Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти та науки Київське вище професійне училище будівництва і дизайну. На тему: Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини Виконав: учень групи Б-1 Козик.В. Перевірив: Тумановська А.М Київ 2007 «Ми — народ.» — з цих слів розпочинаються тексти конституцій багатьох демократичних держав. Тим самим підкреслюється, що основною цінністю тієї чи іншої держави є людина. При цьому чимало проблем, які постають перед державою, долаються заради людини — збереження її свобод, добробуту та якості її життя. Щодня населення Землі збільшується на чверть мільйона чоловік. З 50-х до початку 90-х років XX ст. кількість населення світу подвоїлася, а його частка, яка проживає у найбідніших регіонах світу — країнах, що розвиваються, та аграрних постсоціалістичних країнах, вже досягла 3/4 світового показника. І хоча помітна тенденція до зниження темпів природного приросту населення на Землі, кількість його у країнах, що розвиваються, продовжує зростати вищими темпами, ніж в економічно розвинутих країнах. За цим криється низка глобальних проблем, яка має бути розв'язана, аби забезпечити умови життєдіяльності людини і гідну якість її життя. І якими б вражаючими не були успіхи економічно розвинутих країн — добробут людства і безпека світу в цілому залежать від успіхів економічного поступу всіх держав світу, зокрема і країн, що розвиваються. Ще наприкінці XVIII ст. священик Мальтус виклав теорію, згідно з якою населення Землі зростає швидше, ніж виробництво продовольства, з усіма зловісними наслідками, що з цього випливають. На щастя, життя останніх двох століть не підтвердило цієї теорії: виробництво продовольства, не кажучи вже про виробництво взагалі, зростало швидше, ніж збільшувалося населення. Протягом XX ст. в економічно розвинутих країнах природний приріст був досить низький, а «демографічний вибух» першої половини XX ст. у більшості регіонів вже пішов на спад (мал. 1). Основними чинниками, що стримали темпи зростання населення світу, стали процеси індустріалізації та урбанізації, які поступово охопили всі регіони планети. В цілому, оцінюючи ситуацію, необхідно зважити на такі особливості. По-перше, демографічні проблеми в різних країнах мають свої особливості. Головні з них, наприклад в Україні, не збігаються, з одного боку, з проблемами Франції, з другого — з проблемами Єгипту, Ефіопії або Таїланду, хоча всі ці країни мають майже однакову кількість населення. Для країн, що розвиваються, попри всі відмінності між ними, спільними е необхідність зменшення приросту населення, поліпшення здоров'я та харчування людей, ліквідація бідності та технологічної відсталості. В економічно розвинутих країнах цих складностей немає, але натомість гостро стоять проблеми відвернення екологічної кризи та збалансування використання робочої сили. А в деяких постсоціалістичних країнах (і в Україні зокрема) до цього додались проблеми необхідності духовного та фізичного відродження нації. По-друге, закономірності процесу сучасного світового демографічного переходу дають змогу прогнозувати певну стабілізацію у відтворенні населення в XXI ст.,

а технічні і технологічні можливості сучасного господарства уможливлять досягнення достатніх середніх світових показників забезпечення землян продовольством та іншими засобами для життя. Для цього є всі підстави. Можливості збільшення виробництва сільськогосподарської продукції далеко не вичерпані. Шляхи до цього відомі і цілком досяжні. Це підвищення: родючості ґрунтів, що пов'язано з успіхами агромеліорації та агрохімії; біологічної продуктивності сільськогосподарських культур шляхом упровадження досягнень сільськогосподарської генетики і селекції; виведення продуктивніших порід свійської худоби; ефективності використання сонячної енергії для фотосинтезу органічної маси та впровадження генної інженерії; біологічної продуктивності Світового океану та широке впровадження аквакультури. Людство має величезні ще не використані можливості в галузі енергетики. Вже тепер багато країн світу стали на шлях переходу від енергетики, що базується на застосуванні обмежених паливних ресурсів (нафта, газ, вугілля), до енергетики, що орієнтована на використання практично невичерпних енергоносіїв — ядерної енергії, енергії Сонця, вітру, води, тепла Землі. З огляду на це, вже в першій половині XXI ст. стримуючим чинником розвитку енергетики стане не нестача енергоносіїв, а загроза ще більшого теплового забруднення атмосфери надпотужними електростанціями. Тож проблема впровадження енергозберігаючих технологій нині й надалі залишається актуальною. Економічне зростання супроводжуватиметься спорудженням нового житла та нарощуванням технічних потужностей виробництва. І тут наука і техніка готові забезпечити людство сучасними індустріальними технологіями, які застосовуються у містобудівництві; сучасними транспортними засобами, які у всіх сферах природного середовища — на суходолі, на воді, в повітрі, а з часом і в космосі «звужують» світ і роблять ближчими і доступнішими всі куточки планети; комп'ютерами та новими інформаційними та комунікаційними системами, які активно впроваджуються в усі сфери виробництва і побуту, фактично вже ліквідували бар'єр просторового розриву в комунікаціях і передачі інформації. Реалізувати перелічені можливості на благо людства можна за умови, що робота здійснюватиметься освіченими, фізично здоровими і вільними людьми, які будуть забезпечені сучасними умовами життєдіяльності (харчування, одяг, житло, доступ до інформації тощо). Отже, постає проблема якості життя людини. Добробут і розвиток суспільства взаємопов'язані. Вже давно помічено, що здоров'я, фізична та розумова сила народу є запорукою його економічного багатства. Водночас, коли людина розпоряджатиметься матеріальним багатством розумно, то це сприятиме поліпшенню здоров'я, фізичної, розумової та моральної сили людської спільноти. Ця взаємопов'язаність визначається взаємодією багатьох компонентів: багатствами природи і багатствами, створеними людськими руками, станом здоров'я населення, рівнем його освіти та культури, який у країнах з різним рівнем розвитку економіки неоднаковий. Під час розрахунків показників якості життя країн і територій беруть до уваги такі показники: розміри ВВП на душу населення (як уособлення багатства та добробуту), середньостатистичну тривалість життя населення (віддзеркалення стану здоров'я і фізичної сили) та рівень освіти населення (стан культури і науки).

