Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти і науки України ІМВкафедра обліку, аналізу і аудитуКУРСОВА РОБОТААналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ &quo ;Мукачівська лижна фабрика &quo ;ТИСА&quo ;) Виконав: студент 4-го курсу група Ф-41 Рощенко Е.В. Науковий керівник: ст. викладач Звонар Л.Д.Київ Зміст стор. Вступ 3 Розділ I. Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства 5 Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства 5 Поняття фінансової стійкості підприємства та фактори, які її забезпечують 6 Платоспроможність та ліквідність як складові фінансового стану підприємства 9 Характеристика показників рентабельності 12 Розділ II. Аналіз та оцінка діяльності АТЗТ &quo ;Мукачівська лижна фабрика &quo ;ТИСА&quo ; 14 Техніко-економічна характеристика АТЗТ &quo ;Мукачівська лижна фабрика &quo ;ТИСА&quo ; 14 Оцінка фінансово-майнового стану АТЗТ &quo ;Мукачівська лижна фабрика &quo ;ТИСА&quo ; 16 Аналіз фінансового стану АТЗТ &quo ;Мукачівська лижна фабрика &quo ;ТИСА&quo ; 19 Розділ III. Напрямки покращення фінансового стану АТЗТ &quo ;Мукачівська лижна фабрика &quo ;ТИСА&quo ; 23 Висновки і пропозиції 26 Список використаної літератури 28 Додатки 29 Вступ Неодмінною складовою переходу України до ринкових відносин є створення нових підприємницьких структур та приватизація підприємств. Цей перехід зумовив еволюцію відносин власності і типів суб’єктів господарювання в напрямку забезпечення їх розмаїття. Процеси ринкових перетворень привернули суттєву увагу до дослідження теоретичних та практичних проблем подальшого розвитку та підвищення ефективності функціонування підприємств як державного, так і приватного сектора економіки України. Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє аналіз фінансового стану підприємств, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень. І хоча сам термін &quo ;фінанси&quo ; за останні 10-15 років пройшов через певні зміни та суттєво ускладнився, фінансові аналітики у країнах з розвинутою ринковою економікою традиційно займаються розрахунком коефіцієнтів, статистичним аналізом, складанням трендів для прогнозування. Думка про те, що розвиток методів аналізу фінансового стану підприємства проходив переважно в США та Західній Європі не може викликати особливих заперечень: даний аналіз покликаний обслуговувати потреби ринкової економіки, і тому лише розвиток та ускладнення механізму ринкової економіки можуть сприяти вдосконаленню його методів. Значна частина літератури, використаної під час написання цієї роботи належить західним авторам, праці яких розкривають основні принципи сучасних фінансів та менеджерського обліку. Однак економічні реалії в Україні, як і в більшості сусідніх з нею держав, мають певну специфіку, що вносить корективи у традиційну методологію аналізу. Особливістю формування цивілізованих ринкових відносин в Україні є посилення впливу таких чинників, як жорстка конкурентна боротьба, технологічні зміни та постійне вдосконалення методів технічної обробки економічної інформації.

