Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Структура та зміст віщої освіти

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Національна академія внутрішніх справ України 8.060101 - “Правознавство&quo ;Структура та зміст віщої освіти КУРСОВА РОБОТАНауковий керівник Київ 2009 ЗмістВступ Розділ 1. Структура вищої освіти 1.1 Соціально-педагогічні умови якісної освіти в Україні 1.2 Види навчальних закладів 1.3 Освіта і розвиток інтелектуального потенціалу суспільства Розділ 2. Зміст вищої освіти 2.1 Характеристика загальних закономірностей педагогічного процесу 2.2 Моделі освіти 2.3 Принципи педагогічного процесу. Їх значення та вплив на забезпечення якості ефективності педагогічного процесу в вищій школі Розділ 3. Організація та прогнозування освітньої галузі Висновки Список використаних джерел ВступНа теперішній час є ряд проблем, що пов’язані з структурою та змістом вищої освіти, а саме питання щодо організації, функціонування, розвитку освітньої галузі, які необхідно швидко, точно, правильно, користуючись досвідом зарубіжних країн стосовно впровадження Болонської конвенції, вирішувати і впроваджувати в умовах демократії, ринку, новітніх інформаційних технологій. Все це робить своєрідний виклик освіті зумовлює потребу її радикальної модернізації. Найважливіша закономірність розвитку всієї освітньої системи - єдність таких взаємопов’язаних її частин, як навчання й виховання. В умовах, в яких Україна зараз перебуває набуває великого значення національна спрямованість усього навчально-виховного процесу, що в недалекому минулому недооцінювалося або й зовсім ігнорувалося. Потребує приведення до стандартів освіта у сільській місцевості. Не створено належних умов для навчання обдарованих дітей та молоді з особливими потребами. Потребує оновлення зміст освіти, необхідно розширити матеріальну базу і кадрове забезпечення. Гостро стоїть питання комп’ютеризації навчально-виховних закладів. З перетворенням України на самостійну державу освіта стала власною справою українського народу. Розбудова системи освіти, її докорінне реформування мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної науки, техніки і культури на світовий рівень, національного відродження, становлення державності та демократизації суспільства в Україні. На зламі століть, в епоху будівництва нового незалежного суспільства в Україні проблема реформування освіти виступає одною з головних ланок цього будівництва. Разом з тим темпи і глибина перетворень не задовільняють повною мірою потреби суспільства, держави й особистості. Актуальною є проблема доступності для всіх громадян якісної освіти, а також недостатнім є фінансування даної галузі. Мета і завдання курсової роботи. Встановити соціально-педагогічні умови якісної освіти в Україні за оптимальної структури і змісту. Описати види і мережу вищих навчальних закладів. З’ясувати питання освіти і розвитку інтелектуального потенціалу суспільства. Охарактеризувати загальні закономірності педагогічного процесу. Описати моделі освіти. Виділити принципи педагогічного процесу. З’ясувати організацію освітньої галузі з економічного аспекту та дати прогноз. Об’єктом курсової роботи являється освіта України як стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації й держави, запорука майбутнього, найбільш масштабна й людиноємна сфера суспільства, його політичної, соціально-економічної, культурної і наукової організації.

