Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Операційна система MS Windows

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Операційна система MS Wi dows. Порівняння з іншими ОС (U ix, Apple, Li ux, BeOS та ін.) Огляд існуючих ОС ОС Платформа Архітек-тура (bi ) Ядро RAM (Мв) Об’єм жорстк диску (Мв)) Власна файл. сист. Сторонні файл. сист. Переваги Недоліки MacOS Power PC 32 монолітне 8 120 HFS, HFS FA , FA 32, ISO9660, UDF Платформа для настільних видав-ничих систем, гра-фічнрго дизайну, Web-дизайну, офіс-них прикладних програм Не вигідна для сервених прикладних програм та ігор Li ux I el, Power PC, Alpha, Mo orola 68K, SPARC, Ul raSPARC, ARM, MIPS 32, 64 на Alpha I Ul raSPARC монолітне 8 200-600 Ex 2 FA , FA 32, ISO9660, UDF, HFS, SYSV, HPFS, FS, Mi ix Гнучка основа для I er e -клієнтів, I er e -, I ra e - і файлових серверів, серверів баз даних, а також для зви-чайних офісних робіт Невелика кількість сучасних ігор і відсутність побутових прикладних програм FreeBSD I el, експериментально Alpa 32 (I el), 64 (Ul raSPARC) монолітне 8 150-350 UFS FA , ISO9660, FS стабільна і без-платна система для баз даних, I er e -, I ra e - і файлових серверів Мало офісного програмного забезпечення, дуже мало ігор Solaris I el, SPARC, Ul raSPARC 32 (i el), 64 (Ul raSPARC) монолітне Мінімум 32 Від 500 UFS FA , FA 32, ISO9660 стабільна система для баз даних, I - er e -, I ra e - і файлових серверів, I er e -Clie , Java-розробок Мало офісного програмного забезпечення, дуже мало ігор SCO U ix I el 32 (I el), 64 (на стадії розробки) монолітне 32 0,5-1 Гб VxFS, BFW SS, UFS, SFS, FA , ISO9660 OS/2 Warp Server I el 32 монолітне 32 350 HPFS, JFS FA , FA 32, VFA , FS, ex 2fs, HFS Стабільна система для підприємниць-ких мереж, кому-нікацій і серверів транзакцій, об’єд-нує різні платфор-ми Недостатньо програмного забезпечення для приватних користувачів BeOS I el, Power PC 32 MACH 16 150 JFS FA , FA 32 Оптимальна для мультимедійних прикладних програм (відео-монтаж і звукова обробка) та ігор Для офіснрго використання відсутнє відповідне ПЗ JavaOS Pe ium Від 32 до 128 мікроядро 32 Дистанційно від -сервера Не залежить від платформи сере-довища підтримки розробки Відсутність стандартних застосувань Wi dows CE SH3, MIPS 39xx I 4xx, 486, Pe ium, Power PC, Mo orola, ARM/S ro gARM 32 монолітне 32 1 ROM- 2.5 система з малим використанням енергії для мобіль-них Ha dheld-ПК і палитопів Відсутність мультимедійних прикладних про-грам і трудоєм-ких застосувань Wi dows 97 1. Загальні відомості Операцiйна система Wi dows-97 (надалi - W97) має значно розвинутiші мережнi функцiї порiвняно з її попередницями. Розробники її намагалися створити у функцiональному планi найсучаснішу мережну ОС, яка б задовiльняла основним вимогам до сучасних ОС: простота в керуванні та можливiсть роботи малоквалiфiкованого користувача; унiверсальнiсть; пiдтримка максимальної кiлькостi протоколiв та взаємодiя з багатьма мережними ОС; поєднання зручностi та простоти адмiнiстрування з розвинутими адмiнфункцiями та можливiстю адмiнiстрування мереж з тисяч комп’ютерiв (зменшення витрат на адмiнiстрування); вбудованiсть в систему електронної пошти та iнших засобiв колективної роботи i вихiд в глобальнi мережi; пiдтримка вiддаленого доступу, мобiльних користувачiв.

