Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Фольклор, як форма існування духовної культури

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст1. Походження поняття фольклор та приналежність до духовної культури 2. Прояв національного характеру у фольклорі 3. Зв'язок фольклору з іншими формами духовної культури 4. Жанрове багатство фольклорних творів 5. Особливості фольклору різних регіонів України 6. Особливості розвитку фольклорної традиції Рівненського краю: характерні риси, жанрово-видова проблематика 7. Розвиток та репрезентаця фольклору в умовах сьогодення Список використаної літератури 1. Походження поняття фольклор та приналежність до духовної культуриТермін „фольклор&quo ; походить від англійського folk - рід, народ, lore - знання, що разом означають „народна мудрість, народознавство&quo ;. Одним із перших цей термін використав англієць В. Томс, котрий 1846 р. під псевдонімом А. Мертон, надрукувавши у часописі &quo ;Атенеум&quo ; (№ 982) статтю &quo ; he Folklore&quo ;. В українській фольклористиці у 80-х роках ХХ ст. термін одним з перших почав використовувати М. Драгоманов, але й до сьогодні він не знайшов загальноприйнятого визначення. Поряд із вищенаведеним терміном співіснують і такі: народна словесність, народна поетична творчість, уснопоетична творчість. Головна функція фольклору - це задоволення природної потреби у самовираженні й спілкуванні. Серед основних ознак слід виділити усну форму поширення і передачу між людьми засобом безпосередньої комунікації. Значна роль при цьому відводиться пам'яті, з допомогою якої фіксуються сюжети, тексти, форми, стереотипи. Текст народної поезії не мав автора, тобто був анонімним, щоразу народжувався як нова форма, тобто усне „текст-слово” було варіативним. Кожний твір був колективним - це означало, що кожен слухач мав можливість додати до чужого своє, тобто його автором була колективна мовна особистість у певному фольклорному соціумі . Фольклорний текст був імпровізійним, виконавець не просто відтворював текст, але й був співавтором прочитаного, проспіваного (це характерна ознака казок, легенд, частівок, бувальщин, коломийок). Однією з важливих рис фольклору є зображення внутрішнього світу героїв через „прихований психологізм&quo ;, тобто через дії і взаємини персонажів з навколишнім середовищем, певні зовнішні обставини тощо. Саме на основі типізації виникають і т. зв. психологічні фольклорні символи-асоціації (тополя-жінка). Психологізмом позначені весільні пісні, голосіння, думи, історичні пісні, казки, балади, ліричні пісні. У цих жанрах наявне відображення психологічного переживання горя (голосіння), і психологічної індивідуалізації героя (думи), і драматизму ситуації (балада). Психологізм жанру допомагає передати фольклорне слово, емоційно-забарвлені звертання („милий голубе мій”, „серце моє”) тощо. Фольклор перебуває у тісному зв'язку з обрядами, традиціями. Весільні пісні супроводжують весільний обряд, голосіння - поховальний, жнивні - жниварський тощо. Сьогодення коригує ознаки фольклорності, вносить зміни, доповнення. Сприяють цьому процесу і засоби масової комунікації: преса, радіо, телебачення, Інтернет. Новітнє фольклоротворення часто відображає співвідношення і взаємозалежність індивідуального й колективного, традиційного і новітнього, але неодмінною умовою входження твору у фольклоризацію є його побутування за законами усної традиції.

Фольклор - цінний матеріал як у моральному, так і в розумовому та естетичному розвитку покоління незалежної України. В той же час доля фольклору у ХХІ столітті дедалі більше фіксується як занепадаючий „фольк-арт” (В. Погребенник) . 2. Прояв національного характеру у фольклоріУ фольклорі виражені етичний та естетичний ідеали народу, найважливіші принципи народної педагогіки. Народна творчість є важливою також для вивчення ментальності її носіїв. Як складова слов'янської словесності, український фольклор містить чимало спільного з усною народною творчістю неслов'янських народів - фінів, литовців, румунів. Однак, за свідченням науковців, найбагатший фольклор - все ж український, сформований на трипільській культурі у 6-4 ст. до н.е.; українці „одарені з природи великими музикальними здібностями і поетичним талантом, мають у порівнянні з іншими східнослов'янськими народами найбагатшу, найбільш розвинену народну поезію” . До позитивних національних рис українців дослідники відносять працьовитість, гостинність, тяжіння до освіти, статичність у сімейних стосунках, прагнення до духовного життя, повагу до дорослих, мужність, здоровий оптимізм, прагнення до незалежності. Серед негативних рис національного характеру українців відзначають взаємне нерозуміння, схильність до анархізму, невизначеність, імпульсивність, індивідуалізм. Тому для образу українського народу у фольклорі характерна недостатня соціальна активність, відсутність згуртованості, що інколи приводить до втрати національної ідентичності, розвитку комплексу „малоросійства” . 3. Зв'язок фольклору з іншими формами духовної культуриЕтнографія вважається джерельною базою вивчення народної творчості. Відчутний зв'язок фольклору із релігієзнавством, філософією, оскільки в народнопоетичній творчості зафіксовані давні релігійні вірування, спроби трактування філософських категорій. Фольклор взаємопов'язаний з літературою. Характер літературно-фольклорних взаємин змінюється залежно від епохи, історико-суспільних факторів, стану розвитку художньої культури народу, літературної мови, творчої індивідуальності письменника, змістового спрямування художнього твору тощо. Між фольклором і літературою існують певні відмінності, зокрема у змалюванні героїв. Якщо література &quo ;намагається&quo ; індивідуалізувати персонажа, його мову, то фольклор - типізує і героя, і його спілкування з навколишнім світом. Відомо, що І. Франко одним із перших через українську пісню звернувся до поєднання літературних і народнопісенних принципів віршування. В. Стефаник побудував соціально-побутову проблематику новелістики на основі принципів функціонування балади, хроніки, рекрутсько-жовнірських пісень тощо. Саме поетика української пісні „допомогла” йому стати неперевершеним майстром психологічної драми. М. Черемшині знання функцій коломийкового фольклору сприяло у створенні тональності оповідності, що притаманна творам письменника . З'явилася низка досліджень вчених про зв'язок української літератури з фольклором (М. Грицюта „Михайло Коцюбинський і народна творчість”, О.

