Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Статистика рівня доходів населення та споживання товарів тривалого використання

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗМІСТ Вступ 1. Теоретичні аспекти вивчення рівня доходів та споживання товарів тривалого використання 1.1 Статистика та об'єктивні основи формування доходів населення 1.2 Статистика споживання населенням товарів тривалого використання 1.3 Основні статистичні показники визначення рівня доходів населення та споживання товарів тривалого використання 2. Взаємозв’язок рівня доходів населення та споживання товарів тривалого використання 2.1 Аналіз рівня доходів населення України за 2005 – 2007 рр 2.2 Динаміка показників визначення рівня споживання населенням товарів тривалого використання 2.3 Оцінка рівня доходів населення індексним методом 2.4 Індексний метод визначення рівня споживання товарів тривалого використання 2.5 Взаємозв’язок рівня споживання товарів тривалого використання та доходів населення України Висновки Перелік використаних джерел Додатки Вступ Статистика являє собою одне з найважливіших додатків статистичного методу, що досліджує кількісну характеристику структури суспільства, життя й діяльності людей, їх взаємин з державою й правом, дозволяє виявити й виміряти основні закономірності в поведінці людей, у розподілі благ між ними. Суспільство неоднорідне, тому важливим напрямком соціальної статистики є вивчення особливостей поведінки окремих груп. В основі рівня життя населення лежать наявність у людей гарної роботи і гідної зарплати, можливість користатися гарантованими якісними послугами. За останні роки особливу актуальність здобувають проблеми, пов’язані із забезпеченням росту доходу населення. За даними Держкомстату України, у структурі доходів населення основну частину (більш 50%) складає заробітна плата. Зміна співвідношення середньої заробітної плати і величини прожиткового мінімуму в останні роки складалося не на користь заробітної плати. Збільшення доходів населення, ріст купівельної спроможності і споживчого попиту багато в чому залежать від пожвавлення і розширення промислового виробництва. У свою чергу, підвищення добробуту населення і зв'язане з ним збільшення платоспроможного попиту будуть сприяти розвитку економіки країни. Основною метою написання даної курсової роботи є статистичне дослідження взаємозв’язку рівня доходів населення та споживання товарів тривалого використання в Україні. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: дослідити механізм формування доходів; вивчити основні статистичні показники рівня доходів населення та споживання товарів тривалого використання. простежити взаємозв’язок рівня доходів населення та споживання товарів тривалого використання на основі побудови кореляційної залежності цих показників. Предметом курсового дослідження є статистичне дослідження формування доходів населення та наявність товарів тривалого використання в домогосподарствах за 2005 – 2007 рр. в ринковій економіці. Курсова робота складається з двох розділів, в яких послідовно розглядається визначена проблема. 1. Теоретичні аспекти вивчення рівня доходів та споживання товарів тривалого використання 1.1 Статистика та об'єктивні основи формування доходів населення Економічний розвиток — основа життя населення країни.

Рівень життя народу є одним з основних критеріїв, що характеризує забезпеченість населення матеріальними і духовними благами, показує ступінь задоволення всебічних потреб людей (фізіологічних, духовних і соціальних). Існує чимало показників рівня життя, одним з яких є доходи населення (див. Дод. 1). Доходи населення — як їх загальний обсяг, так і рівень — являють собою вихідний пункт для оцінювання й прогнозування процесу відтворення національного продукту, а отже, національного доходу та національного багатства країни. Безперервність процесу «виробництво — споживання — виробництво» зумовлюється, з одного боку, виробництвом продукції, що за структурою та якістю відповідає потребам населення, а з іншого — наявністю у відповідних категорій населення достатніх доходів для придбання цієї продукції за цінами, що дозволяють виробникам працювати з рівнем прибутковості не нижчим за середній. Як відомо, зниження цього рівня зменшує конкурентоспроможність виробника і здебільшого призводить до його банкрутства. Додатковий прибуток за перевищення середнього рівня прибутковості окремим виробником підлягає перерозподілу. Такий перерозподіл згідно з податковим законодавством має на меті забезпечити значну частку загальнодержавних потреб. Але зрозуміло, що в цьому разі не йдеться про вирівнювання доходів того чи іншого підприємства і доходів його працівників, а про забезпечення загальносоціальних потреб суспільства, насамперед за рахунок тих його осіб, які в змозі працювати ефективніше, ніж інші. У такому напрямку діють податкові системи переважної більшості розвинених країн світу, де застосовується прогресивна система оподаткування. Отже, доходи окремих фізичних осіб (населення) необхідно розглядати з урахуванням розміру сплачуваних податків. Доходи окремих категорій населення істотно різні за структурою, що впливає як на рівень цих доходів, так і на стабільність їх одержання. Різниця доходів зумовлюється такими чинниками: вік та стать, які визначають фізичні можливості особи щодо працевлаштування, а відповідно — й одержання доходу; робота за наймом чи у власному бізнесі; схильність до ризику. Зрозуміло, що ці три чинники взаємозв’язані, але можна відзначити і їх вплив окремо на складові доходу, які можуть бути об’єднані в такі збільшені групи: зарплата; дохід від підприємницької діяльності, який лишається в розпорядженні того, хто одночасно є власником капіталу та працівником фірми (включаючи фермерів); дохід особи як власника капіталу, що вкладений у цінні папери, нерухомість, землю чи відповідні фонди (пенсійний, страховий і т. ін.); доходи окремих осіб за рахунок виплат з державного бюджету (студенти, пенсіонери, інваліди та інші); інші доходи. Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган (наймач) виплачує працівникові за виконану роботу. Номінальна заробітна плата — сума грошей, що нарахована протягом відповідного періоду за виконану працівником роботу. Заробітна плата нараховується згідно з установленими нормами оплати праці — ставками, окладами, іншими чинними формами та системами.

