Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міністерство Освіти України Донецький державний технічний університет Факультет:Економіки і менеджменту Кафедра:Бухгалтерського обліку і аудиту Курсова робота на тему: Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами Виконав:Бондаренко С. Ю. Студент групи:УА 96в Керівник:Кравчук Н. В. Донецьк 2000 р. РЕФЕРАТ 57 листи, 2 таблиці, 12 додатків Ціль роботи – використовуючи отримані раніш теоретичні знання в області спеціалізованих економічних дисциплін (Контроль та ревізія, Основи аудиту, Теорія бухгалтерського обліку, Економіка підприємства, Аналіз господарської діяльності і інші) викласти історію виникнення і теоретичні основи контролю, ревізії та аудиту, на основі даних про господарську діяльність конкретного промислового підприємства провести ревізійну і аудиторську перевірку перевірка облікових регістрів зі складанням відповідних документів, а також вивчити структуру документообігу підприємства. Об'єкт дослідження – організаційна структура підприємства, діяльність його підрозділів і служб, інформація та структура аналітичних і синтетичних облікових регістрів, що застосовується на підприємстві, документообіг, основні техніко-економічні показники роботи підприємства (стан основних фондів, обсяг виробництва, собівартість, об'єм реалізації і інші), виробничо-організаційна структура підприємства, документообіг. Методи дослідження – розрахунково-аналітичні методи, методи техніко-економічних розрахунків, нормативної перевірки та інші основні методи документарної ревізії, а також метод аналітичного порівняння, індексний і балансовий метод.Основні засоби, основні виробничі фонди, акти ревізії, програма аудиту, інвентаризація, документація, документообіг, аналітичні та синтетичні облікові регістри, форми бухгалтерського обліку, звітність. Вив. Лист № документу Підпис Дата Розробник ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО КУОСОВОЇ РОБОТИ Літер Лист Листів Керівник 57 Консультант Н. контр. Зав. Кафедрою ЗМІСТ ВСТУП5 1 ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КОНТРОЛЮ, РЕВІЗІЇ І АУДИТУ В УКРАЇНІ6 1.1 Історичні аспекти розвитку контролю та ревізії6 1.2 Історичні аспекти розвитку аудиту8 1.2.1 Виникнення аудиту8 1.2.2 Розвиток науки про аудит11 1.2.3 Сучасні міжнародні аудиторські стандарти.13 2 КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ФОНДАМИ19 2.1 Основні задачі та джерела контролю і ревізії основних засобів19 2.2 Контроль і ревізія основних операцій з основними фондами23 2.3 Контроль і ревізія нарахування амортизації та переоцінки основних засобів26 2.4 Контроль і ревізія ремонту основних засобів27 2.5 Оцінка технічного стану та ефективність використання основних засобів28 3 АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ФОНДАМИ29 3.1 Задачі та джерела аудиту основних засобів29 3.2 Аудит надходження, вибуття і переоцінки основних засобів32 3.3 Аудит нарахування амортизації основних засобів36 3.4 Аудит обліку витрат на ремонт основних засобів39 3.5 Аудит інформації про основні засоби у фінансовій звітності та примітках до неї40 3.6 Типові порушення, які виявляються підчас аудиту основних засобів43 4 ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ ПІДЧАС ПРОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЇ І АУДИТУ44 4.1 Документи щодо ревізії основних засобів44 4.1

