Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського &quo ;ХАІ&quo ; Кафедра 602 ДО ЗАХИСТУ ДОПУСКАЮ Завідувач кафедри, (наук. ступінь, вчене звання) (підпис)Управління збутовою діяльністю ДП «електротяжмаш»пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста напрямок підготовки – «Менеджмент» спеціальність 7.050201 – «Менеджмент організацій» ХАІ.602.652М.08В.050201.036202М ПЗВиконавець студент гр.651-М Алейнікова Є. І. (№ групи) (П.І.Б) (підпис, дата) Керівник (наук. ступінь, вчене звання) (підпис, дата) (П.І.Б) Нормоконтролер (наук. ступінь, вчене звання) (підпис, дата) (П.І.Б) Консультанти: з теоретичної частини (наук. ступінь, вчене звання) (П.І.Б) (підпис, дата) з аналітично-дослідної частини (наук. ступінь, вчене звання)(П.І.Б) (підпис, дата) з проектно-рекомендаційної частини (наук. ступінь, вчене звання)(П.І.Б) (підпис, дата) з частини безпеки життєдіяльності (наук. ступінь, вчене звання)(П.І.Б) (підпис, дата) (наук. ступінь, вчене звання)(П.І.Б) (підпис, дата)2008 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського &quo ;ХАІ&quo ; Кафедра 602 ДО ЗАХИСТУ ДОПУСКАЮ Завідувач кафедри, (наук. ступінь, вчене звання) (підпис) завдання на дипломну роботу Студенту Алейніковій Єлизаветі Ігорівні (прізвище, ім'я, по батькові) 1. Тема роботи УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДП«ЕЛЕКТРОТЯЖМАШ» Вихідні дані: а) теоретичний розділ: Консультант б) аналітично-дослідницький розділ: Консультант в) проектно-рекомендаційний розділ: Консультант г) безпека життєдіяльності: Консультант д) Консультант 2. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік запитань, які належать розробці): 3. Перелік графічного матеріалу: 4. Дата видання завдання: 5. Дата подання закінченої роботи: Керівник (підпис) Завдання прийняв до виконання (дата, підпис студента) РЕФЕРАТ Даний дипломний проект присвячено розробці, створенню і впровадженню системи керування збутом ДП «Електротяжмаш». В першому розділі роботи визначено теоретичні основи керування збутом, розглянуто товарну політику, досліджені методи прогнозу збуту, проаналізовані стратегії керування збутом, канали розподілу та вибір цільових ринків. Визначено оцінку діяльності учасників каналу і критерії, етапи та методи вибору цільових ринків. Другий розділ присвячено характеристиці підприємства. Проведено аналіз структури керування підприємством та розглянуто основні показники його діяльності. Також проведено аналіз ринку і розглянуто заходи щодо поліпшення якості продукції. Було досліджено і розраховано фінансові аспекти проекту. Третій розділ присвячено аналізу та вдосконаленню збутової діяльності підприємства. Проведено аналіз показників результативності збутової діяльності; аналіз впливу збутової діяльності на прибуток підприємства та аналіз виконання договірних обов’язків перед покупцями по поставках продукції і було виконано відповідні розрахунки. Зазначено заходи та рекомендації з охорони праці і дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил на підприємстві. Визначено економічну ефективність проекту та заходи з планування раціональної структури продукції, що випускається, а також дослідницьким шляхом розраховано обсяг реалізації продукції (або виторг від реалізації), при якому підприємство не має збитків, а також і прибутку.

