Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗмістВступ 1. Когерентність, сутність когерентності 2-го порядку 2. Вимірювання когерентності 2.1 Дослід Юнга( 1-го порядку) 2.2 Дослід Брауна-Твіса 2.3 Лічба фотонів 3. Явища в квантовій оптиці, які базуються на когерентності 2-го порядку Висновок Список літератури Вступ До 1981 року рівняння для функції когерентності другого порядку вирішувалося лише в безабераційном наближенні. Чисельне вирішення даного рівняння з використанням методу кінцевих різниць пов'язане з великими труднощами. У загальному випадку дане рівняння має п'ять незалежних змінних. Недостатня ефективність даних алгоритмів дозволила вирішити лише завдання з осьовою симетрією і для пучків у вигляді безконечної смуги, для яких число незалежних Широке поширення для дослідження завдання поширення частково когерентного випромінювання отримало вирішення рівняння перенесення випромінювання (УПІ) Фур'є - зв'язаного рівняння для функції когерентності. Вперше для завдання нелінійного поширення випромінювання в атмосфері дане рівняння було отримане в роботах. Воно також як і рівняння для функції когерентності має п'ять незалежних змінних і його точне чисельне рішення є проблематичним. Для його вирішення авторами використовувалося безабераційне наближення і метод фазового екрану. Точне чисельне вирішення даного рівняння було отримане лише для завдання з осьовою симетрією. У зв'язку з цим встала необхідність розробки асімптотики точних методів рішення задачі. Дослідження в цій області привели до появи ряду наближених асимптотичних методів вирішення УПІ, що зводять рівняння похідних в п'ятимірному просторі до системи звичайних диференціальних рівнянь. Таким чином, для дослідження завдання поширення частково когерентного випромінювання в неоднорідних середовищах виникає необхідність створення методів і алгоритмів, що дозволяють виконати теоретичне моделювання поширення випадкового хвилевого поля при взаємному впливі ефектів, супроводжуючих поширення випромінювання: дифракцію, рефракцію на неоднорідному розподілі показника заломлення, рефракцію на неоднорідному розподілі коефіцієнта поглинання (посилення), неоднорідність поглинання (посилення) енергії випромінювання в поперечному перетині пучка, турбулентне розширення пучка. Метою курсової роботи є дослідження характеристик частково когерентного лазерного випромінювання, що поширюється в регулярно і випадково неоднорідних (лінійних і нелінійних) середовищах. Для досягнення заданої мети передбачається вирішення наступних основних завдань: - Дослідження теоретичних методів когерентності та когерентності другого порядку. - Вживання даних методів і алгоритмів для дослідження поширення частково когерентного випромінювання. - Дослідження залежності енергетичних і когерентних властивостей вихідного випромінювання, а також закономірностей поширення когерентного і частково когерентного лазерного випромінювання в неоднорідний поглинаючих (що підсилюють) середовищах від розподілів оптичних характеристик неоднорідного активного середовища. 1. Когерентність, сутність когерентності 2-го порядку Когерентність (рос. когерентность, англ.

cohere ce, нім. Kohдre z f) — це властивість хвилі зберігати свої частотні, поляризаційні й фазові характеристики. Здатність до інтерференції, яку виявляють за певних умов хвилі, зокрема світлові. Умовою когерентності хвиль є незмінюваність у часі різниці між фазами коливань у них, що можливо лише тоді, коли хвилі мають однакову довжину (частоту). Завдяки когерентності хвиль виникають інтерференційні явища. Поняття плоскої монохроматичної хвилі, яке часто використовується в фізиці є абстракцією. Реальні хвилі, які випромінюються реальними джерелами, насправді є скінченими хвильовими пакетами. Кожне джерело випромінює свої особливі хвилі, які розрізняються настільки ж, наскільки різняться відбитки пальців людей. Однак, для спостереження інтерференції необхідно, щоб хвиля зберігала самоподібність. Така самоподібність хвилі описується терміном когерентність. Наприклад, для отримання двох когерентних між собою променів у оптиці використовують розділення початкового променя світла. Один із способів зробити це - поставити на шляху променя плоскопаралельну пластинку. Частина світла буде відбиватися від пластинки, а частина проходити далі. Використовуючи лінзи та дзеркала можна спрямувати розділені промені так, щоб вони знову перетиналися, подолавши різний шлях. Тоді, внаслідок різниці ходу променів, виникає інтерференційна картина. Термін когерентність використовується також для хвильових функцій у квантовій механіці. Під когерентністю розуміють узгоджене протікання в часі і в просторі декількох хвильових процесів, що проявляються при їх додаванні. Для когерентних світлових хвиль з постійною або зміною по певному закону різницею фаз виникає характерна інтерференційна картина. Якщо порівнювати фази однієї і тієї ж світлової хвилі в різні моменти часу які розділяються інтервалом & au; то при достатньо великому значенню & au; випадкове змінення фаз може перевищити π. Це означає, що через деякий час хвиля &quo ;втрачає свою пам`ять&quo ;, тобто забуває значення початкової фази. Тобто вона стає не когерентною сама до себе. Для кількісної характеристики цього явища вводять функцію R(& au;), яка має назву функція кореляції. В цьому випадку додавання двох хвиль, які затримані одна відносно одної і отримані від одного джерела через час & au; можна представити у виразом: Ер= Де Е1 та Е2 – амплітуди хвиль; ω – середня частота коливання Значення & au; при якому функція кореляції R(& au;)=0,5 називається часом когерентності, а відстань, яка визначається lког=с& au; називається довжиною когерентності. У випадку, коли & au;відповідає повній часовій когерентності. КОГЕРЕНТНІСТЬ – погоджене протікання в просторі і в часі декількох коливальних або хвилевих процесів, при якому різниця їх фаз залишається постійною. Це означає, що хвилі (звук, світло, хвилі на поверхні води і ін.) поширюються синхронно, відстаючи одна від одної на сповна певну величину. При складанні когерентних коливань виникає інтерференція; амплітуду сумарних коливань визначає різниця фаз. Гармонійні коливання описує вираження A( )= A0cos(w j) де A0 – початкова амплітуда вагання, A( ) – амплітуда у момент часу , w – частота вагання, j – його фаза.