Середовище, в якому функціонують вітчизняні підприємства характеризуються також безперервними нововведеннями в податковому законодавстві, змінами процентних ставок та валютних курсів, а також різкими коливаннями цін на ресурси та відносно високим темпом інфляції. Більшість цих факторів враховується при викладенні матеріалу вітчизняними та російськими авторами підручників та навчальних посібників з економічного аналізу, використаних при написанні даної роботи. Методи аналізу фінансового стану підприємства постійно вдосконалюються по мірі настання змін в економічному середовищі нашої держави. Нові ідеї та принципи в цій сфері в першу чергу доходять до користувачів періодичних економічних видань, які також використовувались під час підготовки курсової роботи. Ефективне виробництво та реалізація якісної продукції позитивно впливають на фінансовий стан підприємства. Збої у виробничому процесі, погіршення якості продукції, ускладнення з її реалізацією ведуть до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, внаслідок чого погіршується його платоспроможність. Очевидним також є і зворотній зв'язок, який полягає у тому, що відсутність коштів може призвести до перебоїв у забезпеченості матеріальними ресурсами, а отже, і у виробничому процесі. Однак у виробничій діяльності українських підприємств часто трапляються випадки, коли і добре працююче підприємство відчуває фінансові ускладнення, пов'язані з недостатньо раціональним розміщенням і використанням наявних фінансових ресурсів. В цих умовах перед менеджерами підприємств постає велика кількість питань, головними з яких є наступні: Як раціонально організувати фінансову діяльність підприємства для його подальшого розвитку? Яким чином можна покращити управління фінансовими ресурсами? Яким чином визначити показники фінансово-господарської діяльності, що забезпечують стійкий фінансовий стан підприємства? На ці та інші важливі питання дає відповідь об'єктивний аналіз фінансового стану підприємства, який дозволяє найбільш раціонально розподілити матеріальні, трудові і фінансові ресурси. Ще з курсу мікроекономіки нам відомо, що кількість будь-яких ресурсів є обмеженою, і в цих умовах домогтися максимального економічного ефекту можна не лише за рахунок регулювання обсягу виробництва, але й шляхом оптимального співвідношення різних ресурсів. Фінансові ресурси мають першорядне значення з усіх видів, оскільки це єдиний вид ресурсів підприємства, що трансформується безпосередньо і з мінімальними витратами часу у будь-який інший вид. Економічний аналіз фінансового стану підприємства використовує весь комплекс доступної інформації, носить оперативний характер і цілком підпорядкований волі керівництва підприємством. Тільки такий аналіз дає можливість реально оцінити стан справ на підприємстві, досліджувати структуру собівартості не тільки усієї випущеної і реалізованої продукції, але й собівартості окремих її видів, склад комерційних і управлінських витрат, дозволяє з особливою точністю вивчити характер відповідальності посадових осіб за дотриманням розділів бізнес-плану. Метою даної роботи є вивчення теоретичних основ і економічної сутності аналізу фінансового стану підприємства, а також дослідження сучасних методів проведення даного аналізу на підприємствах України.

В першому розділі досліджуються теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства, розглядаються поняття платоспроможності та ліквідності підприємства, а також вивчається інформаційно-правова база проведення аналізу фінансового стану підприємства. Другий розділ роботи присвячено аналізу та оцінці діяльності АТЗТ &quo ;Мукачівська лижна фабрика &quo ;ТИСА&quo ;, що дозволяє відповісти на запитання: наскільки правильно підприємство здійснювало управління фінансовими ресурсами протягом досліджуваного періоду. У третьому розділі описуються найважливіші шляхи покращення фінансового стану досліджуваного підприємства. Завданням цієї роботи є не лише суто теоретичний опис, але й практичне застосування методів аналізу фінансового стану підприємства у виробничій практиці підприємств України, на прикладі АТЗТ &quo ;Мукачівська лижна фабрика &quo ;ТИСА&quo ;. Розділ I. Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства 1.1. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства Інформаційною базою аналізу фінансового стану підприємства є, в основному, фінансова звітність. Фінансова звітність являє собою систему показників, що відображають інформацію про фінансовий стан організації на звітну дату, а також фінансові результати її діяльності за звітний період. Склад, зміст, вимоги та інші методичні основи фінансової звітності на підприємствах України регламентовані новими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р №87. Згідно з цим П(С)БО фінансова звітність складається з утворюючих єдине ціле взаємозалежних показників балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до них. Головними вимогами до фінансової звітністі є достовірність, повнота та відкритість для ознайомлення користувачів. Баланс підприємства (форма №1) (додаток 1) служить індикатором для оцінки фінансового стану підприємства. Підсумок балансу дає орієнтовну суму коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складають ущільнений баланс, у якому об'єднують у групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що підвищує його наочність і дозволяє порівнювати з балансами інших підприємств. Для одержання загальної оцінки динаміки фінансового стану можна зіставити зміни результату балансу зі змінами фінансових результатів господарської діяльності (виручкою від реалізації продукції, прибутком від реалізації, прибутком від фінансово-господарської діяльності), використовуючи форму №2 &quo ;Звіт про фінансові результати&quo ; (додаток 2). Примітки до фінансової звітності повинні розкривати суть поданої звітної інформації, облікову політику організації і забезпечувати користувачів звітності додатковими даними, які недоцільно включати в баланс, звіт про фінансові результати та ін. звітні документи, але котрі є необхідними користувачам фінансової звітності для реальної оцінки майнового, фінансового стану організації і фінансових результатів її діяльності.

