Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Банки и банковские системы

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Зміст Зміст2 Вступ3 1. Види банків та їх основні функції.5 2. Комерційні банки в кредитно-грошовій політиці.8 3. Комерційні банки.10 4. Банківська система України.13 4.1. Кредитні відносини банків і підприємств. 13 4.2. Розрахункові операції банків. 15 5. Ринок цінних паперів.18 5.1. Сучасні тенденції в функціонуванні ринку цінних паперів.20 5.2. Економічний зміст цінних паперів. 22 Висновки29 Список використаної літератури.32 Вступ Після того як в древні часи почали використовувати при купівлі-продажу золото, стало очевидним, що як покупцям, так і продавцям незручно та небезпечно перевозити, важити та провіряти на чистоту золото. Тому в практику ввійшло правило віддавати золото на зберігання ювелірам, які мали підвали, або спеціальні місця, які були готові за певну плату надати їх. Отримавши золотий вклад, ювеліри видавали квитанцію. Невдовзі товари почали обмінювати на квитанції ювелірів, і квитанції перетворились в ранню форму паперових грошей. Але ювеліри, побачивши, що люди готові приймати квитанції в якості паперових грошей, почали видавати квитанції під неіснуючий золотий запас. Так зародилася банківська система (система часткових резервів). В такій системі банки можуть створювати гроші. Хоча золото зараз не використовується для підтримки грошової пропозиції, банківське кредитування сьогодні обмежується кількістю резервів, які банк вважає за необхідне або зобов’язується в юридичному порядку утримувати. Банки, які діють на основі часткових резервів вразливі перед банківською панікою або “напливу” вимог. Убеспечення від “напливу” вимог в банку – основна причина жорсткого контролю банківської системи. Банківська справа – це специфічна підприємницька діяльність. Банки – це кредитно-фінансові установи, головне призначення яких акумулювати тимчасово вільні грошові кошти підприємств, населення та бюджетних установ і надавати їх у кредит своїм кліємтам та обслуговувати грошовий обіг. Банки існували у середні віки в Італії (слово ba ko з італійської означає “лавка”, “конторка”, за якою працювали міняйли грошей). Сучасні банки набули поширення у всьому світі. Вони є переважно акціонерними товариствами. Їх власний капітал служить основою для здійснення фінансових операцій, але основним джерелом кредитів є кошти клієнтів, що зберігаються на рахунках у банках. З того часу, як банки почали роздавати кредити переважно за рахунок коштів вкладників, розвинулося банківське підприємництво. Безпосередньою метою їх діяльності є отримання прибутку від своїх операцій, основним джерелом якого є банківський процент. Першоосновою процента є додатковий продукт, створений у виробництві, а на поверхні прибуток банків виступає переважно як різниця між сумою процентів, отриманих банком за надані кредити і виплачених по внесках клієнтів. Роль банків виявляється в їх функціях. Банківська система України знаходиться в стані формування та пошуку оптимальних форм праці. в Україні існує система комерційних банків, яка контролюється центральним банком країни – Національним Банком. Комерційні банки України працюють з фізичними та юридичними особами, надають кредити, проводять операції на фінанових ринках, та ринках цінних паперів, виступають посередниками при розрахунках між підприємствами та державами.

Стабільність банківської системи України визначає стабільність та ріст не тільки кредитно-фінансової системи, але й економіки вцілому. Саме тому ця робота є актуальною. Я намагатимусь висвітлити основні тенденції розвитку банківської системи України, показати переваги та недоліки існуючої кредитно-фінансової системи та основні види діяльності комерційних банків. Основним методами аналізу діяльнсті роботи комерційних банків України є: статистичний, індуктивно-логічний. При написанні роботи вткористовувалась періодика, наукові роботи українських та зарубіжних економістів, підручники. 1. Види банків та їх основні функції. Комерційні банки виконують певні економічні функції по забеспеченню кредитної політики та грошового обігу. До основних функцій банків належать: кредитування підприємств, держави, приватних осіб та операції з цінними паперами; регулювання грошового обігу; залучення тимчасово вільних грошових коштів, нагромаджень і перетворення їх у позич­ковий капітал; здійснення грошових розрахунків та платежів у господарстві; випуск кредитних засобів обігу (депозитно-чекова емісія); консультації і надання економічної та фінансової інформації. Особливо важлива функція банків — їхня здатність «робити гроші», інакше кажучи — розширювати кредитні ресурси народного господарства. Банки називають «фаб­риками кредиту». Справа у тому, що кредит відбиває рух позичкового капіталу (Г — Г&quo ;), який відокремлюється від кругообігу промислового капіталу (Т'— Г') і набуває са­мостійного руху. Надаючи позичку під боргові зобов'язан­ня своїх клієнтів (забезпечені товаро-матеріальними цін­ностями, які не є грішми) банк зараховує її на рахунок позичальників і тим створює можливість надходження в обіг нових сум грошей. Якщо кожен окремий банк може видати позичку, що перевищує розмір обов'язкового резер­ву (наприклад, при вкладі 100 дол.: 100—20=80), то вся банківська система на основі вкладу 100 дол. може видати позичок на суму у кілька разів більшу (за принципом мультиплікатора), оскільки позички, отримані в одному банку, у ході народногосподарського кругообігу ресурсів потрапляють в інший банк у вигляді вкладів і знову виступають джерелом надання кредитів. Отже, дуже важ­лива роль кожного окремого банку, а ще важливіша — всієї банківської системи. За сучасних умов спостерігається два протилежні про­цеси — універсалізація банків і поряд з нею їх спеціаліза­ція. В їх основі лежать концентрація виробництва (і відпо­відно банківського обслуговування) та паралельне утво­рення малих, спеціалізованих підприємств. Банки можна поділити на: а) центральні емісійні; б) комерційні депозитні; в) інвестиційні; г) ощадні; д) банки спеціального призначення (наприклад, іпотечні, зовнішньо­торговельні, страхові, пенсійні фонди). У сукупності всі види банків складають кредитну систе­му як взаємозв'язок фінансово-кредитних установ. Для неї за сучасних умов характерні концентрація та злиття з промисловим капіталом, а також інтернаціоналізація та створення міжнародних банківських систем. Кредитна си­стема характеризується конкуренцією як між різними вида­ми банків та інших кредитних установ, так і між банка­ми одного виду (наприклад, комерційними), що позитивно впливає на кредитне і розрахункове обслуговування гос­подарств.

