Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Філософська думка часів Київської Русі

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Реферат на тему Філософська думка часів Київської Русі ПЛАН 1. Умови і чинники формування давньоруської філософії. 2. Джерельна спадщина філософії. 3. Філософія під впливом християнської традиції. 4. Онтологія та гносеологія філософії русичів. 5. Використана література. 1. Умови і чинники формування давньоруської філософії. Філософські начала проукраїнської доби розвинулися в культурі Київської Русі, держави, в кордонах якої наприкінці IX ст. об'єднались споріднені племена, сформувавши високо розвинуту спільноту — українців-русичів. У межах києво-руської культури філософія виокремлюється як специфічний тип світо пізнання і світорозуміння з-поміж міфологічного і релігійного світогляду, переплітаючись і співіснуючи з ними. її піднесенню сприяли такі взаємопов'язані чинники: 1. Рівень тогочасного суспільного буття об'єктивно потребував для свого зростання нових світоглядних орієнтацій з пріоритетом розуму, авторитетом загального, що могли забезпечити лише філософія. 2. Атмосфера тогочасного суспільного життя з його демократичними традиціями розширювала простір для подалі, пішло філософського виокремлення. «Державність Києва, — як писав український вчений, професор Альбертського університету (СІЛА) Іван Лисяк-Рудницький (1919— 1984), — носила на собі виразну печать духа свободи. Цьому сприяли такі чинники: суспільний лад, що його характеризували договірні відносини; пошанування прав і гідності індивідуума; обмеження монархічної влади князя боярською радою й народним вічем; самоуправне життя міських громад; територіальна децентралізація на квазі-федеративний кшталт». Усе це давало простір для певної поліфонії думок, вияву інтелектуальних сил, здатностей розуму, без чого неможливий розвиток філософії. 3. Культура києво-руського суспільства з широкою мережею монастирів, храмів, інших осередків освіти. «Ми не можемо сказати, який відсоток жителів користувався тоді цими засобами просвіти, але бачимо, що в Києві були люди на той час освічені, що там існувало літературне та розумове життя, а читання користувалось високою повагою. Гідне уваги судження літописця, який, прославляючи Ярослава за сприяння книжності, порівнює його заслуги із заслугами самого Володимира, який охрестив руський народ. Володимира він уподоблює зоравшому ниву, а Ярослава — сіячу», — наголошував український історик Микола Костомаров (1817—1885). Духовні начала проукраїнської культури, зокрема релігія українців-русичів, запліднившись християнськими цінностями, одержали імпульс, енергію до існування в нових історичних умовах. Відомо, що на рівні всезагальних, теоретичних, абстрактних понять і уявлень язичницькі вірування поступалися християнським ідеям, які, поза сумнівом, були досконалішими з огляду потреб дня — потреб вищого рівня пізнавального процесу, який передбачав абстрагування, опосередкованість, а не приземлення і безпосередність. На рівні буденного життя язичницькі уявлення існували в свідомості і звичаях українців, поєднуючись із християнською вірою. Та все ж християнство, запропонувавши складну систему пошуку загального, універсального, загальнолюдського, всеблагого, надало культурі русичів нового духовного спрямування, а його абстрактно-теоретичні категорії, уявлення та цінності сформували нові духовні ідеали, нове світовідчуття і світорозуміння, детермінуючи розвиток інтелектуальної та філософської думки.

