Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Моральне виховання студентів

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Формування всебічно розвиненої особистості майбутнього фахівця вимагає здійснення цілеспрямованої виховної роботи в різних напрямах: моральному, правовому, антинаркогенному, екологічному, трудовому, економічному, естетичному, фізичному та ін. Реалізація змісту і завдань кожного з означених напрямів передбачає врахування специфіки майбутньої професійної діяльності фахівців, необхідних для цього людських і професійних якостей. У процесі формування майбутніх спеціалістів чільне місце належить моральному вихованню. Моральне виховання – виховна діяльність вищого навчального закладу, спрямована на формування у студентів стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі ідеалів, норм і принципів моралі, участі у практичній діяльності. Мораль, будучи формою суспільної свідомості, яка представляє сукупність принципів, вимог, норм і правил, регулює поведінку людини у всіх сферах її суспільного життя. Регулювання поведінки здійснюється двома способами: зовнішнє регулювання, яке ґрунтується на моральних нормах відповідно до громадської думки, і внутрішнє регулювання, в основі якого моральність (реалізація особистістю своїх моральних установок, принципів, тобто моральна практика); моральна свідомість (моральні погляди та оцінки); моральні почуття (стійкі переживання людини, які зумовлюють її вольові реакції, ставлення до себе, до інших людей тощо); моральні переконання (пережиті та узагальнені моральні принципи, норми). У моральній поведінці особистості виявляється і зовнішня, і внутрішня саморегуляція. Тому саме завдяки моральному вихованню перебудовується сама людська особистість відповідно до моральних цінностей, які віддзеркалюють суспільні відносини, правила та норми поведінки людей. Систему моральних цінностей поділяють на абсолютно вічні, національні, громадянські, сімейні та цінності особистого життя (О. Вишневський). Абсолютно вічні цінності. Це загальнолюдські цінності, які мають універсальне значення і необмежену сферу застосування (добро, правда, любов, чесність, гідність, краса, мудрість, справедливість). Національні цінності. Вони є значущими для одного народу, але не завжди їх поділяють інші народи. Наприклад, почуття націоналізму зрозуміле і близьке лише поневоленим народам і чуже тим, які ніколи не втрачали своєї незалежності. До таких цінностей належить патріотизм, почуття національної гідності, історична пам'ять тощо. Громадянські цінності. Вони ґрунтуються на визнанні гідності людей і знаходять своє застосування в демократичних суспільствах. Це права і свободи людини, обов'язки перед іншими людьми, ідеї соціальної гармонії, повага до закону тощо. Сімейні цінності. Вони охоплюють моральні основи життя сім'ї, стосунки поколінь, закони подружньої вірності, піклування про дітей, пам'ять про предків тощо. Цінності особистого життя. Мають значення насамперед для самої людини, визначають риси її характеру, поведінку, її господарський успіх, стиль приватного життя тощо. Аналізуючи моральні якості, які необхідно формувати у студентів, враховують їх вплив на майбутню професійну діяльність та поведінку суб'єкта, їх взаємодію і здатність до взаємодоповнення та взаємозбагачення.

Наявність різних за функціями моральних якостей є своєрідним механізмом поєднання моральної свідомості і поведінки особистості. З огляду на це дослідники (Н. Єфременко, Л. Іванова, Н. Монахов) визначили п'ять основних груп моральних якостей: світоглядна переконаність, цілеспрямованість, обов'язок, відповідальність, гуманізм, патріотизм, інтернаціоналізм, які в сукупності забезпечують громадянську спрямованість; саме ці якості забезпечують зміст соціальних цінностей; моральні якості, спрямовані на досягнення поставлених цілей: ініціативність, енергійність, наполегливість, самостійність, обов'язковість тощо; вони пов'язані з моральною свідомістю, яка керує і коригує їх вияв; витримка, стриманість, ввічливість, володіння собою; ці якості допомагають контролювати і гальмувати негативні прояви у поведінці; діловитість, уміння вибудовувати моральний досвід особистості; ці якості певною мірою допомагають швидше досягати мети і зосередити увагу переважно на змісті вчинків; здатність до самооцінки, самокритичність, вимогливість до себе, справедливе ставлення до інших; усе це сприяє самовдосконаленню і створенню позитивної моральної сфери подальшого розвитку особистості. Структура блоків моральних якостей відносно динамічна, оскільки безперервно змінюється особистістю, яка сама перебуває у постійній зміні. Серед моральних якостей, які мають особливе значення для майбутньої професійної діяльності, виокремлюють (Н. Дяченко) професійний обов'язок, професійну честь, професійну гордість і професійну етику. Професійний обов'язок. Однією з найголовніших категорій етики є обов'язок, тобто ставлення особистості до суспільства. Професійний обов'язок відображає ставлення до своєї праці. Почуття професійного обов'язку ґрунтується на переконанні в життєвій необхідності узгодження особистих бажань із суспільним обов'язком. Професійний обов'язок передбачає використання усіх можливостей професії для розбудови та зміцнення могутності Батьківщини. З цього погляду професійний обов'язок студента можна розглядати як прагнення повною мірою оволодіти знаннями, вміннями та навичками з обраної спеціальності, дотримуватись професійної дисципліни, стати справжнім майстром своєї справи, берегти професійні традиції, розширювати професійні зв'язки. Іншими словами, наявність почуття професійного обов'язку є запорукою і неодмінною умовою високого рівня професіоналізму людини. Професійна честь. Це моральна категорія, яка відображає гідність і авторитет людини, що займається певною діяльністю, і пов'язані з цією діяльністю моральні заслуги. Професійна честь вимагає від працівника підтримувати репутацію своєї професії, захищати інтереси колективу, до якого він належить. Досягнення та успіхи окремих людей кожної професії формують авторитет професії. Так поступово зростає суспільна значущість і цінність певного виду діяльності, формується професійна честь. Під час навчання у вищому навчальному закладі студенти повинні навчитися по-справжньому цінувати обрану професію, усвідомити її суспільне значення, примножувати її добру славу і захищати її честь. В умовах вищого навчального закладу честь кожного студента полягає в тому, щоб виховувати в собі високі моральні якості, досягти значних успіхів в оволодінні своєю спеціальністю, долати особисті недоліки.