.1 Складання плану ревізії основних засобів44 4.1.2 Складання акту ревізії основних засобівError: Refere ce source o fou d 4.2 Документи щодо аудиту основних засобів52 4.2.1 Складання програми аудиту основних засобів52 4.2.2 Складання аудиторського висновку55 ВИСНОВОК57 ДОДАТКИ54 ВСТУП Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власності фінансово-господарський контроль діяльності підприємств набуває іншого змісту, оскільки виникла нова форма фінансово-господарського контролю - аудиторський контроль. Головною метою фінансового-контрольних інститутів в умовах ринкових відносин є забезпечення контролю за достовірністю інформації, що відображається в бухгалтерській і податковій звітності. При цьому дані про використання майна, грошових коштів, проведення комерційних операцій та інвестицій суб'єктів господарської діяльності можуть бути з однаковим ступенем об'єктивності перевірені як контрольно-ревізійними службами, так і незалежним аудитом. Взагалі, контроль як функція системи управління стосується соціального управління, політичного керівництва, народної демократії, правової держави. За допомогою контролю держава захищає інтереси споживачів, перевіряє якість продукції, усіх видів обслуговування, забезпечує доступність і вірогідність інформації про кількість, якість і асортимент продукції, яка обертається на ринку. Також за допомогою контролю встановлюють причини і винних у відхиленнях з метою усунення негативних явищ і недопущення їх у майбутньому. Контроль як функція управління є засобом зворотного зв'язку між об'єктом і системою управління, інформує про дійсний стан керованого об'єкта, фактичне виконання управлінського рішення Аудит, у свою чергу, виявляє недоліки в діяльності об'єкту, що перевіряється, він вказує керівництву на недосконалість окремих ланок його механізму. Суб'єкт управління використовує отриману від аудитора інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень. Але, аудиторська діяльність в Україні не має давніх історичних традицій і регулюється практично лише нормативним документами. У світовій же практиці аудиту, історія якого нараховує не один десяток років, накопичений вже багатий досвід у цій галузі, тому вивчення аудиту доцільно розпочинати з дослідження історії його розвитку та аналізу сучасних світових аудиторських стандартів і положень. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КОНТРОЛЮ, РЕВІЗІЇ І АУДИТУ В УКРАЇНІ Історичні аспекти розвитку контролю та ревізії За історичними та географічними джерелами можна стверджувати, що ревізія та контроль мають, беззаперечно, багатовіковий період розвитку. Історики вважають, що поява першої контрольної служби відноситься приблизно до 4000 р. до н. е., коли древні цивілізації Ближнього Сходу почали створювати високоорганізовані держави і налагоджувати господарську діяльність. Подальший розвиток контролю господарської діяльності пов'язаний із виникненням обліку у державах, розташованих у долинах річок Ніл, Тигр і Євфрат, де о6лік вели на папірусі, а в подальшому – на папері.

З самого початку уряди займалися обліком прибутків і витрат, збором податків. При цьому необхідно було встановлення контролю, метою якого було зменшення помилок і обману з боку некомпетентних або нечесних чиновників. При VI династії в Єгипті у обліку почали складати кошториси витрат та контролювати їх додержання господарюючими суб'єктами, що підтверджується документами (2500-2400 рр. до н. е.). Зокрема, внутрішній контроль існував на будівельних, сільськогосподарських та інших роботах. Керівник робіт у кінці дня подавав письмовий звіт. Приймання робіт і контроль за їх кількістю і якістю здійснювалися спеціальною комісією. У Вавилонії керівники робіт також складали звіти щодня, які перевірялися згідно з нарядами на виконані роботи. Характерно, що контроль охоплював витрачання сировини і матеріалів на виготовлення продукції. Взагалі Вавилонія була першою державою, де було створене спеціальне законодавство (Закони Хаммураби, 2200-2150 рр. до н. е.). Отже, законодавче регулювання о6ліку було підпорядковане здійсненню безпосереднього контролю за діяльністю су6'ектів господарювання для повноти і своєчасності сплати податків. В Іудеї о6лік поєднувався з незалежним контролем. Про це у Біблії з6ерігся вислів царя Соломона щодо тих, хто постійно перебував у торгових відносинах: підраховуй і оцінюй, що даєш, і що отримуєш – запиши. Державна система обліку династії Чжоу (1122-256 рр. до н. е.) в Китаї включала ретельно розроблений бюджет і аудит всіх урядових департаментів. У Римській республіці усі державні фінанси знаходилися під безпосереднім контролем Сенату, а державний бюджет перевірявся штатом аудиторів під спостереженням скарбника. Римляни практикували розділення обов'язків, роблячи відмінність між посадовими особами, які несли відповідальність за податки і витрати, і тими, хто мав справу з виручкою і платежами, і, подібно грекам, розробили складну систему перевірок і взаємних перевірок. У Стародавній Греції особлива увага приділялася контролю збереження власності, зокрема майна (інвентарю). Крадіжку греки розглядали як матеріальну шкоду. Тому створювали такі умови, за яких державі була вигідна нестача цінностей у матеріально відповідальних осіб. Проте важливо, щоб у розкрадача було чим погасити нестачу, тому на посади з матеріальною відповідальністю призначали лише осіб багатих, спроможних внести велику заставу або представити впливових поручителів. Нестача цінностей покривалася із закладу або майна матеріально відповідальної особи або його поручителів, причому якщо нестача кваліфікувалася як розкрадання, то відшкодування її провадилося у десятикратному розмірі. Звідси інше розуміння контрольного прийому інвентаризації як засобу перевірки цінностей у натурі. Поняття раптової інвентаризації було чуже грекам. Більше того, ініціатива інвентаризації мала виходити від матеріально відповідальної особи, яка після здавання звіту повинна потурбуватися про докази його достовірності. Цей підхід відповідає сучасному договірному аудиту, коли власник, керівник підприємства за угодою з аудитором замовляє контрольну перевірку з питань, що потребують незалежного висновку аудитора.