Ця думка, ввібравши в себе традиції вітчизняної, світової культури, зокрема античної та візантійської, значно розвинувшись, виробила власний стиль, сформувала засади, які визначають специфіку української філософської думки впродовж століть. 2. Джерельна спадщина філософії. Новий рівень тогочасної філософської думки українського народу засвідчують збережені писемні пам'ятки культури Київської Русі, які розкривають зміст, основні глибинні ідеї, концепції, стиль філософствування: «Слово про Закон і Благодать» Іларіона Київського, «Повість минулих літ», «Слово про Ігорів похід», «Слово» Кирила Туровського, «Повчання Володимира Мономаха», «Моління» Данила Заточника, «Послання Клима Смолятича», «Послання митрополита Никифора», «Ходіння Ігумена Даниї-ла», «Житіє Бориса і Гліба», «Вчення» Кирика Новгородця, «Києво-Печерський Патерик» та ін. Попри те, що окремі з них за формою нагадують візантійські зразки, аж ніяк немає підстав ототожнювати їх з ними. Але «Повість минулих літ», «Слово про Ігорів похід» і особливо «Слово про Закон і Благодать» є наскрізь оригінальними. У християнській літературі їх автори формували нову світоглядну парадигму. Перший митрополит із русичів Іларіон у своєму «Слові» не лише дав власну інтерпретацію «істини», «благодаті», «волі», «світла», «тіні» (в межах історичних поглядів середньовіччя), а й, віді­йшовши від усталених стереотипів, протиставив їм своє вчення про рівність народів, власну теорію всесвітньої історії як поступового і рівного їх залучення до християнської культури. Істина універсальна, всеохопна і завдяки цьому тотожна Благодаті, яка змінює однобічність Закону і подібна до Сонця, рівно світить усім людям, усім «язикам». Закон був досягненням іудеїв, і «Благодать дарована всьому світу», — доводить митрополит Іларіон1. Виходячи за межі християнського протиставлення духу і тіла, він стверджує поєднання Божого позачасового плану із сучасністю, розкриває повноцінність земних життєвих чинників, їх гармонізацію з морально-ціннісними орієнтирами людей. Усупереч тогочасній церковній традиції сла­вить дохристиянське минуле, проголошує язичницькі народи справжніми спадкоємцями вчення Христа. Піднімаючись до філософських узагальнень у розв'язанні тогочасних політичних проблем, митрополит із патріотичних позицій наголошує., що Україна-Русь своїм хрещенням зобов'язана не впливу інших країн, а лише «Божій Благодаті». «Усі країни благий Бог наш помилував і нас не зрікся. Зажадав і порятував нас і в розуміння істини при­вів» (с. 96). Проблематика «Слова» окреслює основні мотиви, навколо яких концентруються духовні інтереси, інтелектуальне життя Київської Русі. Не менш важливим джерелом української філософії києво-руського періоду є перекладна література, яку за спрямуванням змісту поділяють на кілька груп: перекладна: Біблія та Євангеліє, праці отців церкви; християнська література повчального змісту, яка уславлює чернецтво, аскетизм, самозаглиблення, моральне вдосконалення («Шестиднів» Іоанна Екзарха Болгарського, «Повість про Варлаама та Йосафа», «Повість про Акіра Премудрого», «Александрія» тощо); праці енциклопедичного змісту, що містять відомості не лише з богослов'я і філософії, а й з історії, медицини, біології, географії та інших галузей знань («Ізборник Святослава 1073», «Ізборник Святослава 1076», «Палея «Тол-кова», «Хроніки Іоанна Малали та Григорія Пісіда» та ін.)

; праці з окремих галузей знань (Збірка «Фізіологи», «Історія іудейської війни» Йосипа Флавія, «Християнська топографія» Кузьми Індикоплова та ін.); твори філософського змісту («Діалектика» Іоанна Да-маскіна, «Житіє» Костянтина (Кирила) Філософа, «Бджола», «Хроніки» Георгія Амартола, Георгія Синкела та ін.). Перекладна література виходила з коментарями, критичними поясненнями вітчизняних книжників, які не про­сто повторювали чужі релігійно-філософські ідеї, думки, а осмислювали їх, перепускали через свої переживання, свою душу, а вибором конкретного автора виявляли як суспільно-державні потреби, так і власні вподобання та інтереси. Тому перекладні зразки дають змогу судити як про рівень інтелектуальної та філософської думки в Україні-Русі, так і про їх реальний зміст і спрямованість. Оскільки києво-руське суспільство сприйняло інтравертне східне християнство з його апеляцією до глибинно-внутрішнього пошуку потаємного сенсу, то цілком закономірно, що найавторитетнішими авторами перекладної літератури були здебільшого представники східної патристики: Василь Кесарійський (Великий), Григорій Назіанзин (Богослов), Григорій Ниський, Іоанн Златоуст. З їхніх праць, за словами одного з перших дослідників джерел української філософії Василя Щурата (1871—1948), Україна вчилася у християнському полі мислити по-філософськи, виробляючи окреслене розуміння понять «філософ» і «філософія». У культурі Київської Русі поширеними були кілька їх тлумачень. Так, Іоанн Дамаскін у «Діалектиці» давав шість таких визначень: «Філософія є пізнання сутнього, оскільки воно сутнє, тобто пізнання природи сутнього. Філософія є пізнання речей божих та людських, тобто видимих і невидимих. Філософія є роздум про смерть як самовільну, так і природну. Філософія є уподібнення Богові. Філософія є мистецтво мистецтв і наука наук, бо філософія є початок всякого мистецтва. Філософія є любов до мудрості й істинна ж мудрість є Бог. А тому любов до Бога є істинна філософія». У «Житії» Костянтина (Кирила) Філософа, філософія — це знання речей божественних і людських, завдяки яким людина може наблизитися до Бога; знання, що навчають, як людина може справами своїми бути схожою на свого Творця. Ці тлумачення дуже близькі і, попри деякі свої особливості, єдині в тлумаченні філософії як складової частини християнської премудрості. Мудрість постає в них не стільки як знання істини, а й як «житіє в істині», не лише слово, а й діло. Отже, тогочасна філософія мала не духовно-теоретичний, а духовно-практичний вимір, діяльнісну сутність. А філософом вважали лише того, хто, здобувши істину шляхом нагромадження книжних знань, налаштовував своє життя згідно з її основними принципами, хто на рівні буття входив у світ найвищих життєвих цінностей. 3. Філософія під впливом християнської традиції. Така інтерпретація філософії, а отже і філософа в Київській Русі, сформувалася під впливом східного християнства в його києво-руському варіанті, а також традицій міфологічного світогляду. Філософія ще не мала визнання самостійної форми знання, не була сферою теоретичного освоєння світу. Це дало їй змогу, на відміну від схоластичної філософії Західної Європи, набути значного поширення, стати засобом навчання широких кіл суспільства, що, безумовно, мало позитивний сенс.