Водночас молода людина не повинна залишатися байдужою до негативного у поведінці своїх товаришів, однокурсників. Адже професійна честь – це честь усієї групи, всіх, хто обрав саме цю професію. Професійна гордість. Це почуття пов'язане з переживанням людиною своїх успіхів. Завданням вищого навчального закладу є виховання у студентів почуття професійної гордості на його традиціях, ознайомлення молодих людей з найвищими здобутками видатних осіб, що працювали чи працюють у певній сфері суспільної діяльності. В міру оволодіння професією юнаки та дівчата пізнають її привабливість, глибше вникають в її зміст, проймаються почуттям поваги до обраного фаху і до людей, які його прославили. Професійна гордість активізує студента, спрямовує його на належне вивчення предметів, є потужним стимулом в опануванні професії. З розвитком у молоді почуття професійної гордості професійне виховання стає повнішим і змістовнішим. Професійна етика. Під професійною етикою розуміють моральні принципи, пов'язані з поведінкою людини у сфері її професійної діяльності. Майбутні фахівці повинні усвідомлювати, що вони самі відповідають за свої вчинки, що кожен їх крок буде морально оцінено. Лише за цієї умови вони будуть готові до роботи в професійному колективі. Важливо, щоб студенти знали моральні вимоги щодо професій, які вони опановують, і якості, які повинні виховати в собі, щоб відповідати цим вимогам. Засвоєння норм професійної етики допомагає молодій людині швидше професійно адаптуватися. Найефективнішим методом формування у студентів необхідних етичних якостей є особистий приклад викладача. Важливо також враховувати й те, що основи професійної етики формуються у професійній діяльності, у безпосередньому контакті з професією. Тому керівники виробничої практики мають звертати увагу студентів на дотримання етичних норм фахівцями підприємств чи установ, на яких проходить виробнича практика, давати оцінку відхиленням від цих норм. На сучасному етапі розбудови української держави важливого значення набуває формування почуття патріотизму, національної самосвідомості студентської молоді як запоруки її активної участі в соціально-економічній діяльності. Тому навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі необхідно вибудовувати таким чином, щоб пробудити у студентів національні почуття, виховати в них повагу і любов до свого народу, до його віковічних моральних та духовних здобутків, а також самоповагу й гордість за свою Батьківщину, і на цій основі формувати суспільно значущі особистісні риси громадянина України: національну свідомість, духовність, трудову активність, морально-етичну, фізичну, екологічну і правову культуру. Необхідність етнізації виховного процесу зумовлена тим, що протягом століть національна основа знищувалася, що призвело до масового національного нігілізму, яничарства. Молодій державі Україні потрібні національно свідомі громадяни, які відчували б кровну причетність до своєї землі, свого народу, своєї держави, усвідомлювали, що не існує в світі держави «взагалі», а є українська, французька, німецька держави тощо, а відповідно й національно свідомий громадянин України, Франції, Німеччини.