Дей „Іван Франко і народна творчість&quo ; та багато ін). Логічним є зв'язок фольклору з музикознавством, етномузикознавством або музичною етнографією. Етномузикознавство вивчає &quo ;народну музику&quo ; або &quo ;народну музичну культуру&quo ; (О.І. Іваницький). Досить тісно пов'язаний фольклор з мовознавством, стилістикою, діалектологією, останнім часом популярності набувають лінгвофольклористичні дослідження. Український фольклор тісно пов'язаний з українською етнопедагогікою (кожен жанр містить значний виховний потенціал), етнопсихологією (у фольклорних творах показано стан героя, його емоції, почуття тощо). Фольклорні пам'ятки опрацьовують у мовознавчих курсах: при вивченні історії літературної мови, стилістики, лінгвістичної поетики, порівняльно-історичному дослідженні мов тощо. Вивчення усної народної творчості - це шлях до пізнання минулого, сучасного й майбутнього нашого народу. Опанування фольклорної спадщини українського народу сприятиме вдосконаленню процесу міжкультурного спілкування з іншими народами. 4. Жанрове багатство фольклорних творівФольклор - цілісна й відкрита жанрова система. Пізнати його особливий світ можна, осягнувши єдність, взаємозв'язок образів, мотивів, сюжетів, тобто всіх частин цієї цілісної системи. Така система дає можливість людині зрозуміти довколишній світ, орієнтуватися в ньому, про що свідчать збережені традиції родинної і календарної обрядовості та записи фольклорних творів . Дослідники зазначають, що фольклорний жанр - це сукупність творів, об'єднаних спільністю поетичної системи, побутового призначення, форм виконання і музичної форми. Існує і таке визначення: це тип словесної (часто також музичної) форми, усталеної в народному побуті та пов'язаної з повторенням певних змістових елементів. Проблема жанру пов'язана з проблемою „виконавець - слухацька аудиторія&quo ; (у літературознавстві: письменник - читач). Фольклорні жанри живуть не ізольовано, а розвиваються в тісних взаємозв'язках. Найпоширеніші в світі і водночас спільні жанри - це міф, обрядова пісня, казка, прислів'я. Існують різні класифікації фольклорного матеріалу. В основу існуючих класифікацій покладено різноманітні критерії і аспекти: вербальний, етнографічний, музикологічний, хореографічний, регіональний тощо. Найбільшу поширеність здобула жанрова класифікація, тобто поділ фольклорного матеріалу на обрядовий і позаобрядовий. В усній народній творчості повноцінно представлено три роди мистецтва: лірика, епос, драма. Фольклор поділяється на поетичний, прозовий, драматизований. Прозовий фольклор представлений казками, небилицями, легендами, переказами, билинами, оповідками, оповіданнями. До поетичної народної творчості належать: пісні, голосіння, думи, билини, приказки, примовки, прислів'я, каламбури, вітання, прокльони, побажання, афоризми, тобто пареміографічні жанри, які в образній формі відображають найсуттєвіші сторони навколишнього середовища, суспільних і родових відносин. Пісні, наприклад, класифікуються таким чином: трудові, колядки, щедрівки, веснянки, купальські, петрівчані, обжинкові, гребовецькі, весільні, ігрові, хороводні та ін.