W97 - це однорангова ОС з можливiстю пiдключення до серверiв Wi dows та ovell e ware. Що ж нового принесла W97 у свiт комп’ютерних мереж? У системнiй архiтектурi - багатомодульна архiтектура, що налагоджується на пiдтримку рiзноманiтних функцiй за бажанням користувача вiдповiдним набором модулiв. Пiдтримка багатопротокольностi. У засобах керування системними параметрами. Збереження системної iнформацiї в єдинiй базi даних - системному реєстрi. Подiл цiєї бази на користувацьку та машинну компоненти, що дозволяє однаково обслуговувати користувача незалежно вiд мiсця його входу у мережу. Простi та наочнi засоби роботи з реєстром. У засобах iнсталяцiї. Можливiсть автоматизацiї процесу iнсталяцiї, створення спецiальних сценарiїв iнсталяцiї. Встановлення великої кiлькостi копiй ОС без втручання оператора. Налагодження функцiональностi системи на окремих користувачiв та їх групи. У засобах взаємодiї з iншими системами. Крiм пiдтримки одноранговостi, можливiсть бути клiєнтом для систем Wi dows та ovell e ware. Можливiсть бути сервером для клiєнтiв Wi dows та ovell e ware. Додаткове пiдключення до iнших серверiв. Унiфiкацiя механiзму таких пiдключень. У засобах адмiнiстрування. Можливiсть налагодження робочого середовища для рiзних користувачiв та їх груп (профiлi користувачiв). Пiдтримка iндивiдуального списку паролiв доступу до рiзних ресурсiв. Користувач вводить пароль лише один раз - при входi у систему. Користувач може входити в мережу на рiзних комп’ютерах i користуватися одними профiлями (робоче середовище слiдує за користувачем при його перемiщеннi). Можливiсть створення обов’язкових профiлiв. Використання системних правил для окремих користувачiв та їх груп для обмеження свободи змiн системних параметрiв на робочих мiсцях. У системi електронної пошти. Система електронної пошти iнтегрована в ОС. Це означає, що iснує єдиний клiєнт електронної пошти, який обслуговує як локальну пошту, так i вихiд у зовнiшнi мережi. Вiн пiдтримує додатковi спорiдненi служби (наприклад, передавання факсiв). Така iнтегрованiсть електронної пошти дозволяє використовувати її прямо з застосувань. У пiдтримцi вiддаленого доступу. Реалiзацiя основних протоколiв вiддаленого доступу. Наявнiсть утiлiт синхронiзацiї каталогiв. Поряд з досягненнями, W97 має i ряд недолiкiв. Зокрема пiдтримується тiльки застарiла версiя ovell e ware (без можливостi роботи з деревом каталогiв). Є недолiки в механiзмi захисту системи, в доменнiй архiтектурi мереж Wi dows та iн. Для зручностi користувача ОС та структурування мережних функцiй у W97 видiленi наступнi типи мережних компонент. Мережний адаптер. Ця компонента містить як параметри реального мережного адаптеру, так i протоколiв PPP, SLIP. Одночасно може бути сконфiгуровано кiлька адаптерiв. Протокол. Як правило - це визначення певних протокольних стекiв (IPX/SPX, Microsof DLC, e BEUI, CP/IP). Протоколи ‘прикрiплюються’ до адаптерiв та мережних клiєнтiв. Одночасно може пiдтримуватись кiлька протокольних стекiв. Клiєнт. Мережний клiєнт дозволяє з’єднуватися з серверами вiдповiдних мереж.