Залежно від складових частин виокремлюють: валову заробітну плату (брутто); чисту заробітну плату (нетто), тобто за відкиданням обов’язкових податків. У статистиці рівня життя використовують різні показники доходів: номінальні, реальні, кінцеві, сукупні, мобільні й т. ін. Згідно з рекомендаціями статистичної комісії ООН обчислюють: первинний дохід у розрахунку на годувальника в поточних та незмінних цінах; наявний факторний дохід на душу населення в поточних та незмінних цінах; сукупний дохід на душу населення та домогосподарство. Первинний дохід — це дохід від прямої участі у виробництві чи наданні послуг, і його розрахунок має сенс лише щодо тих членів домогосподарства, які працюють. Наявний факторний дохід — це дохід з урахуванням розрахунків з держбюджетом: сплати податків та надходження з бюджету у вигляді прямої допомоги та пільгових послуг. Показник сукупного доходу являє собою суму всіх доходів, одержаних членами домогосподарства. Діленням цього показника на кількість членів домогосподарства визначають середньодушовий сукупний дохід. Рівень доходів окремих категорій населення для реалізації їх функцій із забезпечення процесу відтворення національного продукту залежить від його грошового (номінального) вираження та рівня цін, який впливає на можливість придбати за ці гроші певну кількість (обсяг) товарів та послуг. У свою чергу, рівень номінальних доходів перебуває під впливом кількісного та якісного факторів: загального обсягу доходів, одержаних певною структурою, та ефективності праці тих, хто працює в цій структурі. Причому йдеться не про ефективність праці окремих працівників, (вона буде врахована при оплаті праці цих працівників), а про ефективність праці колективу працівників, склад і кількість яких визначають розмір одержаного доходу, причому останній буде серед них і розподілений. І якщо для комерційних структур справді існує прямий зв’язок між кваліфікацією та працевіддачею працівників, то в державних установах такого зв’язку немає. Адже праця всіх державних службовців оплачується за рахунок державного бюджету, формування якого забезпечує лише незначна частина цих службовців. Отже, якщо не виконується бюджет, не виплачується заробітна плата всім державним працівникам і, як наслідок, порушується економічний механізм процесу відтворення національного продукту, потерпає вся країна, а не лише ті службовці, чия неефективна робота призвела до зазначеного стану в економіці. 1.2 Статистика споживання населенням товарів тривалого використання Під споживанням розуміють використання товарів та послуг для задоволення індивідуальних та колективних потреб. Розрізняють виробниче, або споживання засобів виробництва для виготовлення певного продукту та невиробниче споживання, більшу частину якого становить особисте споживання — використання людиною виробленого продукту для забезпечення своєї життєдіяльності. Особисте споживання виконує економічні та соціальні функції. Економічні функції полягають у відтворенні потреб, регулюванні обсягу та структури виробництва, відтворенні робочої сили; вони є критерієм реалізації суспільного продукту.

