Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Химия Химия

Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ Генчева Вікторія Іванівна УДК: 547.831: 577.175.5 Біологічна активність S-ЗАМІЩЕНИХ ПОХІДНИХ 2-МЕТИЛ-4-МЕРКАПТО-8-МЕТОКСИХІНОЛІНУ 02.00.10 – біоорганічна хімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі хімії Запорізького національного університету Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор Омельянчик Людмила Олександрівна, Запорізький національний університет, завідувач кафедри хімії, декан біологічного факультету Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Кібірєв Володимир Костянтинович, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, завідувач відділу хімії білкаэ, кандидат біологічних наук Новосад Наталія Василівна, Запорізький національний університет, доцент кафедри імунології та біохімії Захист відбудеться 20 червня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, 02094, м. Київ-94, вул. Мурманська, 1. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, 02094, м. Київ-94, вул. Мурманська, 1. Автореферат розіслано 20 травня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д.М. Федоряк ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Пошук доступних, ефективних та нетоксичних біорегуляторів є важливим завданням біоорганічної та медичної хімії. Для створення біоактивних молекул застосовуються не лише речовини природного походження, але й їх синтетичні аналоги. За останні два десятиріччя з’явилася значна кількість публікацій про різнобічну біологічну активність похідних хіноліну. Існує багато ефективних лікарських засобів із групи 8-гідроксипохідних хіноліну (хінозол, ентеросептол, нітроксолін, інтестопан), фторхінолони тощо. Перш за все похідні хіноліну відомі як антимікробні та протипаразитарні препарати. Похідні цього азагетероциклу проявляють також протипухлинну, анальгетичну, фунгістатичну, нейротропну та інші види дії. Хінолінові сполуки використовуються як ветеринарні препарати, пестициди. Зараз здебільшого досліджені аміно- та гідроксипохідні хіноліну. Скринінг деяких S-заміщених хіноліну показав, що ці гетероциклічні сполуки є перспективним класом з антиоксидантною, анальгетичною, нейротропною дією. Дослідження останніх років свідчать про стрімке зростання антиоксидантної фармакопрофілактики та фармакотерапії. Отже пошук ефективних антиоксидантів важливий і актуальний. Поєднання природного L(-)-цистеїну та інших його аналогів (меркаптокарбонових кислот) із залишком 8-метоксизаміщених похідних хіноліну призводить до посилення біологічної дії і створення ефективних антиоксидантів. Вивчення біологічної активності S-заміщених 2-метил-4-меркапто-8-метоксихінолінів не проводилось, а прогнозування біологічної активності за допомогою комп’ютерної програми PASS (Predic io of Ac ivi y Spec ra for Subs a ces) показало, що ці похідні хіноліну є перспективним класом сполук з антиоксидантною, нейропротекторною, гепатопротекторною та іншими видами дії.

Таким чином, усе зазначене свідчить про актуальність роботи зі створення нових біологічно активних субстанцій на основі S-заміщених 2-метил-4-меркапто-8-метоксихінолінів. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах тематичних планів Запорізького національного університету (тема: “Пошук біологічно активних речовин на основі тіо- та гідразинопохідних азагетероциклів”, номер держреєстрації 0104U010164, “Синтез біологічно активних речовин на основі - та S-заміщених сірковмісних амінокислот та їх аналогів”, номер держреєстрації 0106U000585), у виконанні якої автор брала безпосередню участь. Мета та основні завдання дослідження. Основною метою роботи є пошук ефективних біорегуляторів широкого спектру дії в ряду S-заміщених 2-метил-4-меркапто-8-метоксихінолінів та встановлення залежності структура – біологічна дія. Для реалізації поставленої мети були визначені такі завдання: 1. Синтезувати S-заміщені похідні 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну та вивчити їх фізико-хімічні властивості. 2. Здійснити прогноз можливих видів їх біологічної дії за допомогою комп’ютерної програми PASS. 3. Експериментально дослідити прогнозований спектр їх біологічної дії, що включає вивчення таких видів активності: &mi us; гострої токсичності; – антиоксидантної активності на моделях i vi ro; &mi us; мембраностабілізуючої дії сполук на моделі гострого токсичного гепатиту; &mi us; антиоксидантної та нейропротекторної дії найбільш активних сполук в умовах i vivo (на моделі експериментальної ішемії головного мозку). 4. Вивчити залежність біологічної дії синтезованих сполук від їх хімічної структури. 5. Провести доклінічне дослідження найбільш активної сполуки – натрієвої солі кислоти на специфічний вид активності. Об’єкт дослідження. S-заміщені похідні 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну. Предмет дослідження. Пошук нових високоефективних і малотоксичних сполук з антиоксидантною, мембраностабілізуючою, нейропротекторною активністю в ряду S-заміщених 2-метил-4-меркапто-8-метоксихінолінів. Методи дослідження. Хімічний синтез, біологічні та біохімічні методи (дослідження токсичної дії, антиоксидантної активності i vi ro, енергетичного стану міокарда білих щурів і стану антиоксидантної системи захисту клітин міокарда щурів), фізико-хімічні методи (елементний аналіз, тонкошарова хроматографія, ІЧ-, ПМР-, УФ-спектроскопія, хромато-мас-спектрометрія). Статистична обробка отриманих результатів проводилася за допомогою блоку комп’ютерних програм SPSS для Wi dows (версія 10.0). Наукова новизна отриманих результатів. Вперше синтезовано 35 S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну, встановлена будова й вивчені їх фізико-хімічні властивості. Здійснено прогноз біологічної активності нових похідних хіноліну за допомогою комп’ютерної програми PASS. У дослідах i vi ro на моделі аутоокиснення адреналіну встановлено, що натрієві солі (8-метокси-2-метилхінолін-4-ілтіо)оцтової кислоти і кислоти проявляють найбільшу антирадикальну активність. Механізм антиоксидантної дії вивчених сполук обумовлений їх здатністю реагувати з активними формами кисню – вони виявляють властивості “пасток” супероксиданіону у водній фазі, перехоплюють гідроксилрадикал в гетерогенних системах; гальмують утворення активних форм оксиду азоту.

