язку з кількісною стороною в конкретних умовах місця і часу. Задачі, що стоять перед нею можна сформулювати так: контроль заходів виконання плану; збір статистичних даних про соціально-економічні явища та процеси, що проходять на автомобільному транспорті; прогнозування та виявлення причин і виливу основних факторів, які впливають на основні процеси АТП. Об’єктом статистики автомобільного транспорту є сукупність процесів, які протікають на автотранспорті. Статистики автомобільного транспорту вивчає процес перевезення та його результат, трудові ресурси автотранспорту та їх використання, продуктивність праці, заробітну плату працівників,наявність, склад і використання основних фондів, собівартість автомобільних перевезень. Найважливіша практична задача статистики автомобільного транспорту за дотриманням планів економічного розвитку автомобільного транспорту – вирішується шляхом співставлення фактичних і планових значень показників діяльності автомобільного транспорту і його підрозділів.

Якщо відхилення незначні, то у виробництві не відбуваються значні порушення. Якщо відхилення значні,то вони негативно впливають на виробничий процес і призводить до невиконання планових завдань. Тому важливо встановити причини відхилення. Статистичні методи дозволяють встановити, які порушення виникли на виробництві, і чому не були ефективно використані внутрішні резерви трудових, матеріальних, фінансових ресурсів. Розділ І. Збір статистичної інформації 1. Задачі статистичної оцінки використання рухомого складу Основна задача автомобільного транспорту – своєчасне та повне задоволення потреб народного господарства і населення в перевезенні, підвищення економічної ефективності його роботи. Це здійснення залежить від наявності, стану, степені використання рухомого складу та виробничого обладнання. Статистика автомобільного транспорту вивчає використання рухомого складу з ціллю максимізації задоволення транспортних потреб населення та отримання максимального прибутку від перевезень. Перед статистикою поставлені наступні задачі: Вивчення складу і структури рухомого складу, його технічного стану. Характеристика інтенсивності використання рухомого складу за чисельністю, часом, потужністю і об’ємом роботи. Розрахунок техніко-експлуатаційних показників і оцінка економічної ефективності використання рухомого складу. Виявлення існуючих резервів покращення рухомого складу для найповнішого задоволення зростаючих потреб населення. 2. План статистичного спостереження Програмна частина Програмна частина включає матеріал , де вказується: мета; об’єкт; одиниця спостереження; джерело інформації; способи збирання даних; ознаки, що фіксуються в формулярі при спостереженні. Отже, мета даного статистичного спостереження – оцінка використання рухомого складу, на підставі зібраної, обробленої та проаналізованої статистичної інформації. Об’єктом дослідження є – вантажне АТП (м. Київ). Одиниця статистичного спостереження – це первинний елемент об’єкта статистичного спостереження, який є носієм ознак, що підлягають спостереженню. Одиницею статистичної сукупності і спостереження в цій роботі буде автомобіль. Джерело інформації – з’їздка Спосіб збирання даних – вибірковий, неперервний, безповторний. Ознаки, що фіксуються при спостереженні: час у русі, год; коеф.вантажопідйомності; обсяг перевезень, т; Організаційна частина. Організаційна частина включає: місце і час проведення спостереження (об’єктивний, суб’єктивний час); органи спостереження; порядок і терміни передачі оброблених статистичних даних керівникові курсового проекту. В організаційні питання статистичного спостереження входить визначення місця проведення даного спостереження, в даному випадку – це АТП, м. Києва. визначення часу проведення спостереження. Статистичні данні можуть характеризувати стан суспільного явища за конкретний проміжок часу, чи лише за певний момент, це залежить від характеру явища. Наприклад, данні про перевезення вантажів можуть бути отримані лише за певний період часу (в нашому випадку-доба). Момент часу, за станом на якій проводиться реєстрація ознак, називають критичним моментом спостереження.

