Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Кризове явище функціонування та розвитку організації

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти та науки України Житомирський державний технологічний університет Кафедра менеджменту Контрольна робота з курсу: &quo ;Антикризове управління&quo ; Виконала: студентка VI курсу групи ЗМО-10 м Карпінська Н. В. зал. книжка № 20107126 Перевірила: Жалінська Ірина Володимирівна Житомир 2010 Зміст1. Дати визначення наступним термінам 2. Дати відповідь на наступні теоретичні питання 2.1 Специфічність причин неплатоспроможності українських підприємств 2.2 Розвиток законодавства про банкрутство в Україні 3. Тести до теоретичних питань (10 тестів) Список використаної літератури 1. Дати визначення наступним термінам Предмет курсу &quo ;Антикризове управління&quo ; –– проблеми та можливі і реальні фактори кризових явищ, тобто всі прояви загострення протиріч, які загрожують виникненням кризових ситуацій. Мета та завдання курсу &quo ;Антикризове управління&quo ; –– передбачення, своєчасне розпізнавання та успішне вирішення всіх проблем, пов’язаних з об’єктивним циклічним розвитком економіки та суб’єктивними факторами на макро- та макрорівнях; формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань у галузі антикризового управління; розуміння причин та закономірностей виникнення й розвитку кризових явищ (ситуацій) на рівні окремого підприємства (організації); вміння діагностувати кризове явище (ситуацію); вміння запобігти кризовій ситуації та пом’якшити можливі наслідки. Функціонування організації –– підтримка життєдіяльності, збереження функцій, які визначають цілісність організації, якісну визначеність, суттєві характеристики. Функціонування організації вимагає обов’язкову наявність предмета праці, засобів праці та людини, яка здійснює трудову діяльність. Функціонування можливе лише при певній відповідності цих ознак: засоби праці можуть змінювати її предмет, результат повинен відповідати інтересам та потребам людини. Функціонування стримує розвиток та в той же час є його поживним середовищем. Розвиток організації –– набуття нової якості, яка укріплює життєдіяльність в умовах середовища, що постійно змінюється. Розвиток характеризує зміни в предметі, засобах праці та в людині шляхом появи нової якості, яка укріплює стабільність та гармонічність функціонування організації або яка створює принципово нові умови для цього. Розвиток руйнує багато процесів функціонування, але створює умови для його більш стійкого розвитку. Розвиток буває еволюційним чи революційним; прогресивним чи регресивним. Кризове явище (ситуація) –– переломний момент у функціонуванні будь-якої системи, у процесі якого вона піддається впливу ззовні чи зсередини, що вимагає якісно нового реагування з боку цієї системи; це не тільки збіг несприятливих факторів, а загальна тенденція, що властива суб'єктам, що функціонують у ринковій економіці; вона зумовлюється нерівномірним розвитком зовнішнього середовища, а також об'єкта управління в цілому і окремих його частин. Основні характеристики кризових ситуацій такі: загроза пріоритетним цілям підприємства, ефект несподіванки, дефіцит часу на реагування. Кризові ситуації, до яких вчасно не застосовано відповідних заходів, перетворюються на кризи різного характеру.