Допускається встановлення клiєнтiв Ba ya , F P Sof ware, Microsof , ovell, Su sof . Клiєнти Microsof , ovell не вимагають додаткового ПЗ. Служба. Мережна служба - це сукупнiсть засобiв, якi виконують певну мережну функцiю. Наприклад, ‘Служба доступу до файлiв та принтерiв’. Окремо визначенi такi служби для мереж Microsof та ovell. 2. Iнсталяцiя та налагодження мережних компонент. Iнсталяцiя мережних компонент може вiдбуватися як пiд час iнсталяцiї самої ОС, так i пiд час роботи системи. Розробники ОС спробували максимально спростити процес iнсталяцiї на окремiй станцiї, приховати деякi його складнi нюанси, зрештою автоматизувати процес iнсталяцiї рiзних конфiгурацiй системи на велику кiлькiсть комп’ютерiв. У цьому розділі ми будемо звертати більшу увагу на основнi принципи та пiдходи, технiчнi та системнi рiшення, застосованi у процедурах iнсталяцiї мережних компонент W97, а не на детальну послiдовнiсть дiй користувача при цьому. Перед iнсталюванням W97 треба вибрати мiсце розмiщення системи (локальний ПК або сервер), мiсце, з якого проводити iнсталяцiю (локальний ПК або сервер), а також варiант початкового завантаження системи (з жорского диску локального ПК, з сервера, з гнучких дискiв). У залежностi вiд мiсця розмiщення системи розрiзняють наступнi конфiгурацiї. Локальну - всi файли W97 розташованi на клiєнтi, iнсталяцiя проводиться з локальних дисководiв або з сервера. Така конфiгурацiя збiльшує швидокодiю роботи системи, але вимагає значного дискового простору. Сумiсного використання - частина файлiв на клiєнтi, основна - на серверi. Встановлення системи вiдбувається з сервера. Це дозволяє зекономити ресурси, але призводить до зменшення швидкодiї роботи W97 в порiвняннi з локальною iнсталяцiєю. У залежностi вiд мiсця, з якого iнсталюється система можливi такi варiанти. Інсталяцiя з локального дисководу. При iнсталяцiї з локального дисководу дистрибутив міститься на локальному комп’ютерi. Система розмiщується на визначеному каталогу локального РС (локальна iнсталяцiя). Використовується для iнсталяцiї окремих, необ’єднаних iснуючою попередньо мережею станцiй. Дає менше можливостей для автоматизацiї процесу iнсталяцiї. Інсталяцiя з сервера. Дистрибутив розміщується на серверi. Для такого типу iнсталяцiї необхiдне попереднє пiд’єднання до сервера у вже iснуючий мережi. Допускається як локальна інтсталяція, так i iнсталяцiя сумiсного використання. З сервера можна проводити iнсталяцiю на багато станцiй одночасно, застосувати засоби автоматизованої iнсталяцiї. При iнсталяцiї з сервера дистрибутив попередньо копiюється на диск сервера (команда e se up). Розглянемо детальнiше процес iнсталяцiї з точки зору засобiв його автоматизацiї. Першим таким засобом слiд вважати можливiсть автоматичного розпiзнавання типу адаптерної плати та встановлення необхiдних параметрiв (технологiя plug a d play). Встановленi параметри плати (номер переривання, адресу вводу-виводу можна пiзнiше проставити i вручну. При цьому система буде вiдмiчати можливi конфлiкти i пiдказувати дiапазони можливих значень. Другим таким засобом є встановлення мережних компонент ‘за замовчуванням’.

Операции над файлом Подробно рассматривать работу с файлами и каталогами в оболочке GNOME мы не будем - уж очень все просто. 1.4.5. Понятие владельца файла, права доступа к файлам и каталогам Первоначально в DOS, а затем и в Windows не было такого понятия, как "владелец файла" и "права доступа к файлу". Права доступа к файлам и каталогам появились только в файловой системе NTFS, но фактически NTFS "пришла в массы" лишь в 2001-2002 годах. Сейчас поясню, почему так поздно. Файловая система NTFS поддерживалась только операционной системой Windows NT, которая не была столь распространена, как Windows 95/98. Windows 2000, в которой тоже была поддержка NTFS, также не получила широкого распространения. Достаточной популярностью из ОС, поддерживающих файловую систему NTFS, пользовалась лишь Windows XP. Но многие пользователи просто не использовали всех возможностей NTFS или вообще не использовали згой файловой системы (ведь Windows XP также поддерживала и файловую систему FAT32): кто по привычке к FAT, а кто - по незнанию

