Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Витрати виробництва

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Вступ Перехід України до ринкової економіки вимагає від підприємства підвищеної ефективності виробництва,конкурентоспроможної продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу,ефективних форм господарювання та управління виробництвом. Будь-яке виробництво завжди пов’язане з витратами, оскільки це — процес використання факторів виробництва, які втілюються у створеному продукті (товарі, послузі). Останній, як відомо, характеризується споживчою вартістю (корисністю) і трудомісткістю, тобто певною кількістю затрат уречевленої та живої праці. У підсумку вони і становлять вартість товару чи послуги. Частина їх вартості, яка втілює вартість уречевленої праці (засобів виробництва), існує ще до процесу виробництва. Вона лише переноситься на виготовлений товар у вигляді вартості матеріальних витрат. Жива праця людини створює чистий продукт — понад вартості перенесених на товар матеріальних витрат. Зрозуміло, що процес виробництва має безперервно повторюватись, а це можливо лише тоді, коли його фактори відтворюються. Частка вартості, яка авансується для постійного функціонування виробництва, визначається як витрати виробництва. 1. Витрати виробництва 1.1 Витрати виробництва як політична категорія Категорія “ витрати виробництва ” належить до загальноекономічних (тих,що відображають реалії у декількох суспільно-форми капіталістичних витрат виробництва В політ економічному аспекті капіталістичні витрати виробництва представляють собою,передусім,відносини економічної власності між капіталістами і найманими працівниками з приводу формування та розвитку витрат постійного та змінного капіталу та привласнення при цьому додаткової вартості у товарній формі(втіленої у товарі)У кількісному аспекті –це витрати капіталу (капіталістичної власності З боку вартісних відносин вони складаються з витрат на предмети праці,певної частки зношених засобів праці і попиту робочої сили й виражають формулою: ВВ=с v Де с – вартість споживчих засобів виробництва,v-вартість необхідного продукту (необхідного для створення робочої сили працівника ) Якщо капіталісту для виробництва товарів необхідно затратити лише с v(витрати капіталу ), то витрати суспільства-це, те у що обходиться створення товару всьому суспільству і виражається формулою W = C V M, де С — вартість спожитих засобів виробництва; V — вартість необхідного продукту (вартісний еквівалент заробітної плати); M — вартість додаткового продукту (приріст вартості щодо вартості необхідного продукту). Витрати капіталістичного підприємства і витрати суспільства це - окремі економічні категорії, в основі розмежування яких лежать об’єктивні економічні процеси, властиві також речовому змісту. Так в основі виділення витрат підприємства лежать, з одного боку, процеси економічної відокремленості підприємства ( характеризує їх приналежність до відносин економічної власності на засоби виробництва і виготовлений продукт), а з другого – процеси суспільного розподілу праці. Водночас, виділення витрат виробництва капіталістичного підприємства зумовлене, певною мірою, особливостями кругообороту індивідуального капіталу та його відтворення,витратами живої та уречевленої праці на виробництво товарів на окремому підприємстві.

Виділення категорії « витрати виробництва суспільства « також зумовлена витратами живої та уречевленої праці на виготовлення товару, що здійснюється,насамперед, поза межами окремого підприємства, зокрема наявність у вартості такого товару додаткової праці у формі додаткової вартості. Складовим елементом витрат виробництва суспільства є витрати окремого підприємства. Стосовно додаткового продукту, то він створюється на підприємстві живою працею безпосереднього виробника, менеджера і підприємця, так і поза його межами внаслідок сенергічного ефекту, що виникає у процесі суспільного поділу праці в загальній та частковій формах. Крім того,витрати виробництва окремого підприємства не збігаються з суспільно необхідними витратами на виготовлення окремого товару. Це зумовлено різкою технічною оснащеністю підприємства, неоднаковим рівнем організації виробництва,кваліфікації робітників та іншими факторами у межах однотипної форми власності. Суспільно необхідні затрати живої та уречевленої праці тяжіють до витрат на тих підприємствах, що виготовляють основну масу товарів даного виду, оскільки на них встановлюється суспільно необхідні умови виробництва ( середня продуктивність, інтенсивність праці, рівень технічної оснащеності,кваліфікації працівників,якість продукції тощо). Ці усереднені фактори сфери безпосереднього виробництва певною мірою уніфікуються внаслідок впливу ринку, знеособлення і усереднення індивідуальних витрат виробництва на виготовлення ідентичних товарів. Конкретніше вплив ринку виявляється у наявності зворотної дії попиту споживачів( у т. ч. суб’єктивної оцінки останніми якості продукції тощо) на процес ціноутворення, а останнього — на виготовлення товарів. Суспільно необхідні витрати чи послуги виявляються у формі власності . 1.2 Еволюція витрат виробництва у процесі розвитку економічних систем Витрати виробництва,як і всі інші економічні категорії, на різних етапах розвитку товарного виробництва наповнюються елементами якісно нового або істотно нового змісту. В цілому витрати виробництва суспільства (в т ч. витрати виробництва на підприємстві ) на нижчій стадії розвитку капіталізму набувають форми витрат капіталу (постійного і змінного) у складі авансового капіталу. Авансовий капітал внаслідок часткового зношування основних фондів та їхнього переносу на новостворений товар більший за капіталістичні витрати виробництва. На вищій стадії на монополістичних підприємствах формуються монопольні витрати виробництва,які внаслідок виготовлення на цих підприємствах основної маси продукції,зосередження найпередовішої техніки і технології,впровадження найдосконаліших форм і методів організації виробництва,закупівля сировини,матеріалів і комплектуючих виробів за заниженими цінами є тощо нижчим, ніж індивідуальних (середніх і малих ) капіталістичних підприємствах. Монопольні витрати виробництва відображають,передусім, відносини монополістичної власті щодо формування та розвитку витрат монополістичного постійного та змінного капіталу й привласнення при цьому додаткової вартості у формі монополістичного товару. Крім того,на вищій стадії капіталізму монопольні витрати виробництва наповнюються державно-монополістичним змістом.