Аудиторы изучают состав и структуру основных средств по данным регистров аналитического учета (инвентарных карточек учета основных средств, ведомостей, машинограмм и др.). В процессе такого изучения устанавливается правильность отнесения учитываемых объектов к основным средствам, их классификации, а также формирования инвентарных объектов. Данная процедура необходима для выражения мнения о достоверности данных, отраженных в Приложении к бухгалтерскому балансу (форма P5). Аудитор проверяет классификацию объектов на предмет их соответствия Общероссийскому классификатору основных фондов (ОК 01394). При аудите сохранности основных средств необходимо проверить условия их хранения и эксплуатации, установить список лиц, за которыми закреплены отдельные объекты, убедиться в том, что с этими лицами заключены договоры о полной материальной ответственности. Аудитор также выясняет, правильно ли оформлены первичные документы, на основании которых в бухгалтерском учете отражаются операции по приобретению объектов основных средств. В соответствии со ст. 9PФедерального закона «О бухгалтерском учете» первичные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных постановлением Госкомстата России от 21 января 2003Pг. P7. В соответствии с п. 5PПБУ 6/01 «Учет основных средств» объекты основных средств стоимостью не более 20 000Pруб. за единицу (или согласно иному лимиту, установленному в учетной политике организации) могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе МПЗ

1. Аудит операций с основными средствами

2. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

3. Контроль і ревізія розрахунків

4. Державний фінансовий контроль (ревізія)

5. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

6. Амортизация основних фондов (Амортизація основних фондів)
7. Аудит операцій з руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку
8. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

9. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

10. Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу

11. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

12. Амортизация основных фондов как источник инвестирования средств

13. Финансирование воспроизводства основных фондов

14. Учет, анализ и аудит операций по заработной плате

15. Основные фонды и оборотные средства предприятия

16. Переоценка основных фондов

Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

17. Основные фонды и оборотные средства строительной организации

18. Оптимизация использования основных фондов

19. Статистическое изучение основных фондов предприятия

20. Основные фонды

21. Формування основних фондів підприємства

22. Основные фонды в нефтегазовой промышленности
23. Учет износа и амортизации основных фондов
24. Воспроизводство основных фондов

25. Основные фонды

26. Основные фонды рыночного предприятия

27. Аудит операций с денежными средствами

28. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

29. Анализ использования основных фондов предприятия

30. Організація касових операцій у банківських установах

31. Банківські операції з кредитування юридичних осіб

32. Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів

Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее
Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