Серцевиною кредитної системи є центральні (національні) банки. Вони або з самого початку виникали як державні, або були націоналізовані, переважно після кризи 30-х років чи після другої світової війни. У США феде­ральна система банків і у Швейцарії національні банки формально не належать державі. Проте вони строго дотри­муються інструкцій державних органів щодо регулювання грошового обігу. Національні банки у суверенних держа­вах, що утворилися на базі колишнього СРСР, створюють­ся після проголошення їх незалежності на базі Державного банку колишнього СРСР. Функції центральних (національних) банків істотно відрізняються від функцій комерційних (чи спеціалізова­них). Основні з них такі: 1) емісія кредитних грошей та вилучення грошей з обігу; 2) акумуляція та збереження касових резервів інших кредитних установ; 3) збереження офіційних золото-валютних резервів; 4) надання кредитів і виконання розрахункових операцій для урядових органів; 5) здійснення розрахунків і перевідних операцій для ко­мерційних банків; 6) грошово-кредитне регулювання еко­номіки; 7) контроль за діяльністю кредитних установ; 8) надання ліцензій на операції із зарубіжною валютою; 9) обслуговування державного боргу країни. Отже, центральні емісійні банки у більшості країн виконують роль емісійного, відповідального за грошове господарство, і кредитного центру, а також роль касира держави і «банку банків». Вони є «кредиторами» останньої інстанції, тобто до них комерційні банки звертаються по допомогу у тому випадку, коли вичерпані всі інші способи мобілізації кредитних ресурсів. З підприємствами та фір­мами центральний банк в операції не вступає. 2. Комерційні банки в кредитно-грошовій політиці. Основна форма надання центральним банком кредитів комерційним банкам — скуповування у них цінних паперів та переоблік (дисконт) векселів, виданих підприємствами і прийнятими на облік (для забезпечення кредиту) комер­ційними банками. При цьому центральний банк регулює процентну ставку. Грошово-кредитна політика центральних банків — це сукупність заходів, спрямованих на зміну грошової маси в обігу, обсягів кредиту й емісії, або на їх обмеження — за­лежно від стану економіки. Емісія здійснюється, коли потрібно подолати спад в економіці, а її обмеження — під час промислового піднесення, щоб не допускати «перегрі­ву» економіки. Мета грошово-кредитної політики центрального бан­ку, — створити сприятливі умови для зайнятості робочої сили, стримування інфляції, регулювання темпів економічного зростання та збалансованості народного господарства і платіжного фонду. Серед методів грошово-кредитної політики важливе міс­це посідає дисконтна політика, пов'язана з купівлею вексе­лів. Це найстаріший метод кредитного регулювання. Зни­ження дисконтної ставки центрального банку стимулює комерційні банки розширювати кредитування підприємств, а підвищення — навпаки. Продаж цінних паперів цент­ральним банком означає зменшення сум на резервних рахунках і звуження кредитування комерційними банками своїх клієнтів. Грошово-кредитна політика центральних банків не по­збавлена суперечностей. Адже коли для підвищення ділової активності банк піднімає дисконтну ставку, щоб сприяти припливу грошового капіталу з-за кордону, то подорожчання кредиту гальмує зростання виробництва і пожвавлення внутрішньої ділової активності.