2. Дати відповідь на наступні теоретичні питання 2.1 Специфічність причин неплатоспроможності українських підприємств Згідно з Законом України &quo ;Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом&quo ; від 14.05.1992р. неплатоспроможність –– неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності. Причини неплатоспроможності слід розглядати як цілісну взаємодію факторів. Одні з них можуть бути зовнішніми щодо підприємства і практично не піддаються впливові або ж дуже слабкі. Інші – внутрішнього характеру і безпосередньо залежать від організації роботи на самому підприємстві. Неплатоспроможність найчастіше є результатом спільного та одночасного впливу всіх факторів. Аналіз зарубіжної практики свідчить, що в країнах із розвинутою ринковою економікою та сталою політичною системою, як правило, 1/3 банкрутств викликана зовнішніми причинами та 2/3 – внутрішніми причинами. Не зважаючи на статистику розвинутих країн, в нашій країні значна частина банкрутств пов'язана із зовнішніми причинами (факторами). І. Внутрішні фактори неплатоспроможності: Дефіцит власного оборотного капіталу як наслідок неефективної виробничо-комерційної діяльності чи неефективної інвестиційної політики. Низький рівень техніки, технології й організації виробництва. Зниження ефективності використання виробничих ресурсів підприємства, його виробничої потужності і як наслідок –– високий рівень собівартості, збитки, &quo ;проїдання&quo ; власного капіталу. Низький рівень менеджменту та маркетингу. Створення наднормативних залишків незавершеного будівництва, незавершеного виробництва, виробничих запасів, готової продукції, у зв'язку з чим відбувається затоварення, сповільнюється оборотність капіталу й створюється його дефіцит. Це змушує підприємство „залазити&quo ; в борги, що може бути причиною його банкрутства. Погана клієнтура підприємства, яка платить з запізненням чи не платить зовсім через банкрутство, що змушує підприємство самому залазити в борги. Так зароджується ланцюгове банкрутство. Відсутність збуту через низький рівень організації маркетингової діяльності по вивченню ринків збуту продукції, формуванню портфеля замовлень, підвищенню якості і конкурентноздатності продукції, виробленню цінової політики. Залучення позикових коштів в оборот підприємства на невигідних умовах, що веде до збільшення фінансових витрат, зниженню рентабельності господарської діяльності і спроможності до самофінансування. Швидке і неконтрольоване розширення господарської діяльності, у результаті чого запаси, витрати і дебіторська заборгованість зростають швидше обсягу продажу. Звідси з'являється потреба в залученні короткострокових позикових коштів, що можуть перевищити чисті поточні активи (власний оборотний капітал).

У результаті підприємство підпадає під контроль банків і інших кредиторів і може піддатися погрозі банкрутства. ІІ. Зовнішні фактори неплатоспроможності: Економічні: кризовий стан економіки країни, загальний спад виробництва, інфляція, нестабільність фінансової системи, ріст цін на ресурси, зміну кон'юнктури ринку, неплатоспроможність і банкрутство партнерів. Однієї з причин неспроможності суб'єктів господарювання може бути неправильна фіскальна політика держави. Високий рівень оподатковування може стати не під силу підприємству. Політичні: політична нестабільність суспільства, зовнішньоекономічна політика держави, розриви економічних зв'язків, втрата ринків збуту, зміна умов експорту й імпорту, недосконалість законодавства у сфері господарського права, антимонопольної політики, підприємницької діяльності й інших проявів регулюючої функції держави. Міжнародні: посилення міжнародної конкуренції в зв'язку з розвитком науково-технічного прогресу, відсутність протекціоністської політики з боку держави. Демографічні: чисельність, склад народонаселення, рівень добробуту народу, культурний рівень суспільства, що визначають розмір і структуру потреб і платоспроможний попит населення на ті чи інші види товарів і послуг. Сьогодні є актуальним дослідження впливу як внутрішніх чинників, так і зовнішніх, оскільки неврахування впливу хоч одного чинника може призвести до виникнення неплатоспроможності підприємства. На рис. 1 виокремлено фактори неплатоспроможності, що характерні саме для українським підприємств. Рис. 1. Основні фактори неплатоспроможності українських підприємств В Україні існує значна кількість внутрішніх і зовнішніх факторів, що обумовлюють неплатоспроможність. Однак, найбільшої уваги серед внутрішніх факторів заслуговують наступні, що згруповані за їх значущістю так: Низький рівень маркетингу та втрата ринків збуту продукції, так як наші підприємства практично не використовують маркетинг і на жаль не вбачають у ньому необхідності, а тим паче виправдане вкладання в нього коштів. І як показує практика, лише великі фірми, підприємства і корпорації, не нехтують цим фактором. Недостатній рівень кваліфікації персоналу та незадовільні стимули для збереження цінних кадрів. Більшу увагу хотілося б зосередити саме на цінних кадрах і відсутності стимулів. Економічна ситуація в країні сприяла хвилі звільнень і скорочень, роботу втратили навіть висококваліфіковані працівники. І, на жаль, на сьогоднішній день, досить багато підприємств керуються не кваліфікованістю кадрів, а швидкоплинністю (на місце одного прийдуть інші) і за рахунок цього значним скороченням стимулів. Крім того, якщо навіть і не враховувати економічну кризу, то цей пункт є також взаємопов'язаний з попереднім, так як рідко на якому малому підприємстві потрібен такий фахівець, як маркетолог. Відсутність своєчасної внутрішньої звітності, що є дуже важливим фактором, так як саме вчасно підготовлена звітність віддзеркалює стан підприємства в даний момент. І якщо звітність підготовлена вчасно та відображає невтішні прогнози щодо діяльності підприємства, то навіть цього достатньо, щоб здійснити всі контрзаходи для подолання наступаючої кризи чи певних фінансових проблем, що можуть призвести до кризи і навіть банкрутства у майбутньому.