Коливання когерентні, якщо їх фази j1, j2 . міняються безладно, але їх різниця Dj = j1 – j2 . залишається постійною. Якщо ж різниця фаз міняється, коливання залишаються когерентними, поки вона по величині не стане порівнянна з р. Поширюючись від джерела коливань, хвиля через якийсь час може &quo ;забути&quo ; первинне значення своєї фази і стати некогерентною самій собі. Зміна фази зазвичай відбувається поступово, і час 0, протягом якого величина Dj залишається менше p, називається тимчасовою когерентністю. Її величина безпосередньо пов'язана з надійністю джерела коливань: чим стабільніше він працює, тим більше тимчасова когерентність вагання. За час 0 хвиля, рухаючись з швидкістю з, проходить відстань l = 0c, яке називається довжиною когерентності, або довжиною цугу, тобто відрізання хвилі, що має незмінну фазу. У реальній плоскій хвилі фаза коливань міняється не лише уздовж напряму поширення хвилі, але і в площині, перпендикулярній йому. В цьому випадку говорять про просторову когерентність хвилі. Перше визначення когерентності дав Томас Юнг в 1801 при описі законів інтерференції світла, що проходить через дві щілини: &quo ;інтерферують дві частини одного і того ж світу&quo ;. Суть цього визначення полягає в наступному. Звичайні джерела оптичного випромінювання складаються з безлічі атомів, іонів або молекул, що мимоволі випускають фотони. Кожен акт випускання триває 10–5 – 10–8 секунд; слідують вони безладно і з випадково розподіленими фазами як в просторі, так і в часі. Таке випромінювання некогерентне, на освітленому їм екрані спостерігається усереднена сума всіх коливань, а картина інтерференції відсутня. Тому для здобуття інтерференції від звичайного джерела світла його промінь роздвоюють за допомогою пари щілин, біпризми або дзеркал, поставлених під невеликим кутом одне до іншого, а потім зводять разом обоє частини. Фактично тут йдеться про узгодженості, когерентності двох променів одного акту випромінювання, що відбувається випадковим чином. Когерентність лазерного випромінювання має іншу природу. Атоми (іони, молекули) активної речовини лазера випускають вимушене випромінювання, викликане прольотом стороннього фотона, &quo ;в такт&quo ;, з однаковими фазами, рівними фазі випромінювача. У найбільш широкому трактуванні під когерентністю сьогодні розуміють спільне протікання два або декількох випадкових процесів в квантовій механіці, акустиці, радіофізиці і ін. Поняття когерентності тісно пов’язують з іншим фундаментальним явищем випромінювання — інтерференцією — додаванням хвильових полів із взаємним підсиленням або із взаємним послабленням в залежності від координат простору і часу. Якщо обидва джерела мають однакову яскравість, то наявність чітких інтерференційних смуг можливо вважати ознакою доброї когерентності, тоді як відсутність смуг відповідає повній некогерентності. Якість когерентності оцінюється по експерименту інтерференційної картини. В цьому визначенні якісна сторона ясна і зрозуміла, але при оцінці кількісних характеристик виникають певні труднощі. Амплітуду и фазу по інтерференційній картині безпосередньо визначити неможна.