При выкупе за счет векселей неликвидных активов у банков в тех случаях, когда это возможно, векселя могут быть переданы самому банку в доверительное управление. При этом предоставляемые банку векселя АРКО могут выписываться на различные сроки, определяя тем самым график реализации неликвидных активов. Разделение ответственности между государством в лице АРКО и собственниками/акционерами банков, которым оказывается финансовая поддержка, позволит снизить объем использования государственных ресурсов и ограничить неизбежно возникающие моральные издержки государственной помощи частному сектору. В разгар банковского кризиса осенью 1998 г. расходы на реструктуризацию банковской системы оценивались в 100-110 млрд. рублей. Исходя из благоприятного сценария, в соответствии с которым в предстоящий период двойных выборов в российской экономике не произойдет заметного спада, а после президентских выборов летом 2000 г. может начаться экономический рост, на восстановление банковской системы потребуется 60-70 млрд. рублей в виде прямого финансирования деятельности Агентства

1. Банки и банковская система в России и США

2. Банковская система. Прибыль банка и ее источники

3. Роль Центрального банка в банковской системе

4. Банки и банковская система

5. Анализ банковской системы на примере банков Крыма

6. Переведенная на английский лекция по теме Money and banking (деньги и банковское дело), the role of banks (роль банков), modern banking (современная банковская система)
7. Банки и банковская система
8. Место центрального банка в банковской системе

9. Банки и банковская система. Интернет-банкинг. Пластиковые карты

10. Банковская система РФ. Коммерческие банки

11. Банковская система Франции

12. Банковская система. Регулирование экономики

13. Банковская система СССР (Доклад)

14. Банковская система /Украина/

15. Информатизация банковской системы

16. Роль банковской системы в переходный период

Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики

17. Банковская система США: от зарождения до образования Федеральной резервной системы

18. Валютный риск в деятельности банковской системы

19. Банковская система

20. Государственное регулирование банковской системы

21. Банковская система Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития

22. Банковская система республики Татарстан
23. Банковская система
24. Банковская система России: институциональные изменения и показатели развития

25. Банковская система. Денежно – кредитная политика и ее проявление в Республике Молдова

26. Австралийская банковская система

27. Зарождение банковской системы

28. Правовые основы организации и деятельности банковской системы РФ

29. Особенности формирования банковской системы России

30. Банковская система. Особенности построения банковской системы в России

31. Банковские системы зарубежных стран

32. Развитие банковской системы Монголии

Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские
Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Банковская система Великобритании до 1848 г.

34. Шотландская банковская система

35. Денежное обращение и кредитно-банковская система. Денежно-кредитная политика

36. Коммерческий банк – основное звено банковской системы

37. Банковская система России

38. Банковские системы мира. Банковская система Англии
39. Национальная резервная банковская система
40. Кредитно-денежная политика государства и банковская система

41. Место банковской системы в условиях перехода к рынку

42. Анализ развития кредитно-банковской системы Российской Федерации

43. Банковская система

44. Банковская система Великобритании

45. Банковская система РФ

46. Банковская система в РФ. Небанковские организации

47. Банковская система города Владивостока

48. Двухуровневая банковская система

Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. ДКБ Банковская Система Республики Казахстан

50. Кризис банковской системы России 1998 года, его причины и последствия

51. Реструктуризация банковской системы

52. Современная банковская система РФ

53. Современное состояние банковской системы России

54. Банковская система и тенденции ее развития в России
55. Банковская система Англии
56. Анализ банковской системы Татарстана

57. Экономический анализ кризиса в банковской системе России

58. Общая характеристика банковской системы РБ

59. Банковская система в России

60. Кредитно-банковская система и ее развитие в современных условиях

61. Информационная банковская система SWIFT

62. Банковская система СССР

63. Банковская система России после октябрьской революции

64. География Банковской Системы

Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

65. Банковская система России

66. Кредитно-банковская система

67. Кредитно-банковская система Республики Беларусь

68. Место и роль банковской системы в инвестиционной деятельности

69. Национальный банк Украины как главное звено банковской системы страны

70. Основные тенденции банковской системы России
71. Особенности российской банковской системы
72. Понятие и структура банковской системы

73. Проблемы реформирования и стабилизации банковской системы России

74. Развитие банковской системы Республики Казахстан

75. Роль и место Сбербанка России в банковской системе. Основные направления деятельности

76. Структура банковской системы страны

77. Функционирование банковской системы в Республике Беларусь

78. Банковская система

79. Банковская система

80. Банковская система в России

Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки

81. Банковская система дальневосточного региона

82. Банковская система и ее роль в рыночной экономике

83. Банковская система Китая: состояние и реформирование

84. Банковская система Республики Беларусь (правовой аспект)

85. Банковская система России

86. Банковская система России в современных условиях
87. Банковская система России и ее организация
88. Банковская система России и современные особенности ее функционирования

89. Банковская система России: ее элементы и важнейшие функции

90. Банковская система России: современные проблемы и перспективы развития

91. Банковская система Российской Федерации

92. Банковская система Российской Федерации на современном этапе

93. Банковская система РФ

94. Банковская система Украины

95. Банковская система Японии

96. Банковские системы развитых стран мира

Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки

97. Денежно-кредитная и банковская система. Регулирование денежного обращения

98. Банковская система

99. Банковская система России и тенденции ее развития в современных условиях

100. Банковская система РФ. Структура и проблемы функционирования в период экономического кризиса 2008-2009 годов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.