Як видно з таблиці та блок-діаграми, між країнами і регіонами світу є значні відмінності в якості життя. Це змушує замислитися над тим, яке непросте коло проблем має розв'язати людство на шляху до спільного процвітання і злагоди. Ускладнення процесів взаємодії суспільства і природи, вплив науково-технічної революції на розвиток суспільства, перебіг світових макроекономічних процесів, посилення взаємозв'язаності та взаємозалежності господарського й політичного життя країн і народів світу набули планетарних масштабів і породжують низку глобальних проблем. З-поміж геополітичних проблем найважливішою є проблема збереження миру на Землі. В світі нагромаджено багато смертоносної зброї, зокрема ядерної, зберігаються чинники, що стимулюють витрати на військові потреби, тривають міжнародні та міжнаціональні конфлікти. Досягнення миру в усьому світі можливе тільки за умови взаєморозуміння і всебічного співробітництва країн і народів світу. Міжнародна соціальна проблема забезпечення поступального і пропорційного розвитку суспільства породжена величезними диспропорціями в розвитку господарства світу. Посилення темпів економічного розвитку необхідні не тільки для країн, що розвиваються, а й для багатьох постсоціалістичних держав. Запорукою успіху її розв'язання є правильний вибір шляху економічних реформ, спрямованих на побудову ринкового господарства, реалізацію досягнень науково-технічного прогресу та інтеграцію господарства тієї чи іншої країни в світове господарство. Серед глобальних екологічних проблем найважливішою є проблема загрози екологічної кризи. Як негативний наслідок антропогенних впливів на географічну оболонку окреслились наростання таких змін глобального характеру, які можуть призвести до незворотних явищ у біосфері. Найлогічніший шлях відвернення екологічної кризи полягає в організації раціонального використання природи. Глобальні екологічні проблеми мають економічний, соціальний та технічний аспекти. Це стосується, наприклад, проблем раціонального використання мінеральних ресурсів у промисловості, розвитку енергетики, використання земельних ресурсів і виробництва продовольства, використання ресурсів Світового океану. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності і якості життя людини випливають з усвідомлення того, що вона є головною цінністю планети Земля. Тому поряд із упорядкуванням і стабілізацією демографічних процесів людство має вирішити проблеми забезпечення життєдіяльності (продовольство, житло, енергія, знаряддя праці тощо) та якості життя людини (добробут, освіта, культура, охорона здоров'я та ін.). Список використаної літератури 1. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності. 2. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Т-во &quo ;Знання&quo ; 3. Джигерей В.С., Жидецький В. Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів: Афіша