Предметом курсової роботи є освіта як система (вивчення умов якісної освіти в Україні, навчальних закладів, а також вплив її на розвиток інтелектуального потенціалу суспільства) і як процес (педагогічний процес). Методи курсової роботи: метод аналізу; метод синтезу; системний підхід; порівняльний метод; прогнозтичний метод. Гіпотеза курсової роботи. Для вирішення поставлених проблем необхідно швидко адаптуватись в умовах незалежності і демократії, і ні в якому разі не втрачати здобутків в освітній галузі, а навпаки виробляти нове, користуючись новітніми інформаційними технологіями. Необхідно проаналізувати досвід зарубіжних країн щодо реформування та удосконалення освітньої галузі та керуючись всім позитивним, не роблячи їх помилок вивести українську освіту на відповідний рівень. Створити більше якісних навчальних закладів по підготовці викладацького складу для забезпечення висококваліфікованими кадрами всієї української освітньої галузі. І також необхідно вирішити найболючішу проблему освіти України як недостатнє її фінансування шляхом або підвищення державного фінансування, або надання можливості навчальним закладам більш самостійно вирішувати це питання, самостійно вишукувати кошти на потреби навчального закладу. Щодо розвитку освіти в Україні на найближчі роки та перспективу ХХІ століття, то необхідне створення дійсно життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації. Розділ 1. Структура вищої освіти 1.1 Соціально-педагогічні умови якісної освіти в УкраїніВ наші дні якість знаходиться в центрі уваги у всьому світі. У всіх сферах суспільства говорять про якість: в промисловості, сфері обслуговування, медицині і, звичайно ж, освіта не являється винятком. Розвиток у національному і світовому контекстах обумовлює зміни в освіті. Світ на початку ХХІ століття не просто змінюється. Його змінність перетворилась на константу історичного процесу. Основна мета здійснюваних і майбутніх перетворень - якість освіти. Приниження статусу освіти привело до деформації загальнокультурної підготовки учнів, студентів, до нівеліровки творчого аспекту навчання, його спрямованості на репродуктивність. Затребування знань, освіти виявилось на дуже низькому рівні. По-справжньому освічені, інтелігентні люди мають вигляд диваків, яких суспільство терпить з милості. В суспільстві просто не було потреби в широко освічених культурних людях, так як людина розцінювалась як виконавець чужої волі. Вони з’явились в суспільстві всупереч системі освіти, яка була спрямована на стандартизацію особистості, часто вступали в конфлікт як з державними, так й із суспільними структурами. Фактично відношення до людини, оцінка її праці не залежали від освіти. В суспільстві був відсутній попит на якісну освіту, на високий рівень культури. І це викривляло увесь учбовий процес. Оскільки людину не можна навчити чому-небудь, якщо вона сама цього не бажає, то приходилось навчати за допомогою штучних стимулів, дисциплінарних вказівок, обліку відвідувань, тощо.

Безумовно, що знання здобуті на такій основі, неминуче ставали нестійкими і швидко забувались. Тому тільки тоді, коли в суспільстві буде високий статус людини освіченої, культурної, інтелігентної, освіта стане ефективною і виступатиме дійсним засобом виведення України на шлях загально цивілізованого розвитку . Сьогодні на якості освіти це позначається негативно: задавнене недофінансування галузі, низький рівень заробітної плати освітян, брак у багатьох містах і селах необхідної уваги до освіти і працюючих в освіті, недостатня забезпеченість підручниками, навчально-методичною літературою та інформаційними матеріалами, низький рівень матеріально-технічної бази навчального процесу, незабезпеченість енергоресурсами. Матеріальна структура в багатьох сім’ях, де є діти, перешкоджає їх повноцінному навчанню, а то й просто відвідуванню школи. У цих умовах складно говорити про нововведення в освітній галузі, які потребують від педагога додаткових зусиль, та тим більше здійснювати їх. Але не робити цього також не можна. Інакше держава опиниться на узбіччі прогресу і назавжди втратить історичну перспективу . З існуючих макроекономічних гіпотез в Україні нерозглянутим залишається питання про покращення якості навчання. Тут саме широке розповсюдження отримали дві тези1. Згідно першій тезі про удосконалення якості навчання може свідчити безперервний ріст витрат в розрахунку на одного навчаючогося. Але очевидно, що навіть реальне покращення умов навчання зовсім не рівнозначно покращенню його результатів, тому оцінки якості повинні спиратись не на витрати, а на результатний підхід. Згідно другій тезі періоди освітньої експансії повинні супроводжуватися падінням академічних стандартів навчання в зв’язку з тим, що в учбові заклади починають приходити не лише самі обдаровані особи, але й особи з меншими здібностями, що може також призвести до зниження якості освіти . Так як змістовно цілі конкретизовані в освітньому стандарті, то на практиці в межах конкретної системи освіти (Росії, Німеччини або інших країн) чи освітньої системи (дитячий садок, школа, вуз) якість освіти визначається мірою засвоєння освітнього стандарту; в школі - шкільного освітнього стандарту, у вузі - освітнього стандарту у відповідності з профілем вузу та обраною спеціальністю2. При запитанні: “Чого вчитися? ” - отримуємо традиційну відповідь - знань, умінь і навичок. Однак це певною мірою данина репродуктивній системі навчання. Сучасний зміст - багатокомпонентний. Він має охоплювати не лише знання, а й способи практичної діяльності, творчий досвід, ціннісні орієнтації особистості. А вчити повинні гуманно та ефективно. Також складовою якості освіти являється технічна і технологічна забезпеченість навчального процесу. Вчитися необхідно “все життя&quo ;. У світі поступово стирається грань між навчанням та роботою, між навчанням і все новими сферами життєдіяльності людини. В умовах інформаційного суспільства самоцінність знань як таких змінюється. Неможливо в школі чи іншому навчальному закладі дати освіту на все життя. Як зазначав міністр освіти і науки на ІІ Всеукраїнському з’їзді працівників освіти, зберігаючи досягнення у фундаментальності шкільної й професійної освіти, необхідно переорієнтувати навчальний процес на формування в учнів, студентів бажання і уміння самостійно оволодівати знаннями з різних джерел інформації.