Автори програми посилаються на Послання В.Путіна Федеральним Зборам РФ від 25 квітня 2005 року, в якому поставлена задача „формування єдиного економічного, гуманітарного і правового простору СНД, оскільки Росія зв’язана з колишніми республіками СРСР... єдністю історичної долі, російською мовою і великою культурою”. Перекладаючи цю вказівку загальнозрозумілою мовою, виходить, що Москва поставила за мету відновлення російської імперії, інакше як трактувати єдиний „економічний, гуманітарний і правовий (!!!) простір”. Фінансування програми передбачає видатки в сумі 1300 мільйонів рублів, зокрема „на забезпечення ефективного функціонування російської мови як основи розвитку інтеграційних процесів в СНД - 402,5 мільйони рублів.” Чи не з цього рядка урядового російського документу проходить фінансування різноманітних проросійських організацій та партій, які з піною навколо рота, доводять необхідність запровадження „другої державної”? Чи не на реалізацію цієї програми спрямовані "інтеграційні" дії депутатів, які голосують за це питання на „регіональному” рівні? І ще кілька моментів, які проливають світло на ті речі, які залишились „за кулісами” цієї доволі цікавої програми

1. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

2. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

3. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

4. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

5. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

6. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація
7. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи
8. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

9. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

10. Національний банк України та особливості його функціонування

11. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

12. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

13. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

14. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

15. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

16. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры
Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки

17. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

18. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

19. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

20. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

21. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

22. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
23. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах
24. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

25. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

26. Організація захисту державної таємниці в Росії

27. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

28. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

29. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

30. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

31. Мікропроцесорна система та її функціонування

32. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото

33. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

34. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

35. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

36. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

37. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

38. Міжнародні фінансові організації та їх роль
39. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями
40. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

41. Імідж ділової людини та організації

42. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

43. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

44. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

45. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

46. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

47. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

48. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров

49. Організація та методика виконання курсових

50. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

51. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

52. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

53. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

54. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"
55. Процес організації виробництва та виробництва
56. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

57. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

58. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

59. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

60. Організація та проведення туристичних походів

61. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

62. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

63. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

64. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры

65. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

66. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

67. Суспільна організація життя слов

68. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

69. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

70. Організація праці менеджера
71. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства
72. Організаційна система управління природокористуванням України

73. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

74. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

75. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

76. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

77. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

78. Bluetooth: принципи побудови і функціонування

79. Організація банківської справи

80. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
490 руб
Раздел: Ванная
Чайник эмалированный "Шиповник" EM-40X1/45, с керамической ручкой, 4 л.
Объем: 4 л. Внешнее высокопрочное трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
1323 руб
Раздел: Чайники эмалированные

81. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

82. Організація касових операцій у банківських установах

83. Організація ресурсної бази банків в Україні

84. Проблеми функціонування фінансових бірж України

85. Функціонування банківських систем зарубіжних країн

86. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
87. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
88. Організація охорони праці на виробництві

89. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

90. Організація охорони праці на виробництві

91. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

92. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

93. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

94. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

95. Внутрішній аудит організації

96. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца

97. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

98. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

99. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.