РЕФЕРАТ Данный дипломный проект посвящен разработке, созданию и внедрению системы управления сбытом ГП «Електротяжмаш». В первом разделе работы определены теоретические основы управления сбытом, рассмотрена товарная политика, исследованы методы прогноза сбыта, проанализированы стратегии управления сбытом, каналы распределения и выбор целевых рынков. Определена оценка деятельности участников канала, а также критерии, этапы и методы выбора целевых рынков. Второй раздел посвящен характеристике предприятия. Проведен анализ структуры управления предприятием и рассмотрены основные показатели его деятельности. Проведен также анализ рынка и рассмотрены мероприятия по улучшению качества продукции. Были исследованы и рассчитаны финансовые аспекты проекта. Третий раздел посвящен анализу и усовершенствованию сбытовой деятельности предприятия. Проведен анализ показателей результативности сбытовой деятельности; анализ влияния сбытовой деятельности на прибыль предприятия и анализ выполнения договорных обязанностей перед покупателями по поставкам продукции, были выполнены соответствующие расчеты. Указаны мероприятия по охране труда и соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил на предприятии. Определены экономическая эффективность проекта и мероприятия по планированию рациональной структуры выпускаемой продукции, а также опытным путем рассчитан объем реализации продукции (или выручка от реализации), при котором предприятие не имеет ущерба, а также и прибыли. HE ABS RAC he give degree projec is devo ed o developme , crea io a d i roduc io of a co rol sys em by selli g «Elec ro yajmash». I he firs sec io of work heore ical bases of sales ma ageme are cer ai , he commodi y policy is co sidered, me hods of he forecas of selli g are i ves iga ed, s ra egy of sales ma ageme , cha els of dis ribu io a d a choice of he arge marke s are a alysed. he es ima io of ac ivi y of par icipa s of he cha el, a d also cri eria, s ages a d me hods of a choice of he arge marke s is cer ai . he seco d sec io is devo ed o he charac eris ic of he e erprise. he a alysis of s ruc ure of opera io of busi ess is lead a d he basic parame ers of i s ac ivi y are co sidered. he a alysis of he marke is lead also a d ac io s o improveme of quali y of produc io are co sidered. Fi a cial aspec s of he projec have bee i ves iga ed a d calcula ed. he hird sec io is devo ed o he a alysis a d improveme of marke i g ac ivi y of he e erprise. he a alysis of parame ers of produc ivi y of marke i g ac ivi y is lead; he a alysis of i flue ce of marke i g ac ivi y o profi of he e erprise a d he a alysis of performa ce of co rac ual du ies before buyers o deliveries of produc io , correspo di g calcula io s have bee execu ed. Ac io s a d are specified o he recomme da io o a labour safe y a d observa ce of sa i ary-a d-hygie ic orms a d rules a he e erprise. Eco omic efficie cy of he projec a d ac io o pla i g ra io al s ruc ure of le ou produc io are defi ed, a d also he volume of realiza io of produc io (or proceeds from realiza io ) a which he e erprise has o damage, oge her wi h profi s by prac ical co sidera io pays off.

ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ 1.1Товарна політика 1.2Методи прогнозу збуту 1.3Стратегії керування збутом 1.4Канали розподілу 1.4.1Природа каналів розподілу 1.4.2Функції каналів розподілу 1.4.3Число рівнів каналу 1.4.4Поширення вертикальних маркетингових систем 1.4.5Поширення горизонтальних маркетингових систем 1.4.6Оцінка діяльності учасників каналу 1.5.Вибір цільових ринків та позиціювання товарів 1.5.1Сегментування та позиціювання 1.5.2Критерії та етапи вибору цільових ринків 1.5.3 Методи вибору цільових ринків і стратегії їх охоплення Висновок по розділу РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 2.1 Характеристика продукції 2.2 Опис організаційної структури відділу збуту і маркетингу 2.3 Оцінка динаміки і структури балансу 2.4 Аналіз ліквідності балансу 2.5 Аналіз прибутковості підприємства 2.6 Оцінка фінансової стійкості 2.7 Оцінка ліквідності активів підприємства Висновок по розділу РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 3.1 Аналіз виконання договірних зобов'язань із постачання продукції 3.2 Аналіз якості продукції, що поставляється 3.3 Аналіз показників результативності збутової діяльності 3.4 Аналіз впливу збутової діяльності на прибуток підприємства 3.5 Планування асортименту продукції 3.6 Планування збуту продукції 3.7 Організація оперативно-збутової роботи 3.8 Економічна ефективність 3.9 Безпека життєдіяльності 3.10. Характеристика умов праці у відділі збуту ДП «Електротяжмаш»89 3.11 Вимоги до виробничих приміщень 3.11.1 Освітлення 3.11.2 Параметри мікроклімату 3.11.3 Ергономічні вимоги до робочого місця 3.12 Розрахунок освітленості 3.13 Розрахунок рівня шуму 3.14 Загальна техніка безпеки 3.15 Автоматизація розрахунків за допомогою програмного забезпечення Висновок по розділу ВИСНОВОК АНОТАЦІЯ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ Додаток 1 ВСТУП Збут продукції - це один з аспектів комерційної діяльності промислового підприємства. Збут є засобом досягнення поставлених цілей підприємства й завершальним етапом виявлення смаків і переваг покупців. Збут продукції для підприємства важливий з ряду причин: обсяг збуту визначає інші показники підприємства (величину доходів, прибуток, рівень рентабельності). Крім того, від збуту залежать виробництво й матеріально-технічне забезпечення. Таким чином, у процесі збуту остаточно визначається результат роботи підприємства, спрямований на розширення обсягів діяльності й одержання максимального прибутку. Пристосовуючи збутову мережу й сервісне обслуговування перед й після купівлі товарів до запитів покупців, виробник підвищує свої шанси в конкурентній боротьбі. Комерційна діяльність по збуті продукції на підприємстві досить багатогранна, вона починається з координації інтересів виробника з вимогами ринку. Виробник продукції зацікавлений у зниженні витрат виробництва, а це можливо досягти при більших обсягах виробництва й невеликій номенклатурі продукції, що випускається. Однак ринок вимагає іншого: споживачі зацікавлені у великому виборі якісної, різноманітної продукції з різними споживчими властивостями за прийнятною ціною. В остаточному підсумку виробнича програма підприємства, номенклатура, якість продукції повинні визначатися доходами й платоспроможним попитом споживачів: підприємств, фірм і населення.