33. Индексация основных фондов

34. Контроль и ревизия расчетных операций

35. Организация учета и контроля денежных средств, расчетных операций в ЗАО "Канаш" Калининградской области

36. Основные фонды предприятия в условиях перехода к рыночной экономике

37. Рациональное использование основных фондов

38. Учет, аудит и оценка основных средств (на примере ПК "Экожан")
39. Амортизация основных фондов: методы амортизации, сопоставительный расчет амортизационных отчислений различными методами
40. Аудит амортизационных отчислений основных средств и нематериальных активов

41. Аудит операций банка с ценными бумагами

42. Аудит операций по расчету заработной платы

43. Аудит операций по учету расчетов с подотчетными лицами

44. Аудит операций по формированию и использованию прибыли предприятий

45. Аудит операций учёта материально-производственных запасов

46. Аудит первоначальной стоимости основных средств

47. Аудит операций расчетного и валютного счетов

48. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета
Деревянная рамка для картин, белая с золотом, 40x50 см.
Деревянная багетная рамка прекрасно дополнит любую картину, придаст ей законченный вид. Утонченная, изящная рамка, выполненная в
1078 руб
Раздел: Размер 40x50

49. Автоматизація розрахункових операцій в ПТК ОДБ

50. Організація роботи користувача з АБД

51. Разработка программы "Ведение основных фондов" для централизованной бухгалтерии комитета по образованию при администрации г. Богородицка

52. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом

53. Антиоксидантна терапія у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою

54. Дезадаптація безробітних з особистісними, соматоформними і сексуальними розладами та її психокорекція
55. Педалізація як одна з головних складових цілісного виконавського процесу
56. Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу

57. Організація позакласної роботи з математики

58. В’язка взаємодія вихорових структур зі зсувною течією

59. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

60. Відтворення основних фондів автомобільного транспорту

61. Основные фонды судостроительного предприятия и расчет себестоимости изготовления поперечной переборки

62. Взаємодія елементарних частинок з речовиною

63. Анализ эффективности использования основных фондов

64. Инвестиционное обеспечение обновления основных фондов

Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла
Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном

65. Організація роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів

66. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

67. Амортизационные отчисления, их место и роль в воспроизводстве основных фондов

68. Анализ эффективности использования основных фондов в СХПК "ХХХ"

69. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

70. Определение стоимости основных фондов
71. Основные фонды
72. Основные фонды

73. Основные фонды и прибыль предприятия

74. Основные фонды организации (предприятия) и способы улучшения их использования

75. Основные фонды предприятия

76. Основные фонды предприятия

77. Основные фонды предприятия

78. Основные фонды предприятия

79. Основные фонды предприятия

80. Основные фонды предприятия и их использование

Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Основные фонды предприятия и повышение эффективности их использования (на примере ОАО "ТАИФ-НК")

82. Основные фонды предприятия. Анализ и методика расчета на примере предприятия

83. Основные фонды, оборотные средства и себестоимость продукции предприятия

84. Оценка и эффективность использования основных фондов МСП-112

85. Понятие об основных фондах

86. Ситуаційний аналіз. Аналіз основних ринкових проблем
87. Статистичне вивчення основних фондів на підприємстві ВАТ "Сумиобленерго"
88. Характеристика системы показателей эффективности использования основных фондов предприятия общественного питания

89. Эффективность использования основных фондов

90. Эффективность использования основных фондов

91. Эффективность использования основных фондов предприятия и её влияние на финансовые результаты (на примере ОАО "Смоленская городская типография")

92. Анализ состояния и использования основных фондов

93. Анализ состояния и использования основных фондов МУП "Водоканал"

94. Расчет оборотных и основных фондов

95. Контроль та ревізія використання основних засобів

96. Ревізія як елемент методу економічного контролю

Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки
Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

97. Операции по купле-продаже акций и аудит фондов

98. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

99. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.