Он писал о суетности земной жизни; подвижники и мученики - герои его трагедий, одерживали "моральную победу" над своими противниками твёрдостью духа и нравств. благородством. В трагедиях, посвящённых историч. событиям недавнего времени, в нарушение классицистич. традиций, - "Лев Армянин" (1650), "Екатерина Грузинская" (1657), "Убиенное величество, или Карл Стюарт король Великобритании" (1657), а также в трагедии "Великодушный правовед, или Умирающий Эмилий Павел Папиниан" (1659) ярко выражены тираноборч. мотивы, но в "Карле Стюарте", написанном под впечатлением казни англ. короля в 1649, драматург уже осуждает убийство и окружает образ короля ореолом мученика. Лучшая трагедия Г. "Карденио и Целинда" (1657) близка мещанской драме, получившей развитие в творчестве Г. Э. Лессинга. В ней действуют простые люди из бюргерской среды (Карденио болонский студент, Целинда - куртизанка), переживания героев естественны, их речь взволнованна, лишена классицистич. риторики; вместе с тем в трагедии присутствуют элементы мистики (в действии участвуют привидения, призраки и т. д.)

1. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

2. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

3. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

4. Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі

5. Позакласна робота з математики у молодших класах

6. Позакласна робота на уроках читання
7. Метацінності та ідеали соціальної роботи
8. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

9. Системы адаптивного управления роботами

10. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

11. Шагающие роботы

12. Зарождение современных компьютерных роботов

13. Системы адаптивного управления роботами

14. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

15. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

16. Нано-роботы

Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры

17. Техническое зрение роботов

18. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

19. Разработка программы управления промышленным роботом на базе контроллера SIMATIC S5 фирмы SIEMENS

20. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

21. Вказівки до оформлення дипломних робот

22. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи
23. Організація кредитної роботи в комерційному банку
24. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

25. Небезпека роботи з електромережами

26. Сільськогосподарські роботи

27. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

28. Робота з документами, що містять комерційну таємницю

29. Рятувальні роботи

30. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

31. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

32. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели
Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки

33. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

34. Публічні виступи в роботі секретаря-референта

35. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

36. Изучение роботы модуля "Складской учет" системы "Галактика"

37. Комп’ютерне моделювання роботи послідовного порта

38. Організація роботи користувача з АБД
39. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів
40. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

41. Робота в захищеному режимі мікропроцесора

42. Робота з базами даних в Мicrosoft Еxcel

43. Робота з данними в середовищі електронних таблиць Microsoft Excel

44. Робота з пакетом Grapher 2.0 for Windows

45. Робота з програмою FineReader

46. Робота з таблицями у Word

47. Роботы

48. Розпорядчі документи можливості роботи з текстом в графічному редакторі corel draw

Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Створення та робота з таблицями у Microsoft Excel, Access

50. Застосування програмного продукту "In Team" у процесі автоматизації роботи менеджера

51. Правила роботи на радіостанції Р-173

52. Разработка и проектирование робота для разминирования

53. Режими роботи й стандарти факс-апаратів

54. Види, параметри та принцип роботи антен
55. Організація роботи шкільної їдальні
56. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

57. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

58. Організація роботи підприємства

59. Робота приватної ветеринарної лікарні "Vet мир" по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичним тваринам)

60. Етичні підходи при наймі на роботу та при звільненні з неї

61. Контрольна робота з Інвестиційного менеджменту

62. Передбачуваність роботи компаній

63. Робота кадрової служби підприємства

64. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)

65. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

66. Гурткова робота з образотворчого мистецтва у школі

67. Гурток як вид позанавчальної роботи з образотворчого мистецтва в школі

68. Класне самоврядування як одна із форм виховної роботи

69. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

70. Науково-дослідна робота студентів і шляхи її удосконалення
71. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації
72. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

73. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

74. Педагогічна робота з шестирічними дітьми

75. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

76. Робота вихователя-методиста

77. Робота з підручником на уроках читання

78. Робота над літературними джерелами

79. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД

80. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки

81. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

82. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

83. Термінологічна робота на уроках зоології

84. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

85. Форми і методи краєзнавчої роботи

86. Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах
87. Досвід роботи вчителя фізичної культури Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. О. Гончара Золотухіна О.В.
88. Виховання духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями

89. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

90. Выбор оптимального варианта обслуживания технологического оборудования промышленным роботом

91. Опис принципу роботи схем цифрового годинника

92. Программирование роботов робототехнических комплексов (РТК) механообработки

93. Проектирование траектории перемещения роботов

94. Промышленные роботы в роботизированных технологических комплексах (РТК) механообработки

95. Розрахунок роботи автоматичного обладнання

96. Основні ознаки моральної свідомості особистості як вищі етичні цінності

Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Психодіагностика в роботі соматичних лікувальних закладів

98. Різні аспекти роботи психотерапевта

99. Робота психолога у виправній системі

100. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.