Статистика деловой активности использует систему показателей, включающую следующие основные блоки: показатели состояния и сбалансированности рынка (как внешнего фактора, воздействующего на развитие предприятия): – товарное предложение; – покупательский спрос; – емкость, насыщенность рынка; – показатели структуры рынка; показатели товародвижения и реализации услуг: – показатели товарооборота и продажи услуг; – показатели структуры товарооборота; – показатели среднедушевого товарооборота; – показатели товарных запасов и товарооборачива-емости; показатели цен (тарифов) на товары и услуги: – показатели уровня цен; – показатели структуры цен; – показатели покупательной способности рубля и денежного дохода населения; показатели инфраструктуры (материально-технической базы): – основные фонды, численность, состав, пропускная способность, размер, техническая оснащенность предприятий; – численный состав трудовых ресурсов на предприятии; показатели социально-экономического эффекта и эффективности коммерческой деятельности

1. Незадекларированые доходы населения

2. Статистика уровня образования населения и развития системы обучения

3. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ: ИСТОЧНИКИ И СТРУКТУРА (УКРАИНЫ)

4. Государственное регулирование доходов населения

5. Сбережения и доходы населения

6. Динамика и дифференциация доходов населения
7. Доходы населения и проблемы их распределения
8. Доходы населения России, их структура и динамика

9. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

10. Населення та трудові ресурси України

11. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

12. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

13. Уровень жизни и доходы населения

14. Статистика міграції населення України

15. Статистика уровня жизни населения и отраслей социальной сферы

16. Планування доходів та витрат в комерційному банку

Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна
Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

17. Влияние социально-экономического развития на уровень дифференциации доходов населения Украины

18. Неравенство доходов населения России

19. Основные направления реформирования российской экономики: предпринимательство, приватизация и демонополизация. Доходы населения России

20. Расчет среднедушевого дохода населения

21. Совершенствование механизма защиты доходов населения от инфляции

22. Уровень жизни и распределение доходов населения
23. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання
24. Ефекти ехо-камери та перспективи їх практичного використання

25. Диференціація населення за рівнем доходів. Поняття рівня життя. Прожитковий мінімум і межа малозабезпеченості. Мінімальна зарплата

26. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

27. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

28. Система показателей статистики рынка товаров и услуг

29. Статистика населения

30. Статистика трудоспособности населения

31. Статистика населения

32. Доходы и потребление населения России в период социально-экономического реформирования

Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

33. Статистика населения. Метода анализа динамики численности и структуры населения

34. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

35. Доходи та витрати комерційного банку

36. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу 2

37. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

38. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
39. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів
40. Солені та мариновані рибні товари

41. Види попиту. Поняття товару та його суть

42. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

43. Упаковка товарів та вантажів

44. Експертиза та контроль реалізації товару

45. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

46. Гігієнічні вимоги до розміщення і планування населених пунктів та житлових приміщень

47. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

48. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры
Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

50. Професійна орієнтація, підготовка та перепідготовка незайнятого населення

51. Класіфікація та асортимент скляних товарів

52. Статистика населения

53. Суспільство споживання: за та проти

54. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів
55. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів
56. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

57. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

58. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

59. Зміни у доході на споживання. Поняття дисконтної величини. Обсяг надлишкового попиту

60. Межрегиональная дифференциация населения России по денежным доходам

61. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

62. Реальные доходы и уровень жизни населения

63. Споживання, зберігання та інвестиції і їх функції

64. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах
Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Формирование доходов и уровня жизни населения России

66. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

67. Полная история танков мира

68. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

69. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и очагах поражения

70. Подготовка населения в области защиты населения от ЧС
71. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
72. Полномочия государственных органов власти и местного самоуправления вобласти защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС)

73. Защита населения в чрезвычайных ситуациях

74. Гладкий Лавров - учебник географии 10 класса - население - 30 тестов

75. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

76. Население мира

77. Динамика численности населения РФ

78. Депопуляция российского населения в конце 20 века

79. Рост населения, проблема продовольствия

80. Анализ доходов бюджета Российской Федерации

Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее

81. Доходы экономики РФ

82. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

83. Расходы и доходы бюджета РФ 2000-2001гг.

84. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

85. Защита прав потребителей при продаже товаров

86. Состав земель населенных пунктов
87. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"
88. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

89. Система пенсионного обеспечения населения и пути его реформирования

90. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения

91. Содержание и порядок применения единого налога на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

92. Единый социальный налог и социальная защита населения России

93. Единый налог на вмененный доход в 2003 году

94. Налоги на доходы физических лиц

95. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

96. Проблема пользования нелицензионными товарами

Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами

97. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

98. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы

99. Статистика печати постсоветского периода


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.