Встановлено, що антиоксидантна активність сполук знижується за наявності розгалуженого карбонового ланцюга, аміногрупи, ацетильного залишку в карбоновому ланцюзі. На моделі гострого токсичного гепатиту i vivo встановлено, що найбільш виражена мембранозахисна дія властива кислоті. На моделі окисного стресу i vivo (ішемія головного мозку) показано, що похідні S-заміщених 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну мають антиоксидантну і нейропротекторну дію щодо ферментів антиоксидантного захисту в тканинах головного мозку. Досліджені сполуки зменшують вміст продуктів вільнорадикального окиснення (рівень триєнкетонів), показники вуглеводного обміну; впливають на рівень антиоксидантних ферментів (супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази та вміст α-токоферолу), а за показниками активності перевищують препарат порівняння – пірацетам і наближають показники до рівня інтактних тварин. Практичне значення одержаних результатів. Встановлена залежність між хімічною будовою та біологічною активністю S-заміщених 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну дозволяє вести цілеспрямоване конструювання нових біологічно активних сполук у цьому ряду. Виявлені перспективні біологічно активні сполуки для створення нових лікарських та ветеринарних засобів з антиоксидантною, нейропротекторною та мембраностабілізуючою дією. Порівняльний аналіз даних комп’ютерної програми “PASS” та результатів експериментальних біологічних досліджень дав можливість поповнити банк пам’яті комп’ютерних програм новими дескрипторними центрами. Проведено доклінічне вивчення специфічної активності натрієвої солі кислоти, якій властиві виражені антиоксидантна та нейропротекторна дії. Особистий внесок здобувача полягає у самостійному виконанні всього обсягу експериментальної частини, у статистичній обробці матеріалів, аналізі й узагальненні отриманих даних. Дисертант брала участь у синтезі S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну під керівництвом д.б.н., проф. О.А. Бражка та д.фарм.н., проф. Л.О. Омельянчик. Дослідження антиоксидантної і нейропротекторної активності i vivo здійснювалося спільно з д.б.н., проф. І.Ф. Бєленічевим. Методологія та схема дослідження були відпрацьовані разом з науковим керівником. Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на наукових конференціях викладачів і студентів Запорізького національного університету (Запоріжжя, 2005, 2006, 2007), на II Міжнародній науково-технічній конференції студентів і аспірантів та молодих учених “Хімія і сучасні технології” (Дніпропетровськ, 2005), 6 Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії” (Київ, 2005), 10 науковій конференції “Львівські хімічні читання” (Львів, 2005), XXI науковій конференції з біоорганічної хімії та нафтохімії (Київ, 2006), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Сучасні досягнення фармацевтичної науки та практики” (Запоріжжя, 2006), Міжнародній конференції “Сучасні проблеми біології, екології та хімії” (Запоріжжя, 2007), на XXI Українській конференції з органічної хімії (Чернігів, 2007).