В "Былом и думах" с установкой на подлинность связаны два момента, в конечном счете определяющие художественную систему произведения: ведущее значение теоретической, обобщающей мысли и изображение действительности, не опосредствованное миром, созданным художником. В романе, в повести художник, созидая отраженную, "вторую действительность", раскрывает в ней и через нее свое понимание действительности реальной. "Былому и думам" присущ огромный эпический размах повествования, но в этом произведении между объективным миром и авторским сознанием нет средостения фабулы. Вместо "второй действительности", со спрятанным в ее недрах автором, - прямой разговор о жизни, авторские суждения открыто и непосредственно направленные на жизненный материал. Разумеется, роман XIX века вовсе не чуждался прямого высказывания (достаточно напомнить "Войну и мир", где размышления автора занимают целые главы). Все же это явление другого порядка. В классическом социально-психологическом романе теоретические размышления автора - это отступления; авторский анализ сопровождает образное воссоздание действительности

1. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

2. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

3. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

4. Особливості художнього конструювання електротехнічних виробів, як об’єктів дизайну

5. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

6. Злочинні доходи як об’єкт оподаткування
7. Методи наукових і експериментальних досліджень
8. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

9. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

10. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

11. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

12. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

13. Мікромеханічний акселерометр на рухомому об’єкті

14. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

15. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

16. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Аппарат для приготовления домашнего творога и сыра "Нежное лакомство".
Сладкая творожная запеканка, мягкий пряный сыр, чесночная паста на бутерброды — сколько вкуснятины можно приготовить из домашнего творога
464 руб
Раздел: Прочее
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

18. Архангельський ліс – унікальний природний об’єкт Північного Причорномор’я

19. Об’єкт, предмет, структура та функції екології

20. Об’єкт "Скеля"

21. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

22. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України
23. Дослідження аспектів управління якістю продукції
24. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

25. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

26. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства

27. Необережність як форма вини

28. Об одной общей краевой задаче со смещением для нагруженного уравнения третьего порядка с кратными характеристиками

29. Комічне як соціокультурна реальність

30. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

31. Анализ постановления Министерства экономики Республики Беларусь "Об утверждении Инструкции о порядке применения цен и тарифов" от 10.09.2008 г. № 183

32. Злочинна недбалість, як вид необережності

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы
Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца

33. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

34. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

35. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

36. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

37. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

38. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання
39. Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами
40. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

41. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

42. Вплив математичної обізнаності на продуктивність пам’яті

43. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

44. Тривожність як соціально-педагогічне явище

45. Якість та контроль якості продукції

46. Мовленнєві розлади. Двомовність як профілактика афазій

47. Свідомість як філософська проблема

48. Бідність – як глобальна проблема людства

Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Соціально-педагогічна діяльність як професія

50. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків

51. Гідродинамічна нестійкість вихрового руху в системах з об’ємним стоком речовини

52. Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.

53. Ліквідаційна вартість об’єкта

54. Хімічний склад та якість мінеральної води в пляшках
55. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності
56. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

57. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

58. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

59. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

60. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

61. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях

62. Производство по делам об административных правонарушениях

63. Общие положения об обязательствах и договорах

64. Нормы ГК, которые определяют особенности порядка заключения договоров по недвижимости

Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

65. Право собственности и другие вещные права

66. Возбуждение производства по пересмотру судебного постановления в порядке надзора и процессуальный порядок рассмотрения протестов

67. Вопрос об открытии второго фронта. Тегеранская конференция

68. Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран

69. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

70. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"
71. Комментарии к основам законодательства Российской Федерации об охране труда
72. Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права

73. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

74. Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

75. Мировоззрение скифов в понимании Д.С. Раевского и других авторов

76. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

77. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

78. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

79. Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

80. Об одном дипломатическом казусе во время Второй Мировой войны

Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску

81. Что говорят мифы и легенды об истории Олимпийских игр

82. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

83. Представление и использование знаний об объектах

84. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

85. Использование Prolog совместно с другими ЯП

86. Исследование программы PhotoShop и других программ Adobe
87. Понятие об алгоритмах
88. Использование численных методов для решения дифуpов (2-го порядка) (, демонстрация применения интерполяции в среде MATHCAD-а)

89. Расчет дифференциального уравнения первого, второго и третьего порядка методом Эйлера

90. Кривые третьего и четвертого порядка

91. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

92. Стафилококки. Выявление резистентности к метициллину и другим b-лактамным антибиотикам методом скрининга

93. Иммунология. Общие принципы и понятия. Иммунитет, его виды, стимуляторы, индукторы, цитотоксичность, апоптоз, киллинг, адгезия, интегрины, селектины, миграция, хоминг и многое другое

94. Об использовании лекарственных растений в фармации и медицине

95. Красная книга. Закон об особо охраняемых территориях.

96. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные

97. Анализ суждений детей о значении понимания другого человека и самого себя

98. Блок выравнивания порядков

99. Расчет частотных характеристик активного фильтра второго порядка на операционном усилителе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.