Така гарантя не надаться працвникам у раз дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням свох обов'язкв або за власним бажанням, за винятком випадкв, якщо це пов'язано з станом здоров'я. Працвникам, звльненим у зв'язку з обранням х до складу виборних профсплкових органв, псля закнчення строку х повноважень надаться попередня робота (посада) або за згодою працвника нша рвноцнна робота (посада). Членам виборних профсплкових органв, не звльненим вд свох виробничих чи службових обов'язкв, надаться на умовах, передбачених колективним договором, вльний вд роботи час з збереженням середньо заробтно плати для участ в консультацях  переговорах, виконання нших громадських обов'язкв в нтересах трудового колективу, а також на час участ в робот виборних профсплкових органв, але не менш як 2 години на тиждень. На час профсплкового навчання працвникам, обраним до складу виборних профсплкових органв пдпримства, установи, органзац, надаться додаткова вдпустка тривалстю до 6 календарних днв з збереженням середньо заробтно плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу За працвниками, обраними до складу виборних органв профсплково органзац, що д на пдпримств, в установ, органзац збергаються соцальн пльги та заохочення, встановлен для нших працвникв за мсцем роботи вдповдно до законодавства

1. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

2. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

3. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

4. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

5. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

6. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")
7. Оцінка фінансового стану підприємства
8. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

9. Економічна оцінка активу балансу підприємства

10. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

11. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

12. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

13. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

14. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

15. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

16. Аналіз фінансового стану підприємства

Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды

17. Аналіз фінансового стану підприємства

18. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

19. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

20. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

21. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

22. Фінансовий стан підприємства
23. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення
24. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

25. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

26. Покращення фінансового стану підприємства

27. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

28. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

29. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

30. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

31. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

32. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

33. Фінансова звітність підприємства

34. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

35. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

36. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

37. Оцінка стану менеджменту в організації

38. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")
39. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій
40. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

41. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

42. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

43. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

44. Фінансова діяльність підприємства

45. Фінансова санація та банкрутство підприємства

46. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

47. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

48. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви

49. Оцінка стану міської системи м. Києва

50. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

51. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

52. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

53. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

54. Фінансова санація підприємства
55. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення
56. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

57. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

58. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

59. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

60. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

61. Бізнес-план підприємства

62. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

63. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

64. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

65. Розробка підприємства LOMAPAK

66. Фінанси підприємства

67. Формування основних фондів підприємства

68. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

69. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

70. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”
71. Персонал підприємства
72. Рентабельність підприємства

73. Оцінка природних ресурсів

74. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

75. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

76. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

77. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

78. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

79. Оцінка збитку після настання страхового випадку

80. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

81. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

82. Економічна оцінка кредитного процесу

83. Автомазація виробничих процесів підприємства

84. Експертна оцінка земель

85. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

86. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи
87. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства
88. Витрати підприємства

89. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

90. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

91. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

92. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

93. Організація облікової політики підприємства

94. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

95. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

96. Аналіз та аудит фінансового стану

Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры

97. Аудит підприємства

98. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

99. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

100. Правовий статус приватного підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.