Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік доходів підприємств

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Вступ Основою існування й розвитку суспільства є діяльність із виробництва необхідних матеріальних благ і надання послуг. Таку регулярну діяльність на постійній основі, що передбачає одержання доходу в грошовій, матеріальній або інших формах, називають господарською діяльністю. Господарська діяльність, спрямована на виробництво певної продукції, є виробничою діяльністю, її результати – матеріальні блага: засоби виробництва (будівлі, машини, обладнання, сировина та матеріали) і предмети споживання (продукти, одяг, взуття та ін.). Створені на виробництві матеріальні блага розподіляються, відбувається їх обмін і споживання. ці неперервні процеси утворюють процес відтворення, для нормального здійснення якого необхідне постійне спостереження за його перебігом. Облік ведеться з метою контролю за господарською діяльністю підприємства та активного впливу на її результати. За допомогою обліку відображають і контролюють стан і рух коштів, а також господарські процеси, пов'язані з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням матеріальних благ. Отже, необхідність обліку випливає передусім із потреб виробничої діяльності та є важливою функцією управління. Господарський облік – кількісне відображення та якісна характеристика господарської діяльності з метою контролю за процесом виконання бізнес-плану та управління діяльністю підприємства. Основними функціями господарського обліку є спостереження, вимірювання та реєстрація окремих явищ, з яких складається господарська діяльність підприємства. До господарського обліку висувають такі вимоги: – точність і правдивість – усі враховані дані повинні достовірно відображати дійсність, обчислюватися без помилок; – своєчасність – всі необхідні дані про господарську діяльність підприємств, що використовуються для виявлення та усунення недоліків, складання звітності, мають подаватися у встановлені терміни; – порівнянність – необхідна для контролю за складанням і виконанням бізнес-планів; – повнота – облік має охоплювати всі сторони господарської діяльності підприємства; – економічність – витрати на ведення обліку мають бути мінімальними. Існує три види господарського обліку: оперативний; статистичний; бухгалтерський. Оперативний облік – система спостереження та контролю за визначеними господарськими операціями з метою швидкого одержання інформації про перебіг процесу виробництва, реалізації продукції. Оперативний облік охоплює різні процеси господарювання: рух товарно-матеріальних цінностей; економію товарно-матеріальних ресурсів; контроль за використанням робочого часу, раціональним та ефективним використанням основних фондів та ін. Особливістю оперативного обліку є простота у фіксуванні даних, він не потребує спеціальних працівників для його ведення. Недолік оперативного обліку – недостатня точність і відсутність єдиної документації. Між оперативним і бухгалтерським обліком існує взаємозв'язок, що виражається в оперативно-сальдовому методі обліку матеріалів. Крім того, він використовується для підтвердження достовірності окремих даних бухгалтерського обліку. Статистичний облік – вид господарського обліку, який забезпечує кількісне вимірювання окремих суспільних явищ.

що вивчаються, у взаємозв'язку з їхнім якісним аспектом. Для вивчення кількісного аспекту окремих суспільних явищ у статистичному обліку використовують дані оперативного та бухгалтерського обліку, що обробляються статистичними методами й слугують для контролю за виконанням відповідних показників. Статистичний облік використовує показники бухгалтерського обліку для отримання різноманітної інформації про виконання виробничої та фінансово-господарської діяльності всіх галузей народного господарства. Дані статистичного обліку використовуються в бухгалтерському облік? з метою отримання інформації про трудові ресурси, основні фонди тощо, вони підвищують достовірність даних бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік система суцільного, неперервного спостереження й контролю за господарськими процесами підприємства, що передбачає виявлення, вимірювання, реєстрацію, накопичення. узагальнення, зберігання та передачу інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який веде підприємство. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, базуються на даних бухгалтерського обліку. Мета ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності – надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. 1. Формування доходів діяльності Основні вимоги до визначення складу та оцінки доходів згідно П(С)БО 15 «Доходи» Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 «Дохід». Дохід – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників). Під економічною вигодою розуміють потенційну можливість отримання підприємством Доходи і витрати відображають в бухгалтерському обліку та включають до Звіту грошових коштів від використання активів. Прикладом збільшення активів, а отже, про фінансові результати згідно з принципом нарахування й відповідності доходів і витрат. Принцип відповідності передбачає, що обов’язковою супровідною умовою одержання доходу є здійснення підприємством витрат для його отримання. Цей принцип забезпечує визначення фінансового відображення доходу в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, є зростання дебіторської заборгованості внаслідок відвантаження продукції з наступною оплатою результату звітного періоду (доходу) одночасно з витратами, які здійснено для отримання цих доходів. Наприклад, у момент реалізації одночасно відображають виручку від реалізації продукції (дохід) і списують собівартість цієї продукції (витрати). Однак не всі витрати можна безпосередньо пов’язати з певним доходом. У зв'язку з цим витрати, безпосередньо не пов'язані з певними доходами, відображають у звітному періоді, в якому вони виникли.