1. Операційна система Windows

2. Операційна система підприємства

3. Операционная система MS-DOS

4. Операционная система MS DOS. Обзор версий MS DOS. Основные составные части MS DOS. Начальная загрузка MS DOS

5. Операционная система MS DOS. Основные принципы хранения информации на магнитных дисках в MS DOS. Файловая система MS DOS

6. Работа с командами операционной системы MS - DOS
7. Організаційна система управління природокористуванням України
8. MS Windows
MS Windows

9. Использование пакета Cold Fusion для MS Windows при построении WWW - интерфейсов к базам данных

10. Інституційна система Європейського союзу

11. Інформаційна система НБУ

12. Корпоративна інформаційна система R/3

13. Операционная система MS DOS

14. Операційні системи та робота з ними

15. Розробка операційної системи реального часу для цифрового сигнального процесора MicroDSP-RTOS

16. Діагностика і операційна тактика при постнекротичних ускладненнях гострого панкреатиту

Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор
Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы

17. Особливості проектування операційної системи у сфері послуг

18. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

19. Партійна система України. Політичний маркетинг

20. Проектування операційної системи малого підприємства, орієнтованого на виробництво

21. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

22. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции
23. Операционная система Windows
24. Валютная система, ее сущность и разновидности, форфейтная операция

25. Система электронных расчетов. Учет операций по электронным платежам

26. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

27. Операционная система WINDOWS-98

28. Файловая система Windows

29. Построение локальной вычислительной сети подразделения организации под управлением операционной системы Windows NT

30. Секреты управления системой Windows XP с помощью реестра и стандартных средств

31. Учет финансово-хозяйственных операций при применении общей системы налогообложения в ООО "Стайер" г. Тольятти

32. Исследование возможностей операционной системы Windows

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы

33. Настройка интерфейса операционной системы Windows

34. Операционная система Windows

35. Операционная система Windows

36. Операционная система Windows XP

37. Операционные системы Windows

38. Оперциаонные системы ASP Linux и Windows
39. Переваги та недоліки операційних систем Windows
40. Работа с операционной системой Windows 95

41. Разработка элементов информационной системы средствами СУБД MS Access и языка программирования VBA

42. Система баз данных MS Access

43. Табличный процессор Excel. Система управления базой данных MS Access. Векторный редактор CorelDraw

44. ЭВМ с использованием математического пакета MathCad в среде Windows 98 для решения системы дифференциальных уравнений

45. Інформаційна модель упровадження системи якості ВНЗ

46. Система лабораторно-практических работ по MS Word

47. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

48. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

50. В поисках системы мира

51. Малые тела Солнечной системы

52. Происхождение Солнечной системы

53. Строение солнечной системы

54. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)
55. Солнечная система
56. Происхождение солнечной системы

57. Спутниковые системы местоопределения

58. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

59. Двигательные системы организма

60. Нервная система

61. Нервная система

62. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

63. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

64. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00013, 1600x430x1550 мм.
Длина: 160 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
861 руб
Раздел: Вешалки напольные
Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие
Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

65. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

66. Транспортная система Украины

67. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

68. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

69. Банковская система Франции

70. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике
71. Налоговая система
72. Налоговая система России

73. Налоговая система РФ

74. Налоговая система РФ на современном этапе

75. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

76. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

77. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

78. Планирование в системе государственного управления

79. Система таможенных органов РФ

80. Расходы бюджетной системы на социальные цели

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

81. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

82. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

83. Задачи, основные функции и система ОВД

84. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

85. Природа и система административного права

86. Банковские операции с использованием векселей
87. Гражданское право в системе права
88. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

89. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств

90. Правовая система Великобритании

91. Судебная система 1917-22 гг.

92. Система преступления и наказания по Соборному Уложению 1649 года

93. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

94. Создание советской судебной системы

95. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР

96. Федерализм и избирательная система в Германии

Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты
Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

97. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

98. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

99. Особенности проведения банком операций с векселями


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.