В наш час серйозних зрушень в галуз подання знань (нформац), створення мов високого рвня, алгоритмв  програм Книга Книг людства вдкриваться нам з нового боку як вельми складна й досконала метапрограма. Тому ще раз звертаюся до вас, Юрю Михайловичу,  ваших спввтчизникв. Дорог нащадки великого Триплля, славно Аратти, благочестиво Кивсько Рус, доблесних счовикв, високо тримайте Бблю Книгу Книг. У нй йдеться про вас,  ви повинн пишатися цим. Потрбно, щоб полум'я цього свтильника духу  розуму розгорялося бльше  бльше. Виносьте цей лхтар на багатолюдн майдани, на широк вулиц  в найглухш закутки. Хай зна  бачить свт! СТВОРЕННЯ СВ¶ТУ ¶ бачив я Небо нове  Землю нову Ббля ПРО ЩО МОВЧИТЬ БОГ НОЧ¶ Мысленная Луно, ею же нощь заблуждения, яко день просвещается. Акафист св. Варваре Я довго вагався: чи давати розповдь Гуру в тй частин, де йдеться про найнеймоврнше характеристику Мсяця як штучного об'кта? Чи не пдрву я доври читача? Але, по-перше, цей момент розповд логчно необхдний, по-друге, в наступн роки я знаходив та ще й дос знаходжу пдтвердження почутого вд Самдена в працях багатьох дослдникв

1. Поняття, функції та система трудового права України

2. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

3. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

4. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

5. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

6. Предмет та методологія інформаційного права України
7. Український філософ Памфіл Данилович Юркевич
8. Ірраціоналістичні форми некласичної філософії

9. Проблема свободи та необхідності в німецькій класичній філософії

10. Своєрідність філософії стародавньої Індії та Китаю. Антична філософія

11. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

12. Український філософ Памфіл Юркевич

13. Філософія життя та погляди Фрідріха Ніцше

14. Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

15. Філософія, її проблематика та функції

16. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт

17. Декабристський рух та його поширення на Україні

18. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса о государстве и праве

19. Цивільне право України

20. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

21. Філософія інформаційного суспільства

22. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні
23. Філософія нового часу
24. Монополістична конкуренція укр

25. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

26. Авторське право та суміжні права

27. Адміністративне право України

28. Державне право України

29. Житлове право України

30. Кримінальне право України

31. Національне та міжнародне право

32. Основи муніципального права України

Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники
Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону

33. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів

34. Підстави та порядок виникнення права користування надрами

35. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

36. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

37. Система цивільного права України

38. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України
39. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду
40. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

41. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

42. Держава і право України в період перебудови соціалізму

43. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

44. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)

45. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

46. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

47. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

48. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие
Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры

49. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

50. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

51. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

52. Теїстичні вірування праукраїнців часів Київської Русі

53. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

54. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність
55. Фізкультура та спорт Харківщини у ХХ столітті
56. Амбівалентність мови (логосу) в давньогрецькій філософії

57. Антична філософія

58. Антична філософія

59. Виникнення і становлення філософських учень. Предмет філософії, його історичне трактування

60. Вплив філософії на психологію

61. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

62. Методологічні проблеми історії філософії

63. Проблема життя і смерті в філософії

64. Проблема надлюдини у філософії

Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг

65. Світогляд і філософія

66. Сутність протестантської філософії

67. Філософія (хрестоматія)

68. Філософія Джона Локка

69. Філософія древньої Індії. Початок філософського мислення

70. Філософія економіки
71. Філософія епохи Просвітництва
72. Філософія і світогляд Стародавньої Греції

73. Філософія інфрмаційного суспільства

74. Філософія й ідеологія. Головний конфлікт

75. Філософія Нового часу

76. Філософія середньовіччя

77. Філософія Стародавньго світу

78. Філософія ХХ століття

79. Функції філософії

80. Цінності філософії Відродження

Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття

82. Західноєвропейська філософія Нового часу

83. Становлення та розвиток податкової служби України

84. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

85. Влада і філософія рантьє

86. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект
87. Філософія неотомізму
88. Повсякденна і святкова їжа та напої українців

89. Антропологічні типи українців

90. Побудова ліній та точок з допомогою комп’ютерної графіки

91. Еміграція українців у кінці ХІХ–початку ХХ століття

92. Етнічний розвиток та релігійне життя Київської Русі

93. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді

94. Трипільська культура та теорії походження Київської Русі

95. Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи

96. Музично-інструментальна культура українців

Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца
Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками

97. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

98. Філософська думка ХV–ХVІІІ ст.

99. Особливості становлення суспільно-філософської думки в Київській Русі

100. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.