Наприклад, нестачі та втрати від псування цінностей слід списати в тому звітному періоді, в якому їх було виявлено, оскільки такі витрати не мають прямого зв'язку з доходом. Відповідність доходів і витрат у Звіті про фінансові результати наведено в табл. 1.1. Таблиця 1.1 Статті витрат 1 2 Дохід від реалізації Собівартість реалізованих готової продукції готової продукції товарів товарів робіт і послуг робіт і послуг Адміністративні витрати Витрати на збут Інші операційні доходи Інші операційні витрати від реалізації іноземної валюти від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій) від операційної оренди активів від операційних курсових різниць отримані пені, штрафи, неустойки від компенсації списаних раніше активів від списання витрати на дослідження та розробки собівартість реалізованої іноземної валюти собівартість реалізованих виробничих запасів витрати на операційну оренду активів втрати від операційної курсової різниці визнані пені, штрафи, неустойки втрати від знецінення запасів кредиторської заборгованості одержані гранти та субсидії нестача і втрати від псування цінностей Сумнівні та безнадійні борги, інші витрати від операційної діяльності Дохід від участі в капіталі Втрати від участі в капіталі від інвестицій у підприємства асоційовані спільні дочірні від інвестицій у підприємства асоційовані спільні дочірні Інші фінансові доходи Фінансові витрати дивіденди одержані відсотки одержані інші доходи від фінансових операцій відсотки за кредит інші фінансові витрати Інші доходи Інші витрати від реалізації необоротних активів від реалізації фінансових інвестицій від реалізації майнових комплексів від не операційних курсових різниць безоплатно одержані активи інші доходи від звичайної діяльності собівартість реалізованих необоротних активів собівартість реалізованих фінансових інвестицій собівартість реалізованих майнових комплексів втрати від не операційних курсових різниць уцінка необоротних активів інші витрати від звичайної операційної діяльності Надзвичайні доходи Надзвичайні витрати відшкодування збитків від надзвичайних подій інші надзвичайні доходи втрати від стихійного лиха втрати від техногенних аварій інші надзвичайні витрати У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності доходи й витрати відображаються в момент їхнього виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Отже, бухгалтерський облік ведуть, а звітність складають на основі облікового принципу нарахування: доходи відображають у бухгалтерському обліку і відповідно у фінансовій звітності за відвантаженням продукції (товарів), виконанням робіт, наданням послуг незалежно від термінів одержання грошових коштів або Їхніх еквівалентів від покупців (замовників). Одержані передоплати (аванси) не визнаються доходами, а видані – витратами, оскільки не призводять до зміни власного капіталу підприємства. Таким чином, фінансова звітність, складена згідно з принципом нарахування, інформує користувачів не лише про операції, що відбулися та супроводжувалися виплатою чи одержанням грошових коштів, а й про зобов'язання виплатити грошові кошти в майбутньому та про ресурси у грошовому вираженні, які будуть одержані в майбутньому.

Знову центр не врахував думку кримського населення. Кримська автономя була затверджена за територальною, а не нацональною ознакою. Про всяк випадок правовий акт з цього питання не був прийнятий. Плекалися над, що можливо, остаточн дан будуть бльш-менш привабливими. Проте сподвання виявилися марними, незважаючи на вс т заходи, до яких удався центр, аби мати необхдн результати перепису населення. Вказвки центру кримчанам тод нагадували вйськов накази. Заради справедливост треба пдкреслити, що  на початку проведення перепису нструкц центру не вдрзнялися вд наказв НКВС. Наприклад, 24 березня 1921 року до Криму надйшло «Розпорядження Голови РНК В. ¶. Ленна  Центрального статистичного управлння Кримському революцйному комтетов прискорити проведення професйно-демографчного, сльськогосподарського перепису  облку промислових пдпримств Криму». У розпорядженн зазначалося: «Пропоную вжити всх заходв прискорення проведення професйно-демографчного, сльськогосподарського перепису  облку промислових пдпримств Криму

1. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

2. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

3. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

4. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

5. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

6. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства
7. Планування діяльності підприємства
8. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

9. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

10. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

11. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

12. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

13. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

14. Організація діяльності підприємства

15. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

16. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные

17. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

18. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

19. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

20. Планування діяльності підприємства

21. Система оподаткування господарської діяльності підприємства

22. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"
23. Аналіз діяльності підприємства
24. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

25. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

26. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

27. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

28. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

29. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

30. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

31. Контрольна з підприємницької діяльності

32. Планування діяльності підприємств

Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

34. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

35. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

36. Облік витрат за видами діяльності

37. Облік зовнішньоекономічної діяльності

38. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності
39. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності
40. Ліцензування підприємницької діяльності

41. Правові основи підприємницької діяльності

42. Система договорів у підприємницькій діяльності за новим ЦК

43. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності

44. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

45. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

46. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

47. Регламентація діяльності облікових працівників

48. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы

49. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

50. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

51. Ліквідація субектів підприємницької діяльності

52. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці

53. Підприємство, як головна структурна ланка підприємницької діяльності

54. Ризик підприємницької діяльності
55. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні
56. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

57. Розробка програми відновлення рухової діяльності пацієнтів після травм хребта з використанням системи інтенсивного тренінгу

58. Активізація пізнавальної діяльності учнів

59. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

60. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

61. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

62. Підвищення ефективності діяльності ПриватБанку на основі теорії синергетики

63. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

64. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие
Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры
Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие

65. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

66. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

67. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

68. Державне регулювання комерційної діяльності

69. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

70. Аналіз діяльності комерційних банків
71. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи
72. Валютний ризик в діяльності банківської системи

73. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

74. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

75. Основи страхової діяльності

76. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

77. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

78. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

79. Історія діяльності товарних бірж в Україні

80. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры

81. Аналіз діяльності Приватбанку

82. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур

83. Валютні операції банку (на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк")

84. Державне регулювання страхової діяльності

85. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

86. Основи безпеки життєдіяльності
87. Особливості будови і життєдіяльності лишайників
88. Інтелектуальна власність у господарський діяльності

89. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

90. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

91. Програма аудиту діяльності ТзОВ "РЗВА-Електрик"

92. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

93. Основи захисту обьєкту господарської діяльності

94. Безпека банківської діяльності в Україні

95. Державне регулювання інноваційної діяльності

96. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

97. Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції

98. Звільнення від кримінальної відповідальності

99. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

100. Основи діяльності прокуратури України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.