Многие экологические и глобальные проблемы либо придуманы, либо созданы самими "глобалистами". Так, например, дело обстоит с сырьевыми и энергетическими кризисами. Существуют различные оценки ресурсов Земли и темпа их расходования, но ни одна из этих оценок не отвергает простой истины: ресурсы планеты ограничены, и в обозримом будущем их будет катастрофически недостаточно для растущего населения. Здесь, пожалуй, необходимо привести банальные, но необходимые факты, которые, видимо, каждый человек знает, но в силу их несистемного восприятия, т. е. вне контекста всего происходящего, мало задумывается над ними. А задумываться надо. Разведанных запасов "на планете осталось: газа - на 22 года, меди - на 21 год, свинца - на 21 год, золота на 9 лет, ртути - на 13 лет, вольфрама - на 2 года (Данные института материаловедения АН, "КП" за 8 мая 1988 г.) "...Нефти осталось только на 30 лет...". (Данные на 1984 г., - книга "Более чем достаточно?" Изд. "Энергоатомиздат". М., 1984). "...Через 17 лет кончится серебро, через 19 - цинк". (Изд. "Киев", 1990)

1. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

2. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

3. Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена

4. Життєвий та творчий шлях М.М. Коцюбинського

5. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх подолання

6. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"
7. Глобальные проблемы здоровья человечества
8. Глобальные проблемы человечества: загрязнение водной среды

9. Глобальные проблемы здоровья человечества

10. Терроризм- глобальная проблема мира

11. Глобальные проблемы современности

12. Глобальные проблемы экономической цивилизации

13. Современный расизм как глобальная проблема

14. Глобальные проблемы современности и экологии

15. Глобальные проблемы человечества: экология и радиация

16. Глобальные проблемы человечества

Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины
Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела

17. Глобальные проблемы современности и комплексный подход к их решению

18. Биология и глобальные проблемы современности

19. Экологическая проблема как глобальная проблема современности

20. Глобальные проблемы современности

21. География и глобальные проблемы

22. Глобальные проблемы человечества
23. Международный терроризм как глобальная проблема современности
24. Глобальные проблемы цивилизации

25. Глобальні проблеми сучасності

26. Макрорегионы Зарубежной Азии, Африка и глобальные проблемы человечества

27. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

28. Проблеми правозастосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства

29. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

30. Інформаційне забезпечення діяльності організації

31. Глобальные проблемы мирового хозяйства: социальные, экологические, демографические, продовольственные

32. Глобальные проблемы экономики

Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

34. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

35. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

36. Проблема відносин влади та підвладних за республіканського ладу (За працею Н. Макіавеллі "Роздуми про першу декаду Тіта Лівія")

37. Основні види діяльності та їх характеристика

38. Бідність – як глобальна проблема людства
39. Глобальные проблемы современности
40. Глобальные проблемы современности

41. Поняття діяльності та практики

42. Глобальні проблеми сучасності

43. Глобальные проблемы современности

44. Глобальные проблемы человечества

45. Загрязнение окружающей среды - глобальная проблема

46. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

47. Привчання собак до пошуку та виявлення речей людини на ділянці місцевості

48. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

Автокружка с подогревом USB 12 V (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю и разъему USB. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю или
660 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая "Даниил".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Резак для бумаги с ковриком.
Обеспечивает аккуратный и ровный отрез бумаги, фотографий и плакатов. Подходит для формата А4 (максимальная длина реза 350 мм). Безопасен
1073 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

49. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі

50. Особливості козацького життя та діяльності

51. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

52. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

53. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

54. Життя та діяльність І.П.Котляревського
55. Особливості будови і життєдіяльності лишайників
56. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

57. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

58. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

59. Етнічний розвиток та релігійне життя Київської Русі

60. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

61. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження

62. Життя та творчість Г. Сковороди

63. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

64. Вітаміни та їх значення в житті людини

Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

66. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

67. Фредерік Шопен - життя та творчість

68. Вибори та їх роль у політичному житті України

69. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

70. Життя і погляди Демокріта
71. Філософія життя та погляди Фрідріха Ніцше
72. Виробництво та його роль в житті суспільства

73. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

74. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

75. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

76. Парниковый эффект - глобальная экологическая проблема

77. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

78. Суспільна організація життя слов

79. Життєвий i творчий шлях Олеся Гончара

80. Конституцiйний Суд Украiни. Досвiд та проблеми.

Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок

81. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

82. Здоровий спосіб життя

83. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

84. Потепления климата и другие глобальные экологические проблемы на пороге XXI века

85. Глобальные экологические проблемы человечества

86. Глобальное изменение климата и проблемы лесной экологии
87. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
88. Глобальные экономические проблемы: сущность, виды, динамика

89. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

90. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

91. Рослина в житті людини

92. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

93. Проблемы глобального эволюционизма

94. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

95. Філосовський мотив сенсу людського життя в дpамі-феєpії Лесі Укpаїнки "Лісова пісня"

96. Життєвий і творчий шлях поета Артюра Рембо

Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

98. До питання етики сімейного життя

99. Проблема стратосферного озону. Хлорфторвуглеці(ХФВ) та їх вплив на озоновий шар


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.