В той час лідери українства намагалися скоріше виїхати за межі Батьківщини, аніж повертатися у скрутну хвилину додому. Коли С. Петлюра запропонував кандидатуру Б. Мартоса, той почав відмовлятися на користь А. Степаненка. С. Петлюра рішуче заявив, що «Аркадій Степаненко добра людина, але він — наївний чоловік». Нарешті умовили очолити уряд Б. Мартоса, хоча в останній момент у С. Петлюри знайшлися сумніви і щодо нього[404]. В умовах браку випробуваних авторитетних кадрів (в котрий раз усі автори, перелічуючи поіменно найвидатніших провідників українства, з сумом констатують, що всі вони перебували в той час за кордоном) ледве вдалося дійти згоди щодо заміщення посад на ключові міністерства — практично всі кандидатури викликали серйозні заперечення[405]. Що ж до Директорії, то через відсутність відповідних сил її склад взагалі вирішили не чіпати. С. Петлюра обіцяв погодити кандидатури до складу Ради Міністрів з галицькими лідерами, проте на їхню згоду так і не дочекався. Тоді 9 квітня 1919 р. Директорія (власне — С. Петлюра і А. Макаренко; Ф

1. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

2. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

3. Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність віл у хворих на віл-інфекцію

4. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

5. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

6. Активність і творчість учнів на уроках історії
7. Біологічна дія радіації
8. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

9. Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин

10. Економічна ефективність виробництва

11. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

12. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

13. Економічна ефективність птахівництва

14. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

15. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

16. Економічна сутність виробничих запасів

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

17. Хімічна промисловість в України

18. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

19. Активність ферментів енергетичного обміну ембріональних трансплантатів

20. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

21. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

22. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення
23. Економічна сутність та форми оплати праці
24. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

25. Психофізіологічна реабілітація

26. Біологічна дія іонізуючого випромінювання

27. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

28. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

29. Економічна ефективність капіталовкладень

30. Економічна ефективність ринкових структур

31. Економічна сутність монополізму

32. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений
Электрощетка аккумуляторная телескопическая "Суперуборщик".
Очистка сантехники, кафеля и полов – самая раздражающая хозяйку часть уборки, ведь это занимает много времени и отнимает силы. Больше
1498 руб
Раздел: Щётки для уборки пыли
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

33. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

34. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

35. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

36. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

37. Типологічна подібність образів Одіссея і Синдбада-мореплавця

38. Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи
39. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП
40. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

41. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

42. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

43. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

44. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

45. Екологічна освіта на уроках біології

46. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

47. Соціологія: становлення та сучасність

48. Гідродинамічна нестійкість вихрового руху в системах з об’ємним стоком речовини

Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные
Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

49. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

50. Економічна рівновага і циклічність

51. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

52. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

53. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

54. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
55. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
56. Цикл деловой активности

57. Факторы неспецефической защиты - продолжение: Эндоцитоз, экзоцитоз, фагоцитоз, фагоцитарная активность

58. Биологически активные вещества грибов

59. Влияние химически активных веществ на здоровье человека

60. Активные формы работ на уроках математики

61. Расчёт теплотехнической эффективности замены барабанного холодильника на колосниковый на Паранайском цементном заводе

62. Биологически Активные Добавки в производстве косметики

63. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

64. Проектирование активных RC-фильтров

Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

65. Передающий модуль бортового ретранслятора станции активных помех

66. ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ. АКТИВНАЯ И ПАССИВНАЯ СРЕДА

67. Продолжительность жизни. Старение. Обеспечение активного долголетия

68. Биологически Активные Добавки в производстве косметики

69. Управление ликвидностью коммерческого банка посредством активных операций

70. Інвестиційна діяльність страхових компаній
71. Налогообложение в России, его влияние на цены и деловую активность. Налогообложение в других странах
72. Герой Ведроши и Смоленска (Воевода Данила Васильевич Щеня)

73. Салічна правда

74. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

75. История применения активно - реактивной схемы в противотанковых гранатометах

76. Творчість Рембрандта

77. Проблема активного противостояния злу в романе Владимира Дудинцева «Белые одежды»

78. Маркетингова сутність реклами

79. Похідна функції правила диференціювання за підручником Кулініча

80. Необходимость активного отдыха

Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Цефалоспорины: спектр активности, направления клинического применения

82. Содержание биологически активных веществ в лекарственных растениях

83. Сезонные колебания неспецифической активности и сопротивляемости осмотическим и механическим воздействиям лейкоцитов

84. Определение индуктивности катушки и ее активного сопротивления методом резонанса

85. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

86. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили
87. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування
88. Поняття та сутність менеджменту

89. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

90. Відповідальність за порушення податкового законодавства

91. Расчет коэффициентов активности. Личный опыт

92. Математическое моделирование при активном эксперименте

93. Анализ поведенческой активности безработных

94. Видео практикум как активный метод развития профессионального мышления студентов

95. Учреждения дополнительного образования как составная часть системы развития познавательной активности младшего школьника

96. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

97. Діяльність римських магімтратів

98. Анализ деловой активности

99. Психологические методы повышения трудовой активности человека


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.