У зв'язку з тим, що багато людей втекло у ліси, перепис населення не відбувся. 1259 рік. Олександр Невський вдруге привів татаро-монгольські війська й чисельників до Новгорода. Місто було повністю оточене й блоковане. Під страхом повного знищення Орда таки підкорила стародавній Новгород. Князь Олександр виконав своє «велике призначення». Скільки того разу загинуло новгородців, російські «оповідачі історії» замовчують. 1262 рік. Татаро-монгольські війська придушили бунт у суздальській землі, що спалахнув на ґрунті невдоволення при зборі данини. Князь Олександр брав особисту участь у придушенні бунту в Ростові, Володимирі, Суздалі, Ярославлі. Однак монгольські баскаки лишилися незадоволень Олександра терміново викликали в Орду, і оскільки було пролито татаро-монгольську кров, князь із Сараю живим не повернувся. На той час анди Сартака серед живих уже не було. Хоч як намагався Олександр Невський вислужитися й догодити Золотій Орді, але закінчив життя, як і батько. Не слід забувати, що з 11 років свого служіння татаро-монголам на престолі великого князя Олександр не менше 5 років провів у Золотій Орді, ретельно осягаючи татаро-монгольські звичаї та науку управління улусом

1. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

2. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

3. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

4. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

5. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

6. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
7. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України
8. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

9. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

10. Діяльність органів управління освітою

11. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

12. Управління продуктивністю організації

13. Управління якістю на підприємстві

14. Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

15. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

16. Аналіз та удосконалення оперативного управління

Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования
Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское
Пазл "Динозавры" (35 элементов).
С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков планеты. Многообразие форм вырубки и
548 руб
Раздел: Пазлы-вырубки

17. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

18. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

19. Рішення в системі управління

20. Управління запасами

21. Управління проектами

22. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління
23. Управління фінансами України
24. Організаційна система управління природокористуванням України

25. Управління утворенням прибутку підприємства

26. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

27. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

28. Кредитний ризик та методи управління ними

29. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

30. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

31. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

32. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения

33. Управління ризиками

34. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

35. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

36. Державне управління в сфері охорони здоров’я

37. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

38. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства
39. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами
40. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

41. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

42. Поняття і наукові засади державного управління

43. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю

44. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

45. Структура державного управління

46. Сучасні принципи державного управління

47. Теорія і методологія дослідження управління

48. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Форми державного управління

50. Функції управління в аграрному праві

51. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

52. Системи управління базами даних

53. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

54. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.
55. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)
56. Інформаційні технології управління маркетингом

57. Управління запасами матеріалів на підприємстві

58. Управління ціновою політикою підприємства

59. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

60. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

61. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

62. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

63. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

64. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее

65. Економічні та правові основи управління організацією

66. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

67. Закономірності формування корпоративного управління

68. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

69. Конфлікти та методи управління ними

70. Корпоративне управління акціонерним товариством
71. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"
72. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

73. Методологія системи управління персоналом

74. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

75. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

76. Національні моделі корпоративного управління

77. Організаційна структура управління підприємством

78. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

79. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

80. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы

81. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

82. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

83. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

84. Поняття та сутність ефективності управління

85. Проблема управління прибутком на підприємстві

86. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
87. Психологія управління
88. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

89. Стилі управління

90. Стратегічне управління підприємством

91. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

92. Стратегія управління як основа менеджменту

93. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

94. Сучасні методи управління проектами

95. Удосконалення управління персоналом організації

96. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки
Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни

97. Управління енергетичною безпекою

98. Управління інноваційним розвитком підприємств

99. Управління кар’єрою


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.