Об’єктивним часом спостереження в данні роботі є проміжок від 08.06.2009 по 15.06.2009 року (8 діб). Суб'єктивним часом цього дослідження є 22.08.2009 року. Останнім елементом цього пункту є визначення відповідальних осіб за проведення статистичного спостереження, в даному випадку відповідальна особа – Базалій Аліна Вікторівна. Результати обробки документів та аналізу отриманої інформації повинні бути передані керівникові – Хобті Михайлу Олексійовичу. 3. Збір вихідної статистичної інформації Відповідно завдання на курсову роботу з досліджуваної генеральної сукупності ( =173 автомобілів), робиться вибірка ( =20 автомобілів) випадковим, безповторним способом відбору. Отримані дані заносимо до формуляру. Формуляр статистичного спостереження представлений у табл. 1. Розділ ІІ. Зведення та групування статистичних даних 1. Зведення статистичних даних Статистичне зведення – це систематизація одиничних фактів, яка дає змогу знайти узагальнюючі показники, що описують всю досліджувану сукупність та її окремі частини, здійснити аналіз та прогнозування досліджуваних явищ і процесів. Поділяють на прості і групові. Просте підсумкове зведення не передбачає попереднього розподілу на групи одержаних відомостей. В цьому разі лише визначають загальний підсумок усіх одиниць сукупності або загальний обсяг досліджуваного показника. Групове(складне) зведення передбачає попередній розподіл одиниць на групи (наприклад рентабельні і збиткові підприємства). Це дає змогу підрахувати кількість одиниць сукупності та обсяг досліджуваної ознаки в кожній групі. Здебільшого матеріал спостереження групують за первинними ознаками, після чого зводять. Отже, статистичне зведення в широкому розумінні – це складна операція наукової обробки первинних статистичних даних, яка охоплює групування матеріалів, розробку системи показників для характеристики типових груп і підгруп, підбиття підсумків у розрізі груп і в цілому за всією сукупністю та зображення згрупованих матеріалів у вигляді таблиць. Вся багатогранна і складна робота, пов’язана із статистичним зведенням вихідної інформації, поділяється на такі етапи: визначення завдання статистичного зведення; вибір групувальної ознаки, кількості груп та інтервалу, формування груп і підгруп; перевірка повноти і якості матеріалів спостереження, підбиття підсумків, обчислення необхідних показників для характеристики всієї сукупності та її окремих частин. Статистичне зведення представлене в таблиця 2,3,4. 2. Групування статистичних даних Статистичне групування – це процес утворення однорідних груп на підставі розподілу всієї сукупності досліджуваного явища на окремі групи (частини) за найістотнішими ознаками. Найголовніші завдання, які вирішуються за допомогою статистичних групувань: поділ усієї сукупності на якісно однорідні групи, тобто виділення соціально-економічних явищ; вивчення складу досліджуваних явищ і структурних змін; дослідження взаємозв’язку і залежності між ознаками явищ. Відповідно до цих завдань виділяють такі види групувань: типологічне; структурне; аналітичне. Типологічне групування призначене виділяти соціально-економічні типи явищ, визначати істотні відмінності між ними та ознаки, що є спільними для всіх груп.

Уявляється корисним виховання особового складу органів безпеки і в дусі корпоративності в хорошому розумінні цього слова, тобто належності до когорти людей високого покликання й обов'язку, професіоналізму і самовідданості, гідності і честі, духовності й порядності. Аксіомою є те, що повноцінне виховання співробітників спеціальних служб можливе за умови кваліфікованого відбору кандидатів для роботи в цих відомствах. Як свідчить досвід, це повинні бути прихильники української державності, фізично здорові, чесні, принципові, працьовиті люди, здатні до творчого мислення та дій в екстремальних умовах, а також якщо вони свідомо готові присвятити такій професії своє подальше життя. Наслідком комплексного підходу до виховання співробітників сил безпеки повинна стати їх потреба працювати в інтересах Української держави та її народу наполегливо, завзято й ефективно. В сучасних українських спецслужб для цього є всі підстави і можливості. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Андрієвський В. З минулого: У 2 т.. - Берлін: Укр. слово, 1923. - Т.2

1. Організація технології аварійно-відновлювальних робіт на залізницях

2. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

3. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

4. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

5. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

6. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів
7. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
8. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

9. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

10. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

11. Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації

12. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

13. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

14. Економічні та правові основи управління організацією

15. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

16. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

17. Технологія і організація утримання і ремонту доріг

18. Організація поточно-конвеєрного методу ремонту вагоноскладального цеху

19. Організація технологічного процесу ремонту в цеху правки

20. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

21. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

22. Організація приймання товару в аптеці
23. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією
24. Організація праці

25. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

26. Організаційна система управління природокористуванням України

27. Організація оплати праці на підприємстві

28. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

29. Організація обліку грошових коштів

30. Організація евакуаційних заходів

31. Рельєф та ландшафтна організація

32. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга

33. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

34. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

35. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

36. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

37. Організація касових операцій у банківських установах

38. Організація ресурсної бази банків в Україні
39. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"
40. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

41. Організація охорони праці на виробництві

42. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

43. Організація охорони праці на виробництві

44. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

45. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

46. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

47. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

48. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

50. Внутрішній аудит організації

51. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

52. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

53. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

54. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
55. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
56. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

57. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

58. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

59. Організація документаційного забезпечення установи

60. Організація і методика аудиту

61. Організація і методика аудиту доходів підприємства

62. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

63. Організація облікового процесу на підприємстві

64. Організація обліку

Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета
Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы

65. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

66. Організація обліку власного капіталу підприємства України

67. Організація обліку запасів на підприємствах

68. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

69. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

70. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг
71. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості
72. Організація праці бухгалтера

73. Організація складського обліку запасів в установах

74. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

75. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

76. Організація управлінського обліку на підприємстві

77. Основи організації бухгалтерського обліку

78. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

79. Ревізійні комісії підприємств і організацій

80. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

82. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

83. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

84. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

85. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

86. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні
87. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти
88. Організація захисту державної таємниці в Росії

89. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

90. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

91. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

92. Правова організація працевлаштування громадян

93. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

94. Організація видавничій справи

95. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

96. Організація роботи користувача з АБД

Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

98. Військова організація Запорізької Січі

99. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

100. Поява робітничих організацій в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.