Но многие и эту достоверную информацию не могут принять и осво]ить, полагая её вымыслом древних невежественных людей, не знав]ших современной нам науки. Таким образом, мы рассмотрели «игру в рулетку», в которой из]начально ни один из элементов игры интеллектом не обладал. Одна]ко по окончании игры оказалось, что «школяр-кирпич», накопив опре]делённый опыт игры, с некоторого момента начинает в глазах зрите]лей что-то «соображать», то есть выглядеть интеллектуалом. Далее мы сопоставили процесс «игры в рулетку» с процессами, протекающими в Мироздании. Оказалось, что процессы, протекаю]щие в Мироздании, аналогичны, схожи с процессами игры в рулетку. Вследствие этого оказалось, что определённые уровни иерархи]ческих структур Вселенной обладают интеллектом (как и при игре в рулетку). И уж в таком случае вся Вселенная также обла]дает интеллектом, причём самым-самым мощным интеллектом, «круче» которого не может быть ни у кого в принципе. Однако у читателей должен возникнуть один закономерный воп]рос: «Что в этой «игре» приводит всё в движение? Что «кру]тит» рулетку, лотерейный барабан, «достаёт» шарики и т.д.?» Что приводит всё в движение Фактор, приводящий «всё в движение», можно назвать прин]ципом полноты и целостности Вселенной

1. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

2. Поняття, предмет та зміст господарського договору

3. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

4. Деякі проблемы змісту юридичної освіти у вищих навчальних закладах

5. Предмет політології, сутність та зміст

6. Зміст та структура документознавства як науки
7. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів
8. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

9. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

10. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

11. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

12. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

13. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

14. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

15. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

16. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов
Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы
Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

18. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

19. Система вищої освіти в країнах Європи та Америки

20. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

21. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

22. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки
23. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання
24. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

25. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

26. Зміст і еволюція поняття мотивації

27. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

28. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

29. І свічки миpної не ваpта та кpаїна, що в боpотьбі її не засвітила

30. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

31. Економічний зміст лізингу

32. Екологічний зміст процесу антропогенезу

Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

33. Зміст трудового договору

34. Поняття, сутність і зміст права

35. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

36. Війна в Іраку та ЗМІ

37. Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки

38. Зміст діагностичних карт первинних перевірок вузлів і підсистем
39. Суть і зміст ризик-менеджменту
40. Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи

41. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

42. Поняття, зміст і функції науки

43. В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

44. Від Полтавського інституту шляхетних дівчат до європейського виміру вищої технічної освіти Полтавщини

45. Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти

46. Навчання як головний шлях до освіти

47. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

48. Система вищої освіти Болгарії

Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru

49. Система освіти Китаю

50. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні

51. Сучасні системи освіти

52. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України

53. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

54. Виробниче навчання у закладах професійної освіти
55. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період
56. Профорієнтація в системі освіти

57. Входження вітчизняної освіти до єдиного освітянського простору Європи

58. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

59. Соціологія освіти

60. Структура та функції умовиводу

61. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

62. Зміст права власності на природні ресурси

63. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

64. Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики

Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы
Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)

65. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

66. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

67. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

68. Популяції та їх структура

69. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

70. Поняття та структура світового ринку
71. Баланс его будова та структура задача
72. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

73. Освоєння космосу: історія та сучасність

74. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

75. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

76. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

77. Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів

78. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

79. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

80. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Робота з документами, що містять комерційну таємницю

82. Місто та його структура

83. Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

84. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

85. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

86. Судова влада та органи, що її здійснюють
87. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах
88. Структуралізм як історичний напрям мовознавства

89. Утиліти для створення віртуальних стільниць

90. Анархізм в Росії: теорія та практика

91. Англія та Франція у другій половині XX ст

92. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

93. Китайська стіна, шовковий шлях та їх історичне значення

94. Народи Азії та Північної Африки в першій половині ХХ ст.

95. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

96. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

97. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

98. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

99. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.