Про це свідчить процес передачі нових технологій,інших об’єктів державної інтелектуальної власності і підприємствам різних типів капіталістичної власності,використання такої власності внаслідок здійснення спільних науково-дослідницьких робіт промислових компаній із державними лабораторіями та використання отриманих результатів Капіталістичні витрати виробництва мають бути відшкодовані за рахунок реалізації виготовлення на підприємстві товарів. Тому витрати на виготовлення і реалізацію товару називають собівартістю продукції. У політ економічному аспекті вона відрізняється від капіталістичних витрат тим, що відображає не лише відносини економічної власності між найманими працівниками і капіталістами щодо формування витрат постійного і змінного капіталу а й привласнення додаткової власності у процесі створення товарів,але й щодо їх реалізації. У західній економічній літературі у контексті позитивної економічної теорії концепція “факторів виробництва ” до постійних витрат виробництва відносять витрати на заробітну плату,виплату оренди,витрати на освітлення, опалення,сплату відсотків за кредит та інші. Їх відносять до постійних тому,що вони є незмінними для діючого підприємства. До змінних за такою логікою, належать сировина,матеріали,пальне,електроенергія. Джерелом формування виробничих витрат є виробничі ресурси: природні(земля,вода, ліси тощо),праця,капітал,підприємницька діяльність. Згідно з певними функціонуванням цих ресурсів формуються і відповідні виробничі витрати. Так,використання природних ресурсів формує такі витрати,як рентна або плата за землю і орендна плата, використання праці пов’язане із заробітною платою, капітал породжує такі витрати як амортизація, процент на капітал і процент на позику, підприємницька діяльність – нормальний прибуток, що є також складовою витрат виробництва, отже витрати виробництва—це вартість виробничих факторів, використаний для створення певної кількості благ. Отже, витрати є важливим елементом діяльності підприємства 2. Поняття витрат та їх класифікація Є два підходи до визначення витрат: 1.Бухгалтерський—за ним витрати тлумачать як вартість витрачених ресурсів за фактичними цінами їх придбання. 2.Економічний – витрати розуміють як вартість інших благ,які можна було б отримати при найвигіднішому з усіх можливих альтернативних напрямів використання тих самих ресурсів. Отже, йдеться про вартість втрачених можливостей, або альтернативні витрати. Економісти розглядають витрати не в ретроспективній,як бухгалтери, а у перспективі діяльності фірми. Вони цікавляться тим,якими будуть витрати в майбутньому, а також тим, як фірма може перегрупувати свій ресурси з метою зменшення витрат та збільшення прибутків. Отже, вони повинні визначити вартість втрачених альтернатив,тобто відмови від можливості ефективніше використання ресурси фірми. На практиці, згідно з бухгалтерським підходом, витрати визначаються собівартістю фактично виробленої продукції. Тоді як за економічним підходом, вони враховують,крім собівартості,й ті, витрати,які пов’язані із залученням обмежених ресурсів з інших виробництв.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за кредитами. 1317 П Iншi короткостроковi кредити, якi отриманi вiд Нацiонального банку Украни Призначення рахунку: облiк iнших короткострокових кредитiв, отриманих вiд Нацiонального банку Украни, якi не вiдображенi за iншими рахунками групи N 131. За кредитом рахункупроводяться суми отриманих кредитiв. За дебетом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за кредитами. 1318 П Нарахованi витрати за короткостроковими кредитами, якi отриманi вiд Нацiонального банку Украни Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за короткостроковими кредитами, якi отриманi вiд Нацiонального банку Украни. Витрати облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать. За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат до часу х оплати. За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат при х сплатi. 132 Довгостроковi кредити, якi отриманi вiд Нацiонального банку Украни 1325 П Довгостроковi кредити, якi отриманi за рахунок коштiв мiжнародних фiнансових органiзацiй Призначення рахунку: облiк довгострокових кредитiв, якi отриманi вiд Нацiонального банку Украни за рахунок коштiв мiжнародних фiнансових органiзацiй

1. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

2. Аналіз витрат виробництва i збуту продукції

3. Короткострокові витрати виробництва

4. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

5. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

6. Аналіз витрат на виробництво продукції
7. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])
8. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

9. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

10. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

11. Витрати обігу

12. Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти

13. Сутність витрат та методи їх зниження

14. Облік витрат на оплату праці

15. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

16. Аналіз доходів та витрат банку

Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

17. Умови праці на виробництві

18. Види електричних травм. Розподіл виробництва за ступенем пожежної безпеки

19. Нещасні випадки на виробництві

20. Організація охорони праці на виробництві

21. Виробництво силосу

22. Впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської продукції ВАТ "Западинське"
23. Екокономічна ефективність виробництва картоплі
24. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

25. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

26. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

27. Економічна ефективність виробництва соняшника

28. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

29. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

30. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

31. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

32. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие

33. Планування виробництва насіння зерна

34. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

35. Техногенна безпека при роботі з добривами в сільськогосподарському виробництві

36. Удосконалення технології виробництва харчових яєць шляхом введення у кормосуміш ферментних препаратів

37. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

38. Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків
39. Витрати підприємства
40. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

41. Облiк виробничих витрат на пiдприємствах плодоовочеконсервної промисловостi

42. Облік виробничих витрат у птахівництві

43. Облік витрат рибницьких господарств у сучасних умовах

44. Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості

45. Облік неопераційних витрат на підприємстві

46. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

47. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

48. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие

49. Сучасний облік прямих витрат

50. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

51. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

52. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

53. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

54. Склад і порядок відшкодування судових витрат
55. Судові витрати. Судові штрафи
56. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

57. Загальна технологія виробництва баночних консервів

58. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

59. Проект цеху з виробництва масла способом перетворення високожирних вершків з масовою часткою жиру 72,5 та 82,5% (селянського, солодковершкового) потужністю 4 т за добу

60. Технлогія виробництва субпродуктів та приготування напівфабрикатів

61. Технологія виробництва біойогурту

62. Технологія виробництва кефіру 3,2% в кількості 4000кг/зм. на базі Філії Сумський молочний завод ДП "Аромат"

63. Технологія виробництва масла бутербродного методом перетворення високожирних вершків

64. Технологія виробництва печива цукрового на прикладі Харківської бісквітної фабрики

Антистрессовая подушка под шею "Микс".
Удобная подушка под шею создана специально для поездок и перелётов. Её можно использовать и на работе, чтобы приятно расслабиться во время
330 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины
Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

65. Технологія виробництва рибних пресервів на прикладі фірми

66. Традиційне виробництво алкогольних напоїв України

67. Шляхи підвищення рентабельності при виробництві художніх фільмів

68. Виробництво шпалер і вимоги до їх якості

69. Витрати виробнцитва. Їх класифікація

70. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції
71. Розробка бізнес-плану ТОВ "Поляна" з виробництва морозива
72. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

73. Асептика в аптечному виробництві

74. Виробництво лікарських препаратів, що знаходяться під тиском

75. Виробництво очних лікарських форм

76. Міжнародний поділ факторів виробництва

77. Ефективне управління виробництвом

78. Короткострокове планування виробництва в операційному менеджменті

79. Мета і напрямки класифікація витрат

80. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар спорт", красный.
Все еще не можете определиться, что подарить ребенку на торжество? Куклы и конструкторы уже негде складывать, а удивить малыша очень
2150 руб
Раздел: Каталки
Планшетик "Кто самый умный?".
Этот говорящий планшетик – прекрасный подарок для маленьких эрудитов! 200 умных вопросов, 20 игровых тем, 3 уровня – играй и узнавай много
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Організація виробництва на металургійному підприємстві

82. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

83. Стратегія і практика оновлення виробництва

84. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

85. Вибір найкращого варіанту оптимального зустрічного плану виробництва

86. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів
87. Вибір оптимальних технологічних параметрів виробництва шамотних вогнетривів і їх взаємозв’язок з основними властивостями виробів
88. Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів

89. Виробництво двоокису цирконію

90. Виробництво купажованого соку

91. Виробництво макаронних борошнистих кондитерських виробів та рослинної олії

92. Виробництво тарного скла

93. Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква

94. Загальна технологія виробництва цукру-піску та цукру рафінаду

95. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

96. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

97. Особливості технології виробництва паштету "Козацький" в умовах ВАТ "Любинський м’ясопереробний комбінат"

98. Проект цеху з виробництва казеїну знежиреного

99. Проект цеху по виробництву сичужних сирів з чеддеризацією

100. Способи водопідготовки для виробництва алкогольних та безалкогольних напоїв


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.