Очень зрелищными были весенние гулянья в Италии и Болгарии. Тем не менее эти игры, имевшие примитивное содержание и форму, не могли дать начало театру. В них не содержалось тех гражданских идей и поэтических форм, которые были в древнегреческих празднествах. Помимо прочего, эти игры содержали в себе элементы языческого культа, за что постоянно преследовались церковью. Но если священники смогли воспрепятствовать свободному развитию народного театра, который был связан с фольклором, то некоторые сельские гулянья стали истоком новых зрелищных представлений. Это были действа гистрионов. Русский народный театр сформировался в глубокой древности, когда еще не было письменности. Просвещение в лице христианской религии постепенно вытесняло языческих богов и все, что с ними было связано, из области духовной культуры русского народа. Многочисленные обряды, народные праздники и языческие ритуалы легли в основу драматического искусства в России. Из первобытного прошлого пришли ритуальные танцы, в которых человек изображал животных, а также сцены охоты человека на диких зверей, подражая при этом их повадкам и повторяя заученные тексты

1. Мистецтво як складова духовної культури суспільства

2. Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура

3. Духовная культура

4. Духовная культура первобытного общества

5. Духовная культура тюрков

6. Концепт «культурное гнездо» и региональные аспекты изучения духовной культуры Сибири
7. Материальная и духовная культура восточных славян в VI-VIII веках
8. Духовная культура Москвы конца XV—XVI в.

9. Русская духовная культура дохристианского периода

10. Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры

11. Наука в духовной культуре общества

12. Классицизм как направление развития духовной культуры Западной Европы

13. Агресія як форма поведінки підлітків

14. Духовная культура, мораль, моральные ценности и идеалы

15. Духовная культура палеонтропов

16. Духовна культура епохи Просвітництва

Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

17. Духовна культура українського народу

18. Духовная культура в контексте историзма

19. Культура производства, быта, физическая, духовная культуры

20. Материальная и духовная культура Устюженского края в 1920-1930 годах

21. Особенности духовной культуры европейского Средневековья

22. Сферы духовной культуры. Культурный взлет России в XIX веке
23. "Град выше слова и разума". Духовная культура Византии и ее противоречия
24. Уровни духовной культуры менеджера

25. Влияние музыкального воспитания на формирование духовной культуры личности

26. Фольклор як засіб виховання школярів

27. Демократія як форма організації суспільства

28. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

29. Духовная культура и религиозные верования древних коми

30. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

31. Характеристика основных форм оздоровления физической культурой

32. Духовная культура

Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

34. Ринок як форма функціонування товарного господарства

35. Духовная культура готов

36. История и современное состояние духовной культуры города Серпухов

37. Особенности духовной культуры народов Дальнего Востока

38. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках
39. Предметный и духовный мир древних греков, эллинистическая культура, идеал человека древнеримской античности
40. Деловое общение: формы, культура, имидж, презентации

41. Духовные предпосылки евразийской культуры

42. Пространственно-временной континуум как форма целостности культуры: к постановке проблемы

43. Культуру - народу: духовная жизнь Москвы

44. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

45. Театр как эпицентр конфликта двух культур: духовной и светской

46. Диалектика духовного и телесного начал в свете нового понимания физической культуры

47. Культура и духовно-энергетическое поле

48. Духовная и художественная культура Греции

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны

49. Духовно-нравственная культура педагога как социальная проблема

50. Застосування права як особлива форма його реалізації

51. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

52. Культура як підґрунтя гармонізації протиріч між людиною і природою

53. Наука как форма культуры

54. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука
55. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття
56. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

57. Культура и устойчивые формы тайного принуждения сотрудников: психологические игры, рефлективное управление

58. Преподавание духовно-нравственной культуры в школе

59. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

60. Екстатичні (змінені) стани свідомості як сторона культури

61. Миф как первоэлемент и форма культуры

62. Релігія як духовний феномен і суспільне явище

63. Культура в общественной системе, ее элементы, функции и формы проявления

64. Культура як соціальне явище

Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом

65. Проблемы духовности в Украине. Массовая и элитарная культура

66. Философия как часть культуры, форма мировоззрения и область знания

67. фінансовий менеджмент як інтегральне явище з різними формами прояву

68. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

69. Весілля в духовній культурі українського народу

70. Поиск внеземных форм жизни
71. Поиск и исследование внеземных форм жизни. Планетарный карантин, необходимый при этом
72. Поиск внеземных форм жизни

73. Патриотизм–источник духовных сил воина

74. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

75. Государственное регулирование экономики: формы и методы

76. Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития

77. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

78. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

79. Государственная власть. Понятие, сущность, формы осуществления

80. Аккредитивные формы расчетов

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 4/L (7-14 кг), 44 штуки.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
425 руб
Раздел: Более 11 кг
Песочные часы "Обратные".
Песочные часы «Волшебные Обратные» - антистресс. Часы направлены на то, чтобы отвлечь Вас от напряжения и снизить стресс. Они не только
330 руб
Раздел: Часы песочные
Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры

81. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

82. Собственность и многообразие ее форм

83. Сравнение договоров подряда и купли - продажи, форма расчета-инкассо, типы ведения бизнеса

84. Формы денежных расчетов в коммерческой деятельности

85. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией

86. История и культура народов Огненной Земли
87. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.
88. Россия. Культура 18 века

89. Культура эпохи средневековья

90. Усиление борьбы в России сторонников западных ценностей жизни против русской национальной культуры

91. Кредит в производительной форме: аренда, лизинг

92. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

93. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

94. Формы государственного управления и устройства

95. Статус депутатов местных Советов и формы их работы

96. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Понятие договора. Виды и формы договоров

98. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

99. Финансовые возможности новых форм страхового бизнеса за рубежом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.